Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

AROMASIN 15X25MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21169

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 21169
Kód EAN:
Kód SÚKL: 1255
Držitel rozhodnutí: PFIZER
K čemu se Aromasin užívá? Aromasin se užívá k léčbě časné a pokročilé rakoviny prsu u žen po menopauze (přirozené nebo uměle navozené), kdy v léčbě nebyly dostatečně účinné jiné hormonální přípravky.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls220243/2013 

 

Příbalová informace- Informace pro uživatele 

 

AROMASIN 

(exemestanum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
V příbalové informaci naleznete: 

1.  Co je přípravek Aromasin a k čemu se používá. 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat. 
3.  Jak se přípravek Aromasin užívá. 
4.  Možné nežádoucí účinky. 
5.  Jak přípravek Aromasin uchovávat. 
6.  Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je přípravek AROMASIN a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Aromasin? 
Přípravek  Aromasin  působí  jako  nevratný  inhibitor  enzymu  aromatázy  –  blokuje  její  činnost. 
Aromatáza  je  potřebná  při  tvorbě  ženského  pohlavního  hormonu  –  estrogenu, zejména  v  období  po 
menopauze (ukončení pravidelného menstruačního krvácení u žen v přechodu). Estrogeny jsou nutné 
u  některých  typů  nádorových  buněk  k  jejich  růstu.  Potlačení  tvorby  estrogenů  pomocí  inhibitoru 
aromatázy je účinná a cílená léčba u hormonálně závislého karcinomu prsu žen po menopauze. 
 
Přípravek Aromasin se užívá k léčbě časné a pokročilé rakoviny prsu u žen po menopauze (přirozené 
nebo uměle navozené), kdy v léčbě nebyly dostatečně účinné jiné hormonální přípravky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat 

 
Neužívejte přípravek Aromasin: 

jestliže  jste  alergická  na  exemestan  nebo  na  kteroukoli  další  složku  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6) 

jestliže jste těhotná nebo kojíte 

jestliže u Vás ještě nedošlo k menopauze 

 
Upozornění a opatření 

  Před zahájením léčby přípravkem Aromasin může lékař chtít ověřit ze vzorku krve, že u Vás již 

nastala menopauza. 

  Vzhledem k tomu, že v časném stadiu rakoviny prsu může být hladina vitamínu D velmi nízká, 

může být před zahájením léčby proveden rutinní test. Pokud budete mít hladiny nižší , budete 
užívat vitamin D ve formě doplňku stravy. 

 

  Sdělte svému lékaři, jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami předtím, než začnete přípravek 

Aromasin užívat. 

  Sdělte svému lékaři, jestliže jste v minulosti prodělala anebo nyní trpíte stavem, ovlivňujícím 

pevnost Vašich kostí. Lékař Vám nechá změřit hustotu kostí před léčbou a během léčby 
přípravkem Aromasin. Je to proto, že léky této skupiny snižují hladiny ženských hormonů a to 
může vést ke ztrátě obsahu minerálů v kostech a tím snížit jejich pevnost. 
 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Aromasin 
Účinky přípravku Aromasin a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které 
možná budete užívat. 
Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete 
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Aromasin užívat 
nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
Přípravek Aromasin se nemá současně podávat s přípravky obsahujícími estrogen, protože tento ruší 
jeho farmakologický účinek. 
Pokud Vám během užívání přípravku Aromasin jiný lékař předepíše hormonální léčbu, informujte o 
tom Vašeho ošetřujícího lékaře. 
Současné  podávání  přípravku  Aromasin  s rifampicinem  (antibiotikum),  léky  používané  k léčbě 
epilepsie a rostlinné přípravky z třezalky tečkované (například některé bylinné uklidňující přípravky) 
mohou snížit jeho účinnost. Informujte proto svého ošetřujícího lékaře, pokud takové léky užíváte. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotné a kojící ženy nesmějí tento přípravek užívat. 
Je  nutné,  aby  lékař  probral  nutnost  adekvátní  antikoncepce  se  ženami,  které  mohou  potenciálně 
otěhotnět, a to včetně žen v období kolem přechodu nebo které jsou krátce po přechodu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při podávání přípravku byla pozorována ospalost, spavost, slabost, závratě. Proto pokud se u Vás tyto 
příznaky projeví, mohou zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a vhodnost těchto činností 
musíte konzultovat se svým lékařem. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku 
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,  poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Přípravek obsahuje methylparaben, který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Aromasin užívá 

 
Jak přípravek Aromasin užívat? 
Vždy  užívejte  přípravek  Aromasin  přesně  podle  pokynů  svého  ošetřujícího  lékaře.  Pokud  si  nejste 
jistá, poraďte se se svým lékařem. Obvyklá dávka přípravku je jedna 25mg tableta denně. Tableta se 
užívá po jídle, přibližně ve stejnou dobu každý den. 
Jste-li  přijata  do  nemocnice  v  době,  kdy  užíváte  přípravek  Aromasin,  oznamte  tuto  skutečnost 
ošetřujícímu lékaři. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Aromasin se nepodává dětem a dospívajícím do 18 let věku. 
 
 
Jak dlouho je potřeba lék užívat? 
Délku trvání léčby přípravkem Aromasin určí ošetřující lékař na základě výsledků průběhu léčby. 
 

 

Jestliže jste užila více přípravku Aromasin, než jste měla 
Jestliže  jste  užila  více  tablet,  než  jste  měla,  vyhledejte  ihned  lékaře  anebo  zajděte  na  nejbližší 
pohotovostní  službu  v  nemocnici.  Při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  rovněž  ihned  vyhledejte 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Aromasin 
Pokud zapomenete lék užít, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. V případě, že se blíží hodina 
pravidelného  užívání,  vyčkejte  až  do  této  doby,  zapomenutou  tabletu  však  již  neužívejte. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. 
 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Přípravek  Aromasin,  stejně  jako  jiné  léky,  může  vyvolat  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  Aromasin  je  obvykle  dobře  snášen  a  nežádoucí  účinky  pozorované  u  léčených  pacientek 
byly  mírné  až  střední.  Většina  nežádoucích  účinků  souvisela  s úbytkem  estrogenu  (např.  návaly 
horka). 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientek) 

  deprese 

  nespavost 

  bolest hlavy 

  návaly horka 

  závratě 

  zvýšené pocení 

  bolesti kloubů a svalů (včetně osteoartrózy, bolesti zad, artrózy a ztuhlosti kloubů) 

  únava, bolest 

  snížení počtu bílých krvinek 

  bolest břicha, nevolnost 

  změny ve výsledcích jaterních testů 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientek) 

  nechutenství 

  syndrom karpálního tunelu (kombinace brnění a mravenčení, snížené citlivosti a bolesti v celé 

ruce kromě malíčku) nebo pálení a svědění kůže (mravenčení) 

  zvracení, zácpa, zažívací potíže, průjem 

  vypadávání vlasů 

  kožní vyrážka, kopřivka a svědění 

  slábnutí kostí, které může snížit jejich pevnost (osteoporóza), vedoucí v některých případech 

ke zlomenině kosti 

  otoky rukou a nohou 

  snížení počtu krevních destiček 

  pocit slabosti 

 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientek) 

  přecitlivělost 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientek) 

  spavost 

  tvorba malých puchýřů s vyrážkou 

 

  žloutenka 

 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  snížený počet lymfocytů (určitý typ bílých krvinek) 

 
Pokud se u Vás vyskytnou některé z těchto nežádoucích účinků nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte 
se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Aromasin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení adalší informace 

 
Co přípravek Aromasin obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je exemestanum. Jedna tableta obsahuje exemestanum 25 mg. 
-  Dalšími složkami jsou 

Jádro tablety: koloidní hydratovaný oxid křemičitý, krospovidon, hydroxypropylmethylcelulóza, magnesium-
stearát, mannitol, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, polysorbát 80 

 
Potahová  vrstva  tablety  hydroxypropylmethylcelulóza,  polyvinylalkohol,  simetikonová  emulze, 
makrogol 6000,  sacharosa,  hydrát  zásaditého  uhličitanu  hořečnatého,  oxid  titaničitý,  methylparaben, 
černý inkoust 
 
Jak přípravek Aromasin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: téměř bílé až světle šedé kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně černý 
potisk (7663). 
Tablety jsou baleny v blistru a krabičce. 
Velikost balení: 

 

15, 30 nebo 90 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Pfizer Italia S.r.L., Ascoli Piceno, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
3.7.2014 
 

Recenze

Recenze produktu AROMASIN 15X25MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AROMASIN 15X25MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám