Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ARKETIS 20 MG 14X20MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 71101

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: F.A.L. DUIVEN BV, DUIVEN
Kód výrobku: 71101
Kód EAN:
Kód SÚKL: 105886
Držitel rozhodnutí: F.A.L. DUIVEN BV, DUIVEN
Používá se na: - Depresivní epizody (v období deprese). - Obsedantně-kompulzivní porucha (nutkavé opakování myšlenek a/nebo činů). - Panická porucha s agorafobií nebo bez ní (zvláštní forma strachu např. strach opustit dům, vstoupit do obchodu nebo strach z veřejných míst). - Sociální úzkostná porucha / Sociální fobie (přemáhající strach nebo vyhýbání se každodenním sociálním situacím). - Generalizovaná úzkostná porucha (častěji se vyskytující strach, u kterého převládají chronické nervózní obavy). - Posttraumatická stresová porucha (úzkost způsobená traumatickou událostí).

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls58488/2011
Příloha ke změně sp. zn. sukls167579/2012 a sukls213010/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ARKETIS 20 mg
tablety
paroxetinum
(ve formě hydrochloridu)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je ARKETIS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARKETIS užívat
3. Jak se ARKETIS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ARKETIS uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ARKETIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek ARKETIS je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresí a/nebo úzkostnými poruchami.
Mezi úzkostné poruchy, na které se paroxetin používá, patří: obsedantně kompulzivní porucha
(opakující se nutkavé myšlenky spojené s nekontrolovatelným chováním), panická porucha (panické
záchvaty včetně těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených prostranství),
sociální úzkostná porucha/sociální fobie (strach z běžných společenských situací nebo vyhýbání se
jim), posttraumatická stresová porucha (úzkost po traumatické události) a generalizovaná úzkostná
porucha (všeobecná závažná úzkost nebo neklid).
Přípravek ARKETIS patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu). Látku zvanou serotonin má v mozku každý. Lidé trpící depresemi nebo
úzkostí mají neobvykle nízkou hladinu serotoninu. Není přesně známo, jak paroxetin a ostatní látky ze
skupiny SSRI působí, ale mohou zvyšovat hladinu serotoninu v mozku. Správná léčba deprese nebo
úzkostných stavů je důležitá, pomůže zlepšit Váš stav.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ARKETIS UŽÍVAT
Neužívejte ARKETIS
pokud užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně
moklobemidu a metylthioninium chloridu (metylenová modř)) nebo jste je užíval(a) kdykoli
v posledních dvou týdnech. Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak
byste měl(a) začít užívat paroxetin.
2/11
pokud užíváte antipsychotikum, které obsahuje thioridazin nebo pimozid
jestliže jste alergický(á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6 Další informace)
Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete užívat
ARKETIS.
Upozornění a opatření
Před užíváním tohoto léku sdělte svému lékaři:
jestliže užíváte jakýkoli jiný lék (viz bod Další léčivé přípravky a ARKETIS dále v této
příbalové informaci)
jestliže máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem
jestliže trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze (již dříve jste je prodělali)
jestliže jste v minulosti měli manické epizody (hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky)
jestliže se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT)
jestliže máte v anamnéze poruchy srážení krve nebo užíváte jiné léky, které zvyšují riziko
krvácení (patří sem léky používané ke zředění krve jako je warfarin, antipsychotika jako je
perfenazin nebo klozapin, tricyklická antidepresiva, léky používané proti bolesti a zánětům
nazývané nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs),
kam patří kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, celekoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam)
jestliže užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu. Paroxetin by mohl snížit účinek tamoxifenu,
proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum.
jestliže máte diabetes (cukrovku)
jestliže máte dietu s nízkým obsahem sodíku
jestliže trpíte glaukomem (očním zákalem, zvýšeným tlakem v oku)
jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět (viz bod Těhotenství a kojení dále v této
příbalové informaci)
jestliže je Vám méně než 18 let (viz bod Děti a dospívající dále v této příbalové informaci)
Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká a dosud jste o tom s lékařem nemluvil(a), poraďte se
o užívání paroxetinu se svým lékařem znovu.
Děti a dospívající
Paroxetin by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let,
kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků
paroxetinu, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně
agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může přípravek ARKETIS pacientům do
18 let předepsat, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal ARKETIS
pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do
18 let, kteří jsou léčeni přípravkem ARKETIS, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených
příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku
ARKETIS ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této
věkové skupině prokázány.
Ve studiích prováděných s paroxetinem ve věkové skupině do 18 let byly časté nežádoucí účinky
(vyskytující se u méně než 1 z 10 dětí/dospívajících) tyto: zvýšení četnosti sebevražedných myšlenek
a sebevražedných pokusů, úmyslné sebepoškozování, hněv, agresivita nebo nepřátelské chování, ztráta
chuti k jídlu, chvění, abnormální pocení, hyperaktivita (příliš mnoho energie), neklid, změny emocí
3/11
(včetně pláče a změny nálad). V těchto studiích se také prokázalo, že stejné příznaky se vyskytly u dětí
a dospívajících, kteří dostávali placebo (neaktivní látku) místo paroxetinu, i když méně často.
V těchto studiích se u některých pacientů do 18 let objevily po přerušení léčby paroxetinem
abstinenční příznaky. Tyto příznaky byly většinou podobné těm, které byly pozorovány po přerušení
léčby u dospělých (viz bod 3. Jak se ARKETIS užívá dále v této příbalové informaci). Navíc se
u pacientů do 18 let často (méně než u 1 z 10 pacientů) vyskytovala bolest břicha, nervozita a změna
emocí (včetně pláče, změn nálady, pokusů o sebepoškozování, myšlenek na sebevraždu a pokusů
o sebevraždu).
Sebevražedné myšlenky a zhoršení vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Důležité nežádoucí účinky pozorované při užívání paroxetinu
U některých pacientů užívajících paroxetin se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou
v klidu ani sedět, ani stát (tento stav se nazývá akatizie). U jiných pacientů se projevil serotoninový
syndrom, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující příznaky: zmatenost, neklid,
pocení, třes, chvění, halucinace (vidění nebo slyšení podivných věcí, které neexistují), náhlé svalové
záškuby nebo zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, vyhledejte
svého lékaře. Více informací o těchto i jiných možných nežádoucích účincích paroxetinu naleznete
v bodě 4 této příbalové informace - Možné nežádoucí účinky.
Další léčivé přípravky a ARKETIS
Některé léky mohou ovlivnit účinek paroxetinu nebo mohou zvýšit pravděpodobnost výskytu
nežádoucích účinků. Paroxetin také může ovlivnit účinek některých jiných léků.
Léky, kterých se to týká:
léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu a metylthioninium
chloridu (metylenová modř)) - viz bod Neužívejte ARKETIS
antipsychotika thioridazin nebo pimozid - viz bod Neužívejte ARKETIS
kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých
látek jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti
a zánětu
tramadol a pethidin, léky proti bolesti
léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény
4/11
další antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI a tricyklická antidepresiva jako je
klomipramin, nortriptylin a desipramin
doplněk stravy nazývaný tryptofan
přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (tzv. antipsychotika) používané
k léčení psychiatrických poruch
kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení HIV infekcí
bylinné přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí
fentanyl užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti
fenobarbital, fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin, které se používají k léčbě křečí
nebo epilepsie
atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti (ADHD)
procyklidin, který se používá ke zmírnění třesu, zejména u Parkinsonovy nemoci
warfarin nebo jiná antikoagulancia, používají se k ředění krve
propafenon, flekainid a léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu
metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních
poruch
rifampicin k léčbě tuberkulózy a lepry
antibiotikum linezolid
tamoxifen k léčbě rakoviny prsu
Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval(a) jakékoli léky uvedené v tomto seznamu a dosud jste
o tom neinformoval(a) svého lékaře, znovu ho navštivte a požádejte ho o radu. Je možné, že bude
nutné změnit dávkování nebo budete potřebovat jiný lék.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
ARKETIS s jídlem, pitím a alkoholem
Během užívání ARKETISU byste se měli vyhýbat alkoholu. Alkohol může zhoršit Vaše příznaky
nebo nežádoucí účinky.
Užívání ARKETISU ráno společně s jídlem může snížit riziko nevolnosti.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Některé studie naznačují zvýšení rizika defektů srdce u dětí, jejichž matky užívaly paroxetin během
prvních měsíců těhotenství. Výskyt těchto defektů v populaci obecně je přibližně 1 ze 100 dětí. Riziko
u dětí, jejichž matky užívaly paroxetin během těhotenství, je vyšší: 2 ze100 dětí.
Společně s lékařem se můžete rozhodnout, zda je pro Vás lepší v době těhotenství změnit způsob
léčby nebo postupně paroxetin vysadit. Podle okolností může lékař rozhodnout, že je pro Vás lepší
pokračovat v léčbě paroxetinem.
Ujistěte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte ARKETIS. Užívání látek
podobných léku ARKETIS během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit
riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se
projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních
5/11
24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní
asistentku a/nebo lékaře.
Příznaky zahrnují:
potíže s dýcháním
namodralé zabarvení kůže nebo je dítě příliš teplé nebo studené
modré zbarvení rtů
zvracení nebo poruchy příjmu potravy
zvýšená únava, poruchy spánku nebo nepřetržitý pláč
zvýšené nebo snížené svalové napětí
třes, neklid nebo křeče (záchvaty)
Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví po narození u Vašeho dítěte nebo jste znepokojená
zdravotním stavem Vašeho dítěte, zeptejte se co nejdříve svého lékaře nebo porodní asistentky. Ti
Vám poradí, co máte dělat.
Paroxetin může ve velmi malém množství přecházet do mateřského mléka. Pokud užíváte ARKETIS,
navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Možnými nežádoucími účinky při užívání ARKETISU jsou závratě, zmatenost, ospalost nebo
rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky projeví, neřiďte dopravní prostředky ani
neobsluhujte stroje.
3. JAK SE ARKETIS UŽÍVÁ
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávky pro léčbu jednotlivých poruch jsou uvedeny v následující tabulce.
Úvodní dávka Doporučená denní
dávka
Maximální denní
dávka
Deprese 20 mg 20 mg 50 mg
Obsedantně
kompulzivní porucha
20 mg 40 mg 60 mg
Panická porucha 10 mg 40 mg 60 mg
Sociální úzkostná
porucha
20 mg 20 mg 50 mg
Posttraumatická
stresová porucha
20 mg 20 mg 50 mg
Generalizovaná
úzkostná porucha
20 mg 20 mg 50 mg
Váš lékař určí, jakou dávku přípravku ARKETIS budete při zahájení léčby užívat.
Většina lidí se začíná cítit lépe po několika týdnech léčby. Pokud se Váš stav po několika týdnech
léčby nezlepší, informujte o tom svého lékaře a ten může rozhodnout o postupném zvyšování dávky
vždy o 10 mg týdně až k maximální možné denní dávce.
6/11
Užívejte tablety přípravku ARKETIS ráno spolu s jídlem. Polykejte je celé a zapijte je sklenicí vody.
Tablety nežvýkejte.
Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba může trvat několik měsíců, ale i déle.
Starší lidé
Nejvyšší dávka u pacientů starších 65 let je 40 mg denně.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo těžkou poruchou funkce ledvin, může lékař rozhodnout
o tom, že budete užívat menší dávku přípravku ARKETIS, než je normálně doporučeno.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ARKETIS, než jste měl(a)
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám lékař předepsal.
Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš mnoho tablet přípravku ARKETIS, okamžitě o tom
informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také
obal užitých tablet. Pokud se předávkujete přípravkem ARKETIS, mohou se u Vás projevit příznaky
popsané v bodě 4 Možné nežádoucí účinky nebo některé z následujících příznaků: horečka,
nekontrolovatelné svalové kontrakce (stahy).
Jestliže jste zapomněl(a) užít ARKETIS
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas.
Pokud na dávku zapomenete a vzpomenete si na ni dříve, než si půjdete lehnout, užijte ji okamžitě.
Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechejte tuto dávku. Další dávku užijte
v obvyklé době. Je možné, že se u Vás projeví nežádoucí účinky spojené s přerušením léčby, ale ty by
měly vymizet po užití následující dávky.
Co dělat, pokud se necítíte lépe
ARKETIS neodstraní Vaše příznaky okamžitě. Všechna antidepresiva se musí nějaký čas užívat, než
se dostaví účinek. Někteří pacienti se začnou cítit lépe již za několik týdnů, ale u jiných to může trvat
trochu déle. Někteří pacienti se dokonce mohou přechodně cítit hůře. Pokud se ani po několika
týdnech léčby Váš stav nezlepší, navštivte znovu svého lékaře a řekněte mu to. Lékař by Vám měl na
začátku léčby doporučit, abyste ho po několika týdnech léčby opět navštívil(a). Řekněte svému lékaři,
pokud nenastalo zlepšení.
Jestliže jste přestal(a) užívat ARKETIS
Neukončujte léčbu přípravkem ARKETIS dokud Vám to neřekne lékař.
Když končíte s užíváním přípravku ARKETIS, lékař Vám pomůže s pomalým snižováním dávky
během několika týdnů nebo měsíců, což by mělo snížit pravděpodobnost výskytu abstinenčních
příznaků. Jeden ze způsobů, jak ukončit léčbu přípravkem ARKETIS spočívá v postupném snižování
dávky o 10 mg týdně. Většina lidí zjistí, že příznaky vyvolané vysazením jsou mírné a samy zmizí
v průběhu dvou týdnů. U některých pacientů mohou být tyto příznaky závažnější nebo mohou trvat
delší dobu.
Pokud se u Vás v průběhu snižování dávek projeví abstinenční příznaky, může se Váš lékař
rozhodnout vysazovat ARKETIS pomaleji. Pokud se u Vás projeví závažné abstinenční příznaky,
navštivte svého lékaře. Lékař Vás může požádat, abyste opět začal(a) ARKETIS užívat a poté jste
dávky snižoval(a) pomaleji. I když se u Vás projeví abstinenční příznaky, neznamená to, že nebudete
schopný(á) léčbu přípravkem ARKETIS ukončit.
Možné nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby
7/11
Klinické studie ukazují, že 3 z 10 lidí zaznamenají po ukončení užívání paroxetinu jeden nebo více
příznaků. Některé příznaky se vyskytují častěji než jiné.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy
smyslové poruchy včetně pocitu mravenčení, pocitů pálení a méně často pocitů elektrických
šoků (včetně těchto pocitů v hlavě)
bzučení, syčení, pískot, zvonění nebo jiné úporné zvuky v uších (tinnitus)
poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát)
pocit úzkosti
bolesti hlavy
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
nevolnost (pocit na zvracení)
pocení (včetně nočního pocení)
motorický (pohybový) neklid
tremor (chvění)
pocit zmatenosti nebo dezorientace
průjem
emocionální nestabilita nebo podrážděnost
zrakové poruchy
kolísání srdečního rytmu nebo bušení srdce (palpitace)
Pokud se obáváte nežádoucích účinků spojených s ukončením léčby přípravkem ARKETIS,
konzultujte to se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. K těmto účinkům častěji dochází v prvních týdnech léčby.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, kontaktujete ihned
lékaře. Může být nutné jít přímo do nemocnice.
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
Pokud u Vás dochází ke vzniku neobvyklých krevních podlitin nebo ke krvácení, včetně
zvracení krve nebo průchodu krve stolicí, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
Pokud máte obtíže se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte
okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Pokud se u Vás objeví křeče (záchvaty), okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
8/11
Pokud pociťujete neklid a máte pocit, že nemůžete v klidu ani sedět, ani stát, můžete mít stav,
který se nazývá akatizie. Při zvyšování dávek se tyto pocity mohou zhoršovat. Informujte
o tom svého lékaře.
Pokud pociťujete únavu, slabost nebo zmatenost a máte bolavé nebo ztuhlé svaly či
nekoordinované pohyby, může to být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi. Pokud máte tyto
příznaky, kontaktujte svého lékaře.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
Alergické reakce na přípravek ARKETIS. Pokud se u Vás objeví zarudlá hrudkovitá kožní
vyrážka, otoky očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začínající svědění nebo těžkosti při
dýchání nebo polykání, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte okamžitou
lékařskou pomoc v nemocnici.
Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z následujících příznaků, můžete mít tzv.
serotoninový syndrom. Jde o následující příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení,
třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený
srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.
Akutní glaukom. Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s neostrým viděním, navštivte svého
lékaře.
Neznámá frekvence, frekvenci nelze z dostupných údajů určit
U některých osob se mohou při užívání přípravku ARKETIS nebo krátce po ukončení léčby
objevit myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky (viz bod 2. Čemu musíte
věnovat pozornost, než začnete ARKETIS užívat).
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)
Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno s jídlem se sníží pravděpodobnost, že k ní
dojde.
Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální
erekce a ejakulace.
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)
Zvýšená hladina cholesterolu v krvi
Snížená chuť k jídlu
Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti
Abnormální sny (včetně nočních můr)
Pocit závrati nebo chvění (třes)
Bolest hlavy
Nesoustředěnost
Pohybový neklid
Pocit neobvyklé slabosti
Neostré vidění
Zívání, sucho v ústech
Průjem nebo zácpa
Zvracení
9/11
Přibírání na váze
Pocení
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)
Krátkodobé zvýšení krevního tlaku nebo jeho snížení, při kterém můžete mít závrať, nebo
Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte
Zrychlený pulz
Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka
Rozšíření zornic
Kožní vyrážky
Pocit zmatenosti
Halucinace (podivné vize a zvuky)
Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovatelný mimovolní únik moči
(močová inkontinence)
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Abnormální tvorba mléka u mužů a žen
Pomalý puls
Zvýšení hodnot jaterních testů
Panické záchvaty
Hyperaktivní chování nebo myšlenky (mánie)
Pocit odcizení od vlastního těla (depersonalizace)
Pocit úzkosti
Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou)
Bolest kloubů nebo svalů
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000)
Kožní vyrážka, která puchýřuje a vypadá jako malé terčíky (tmavý střed obklopený světlejší
zónou s tmavým okrajem), tzv. erythema multiforme
Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůže, a to zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálií
(Stevens-Johnsonův syndrom)
Rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůže na téměř celém těle (toxická epidermální
nekrolýza)
Problémy s játry spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a očního bělma)
Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou
Přecitlivělost na sluneční světlo
Přetrvávající bolestivá erekce
Snížený počet krevních destiček
U některých pacientů se během užívání přípravku ARKETIS může objevit bzučení, pískání, zvonění
nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinnitus).
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
10/11
Pokud Vás během užívání přípravku ARKETIS cokoli znepokojuje, řekněte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. JAK ARKETIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte ARKETIS po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale a blistru za písmeny EXP.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co ARKETIS obsahuje
Léčivou látkou v přípravku ARKETIS je paroxetinum (ve formě hydrochloridu).
Jedna tableta obsahuje paroxetinum 20 mg (jako paroxetini hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou:
mikrokrystalická celulosa (E 460), dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E 341), sodná sůl
kroskarmelosy (E 468), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551) a magnesium-stearát (E 470b).
Jak ARKETIS vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety.
Ploché, téměř bílé, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s vyraženým označením 20,
na druhé straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
K dispozici jsou krabičky obsahující 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 180 a 500 tablet
v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr
Výrobce
F.A.L. Duiven BV, Nizozemsko
Medochemie Ltd Factory AZ, Limassol, Kypr
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Kypr, Estonsko, Litva,
Lotyšsko, Malta, Polsko,
Švédsko, Slovenská
republika, Česká
republika
Arketis
11/11
Nizozemsko Paroxetine tabletten
Belgie, Lucembursko Paroxetine EG tabletten
Řecko Paroxia
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.1.2013.

Recenze

Recenze produktu ARKETIS 20 MG 14X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ARKETIS 20 MG 14X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám