Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 65179

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety

Sp.zn.sukls167840/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

ARTRILOM 15 mg tablety

meloxicamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Artrilom 15 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Artrilom 15 mg užívat
 3. Jak se Artrilom 15 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Artrilom 15 mg uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Artrilom 15 mg a k čemu se používá

Artrilom 15 mg obsahuje léčivou látku meloxikam. Meloxikam patří do skupiny léčiv nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k potlačení zánětu a bolesti kloubů a svalů. Artrilom 15 mg se užívá:

 • ke krátkodobé léčbě při vzplanutí osteoartrózy,
 • k dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Artrilom 15 mg užívat

Neužívejte Artrilom 15 mg

 • během posledních tří měsíců těhotenství,
 • u dětí a dospívajících do 16 let věku,
 • jestliže jste alergický(á) na meloxikam, aspirin nebo na jiné protizánětlivé léky (NSA) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste někdy měl(a) některý z následujících příznaků po podání aspirinu nebo jiných NSA: sípání, pocit tísně na hrudi, dušnost (astma), nosní neprůchodnost v důsledku vyvýšenin nosní sliznice (nosní polypy), kožní vyrážka, kopřivka nebo náhlý otok kůže nebo sliznic, např. otoky kolem očí, obličeje, rtů, úst nebo hrdla, které mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém),
 • jestliže máte krvácení ze žaludku nebo střev nebo proděravění (perforace) žaludku nebo střev v souvislosti s předešlou léčbou NSA,
 • jestliže máte žaludeční nebo duodenální (dvanáctníkový) vřed nebo krvácení v současnosti nebo v minulosti se opakující (vřed nebo krvácení, které se vyskytlo alespoň dvakrát),
 • jestliže trpíte krvácivými stavy v oblasti žaludku, střev, mozkových cév nebo trpíte jinými poruchami krvácivosti,
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater,
 • jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin a nedocházíte na dialýzu,
 • jestliže jste někdy měl(a) krvácení do mozku nebo jakékoli krvácivé stavy,
 • jestliže trpíte závažným srdečním selháním. Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud si nejste jisti výše uvedenými informacemi.

Upozornění a opatření

Upozornění

Léky jako Artrilom 15 mg mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních (infarkt myokardu) nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné při vyšších dávkách a dlouhé době léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby (viz bod 3. „Jak se Artrilom 15 mg užívá“).

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod, měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže například:

 • máte vysoký krevní tlak (hypertenzi),
 • máte cukrovku (diabetes mellitus),
 • máte vysoký cholesterol,
 • kouříte.

Okamžitě přerušte léčbu přípravkem Artrilom 15 mg, jakmile si všimnete příznaků krvácení do zažívacího traktu (dehtovitě zabarvené stolice) nebo vředů (bolesti břicha).

Po užití přípravku Artrilom 15 mg byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens- Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.

Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvních týdnech léčby. Pokud se u Vás po použití přípravku Artrilom 15 mg vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravku Artrilom 15 mg nikdy znovu zahájit.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Artrilom 15 mg užívat, urychleně vyhledejte pomoc lékaře a informujte ho, že užíváte tento léčivý přípravek.

Artrilom 15 mg není vhodný k úlevě od akutní bolesti. Artrilom 15 mg může zakrýt příznaky (např. horečku) současně probíhajících infekčních onemocnění. Pokud zpozorujete příznaky infekce nebo zhoršení příznaků, informujte svého lékaře.

Věnujte zvláštní opatrnost při použití přípravku Artrilom 15 mg a poraďte se s lékařem:

 • jestliže se u Vás v rodině vyskytlo astma,
 • jestliže máte mít test krve nebo moči, vždy oznamte lékaři, že užíváte meloxicam.

Opatření při užívání

Vzhledem k tomu, že může být nutné upravit Vaši léčbu, informujte svého lékaře, pokud:

 • máte v anamnéze zánět jícnu (ezofagitidu), zánět žaludku (gastritidu) nebo jakékoli jiné choroby trávicího ústrojí (jako Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida),
 • máte vysoký krevní tlak,
 • jste staršího věku,
 • máte obtíže se srdcem, játry nebo ledvinami,
 • máte cukrovku,
 • máte snížený objem krve (hypovolémii), který se může vyskytnout po vážných ztrátách krve nebo po popáleninách, operaci nebo při nízkém příjmu tekutin,
 • trpíte nesnášenlivostí některých cukrů dříve diagnostikovanou lékařem, protože tento přípravek obsahuje laktosu,
 • máte vysokou hladinu draslíku v krvi dříve diagnostikovanou lékařem.

Váš lékař bude sledovat průběh léčby.

Další léčivé přípravky a Artrilom 15 mg

Protože Artrilom 15 mg může ovlivňovat nebo být ovlivněn jinými léky, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) některé z následujících přípravků:

 • jiné NSA,
 • léky, které zabraňují nebo snižují srážlivost krve (trombolytika),
 • přípravky k léčbě srdce a ledvin,
 • kortikosteroidy (např. přípravky proti zánětům nebo k léčbě alergií),
 • cyklosporin/takrolimus (používají se po transplantaci orgánů nebo u závažných kožních chorob, revmatoidní artritidy nebo nefrotického syndromu),
 • diuretika (léky na odvodnění). Lékař bude sledovat funkci ledvin, pokud užíváte diuretika.
 • přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátory),
 • lithium (k léčbě poruch nálady),
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI - přípravky k léčbě deprese, úzkostných poruch nebo některých poruch osobnosti),
 • methotrexát (k léčbě nádorů nebo závažných onemocnění kůže a revmatoidní artritidy),
 • cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi),
 • deferasirox - používá se k souběžné léčbě vysoké hladiny železa v těle,
 • pemetrexed - používá se k léčbě nádorů.

Následující přípravky mohou přispět ke zvýšené koncentraci draslíku (K+) v krvi, pokud jsou podávány současně s meloxikamem:

 • draselné soli,
 • kalium šetřící diuretika,
 • inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory), blokátory receptorů pro angiotenzin II,
 • nesteroidní protizánětlivé léky,
 • (nízkomolekulární nebo nefrakcionovaný) heparin,
 • cyklosporin, takrolimus,
 • trimethoprim.

Nástup nežádoucích účinků může záviset na tom, zda jsou přidruženy faktory. Máte-li jakékoli pochybnosti, požádejte o vysvětlení svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud během užívání přípravku Artrilom 15 mg zjistíte, že jste těhotná, informujte svého lékaře. Během prvních 6 měsíců těhotenství smíte tento přípravek užívat pouze s výslovným souhlasem Vašeho lékaře. Během posledních 3 měsíců těhotenství neužívejte Artrilom 15 mg, protože může způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, zejména poškození srdce, plic a ledvin, a to již po jednom podání.

Kojení

Užívání přípravku Artrilom 15 mg během kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Plodnost

Artrilom 15 mg může ztížit Vaši šanci na otěhotnění. Informujte svého lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte obtíže s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout poruchy vidění, včetně rozmazaného vidění, závratě, ospalost, točení hlavy či jiné poruchy centrálního nervového systému. Pokud se u Vás některý z těchto účinků objeví, neřiďte a neobsluhujte stroje.

Artrilom 15 mg obsahuje mléčný cukr (laktosu)

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Artrilom 15 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je Léčba osteoartrózy:

7,5 mg (½ tablety) jednou denně. Dávka může být zvýšena na 15 mg (1 tableta) jednou denně.

Léčba revmatoidní artritidy:

15 mg (1 tableta) jednou denně. Dávka může být snížena na 7,5 mg (½ tablety) jednou denně.

Léčba ankylozující spondylitidy:

15 mg (1 tableta) jednou denně. Dávka může být snížena na 7,5 mg (½ tablety) jednou denně.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se užívají během jídla a je třeba spolknout a zapít vodou nebo jiným nápojem. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Nepřekračujte maximální doporučenou dávku 15 mg denně. Lékař může omezit dávku na 7,5 mg (½ tablety) denně, pokud se na Vás vztahuje některý z údajů uvedených v bodě „Upozornění a opatření“.

Artrilom 15 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Artrilom 15 mg je příliš silný nebo příliš slabý, nebo pokud necítíte po několika dnech žádné zlepšení svého stavu, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku Artrilom 15 mg, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více tablet nebo máte podezření na předávkování, vyhledejte neprodleně

lékařskou pomoc nebo nejbližší nemocnici.

Příznaky akutního předávkování NSA jsou obvykle:

 • únava,
 • ospalost,
 • pocit na zvracení (nauzea), zvracení,
 • bolest žaludku. Tyto příznaky obvykle odezní, přestanete-li přípravek Artrilom 15 mg užívat. Můžete trpět krvácením do žaludku nebo střev (gastrointestinální krvácení).

Těžké předávkování může vést k závažným nežádoucím účinkům (viz bod 4):

 • vysoký krevní tlak,
 • akutní selhání ledvin,
 • špatná funkce jater,
 • dýchací obtíže,
 • bezvědomí (kóma),
 • křeče,
 • selhání krevního oběhu,
 • poruchy srdeční činnosti,
 • alergické reakce včetně mdlob, dušnosti a kožních reakcí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Artrilom 15 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Vezměte si další dávku v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Artrilom 15 mg a okamžitě kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici, pokud

zaznamenáte:

Jakékoli alergické reakce (reakce přecitlivělosti), které se mohou objevit ve formě:

 • kožních reakcí jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo odlupování kůže, což mohou být potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2), poškození měkkých tkání (poškození sliznic) nebo erythema multiforme (puchýřnaté kožní onemocnění se zarudnutím kůže). Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajem a/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • otoku kůže nebo sliznice, např. otoku okolo očí, v obličeji a okolo rtů, úst a v krku, který může způsobit dýchací obtíže, oteklé kotníky nebo celé dolní končetiny.
 • dýchacích obtíží nebo záchvatu astmatu,
 • zánětu jater (hepatitidy), který může způsobit příznaky jako:
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma,
 • bolesti v oblasti břicha,
 • ztráta chuti k jídlu.

Jakékoli nežádoucí účinky týkající se zažívacího traktu, zvláště:

 • krvácení (způsobující načernalou barvu stolice),
 • vředy v trávicím ústrojí způsobující bolesti břicha.

Krvácení v trávicím ústrojí, tvorba vředů, nebo proděravění (perforace) v oblasti trávicího ústrojí může být někdy závažné a může vést k úmrtí, zejména u starších osob.

Jestliže jste dříve trpěl(a) výše uvedenými příznaky, které se týkají trávicího ústrojí, v souvislosti s dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, zejména pokud jste vyššího věku. Váš lékař bude sledovat průběh léčby.

Pokud bylo užíváním přípravku ovlivněno vidění, neřiďte, ani neobsluhujte stroje.

Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSA)

Použití některých nesteroidních protizánětlivých léků může být spojeno s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (výskyt krevních sraženin v tepnách), např. srdečních příhod (infarkt myokardu) nebo cévních mozkových příhod, zejména při užívání vyšších dávek a při dlouhodobém užívání.

V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny zadržování vody (otoky), vysoký krevní tlak (hypertenze) a srdeční selhání.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkaly trávicího ústrojí:

 • žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku),
 • proděravění střevní stěny nebo krvácení v trávicím ústrojí (často může vést k úmrtí, zejména u starších pacientů).

V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

 • pocit na zvracení a zvracení,
 • průjem,
 • plynatost,
 • zácpa,
 • trávicí obtíže (dyspepsie),
 • bolest břicha,
 • načernalá stolice z důvodu krvácení v trávicím ústrojí (meléna),
 • krev při zvracení,
 • zánět v souvislosti s tvorbou vřídků v ústech (ulcerózní stomatitida),
 • zhoršení zánětů v trávicím ústrojí (exacerbace zánětu tračníku tlustého střeva, exacerbace Crohnovy nemoci).

Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).

Nežádoucí účinky meloxikamu - léčivé látky přípravku Artrilom 15 mg

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • poruchy zažívacího ústrojí jako dyspepsie (trávicí obtíže), pocit na zvracení a zvracení, bolest břicha, zácpa, plynatost, průjem.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • bolest hlavy.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • závrať,
 • pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo),
 • somnolence (ospalost),
 • anémie (chudokrevnost - nižší množství krevního barviva hemoglobinu a/nebo červených krvinek),
 • zvýšený krevní tlak,
 • návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku),
 • zadržování vody a sodíku v těle,
 • zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalémie). To může vést k následujícím příznakům:
 • změny srdeční činnosti (arytmie),
 • palpitace (pocit bušení srdce),
 • svalová slabost,
 • říhání,
 • zánět žaludku (gastritida),
 • krvácení v zažívacím ústrojí,
 • zánět v ústech (stomatitida),
 • náhlé alergické reakce (reakce přecitlivělosti),
 • svědění,
 • vyrážka na kůži,
 • otoky způsobené zadržováním tekutin v těle, včetně oteklých kotníků/dolních končetin,
 • náhlé otoky kůže a sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky v obličeji, rtů, úst a v krku, které mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém),
 • přechodné abnormality jaterních laboratorních testů (např. zvýšené jaterní enzymy transaminázy nebo zvýšení hodnot žlučového barviva bilirubinu). Tyto abnormality zjistí Váš lékař při laboratorním vyšetření krve.
 • abnormality laboratorních testů zjišťujících funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu nebo urey).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • poruchy nálady,
 • noční můry,
 • abnormální krevní obraz včetně abnormálního diferenciálního krevního obrazu, sníženého počtu bílých krvinek (leukocytopenie) a sníženého počtu krevních destiček (trombocytopenie). Tyto nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznaků jako modřiny nebo krvácení z nosu.
 • pocit zvonění v uších (tinitus),
 • pocit bušení srdce,
 • žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku),
 • zánět jícnu,
 • záchvaty astmatu (pozorované u pacientů, kteří jsou alergičtí na aspirin nebo jiné NSA),
 • závažné kožní vyrážky jako puchýřky nebo odlupování kůže (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza),
 • kopřivka (urticaria),
 • poruchy zraku včetně rozmazaného vidění a zánětu spojivek,
 • zánět tlustého střeva (kolitida).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • puchýřky na kůži (bulózní reakce) a erythema multiforme. Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajem a/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
 • zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako:
 • zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenku),
 • bolesti v oblasti břicha,
 • nechutenství,
 • akutní selhání ledvin zejména u pacientů s rizikovými faktory jako onemocnění srdce, cukrovka nebo onemocnění ledvin,
 • proděravění střevní stěny.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • pankreatitida (zánět slinivky břišní),
 • zmatenost,
 • dezorientace,
 • dýchací obtíže a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážky způsobené slunečním světlem (reakce fotosenzitivity),
 • byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním NSA,
 • kompletní ztráta určitého druhu bílých krvinek (agranulocytóza) zvláště u pacientů, kteří užívají spolu s přípravkem Artrilom 15 mg léky s nežádoucími myelotoxickými účinky (léky, které poškozují kostní dřeň). To může způsobit:
 • náhlou horečku,
 • bolest v krku,
 • infekci.

Nežádoucí účinky způsobené nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), které nebyly hlášeny

po podání přípravku Artrilom 15 mg:

 • změny ledvin vedoucí k akutnímu selhání ledvin:
 • velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida),
 • nekróza (odumření) některých buněk ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza),
 • bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Artrilom 15 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Artrilom 15 mg obsahuje

Léčivou látkou je meloxicamum. Jedna tableta obsahuje meloxikamum 15 mg. Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, dihydrát citronanu sodného, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak Artrilom 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Artrilom 15 mg jsou světle žluté kulaté tablety s půlicí rýhou z jedné strany. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikosti balení jsou 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 140, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko

Tento přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy

Česká republika ARTRILOM Dánsko Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 7,5 mg Dánsko Meloxicam Cipla Chanelle Generics Tabletter 15 mg Estonsko LORMED 7,5 mg Estonsko LORMED 15 mg Finsko Meloxikam Orion 7.5 mg Tabletti Finsko Meloxikam Orion 15 mg Tabletti Irsko Movox 7.5 mg Tablets Irsko Movox 15 mg Tablets Polsko Lormed 7,5 Polsko Lormed 15 Portugalsko Meloxicam Generis 7,5 mg Comprimidos Portugalsko Meloxicam Generis 15 mg Comprimidos Slovenská republika LORMED 7,5 Slovenská republika LORMED 15 Španělsko Meloxicam Kern Pharma 15 mg Comprimidos

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 7. 2017.

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 65179
Kód EAN: 8595026488151
Kód SÚKL: 22568
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Artrilom 7,5 mg nebo Artrilom 15 mg se užívá ke: - krátkodobé léčbě příznaků při novém vzplanutí osteoartrózy (onemocnění kloubů při ztrátě chrupavky); - dlouhodobé léčbě příznaků revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění kloubů); - dlouhodobé léčbě příznaků ankylozující spondylitidy-Bechtěrevovy choroby (chronické zánětlivé onemocnění postihující zejména páteř).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARTRILOM 15 MG 50X15MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám