Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARTRODAR 50X50MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 37506

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MADAUS AG, KÖLN
Kód výrobku: 37506
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21671
Držitel rozhodnutí: MADAUS AG, KÖLN
Přípravek je určen k dlouhodobé léčbě degenerativních kloubních onemocnění (osteoartróza a příbuzná onemocnění) dospělých pacientů.

Příbalový leták

sp.zn. sukls79838/2010 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

 

ARTRODAR 

50 mg tvrdé tobolky 

diacereinum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Artrodar a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteArtrodar užívat  

3. 

Jak se Artrodar užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Artrodar uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Artrodar a k čemu se používá 

 
Přípravek Artrodar obsahuje léčivou látku diacerein a používá se k úlevě od příznaků osteoartrózy 
kyčle nebo kolene.  
Léčebné účinky Artrodaru se projeví až po nějaké době. Léčba přípravkem Artrodar se proto 
nedoporučuje u specifické formy osteoartrózy kyčle nazývané rychle progredující (zhoršující se) 
osteoartróza kyčle. Pro pacienty s touto formou onemocnění může být léčba méně prospěšná. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Artrodar užívat  

 

Neužívejte přípravek Artrodar  

  pokud jste alergický(á) na léčivou látku diacerein, na antrachinonové deriváty,  

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.) 

  pokud trpíte zánětlivým onemocněním střev (ulcerózní colitida, Crohnova nemoc)  
  pokud trpíte poruchou střevní pasáže (obstrukce, nebo pseudoobstrukce)  
  pokud trpíte bolestmi břicha nejasného původu  
  pokud máte potíže s játry nebo jste v minulosti prodělal(a) jaterní onemocnění  

 
Upozornění a opatření  
Dříve než začnete užívat přípravek Artrodar, poraďte se se svým lékařem, pokud jste někdy trpěl(a) 
onemocněním jater.

  

U některých pacientů se může po podání přípravku Artrodar objevit řídká stolice nebo průjem. Trpíte-
li při užívání tohoto léku průjmem, přestaňte přípravek Artrodar užívat, obraťte se na svého lékaře a 
poraďte se o jiných možnostech léčby.  
Během léčby přípravkem Artrodar neužívejte projímadla.  

U některých pacientů léčených diacereinem byly zaznamenány potíže s játry, včetně zvýšení hladin 
jaterních enzymů v krvi a hepatitidy (zánětu jater). Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil(a) 
vyšetření krve z důvodu kontroly funkce jater.  
 
Před užitím přípravku Artrodar se poraďte se svým lékařem:  

  pokud užíváte antibiotika, která mohou narušit střevní mikroflóru a pohyb střev; Váš lékař 

zváží, zda máte po dobu užívání antibiotik léčbu přípravkem Artrodar přerušit  

  oznamte svému lékaři, pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) zánět střev,  

zejména trpíte-li onemocněním nazývaným dráždivý tračník  

  oznamte neprodleně svému lékaři, pokud se u Vás projeví nechutenství, zvýšená únavnost, 

světlá stolice a tmavá moč; lékař Vám provede nezbytná vyšetření  

  pokud přijímáte snížené množství potravy – při užití Artrodaru nalačno nebo s malým 

množstvím potravy dochází ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků jako je zrychlení 
střevní pasáže  

 
Děti a dospívající 
Nepodávejte přípravek dětem ani dospívajícím. 
 
Další léčivé přípravky a Artrodar 
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat.  
Artrodar se nemá užívat zároveň s léčivy, která ovlivňují rychlost střevní pasáže ani s přípravky 
ovlivňujícími kvalitu střevního obsahu (např. větší množství vlákniny).  
Pokud užíváte léky potlačující zvýšenou kyselost žaludečního obsahu (antacida), které obsahují 
aluminium (hliník), magnesium (hořčík) a kalcium (vápník), dodržujte mezi užitím Artrodaru a těmito 
léky minimálně dvouhodinový interval.  
U pacientů léčených antibiotiky nebo chemoterapeutiky, která mohou ovlivňovat střevní mikroflóru, 
může vést současná léčba Artrodarem k častějším střevním obtížím.  
 
Artrodar s jídlem, pitím a alkoholem 
Užívejte Artrodar s jídlem a zapijte sklenicí vody.  
Pití alkoholu během užívání přípravku Artrodar může zvýšit riziko poškození jater.  
V průběhu léčby přípravkem Artrodar byste měl(a) omezit konzumaci alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Vzhledem k tomu, že není k dispozici dostatek údajů o užívání Artrodaru těhotnými nebo kojícími 
ženami, přípravek v tomto období neužívejte.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Artrodar neovlivňuje schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
 
Artrodar obsahuje laktózu (mléčný cukr)

 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se Artrodar užívá 

 
Vždy užívejte Artrodar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  
Doporučuje se léčbu zahájit užíváním jedné tobolky večer po dobu prvních 2 až 4 týdnů; poté může  
být dávka zvýšena na dvě tobolky za den.  
Přípravek Artrodar se užívá s jídlem, jedna tobolka se snídaní a druhá s večeří. Tobolka se musí 
spolknout neporušená, neotevřená a zapije se sklenicí vody.  

U pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin není třeba upravovat dávkování. U pacientů se závažnou 
poruchou funkce ledvin je počáteční i udržovací dávka 1 tobolka (50 mg diacereinu) denně. Tato 
dávka se musí dodržet po celou dobu léčby.  
Diacerein se nedoporučuje u pacientů nad 65 let.  

Použití u dětí a dospívajících 
Podávání přípravku dětem a dospívajícím se vzhledem k chybějícím údajům nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více Artrodaru, než jste měl(a) 
Náhodné nebo úmyslné užití vysokých dávek Artrodaru může způsobit průjem. V tomto případě se 
poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Artrodar 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Artrodar 
Oznamte svému lékaři, že jste se rozhodl(a) přestat Artrodar užívat 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Artrodar nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
Ihned oznamte svému lékaři a přestaňte užívat přípravek, jestliže se u Vás objeví nezvykle tekutá nebo  
vodnatá stolice.  
Ihned informujte svého lékaře, máte-li bolesti břicha, žloutenku (žluté zabarvení očí nebo pokožky), 
poruchu vědomí nebo svědění kůže, protože se může jednat o ukazatele vážných onemocnění, např. 
onemocnění jater.  
Výskyt nežádoucích účinků je uveden níže podle četnosti:  
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

-  průjem 

(v některých případech se může vyskytnout těžký průjem doprovázený život 

ohrožujícími komplikacemi jako např. ztrátou tělních tekutin a poruchami 
elektrolytové rovnováhy)

 

-  bolest břicha  
-  zbarvení moče bez klinického významu 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):  

-  častá stolice  
-  plynatost  
-  svědění kůže, vyrážka, ekzém (svědivá červená vyrážka). 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):  

-  zvýšení hladin jaterních enzymů v krevních testech  

 
U několika pacientů podstupujících kolonoskopii byly zaznamenány pigmentace sliznice konečníku a 
tlustého střeva (Pseudomelanosis coli). Toto zabarvení po ukončení léčby samo vymizí.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 

na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak Artrodar uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Přípravek Artrodar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Nepoužívejte přípravek Artrodar, pokud si všimnete poškození obalu nebo jiných viditelných známek 
poškození.  
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Artrodar obsahuje 
Léčivou látkou je diacerein (diacereinum). Jedna tobolka obsahuje 50 mg diacereinu.  
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, povidon 40, koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, magnesium stearát  
složení tobolky: indigokarmín (E132), chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý (E 171), želatina,  
 
Jak Artrodar vypadá a co obsahuje toto balení 
Artrodar je vyroben ve formě tvrdých tobolek (vrchní část tmavě zelená, spodní světle zelená), 
obsahujících žlutý prášek téměř bez zápachu, balených v blistru (Al / bezbarvý průhledný PVC) a 
krabičce.  
Velikost balení: 30, 50 tvrdých tobolek  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
TRB Chemedica (Austria), GmbH, IZ NOE Sued, Strasse 7, Objekt 58D/1/2.OG, 2355 Wiener 
Neudorf, Rakousko  
 
Výrobce 
 
1/MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo  
2/ LACER S. A., 08290 Cerdanyola del Vallés , Barcelona, Španělsko  
3/Klocke Pharma-service GmbH, 77767 Appenweier, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.3.2015. 

Recenze

Recenze produktu ARTRODAR 50X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ARTRODAR 50X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám