Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ARIXTRA 7,5 MG/0,6 ML 2X0.6ML Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28065

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
Kód výrobku: 28065
Kód EAN:
Kód SÚKL: 28356
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
Arixtra se používá k léčení pacientů s krevními sraženinami v cévách nohou (hluboká žilní trombóza) a/nebo v cévách plic (plicní embolie).

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 
 
 
 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 1,5 mg/0,3 

ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,3 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum1,5 mg. 
 
Pomocná látk

a se známým účinkem: Obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce a je 

tedy v 

podstatě sodíku prostý. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok. 

Roztok je čirá a bezbarvá kapalina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů podstupujících závažnější 

ortopedický zákrok na dolních končetinách, jako např. zlomenina kyčle, závažnější operace kolena 

nebo náhrada kyčelního kloubu. 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů podstupujících břišní 

operaci, u kterých se předpokládá vysoké riziko tromboembolických komplikací, jako jsou např. 
pacienti podstupující operaci zhoubného nádoru v 

břišní dutině (viz bod 5.1). 

 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů s interním onemocněním, u 

kterých se usuzuje na vysoké riziko VTE a kteří jsou nepohybliví kvůli akutní chorobě jako např. 

srdeční nedostatečnost a/nebo akutní respirační onemocnění, a/nebo akutní infekce nebo zánětlivé 

onemocnění. 
 

Léčba akutní symptomatické spontánní tromboflebitidy dolních končetin bez současné flebotrombózy 

u dospělých (viz body 4.2 a 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Pacienti podstupující velký ortopedický nebo břišní výkon 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně podaná pooperačně subkutánní injekcí. 
 

Počáteční dávka by měla být podána 6 hodin po chirurgickém uzavření za předpokladu, že bylo 
zastaveno krvácení. 
 

Léčba by měla pokračovat až do snížení rizika tromboembolických příhod, obvykle do propuštění 

pacienta, nejméně po dobu 5 až 9 dní po operaci. Zkušenost ukazuje, že u pacientů po operaci 

zlomeniny kyčle riziko VTE přetrvává déle než 9 dnů po operaci. U těchto pacientů má být zváženo 

použití prodloužené profylaxe fondaparinuxem až na dalších 24 dnů (viz bod 5.1). 
 

U pacientů s interním onemocněním s vysokým rizikem tromboembolických komplikací je třeba 

individuální posouzení  

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně podaná subkutánní injekcí. U pacientů 

interním onemocněním byla klinicky studována délka léčby 6 – 14 dnů (viz bod 5.1). 

 

Léčba tromboflebitidy  

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně. Fondaparinux se podávaná formou 

podkožní injekce. Pacienti vhodní k léčbě fondaparinuxem v dávce 2,5 mg, musí mít akutní, 

symptomatickou, izolovanou, spontánní tromboflebitidu dolních končetin v délce alespoň 5 cm, která 

je potvrzená ultrazvukovým vyšetřením nebo jinými objektivními vyšetřovacími metodami. Léčbu je 

třeba zahájit co nejdříve po stanovení diagnózy a po vyloučení současné flebotrombózy (hluboké žilní 
trombózy) nebo tromboflebitidy ve vzdálenosti menší než 3 

cm od safenofemorální junkce. Léčba má 

trvat nejméně 30 dnů a nejdéle 45 dnů u pacientů s vysokým rizikem tromboembolických komplikací 
(viz body 4.4 a 5.1). 

Lékaři by mohli pacientům doporučit, aby si podávali injekci přípravku Arixtra 

sam

i. Toto doporučení může lékař učinit pouze tehdy, když posoudí, že jsou pacienti schopni si injekci 

sami aplikovat a pokud si to samotní pacienti 

přejí. Lékaři by v takovém případě měli pacientům 

poskytnout jasné instrukce, jak

ým způsobem si mají injekci přípravku Arixtra správně aplikovat.  

 
• 

Pacienti, kteří mají podstoupit chirurgický výkon nebo jiné invazivní zákroky  

U pacientů s tromboflebitidou, kteří mají podstoupit chirurgický výkon nebo jiné invazivní zákroky, se 
fondaparinux nemá podávat (je-

li to možné) v průběhu 24 hodin před chirurgickým výkonem. 

Fondaparinux je mož

né znovu začít podávat nejdříve 6 hodin po zákroku, za předpokladu, že bylo 

zastaveno krvácení. 
 

Zvláštní skupiny pacientů 

U pacientů podstupujících operaci vyžaduje podávání první injekce fondaparinuxu u pacientů ≥75 let 
a/nebo s 

tělesnou hmotností <50 kg a/nebo s poškozením ledvin s clearance kreatininu mezi 20 až 50 

ml/min přísné dodržování načasování. 
 
První dávka fondaparinuxu by ne

měla být podána dříve než 6 hodin po chirurgickém uzavření. Injekce 

by neměla být aplikována, pokud nebylo zastaveno krvácení. (viz bod 4.4). 
 
Poškození ledvin  

•  Prevence VTE - 

Fondaparinux by neměl být užíván u pacientů s clearance kreatininu <20 

ml/min (viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min by měla 
být dávka snížena na 1,5 mg jedenkrát 

denně (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s mírným 

poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu >50 ml/min) není nutná žádná úprava 
dávkování. 

• 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux se nesmí podávat pacientům s clearance kreatininu <20 
ml/min (viz bod 4.3). U 

pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min je třeba 

dávku snížit na 1,5 

mg jednou denně (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s lehkou poruchou 

renálních funkcí (clearance kreatininu >50 ml/min) není nutné žádné snížení dávky. 

Bezpečnost a účinnost dávky 1,5 mg nebyla dosud hodnocena (viz bod 4.4). 

 
Poškození jater  

•  Prevence VTE - 

U pacientů s mírným nebo středně těžkým jaterním poškozením není nutná 

žádná úprava dávkování. U pacientů s těžkým poškozením jater by měl být fondaparinux 
podáván s 

opatrností, protože u této skupiny pacientů nebyl přípravek hodnocen (viz body 4.4 

a 5.2). 

• 

Léčba tromboflebitidy - Bezpečnost a účinnost fondaparinuxu u pacientů s těžkou poruchou 

jaterních funkcí nebyla dosud hodnocena, proto se podávání fondaparinuxu těmto pacientům 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 
Pediatrická populace -
 

Podávání fondaparinuxu dětem do 17 let se vzhledem k chybějícím údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. 
 

Nízká tělesná hmotnost 

•  Prevence VTE – 

pacientů s tělesnou hmotností <50 kg existuje zvýšené riziko krvácení. 

Eliminace fondaparinuxu se při nízké tělesné hmotnosti snižuje. Fondaparinux by měl být u 

pacientů s nízkou tělesnou hmotností podáván s opatrností (viz bod 4.4).    

• 

Léčba tromboflebitidy - Bezpečnost a účinnost fondaparinuxu u pacientů s tělesnou hmotností 
nižší než 50 kg nebyla dosud hodnocena, p

roto se podávání fondaparinuxu těmto pacientům 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

Způsob podání 

Fondaparinux se podává hlubokou subkutánní injekcí pacientovi vleže. Místa vpichu by měla být 

střídána mezi levou a pravou anterolaterální a levou a pravou posterolaterální břišní stěnou. Aby se při 

použití předplněné injekční stříkačky zabránilo ztrátě léčivého přípravku, nevytlačujte ze stříkačky 

před použitím vzduchovou bublinu. Celá délka jehly by měla být zavedena kolmo do kožní řasy 

držené mezi palcem a ukazovákem; kožní řasa by měla být držena po celou dobu injekce. 
 

Další informace o použití přípravku, zacházení s ním a o jeho likvidaci viz bod 6.6. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

hypersenzitivita 

na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

aktivní klinicky významné krvácení 

akutní bakteriální endokarditida 

těžké poškození ledvin definované clearance kreatininu <20 ml/min. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
F

ondaparinux je určen pouze k subkutánnímu podání. Nepodávejte intramuskulárně. 

 
Krvácení 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, jako např. 

vrozená nebo získaná krvácivá onemocnění (tj. počet destiček <50 000/mm

3

), aktivní vředová 

gastrointestinální choroba, nedávné intrakraniální krvácení nebo stav krátce po operaci mozku, páteře 

nebo očí a u zvláštních skupin pacientů, jak je uvedeno níže. 
 

•  Prevence VTE - 

Látky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, by neměly být podávány 

současně s fondaparinuxem. Tyto látky zahrnují desirudin, fibrinolytika, antagonisty receptorů 

GP IIb/IIIa, heparin, heparinoidy nebo nízkomolekulární heparin (LMWH). Pokud je třeba, 

měla by být současná terapie antagonisty vitamínu K podávána v souladu s informacemi 
v bodu 4.5

. Ostatní protidestičkové léčivé přípravky (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, 

sulfinpyrazon, tiklopidin nebo klopidogrel) a nesteroidní antiflogistika by měla být podávána 

opatrností. Pokud je současné podání nutné, je nezbytné pečlivé monitorování. 

• 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux je třeba užívat s opatrností u pacientů, kteří jsou 

současně léčeni dalšími léčivými přípravky, které zvyšují riziko krvácení. 

 
Pacienti s tromboflebitidou  

Před zahájením léčby fondaparinuxem je třeba potvrdit, že tromboflebitida je od safenofemorální 
junkce vzdálená více než 3 

cm. Zároveň je třeba vyloučit současnou flebotrombózu pomocí kompresní 

ultrasonografie nebo jinými objektivními vyšetřovacími metodami. Zatím nejsou k dispozici žádné 
údaje týkající se užití fondaparinuxu v dávce 2,5 

mg u pacientů s tromboflebitidou a současnou 

flebotrombózou nebo u pacientů s tromboflebitidou lokalizovanou blíže než 3 cm od safenofemorální 
junkce (viz body 4.2 a 5.1). 
 

Bezpečnosti a účinnost fondaparinuxu v dávce 2,5 mg nebyla zatím hodnocena u následujících skupin 

pacientů: pacienti s tromboflebitidou po skleroterapii nebo způsobenou následkem komplikací 
intravenózní kanyly, pacienti s anamnézou tromboflebitidy v 

průběhu posledních 3 měsíců, pacienti 

s anamnézou 

žilní tromboembolické příhody v průběhu posledních 6 měsíců nebo pacienti s aktivním 

nádorovým onemocněním (viz body 4.2 a 5.1). 
 
Míšní/Epidurální anestézie 

U pacientů podstupujících velký ortopedický výkon nelze při současném užití fondaparinuxu a 

míšní/epidurální anestézie nebo míšní punkce vyloučit míšní/epidurální nebo spinální hematomy, které 
mohou vést k dlouhodobé nebo trvalé paralýze. 

Riziko těchto vzácných příhod může být vyšší při 

pooperačním dlouhodobějším užití epidurálních katetrů nebo současném užití jiných léčiv 

ovlivňujících hemostázu. 
 
Starší pacienti  
U starší populace existuje zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k 

tomu, že funkce ledvin se obecně 

snižuje s 

věkem, může u starších pacientů docházet ke sníženému vylučování a zvýšené expozici 

fondaparinuxu (viz bod 5.2). Fondaparinux by měl být u starších pacientů podáván s opatrností (viz 
bod 4.2). 
 

Nízká tělesná hmotnost  

•  Prevence VTE - 

U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg existuje zvýšené riziko krvácení. 

Vylučování fondaparinuxu se snižuje s hmotností. U těchto pacientů by fondaparinux měl být 
podáván s opatrností (viz bod 4.2). 

• 

Léčba tromboflebitidy - Zatím nejsou žádné dostupné klinické údaje týkající se užití 
fondaparinuxu k 

léčbě tromboflebitidy u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg, proto 

se fondaparinux k 

léčbě tromboflebitidy u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 4.2). 

 
Poškození ledvin  

•  Prevence VTE - 

Je známo, že fondaparinux je převážně vylučován ledvinami. U pacientů 

s clearance kreatininu 

<50 ml/min 

existuje zvýšené riziko krvácení a VTE a léčba by měla být 

podávána s opatrností (viz body 4.2, 4.3 a 5.2). K dispozici jsou pouze omezené klinické údaje 

u pacientů s clearance kreatininu méně než 30 ml/min. 

• 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux se nesmí užívat u pacientů s clearance kreatininu 
<20 

ml/min (viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min je 

třeba dávku snížit na 1,5 mg jednou denně (viz body 4.2 a 5.2). Bezpečnost a účinnost dávky 
1,5 mg nebyla zatím hodnocena.  

 

Těžké poškození jater  

•  Prevence VTE - Není nutná úprava dávkování fondaparinuxu. Podávání fondaparinuxu by 

však mělo být zváženo u pacientů s těžkým poškozením jater kvůli zvýšenému riziku krvácení 

důvodu nedostatku koagulačních faktorů (viz bod 4.2). 

•  

čba tromboflebitidy - Zatím nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se užití 

fondaparinuxu k 

léčbě tromboflebitidy u pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí, proto se 

fondaparinux k 

léčbě tromboflebitidy u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 4.2). 

 
Pacienti s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) 

Fondaparinux by měl být podáván s opatrností pacientům s HIT v anamnéze. Účinnost a bezpečnost 

fondaparinuxu nebyla u pacientů s HIT typu II formálně studována. Fondaparinux se neváže na 

destičkový faktor 4 a nereaguje zkříženě se sérem pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií 

(HIT) typu II. Nicméně, u pacientů léčených fondaparinuxem byly vzácně spontánně hlášeny případy 

HIT. Kauzální souvislost mezi léčbou fondaparinuxem a výskytem HIT dosud nebyla stanovena. 
 
Alergie na latex 

Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní latexovou gumu, která 

může u osob citlivých na latex vyvolat alergickou reakci. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Riziko krvácení zvyšuje současné podávání fondaparinuxu a látek, které mohou zvyšovat riziko 
hemorhagií (viz bod 4.4). 

 

Perorální antikoagulancia (warfarin), inhibitory destiček (kyselina acetylsalycilová), NSAID 
(piroxikam) a digoxin farmakokinet

iku fondaparinuxu neovlivňují. Dávka fondaparinuxu (10 mg) 

interakčních studiích byla vyšší než doporučená dávka pro současné indikace. Fondaparinux 

neovlivňuje INR aktivitu warfarinu ani krvácivost při léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo 
piroxikamem ani farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu. 
 

Následující léčba jinými antikoagulancii 

Jestliže bude zahájena následující léčba s heparinem nebo LMWH, první injekce by měla být 
zpravidla podána jeden den po poslední injekci fondaparinuxu. 
Jestliže je 

žádoucí následující léčba antagonisty vitamínu K, v léčbě s fondaparinuxem by se mělo 

pokračovat, dokud nebude dosaženo cílových hodnot INR. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání fondaparinuxu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
jsou vzhledem k omezené expozici 

nedostatečné pro posouzení účinků na průběh těhotenství, 

embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Fondaparinux by neměl být předepisován 

těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytné. 
 
Kojení 

Fondaparinux je vylučován do mléka potkanů, ale není známo, zda je fondaparinux vylučován do 

lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby fondaparinuxem nedoporučuje. Perorální absorpce 

dítětem je však nepravděpodobná. 
 
Fertilita 
Žádné údaj

e o vlivu fondaparinuxu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

neprokázaly žádné účinky fondaparinuxu na fertilitu.  
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Nejčastějšími hlášenými závažnými nežádoucími účinky jsou v případě fondaparinuxu krvácivé 

komplikace (v různých místech zahrnujících vzácné případy intrakraniálního/intracerebrálního a 
retroperitoneálního krvácení) a 

anémie. Fondaparinux by měl být podáván s opatrností u pacientů, u 

kterých je zvýšené riziko vzniku hemoragie (viz bod 4.4). 
 

Bezpečnost fondaparinuxu 2,5 mg byla hodnocena u 3 595 pacientů podstupujících závažnější 

ortopedický zákrok na dolních končetinách, léčených nejvýše 9 dnů, u 327 pacientů podstupujících 

operaci fraktury kyčle léčených po 3 týdny následující po 1 týdnu iniciální profylaxe, u 1407 pacientů 

podstupujících břišní operaci léčených nejvýše 9 dnů a u 425 pacientů s interním onemocněním, kteří 

byli léčeni pro riziko tromboembolických komplikací až 14 dnů. 
 

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt dle hlášení zkoušejícího přinejmenším mohl souviset s podáváním 
fondaparinuxu, jsou uvedeny v 

rámci třídění dle četnosti (velmi časté ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; 

méně časté: ≥1/1000 až <1/100; vzácné: ≥1/10 000 až <1 000; velmi vzácné <1/10 000) a dle 
orgánového systému v 

sestupném pořadí závažnosti. Tyto nežádoucí účinky by měly být 

interpretovány v návaznosti na chirurgický výkon a v medicínském kontextu.  
 

Klasifikace orgánových 

systémů dle MedDRA 

Nežádoucí účinky u pacientů 
podstupujících velký 
ortopedický výkon na dolních 

končetinách a/nebo břišní 
operaci 

Nežádoucí účinky u 

pacientů s interním 

onemocněním 

Infekce a infestace 

Vzácné: 

pooperační infekce v ráně   

Poruchy krve a 
lymfatického systému 

Časté: pooperační krvácení, 
anémie 

Méně časté: krvácení (epistaxe, 
gastrointestinální krvácení, 
hemoptýza, hematurie, hematom), 
trombocytopenie, purpura, 
trombocytémie, poruchy krevních 

destiček, koagulační poruchy  

Časté: krvácení (hematom, 
hematurie, hemoptýza, 
krvácení z dásní) 

Méně časté: anémie 

Poruchy imunitního 
systému 
 

Vzácné: alergická reakce 

(včetně 

velmi vzácně hlášených případů 
angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktických 
reakcí) 

Vzácné: alergická reakce 

(včetně velmi vzácně 

hlášených případů 
angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktick
ých reakcí) 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

Vzácné: hypokalémie 

 

 
Poruchy nervového 
systému 

Vzácné: úzkost, somnolence, 

vertigo, závratě, bolest hlavy, 
zmatenost 

 

Cévní poruchy 

Vzácné: hypotenze 

 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy 

Vzácné: dušnost, kašel 

Méně časté: dušnost 

Gastrointestinální 
poruchy  

Méně časté: nauzea, zvracení, 
Vzácné: 

bolest břicha, dyspepsie, 

gastritida, zácpa, průjem  

 

Poruchy jater a 
žlu

čových cest 

Méně časté: zvýšení jaterních 

enzymů, poruchy jaterních funkcí 
Vzácné: bilirubinémie 

 

Poruchy kůže a podkožní 

tkáně 

Méně časté: vyrážka, svědění  

Méně časté: vyrážka, svědění 

Celkové poruchy a 
reakce v 

místě aplikace 

Méně časté: otok, periferní otok, 

horečka, sekrece z ran 
Vzácné: bolest na hrudi, únava, 
návaly horka, bolest dolních 

končetin, genitální otok, zrudnutí 

kůže, synkopa 

Méně časté: bolest na hrudi 

 

jiných studiích nebo v rámci zkušeností po uvedení na trh byly vzácně popsány případy 

intrakraniálního/intracerebrálního a retroperitoneálního krvácení. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
 
4.9 

Předávkování 

 

Podávání fondaparinuxu může vést při vyšším než doporučeném dávkování ke zvýšenému riziku 
krvácení. Žádné antidotum pro fondaparinux není známo. 
 

Předávkování spojené s krvácivými komplikacemi by mělo vést k přerušení léčby a vyhledání 

primární příčiny. Mělo by být zváženo zahájení vhodné terapie, jako je chirurgická hemostáza, krevní 

převod, transfúze čerstvé plazmy, plazmaferéza. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum.  
ATC kód: B01AX05 
 

Farmakodynamické účinky 
 
Fondaparinux je syntetický a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa). Antitrombotická 

aktivita fondaparinuxu je výsledkem antitrombinem III (ATIII) zprostředkované selektivní inhibice 

faktoru Xa. Selektivní vazbou na ATIII fondaparinux zesiluje (asi 300x) přirozenou neutralizaci 

faktoru Xa ATIII. Neutralizace faktoru Xa přerušuje kaskádu srážení krve a inhibuje jak tvorbu 
trombinu, tak vznik trombu. Fondaparinux nedeaktivuje trombin (aktivovaný faktor II) a nemá žádný 

vliv na destičky.  
 
V dávce 2,5 

mg fondaparinux neovlivňuje běžné koagulační testy, jako aktivovaný parciální 

trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) nebo protrombinový čas (PT)/test 
mezinárodního 

normalizovaného poměru (INR) v plazmě ani krvácivý čas nebo fibrinolytickou 

aktivitu. Nicméně, vzácně byly spontánně hlášeny případy prodloužení aPTT. 
 
Fondaparinux nereaguje 

zkříženě se sérem od pacientů s heparinem vyvolanou trombocytopenií. 

 
Klinické studie 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících závažnější 

ortopedické operace dolních končetin léčených nejvýše 9 dnů: klinický program fondaparinuxu byl 

navržen tak, aby prokázal účinnost fondaparinuxu v prevenci žilních tromboembolických příhod 

(VTE), tj. proximální a distální hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) u pacientů 

podstupujících závažnější ortopedický zákrok na dolních končetinách, jako např. operace zlomeniny 

kyčle, závažnější operace kolena nebo náhrada kyčelního kloubu. Více než 8 000 pacientů (fraktura 

kyčle – 1 711, náhrada kyčelního kloubu – 5 829, závažnější operace kolena – 1 367) bylo zařazeno 
v kontrolovaných klinických studiích fází II a III. Fondaparinux 2,5 

mg jedenkrát denně se začátkem 

podávání 6-8 hod. po operaci byl srovnáván s 

enoxaparinem 40 mg jedenkrát denně se začátkem 

podávání 12 hod. před operací, nebo 30 mg dvakrát denně se začátkem podávání 12-24 hod. po 
operaci.  
 

Ve společné analýze těchto studií byla předepsaná doporučená dávka fondaparinuxu proti enoxaparinu 
spojena se signifikantním poklesem (54% - [95% CI, 44%; 63%]) v 

počtu VTE vyhodnocených 11 

dnů po operaci, nezávisle na typu provedené operace. Většina hlavních cílových parametrů příhod 

byla diagnostikována pomocí předem naplánované venografie a spočívala hlavně v distální DVT, 

avšak incidence proximální DVT byla také signifikantně redukována. Incidence symptomatické VTE, 
zahrnující PE, se v 

rámci jednotlivých skupin signifikantně nelišila.  

 
Ve studiích proti enoxapar

inu 40 mg jedenkrát denně se začátkem podávání 12 hodin před operací 

bylo pozorováno větší krvácení u 2,8% pacientů léčených fondaparinuxem v doporučené dávce, a u 
2,6% s enoxaparinem. 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících operaci 

zlomeniny kyčle léčených nejvýše 24 dnů následujících po 1 týdnu iniciální profylaxe: 

randomizované dvojitě zaslepené studii bylo léčeno 737 pacientů fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát 

denně po 7 +/- 1 dnů následujících po operaci fraktury kyčle. Na konci tohoto období 656 pacientů 

náhodně dostávalo fondaparinux 2,5 mg jedenkrát denně nebo placebo po dalších 21 +/- 2 dnů. 

Fondaparinux způsobil významnou redukci v celkovém počtu VTE ve srovnání s placebem [3 pacienti 

(1,4%) proti 77 pacientům (35%)]. Většina (70/80) ze zaznamenaných VTE příhod byly venograficky 

prokázané nesymptomatické případy DVT. Fondaparinux také způsobil signifikantní redukci v počtu 

symptomatických VTE (DVT a/nebo PE) [1 (0,3%) proti 9 (2,7%) pacientům] včetně popsaných dvou 

smrtelných PE ve skupině s placebem. Závažné krvácení, vždy v místě operace, a žádné smrtelné bylo 

pozorováno u 8 pacientů (2,4%) léčených fondaparinuxem 2,5 mg ve srovnání s 2 (0,6%) s placebem. 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících břišní operaci, u 

kterých se předpokládá vysoké riziko tromboembolických komplikací, jako jsou např. pacienti 

podstupující operaci zhoubného nádoru v břišní dutině: Ve dvojitě zaslepené klinické studii bylo 

2927 pacientů randomizováno do skupiny dostávající fondaparinux 2,5 mg jedenkrát denně nebo do 

skupiny dostávající dalteparin 5000 IU jedenkrát denně, s jednou předoperační injekcí o dávce 2500 

IU a první pooperační injekcí o dávce 2500 IU, po dobu 7 ± 2 dny. Hlavními operačními místy byla 

oblast kolorektální, gastrická, hepatální, cholecystektomie a další operace žlučových cest. Šedesát 

devět procent pacientů podstoupilo operační zákrok pro zhoubný nádor. Pacienti podstupující 

urologickou operaci (kromě operace ledvin) nebo gynekologickou operaci, laparoskopický zákrok 

nebo cévní operaci nebyli do studie začleněni. 
 

této studii byla incidence celkové VTE 4,6 % (47/1027) ve skupině dostávající fondaparinux oproti 

6,1 % (62/1021) ve skupině dostávající dalteparin: snížení míry pravděpodobnosti [ 95 % CI ] = - 25,8 
% [ -49,7 %, 9,5 

% ]. Rozdíl v četnosti celkové VTE mezi léčenými skupinami, který nebyl statisticky 

významný, byl dán zejména redukcí asymptomatické distální DVT. Incidence symptomatické DVT 

byla u obou skupin podobná: 6 pacientů (0,4 %) ve skupině dostávající fondaparinux oproti 5 

pacientům (0,3 %) ve skupině dostávající dalteparin. V rozsáhlé podskupině pacientů podstupujících 

operaci zhoubného nádoru (69 % pacientů v souboru) byla četnost VTE 4,7 % ve skupině dostávající 
fondapa

rinux oproti 7,7 % ve skupině dostávající dalteparin. 

 

Velké krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů užívajících fondaparinux a u 2,4 % pacientů 
užívajících dalteparin.   
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů s interním onemocněním s 
vysokým rizikem tromboembo

lických komplikací kvůli omezené pohyblivosti během akutních 

onemocnění: V randomizované dvojitě zaslepené studii bylo léčeno 839 pacientů fondaparinuxem 2,5 

mg jedenkrát denně nebo placebem po dobu 6 – 14 dnů. V této studii byli zahrnuti akutně nemocní 

pacienti ve věku ≥60 let, u kterých se předpokládá klid na lůžku po dobu minimálně 4 dnů, a dále 

pacienti hospitalizovaní pro městnavé srdeční selhání NYHA třídy IIII/IV a/nebo akutní respirační 

onemocnění a/nebo akutní infekční nebo zánětlivé onemocnění. Fondaparinux signifikantně snížil 

celkový poměr VTE ve srovnání s placebem [18 pacientů (5,6%) proti 34 pacientům (10,5%)]. Většina 

příhod byly asymptomatické distální DVT. Fondaparinux také signifikantně snížil počet fatálních PE 

[0 pacientů (0,0%) proti 5 pacientům (1,2%)]. Závažnější krvácení bylo pozorováno u 1 pacienta 
(0,2%) v 

každé skupině. 

 

Léčba pacientů s akutní, symptomatickou, spontánní tromboflebitidou bez současné 
flebotrombózy (DVT) 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie (CALISTO) zahrnovala 3002 pacientů s akutní, 

symptomatickou, izolovanou, spontánní tromboflebitidou dolních končetin v délce alespoň 5 cm, která 

byla potvrzená kompresní ultrasonografií. Do studie nebyli zařazeni pacienti, kteří měli současnou 
DVT nebo tromboflebitidu lokalizovanou ve vzdálenosti kratší než 3 cm od safenofemorální junkce. 

Ze studie byli vyloučeni pacienti, kteří měli těžkou poruchu jaterních funkcí, těžkou poruchu renálních 
funkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min), nízkou t

ělesnou hmotnost (< 50 kg), aktivní nádorové 

onemocnění, symptomatickou plicní embolii, kteří v nedávné době prodělali DVT/PE (před < 6 

10 

měsíci) nebo tromboflebitidu (před < 90 dny), měli tromboflebitidu související se skleroterapií nebo 
vzniklou následkem komplikací intravenózní kanyly

, nebo kteří měli vysoké riziko krvácení. 

 

Pacienti byli randomizováni k léčbě fondaparinuxem v dávce 2,5 mg jednou denně nebo k podávání 
placeba po dobu 45 

dnů. Léčba byla doplněna elastickými punčochami, analgetickou a/nebo lokální 

protizánětlivou léčbou NSAID. Následné sledování pokračovalo až do dne 77. Populaci pacientů ve 

studii tvořily z 64 % ženy, medián věku byl 58 let a 4,4 % pacientů mělo clearance kreatininu < 50 
ml/min.   
 

Primární cílový parametr účinnosti, který byl tvořen symptomatickou PE, symptomatickou DVT, 
symptomatickým rozší

řením tromboflebitidy, rekurencí symptomatické tromboflebitidy nebo úmrtím 

do dne 47, byl výrazně snížen z 5,9 % ve skupině s placebem na 0,9 % ve skupině léčené 
fondaparinuxem v dávce 2,5 mg (snížení relativního rizika: 85,2 %; 95 % CI, 73,7 % až 91,7 % 

[p<0,001]). Incidence každé tromboembolické složky primárního cílového parametru byla rovněž 

významně snížena u pacientů léčených fondaparinuxem a to následovně: symptomatická PE [0 (0 %) 
vs. 5 (0,3 %) (p=0,031)], symptomatická DVT [3 (0,2 %) vs. 18 (1,2 %); snížení relativního rizika 

83,4 % (p<0,001)], rozšíření symptomatické tromboflebitidy [4 (0,3 %) vs. 51 (3,4 %); snížení 
relativního rizika 92,2 % (p<0,001)], rekurence symptomatické tromboflebitidy [5 (0,3 %) vs. 24 (1,6 
%); snížení relativního rizika 79,2 % (p<0,001)].    
 

Výskyt mortality byl nižší a podobný mezi léčebnými skupinami s počtem 2 (0,1%) úmrtí ve skupině 

fondaparinuxem oproti 1 (0,1 %) úmrtí ve skupině s placebem. 

 

Účinnost léčby přetrvávala až do dne 77 a byla konzistentní ve všech předdefinovaných podskupinách 

včetně pacientů s varikózními žilami a pacientů s tromboflebitidou lokalizovanou distálně od kolene. 
 
Závažné krvácení se v 

průběhu léčby objevilo u 1 (0,1 %) pacienta léčeného fondaparinuxem a 1 (0,1 

%) pacienta ve skupině s placebem. Klinicky významné nezávažné krvácení se objevilo u 5 (0,3 %) 

pacientů léčených fondaparinuxem a 8 (0,5 %) pacientů ve skupině s placebem. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce  

Po subkutánním podání se fondaparinux kompletně a rychle vstřebává (absolutní biologická 

dostupnost je 100%). Po jednorázovém subkutánním injekčním podání 2,5 mg fondaparinuxu mladým 

zdravým jedincům nastupuje vrchol plazmatické koncentrace (průměrná C

max

 = 0,34 mg/l) za 2 hod. 

po podání. Plazmatická koncentrace odpovídající polovině průměrné koncentrace C

max

 je dosaženo 25 

minut po podání. 
 
U starších zdravých osob je farmakokinetika fondaparinuxu lineární v 

rozmezí od 2 do 8 mg při 

subkutánním podání. P

ři podávání jedenkrát denně je rovnovážný stav hladiny v plazmě dosažen za 3 

až 4 dny při 1,3násobném vzestupu C

max

 a AUC. 

 

Odhady průměrných hodnot farmakokinetických parametrů (CV%) fondaparinuxu v ustáleném stavu u 

pacientů podstupujících náhradu kyčelního kloubu léčených fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát denně 
jsou: C

max

(mg/l) – 0,39 (31%), T

max

(h) – 2,8 (18%) a C

min

(mg/l) – 

0,14 (56%). U pacientů se 

zlomeninou kyčle, v souvislosti s jejich vyšším věkem, jsou plazmatické koncentrace fondaparinuxu 
v rovnovážném stavu: C

max

(mg/l) – 0,50 (32%), C

min

(mg/l) – 0,19 (58%). 

 
Distribuce  

Distribuční objem fondaparinuxu je limitován (7-11 litrů). In vitro se fondaparinux vysoce a 

specificky váže na protein antitrombin, vazbou dávkově závislou na plazmatické koncentraci (98,6% 
až 97,0% v rozmezí koncentrace od 0,5 do 2 mg/l). 

Fondaparinux se významně neváže na jiné 

plazmatické proteiny, včetně destičkového faktoru 4 (PF4). 
 

Poněvadž fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické bílkoviny než ATIII, nepředpokládají 

11 

se žádné interakce v 

důsledku vzájemného vytěsňování s jinými léčivými přípravky. 

 
Biotransformace 

Ačkoliv to není vyhodnoceno, není prokázáno, že by se fondaparinux metabolizoval, a zejména 

neexistuje žádný důkaz existence aktivních metabolitů.  
 
Fondaparinux neinhibuje CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
nebo CYP3A4) in vitro. Vzhledem k 

tomu se neočekává, že bude interagovat s ostatními léčivými 

přípravky in vivo inhibicí zprostředkovanou metabolismem CYP. 
 
Eliminace  

Eliminační poločas (t

½

) je okolo 17 hodin u zdravých mladých osob a okolo 21 hodin u zdravých 

starších osob. Fondaparinux je vylučován do 64 – 77% ledvinami v nezměněné podobě. 
 
Zvláštní 

skupiny pacientů 

 

Děti - Použití fondaparinuxu k prevenci žilních tromboembolických příhod (VTE) nebo k léčbě 
trombózy povrchových žil nebylo u této populace hodnoceno. 
 
Starší pacienti-R
enální funkce mohou klesat s 

věkem, eliminační kapacita pro fondaparinux může být 

tedy u starších pacientů redukována. U pacientů >75 let podstupujících ortopedický zákrok byla 

plazmatická clearance snížena přibližně 1,2 až 1,4krát než u pacientů <65 let. 
 
Poškození ledvin - Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min), 

u pacientů s mírným poškozením ledvin (clearance kreatininu 50 až 80 ml/min) je plazmatická 

clearance nižší 1,2 až 1,4krát a u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance 

kreatininu 30 až 50 ml/min) je průměrně 2krát nižší. U závažného poškození ledvin (clearance 
kreatininu < 30 ml/min) je 

plazmatická clearance přibližně 5krát nižší než u normálních ledvinných 

funkcí. Odpovídající konečné hodnoty poločasů byly 29 hod. u středně závažného poškození a 72 

hodin u pacientů se závažným poškozením ledvin. 
 
Pohlaví - 

Při zohlednění tělesné hmotnosti nebyly pozorovány žádné pohlavní rozdíly.  

 
Rasa  - 

Prospektivně nebyly prováděny žádné studie farmakokinetických rozdílů mezi rasami. 

Nicméně studie provedené v Asii (Japonsku) u zdravých osob neodhalily rozdíl ve 
farmakokinetických profilech ve srovná

ní se zdravými bělochy. Rovněž nebyl pozorován žádný rozdíl 

plazmatické clearance mezi černochy a bělochy podstupujícími ortopedické operace. 
 

Tělesná hmotnost - Plazmatická clearance fondaparinuxu stoupá s tělesnou hmotností (vzestup o 9% 
na 10 kg). 
 
Poškození jater - 

Po podání jednorázové subkutánní dávky fondaparinuxu jedincům se středně těžkým 

jaterním poškozením (typu B dle Child-Pughovy klasifikace) došlo ve srovnání s osobami s normální 
jaterní funkcí ke snížení C

max

 a AUC celkového (tj. vázaného i nevázaného) fondaparinuxu o 22 %, 

resp. o 39 %. Nižší plazmatické koncentrace fondaparinuxu jsou přisuzovány snížené vazbě na ATIII 

vznikající sekundárně v důsledku nižších plazmatických koncentrací ATIII u jedinců s jaterním 
poškozením, což vede ke zvýšené renální clearance fondaparinuxu. V 

důsledku toho lze předpokládat, 

že se koncentrace nevázaného fondaparinuxu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním 

poškozením nemění a na základě farmakokinetických údajů tedy není nutná žádná úprava dávkování. 
 
F

armakokinetika fondaparinuxu nebyla hodnocena u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz 

body 4.2 a 4.4) 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

12 

opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie na zvířatech 

zaměřené na toxický vliv na reprodukci jsou vzhledem k limitované expozici nedostatečné.  
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný 
Voda na injekci 
Kyselina chlorovodíková  
Hydroxid sodný 
 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k 

dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s žádnými 

dalšími léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní o

patření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněný válec (1 ml) spojený s jehlou kalibru 27 x 12,7 mm zazátkovaný brombutylovou nebo 
chlorbutylovou elastickou pístovou zátkou. 
 
Arixtra je dostupná v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách. Existují dva typy 

injekčních stříkaček: 

• 

injekční stříkačka se žlutým pístem a automatickým bezpečnostním systémem 

• 

injekční stříkačka se žlutým pístem a manuálním bezpečnostním systémem. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Subkutánní injekce je podávána stejným způsobem jako klasickou injekční stříkačkou.              
 

Parenterální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částečky látky a 

nemá změněnou barvu. 
 

Návod na aplikaci pacientem je uveden v příbalové informaci. 
 

Ochranný systém jehly předplněných injekčních stříkaček s Arixtrou byl navržen tak, aby 

bezpečnostní systém zabránil poranění hrotem jehly po aplikaci injekce. 
 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

13 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/005-008 
EU/1/02/206/024  
EU/1/02/206/025  
EU/1/02/206/026 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 21. března 2002 

Datum posledního prodloužení registrace: 21. března 2007 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

14 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 2,5 mg/0,5 

ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka  

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 2,5 mg. 
 

Pomocná látka se známým účinkem: Obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce a je 
tedy v 

podstatě sodíku prostý. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok 

Roztok je čirá a bezbarvá kapalina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů podstupujících závažnější 

ortopedický zákrok na dolních končetinách, jako např. zlomenina kyčle, závažnější operace kolena 

nebo náhrada kyčelního kloubu. 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů podstupujících břišní 

operaci, u kterých se předpokládá vysoké riziko tromboembolických komplikací, jako jsou např. 

pacienti podstupující operaci zhoubného nádoru v břišní dutině (viz bod 5.1). 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u dospělých pacientů s interním onemocněním, u 
kterých se usuzuje n

a vysoké riziko VTE a kteří jsou nepohybliví kvůli akutní chorobě jako např. 

srdeční nedostatečnost a/nebo akutní respirační onemocnění, a/nebo akutní infekce nebo zánětlivé 

onemocnění. 
 

Léčba nestabilní anginy pectoris nebo infarktu myokardu bez elevace úseku ST (UA/NSTEMI) u 

dospělých pacientů, u kterých není indikována urgentní (<120 minut) invazivní léčba (PCI) (viz body 
4.4 a 5.1). 
 

Léčba infarktu myokardu s elevací úseku ST (STEMI) u dospělých pacientů, kteří jsou léčeni 

trombolytiky nebo u pacientů, kteří zpočátku nejsou léčeni žádnou jinou formou reperfúzní terapie.  
 

Léčba akutní symptomatické spontánní tromboflebitidy dolních končetin bez současné flebotrombózy 

u dospělých (viz body 4.2 a 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 
Pacienti pod

stupující velký ortopedický nebo břišní výkon 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně podaná pooperačně subkutánní injekcí. 
 

Počáteční dávka by měla být podána 6 hodin po chirurgickém uzavření za předpokladu, že bylo 
zastaveno krvácení. 

15 

 

Léčba by měla pokračovat až do snížení rizika tromboembolických příhod, obvykle do propuštění 

pacienta, nejméně po dobu 5 až 9 dní po operaci. Zkušenost ukazuje, že u pacientů po operaci 

zlomeniny kyčle riziko VTE přetrvává déle než 9 dnů po operaci. U těchto pacientů má být zváženo 
použití prodloužené profylaxe fond

aparinuxem až na dalších 24 dnů (viz bod 5.1). 

 

U pacientů s interním onemocněním s vysokým rizikem tromboembolických komplikací je třeba 
individuální posouzení  

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně podaná subkutánní injekcí. U pacientů 
s interním 

onemocněním byla klinicky studována délka léčby 6 – 14 dnů (viz bod 5.1). 

 

Léčba nestabilní anginy pectoris/infarktu myokardu bez elevace úseku ST (UA/NSTEMI) 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jedenkrát denně ve formě subkutánní injekce. 

Léčba se zahajuje co nejdříve po stanovení diagnózy a v léčbě se pokračuje po dobu maximálně 8 dnů 

nebo do ukončení hospitalizace, pokud k němu dojde dříve. 
 

Pokud je u pacienta prováděna perkutánní koronární intervence (PCI), měl by být v průběhu PCI 
podán nefrakcionovaný heparin (UFH) podle 

běžné klinické praxe, přičemž je třeba vzít v úvahu 

potenciální riziko krvácení včetně doby od podání poslední dávky fondaparinuxu (viz bod 4.4). Doba 

opětovného zahájení subkutánního podávání přípravku Arixtra po vyjmutí vodiče by měla být určena 

na základě klinického posouzení. V pivotní klinické studii s pacienty s UA/NSTEMI nebyla léčba 

fondaparinuxem zahájena dříve, než za 2 hodiny po vyjmutí vodiče. 
 

Léčba infarktu myokardu s elevací úseku ST (STEMI) 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jedenkrát denně. První dávka přípravku Arixtra se podává 

intravenózně a následující dávky se podávají subkutánní injekcí. Léčba se zahajuje co nejdříve po 
stanovení diagnózy a v 

léčbě se pokračuje po dobu maximálně 8 dnů nebo do ukončení hospitalizace, 

pokud k němu dojde dříve. 
 

Pokud je u pacienta prováděna PCI (jiná než primární), měl by být v průběhu PCI podán 
nefrakcionovaný heparin (UFH) podle 

běžné klinické praxe, přičemž je třeba vzít v úvahu potenciální 

riziko krvácení včetně doby od podání poslední dávky fondaparinuxu (viz bod 4.4). Doba opětovného 

zahájení subkutánního podávání fondaparinuxu po vyjmutí vodiče by měla být určena na základě 
klinického posouzení. V piv

otní klinické studii s pacienty se STEMI nebyla léčba fondaparinuxem 

zahájena dříve, než za 3 hodiny po vyjmutí vodiče. 
 
•  Pacienti, 

kteří mají podstoupit rekonstrukční výkon na koronárních tepnách (CABG)  

U pacientů se STEMI nebo UA/NSTEMI, kteří mají podstoupit rekonstrukční výkon na koronárních 

tepnách (CABG), by Arixtra pokud možno neměla být podána v průběhu 24 hodin před operací a 

léčba by měla být znovu zahájena 48 hodin po operaci.   
 

Léčba tromboflebitidy  

Doporučená dávka fondaparinuxu je 2,5 mg jednou denně. Fondaparinux se podávaná formou 

podkožní injekce. Pacienti vhodní k léčbě fondaparinuxem v dávce 2,5 mg, musí mít akutní, 

symptomatickou, izolovanou, spontánní tromboflebitidu dolních končetin v délce alespoň 5 cm, která 
je potvrzená ultrazvukov

ým vyšetřením nebo jinými objektivními vyšetřovacími metodami. Léčbu je 

třeba zahájit co nejdříve po stanovení diagnózy a po vyloučení současné flebotrombózy (hluboké žilní 
trombózy) nebo tromboflebitidy ve vzdálenosti menší 3 cm od safenofemorální junkce. 

Léčba má trvat 

nejméně 30 dnů a nejdéle 45 dnů u pacientů s vysokým rizikem tromboembolických komplikací (viz 
body 4.4 a 5.1). 

Lékaři by mohli pacientům doporučit, aby si podávali injekci přípravku Arixtra sami. 

Toto doporučení může lékař učinit pouze tehdy, když posoudí, že jsou pacienti schopni si injekci sami 

aplikovat a pokud si to samotní pacienti přejí. Lékaři by v takovém případě měli pacientům poskytnout 

jasné instrukce, jakým způsobem si mají injekci přípravku Arixtra správně aplikovat. 
 
•  Pacienti s 

tromboflebitidou, kteří mají podstoupit chirurgický výkon nebo jiné invazivní zákroky 

U pacientů s tromboflebitidou, kteří mají podstoupit chirurgický výkon nebo jiné invazivní zákroky, se 

16 

fondaparinux nemá podávat (je-

li to možné) v průběhu 24 hodin před chirurgickým výkonem. 

Fondaparinux je možné znovu začít podávat nejdříve 6 hodin po zákroku, za předpokladu, že bylo 
zastaveno krvácení. 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Prevence VTE po operaci 

U pacientů podstupujících operaci vyžaduje podávání první injekce fondaparinuxu u pacientů ≥75 let 
a/nebo s 

tělesnou hmotností <50 kg a/nebo s poškozením ledvin s clearance kreatininu mezi 20 až 50 

ml/min přísné dodržování načasování. 
 
První dávka fondaparinuxu by ne

měla být podána dříve než 6 hodin po chirurgickém uzavření. Injekce 

by neměla být aplikována, pokud nebylo zastaveno krvácení. (Viz bod 4.4). 
 
Poškození ledvin: 

•  Profylaxe VTE 

Fondaparinux by neměl být užíván u pacientů s clearance kreatininu <20 

ml/min (viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min by 

měla být dávka snížena na 1,5 mg jedenkrát denně (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s mírným 
poškozením funkce ledvin (clearance kreatininu >50 ml/min) není nutná žádná úprava 
dávkování. 

 

• 

Léčba UA/NSTEMI a STEMI – Fondaparinux by neměl být podáván pacientům s clearance 

kreatininu < 20 ml/min (viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu >20 ml/min není nutná 
žádná úprava dávkování. 

 

• 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux se nesmí podávat pacientům s clearance kreatininu <20 

ml/min (

viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min je třeba 

dávku snížit na 1,5 

mg jednou denně (viz body 4.4 a 5.2). U pacientů s lehkou poruchou 

renálních funkcí (clearance kreatininu >50 ml/min) není nutné žádné snížení dávky. 

Bezpečnost a účinnost dávky 1,5 mg nebyla dosud hodnocena (viz bod 4.4). 

 
Poškození jater  

•  Prevence 

VTE a léčba UA/NSTEMI a STEMI - U pacientů s mírným nebo středně těžkým 

jaterním poškozením není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů s těžkým poškozením 

jater by měl být fondaparinux podáván s opatrností, protože u této skupiny pacientů nebyl 

přípravek hodnocen (viz body 4.4 a 5.2). 

 
• 

Léčba tromboflebitidy - Bezpečnost a účinnost fondaparinuxu u pacientů s těžkou poruchou 
jaterních funkcí nebyla dosud hod

nocena, proto se podávání fondaparinuxu těmto pacientům 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 
Pediatrická populace -
 

Podávání fondaparinuxu dětem do 17 let se vzhledem k chybějícím údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. 
 

Nízká tělesná hmotnost 

•  Prevence VTE 

a léčba UA/NSTEMI a STEMI - U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg 

existuje zvýšené riziko krvácení. Eliminace fondaparinuxu se při nízké tělesné hmotnosti 

snižuje. Fondaparinux by měl být u pacientů s nízkou tělesnou hmotností podáván s opatrností 
(viz bod 4.4). 

• 

Léčba tromboflebitidy - Bezpečnost a účinnost fondaparinuxu u pacientů s tělesnou hmotností 

nižší než 50 kg nebyla dosud hodnocena, proto se podávání fondaparinuxu těmto pacientům 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

Způsob podání 

•  Subkutánní podání 

17 

Fondapa

rinux se podává hlubokou subkutánní injekcí pacientovi vleže. Místa vpichu by měla 

být střídána mezi levou a pravou anterolaterální a levou a pravou posterolaterální břišní 

stěnou. Aby se při použití předplněné injekční stříkačky zabránilo ztrátě léčivého přípravku, 

nevytlačujte ze stříkačky před použitím vzduchovou bublinu. Celá délka jehly by měla být 

zavedena kolmo do kožní řasy držené mezi palcem a ukazovákem; kožní řasa by měla být 
držena po celou dobu injekce. 

 

•  Intravenózní podání (pouze první dávka u 

pacientů se STEMI) 

Intravenózně se přípravek podává existující intravenózní linkou buď přímo nebo za použití 

nízkoobjemových minivaků (25 nebo 50 ml) s obsahem 0,9% roztoku chloridu sodného. Aby 

se při použití předplněných injekčních stříkaček zabránilo ztrátám léčivého přípravku, 

nevytlačujte vzduchovou bublinu ze stříkačky před podáním injekce. Po podání injekce je 

třeba intravenózní katetr dostatečně propláchnout fyziologickým roztokem, aby se zajistilo, 

že byl podán celý objem léčivého přípravku. Při podávání minivakem by infúze měla být 

aplikována během 1 až 2 minut.  

 
 
Další informace o 

použití přípravku, zacházení s ním a o jeho likvidaci viz bod 6.6. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

aktivní klinicky významné krvácení 

akutní bakteriální endokarditida 

těžké poškození ledvin definované clearance kreatininu <20 ml/min. 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 

Fondaparinux nesmí být podáván intramuskulárně. 
 
Krvácení 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, jako např. 

vrozená nebo získaná krvácivá onemocnění (tj. počet destiček <50 000/mm

3

), aktivní vředová 

gastrointestinální choroba, nedávné intrakraniální krvácení nebo 

stav krátce po operaci mozku, páteře 

nebo očí a u zvláštních skupin pacientů, jak je uvedeno níže. 
 

Při podávání v indikaci prevence VTE, by látky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, neměly být 

podávány současně s fondaparinuxem. Tyto látky zahrnují desirudin, fibrinolytika, antagonisty 

receptorů GP IIb/IIIa, heparin, heparinoidy nebo nízkomolekulární heparin (LMWH). Pokud je třeba, 

měla by být v souladu s informacemi bodu 4.5 podávána současná terapie antagonisty vitamínu K. 

Ostatní protidestičkové léčivé přípravky (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, sulfinpyrazon, 

tiklopidin nebo klopidogrel) a nesteroidní antiflogistika by měla být podávána s opatrností. Pokud je 

současné podání nutné, je nezbytné pečlivé monitorování. 
 

Při léčbě UA/NSTEMI a STEMI by fondaparinux měl být podáván s opatrností u pacientů, kteří jsou 

současně léčeni dalšími látkami zvyšujícími riziko krvácení (jako jsou inhibitory GPIIb/IIIa nebo 
trombolytika). 
 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux je třeba užívat s opatrností u pacientů, kteří jsou současně léčeni 

dalšími léčivými přípravky, které zvyšují riziko krvácení. 
 
PCI a riziko trombu vodícího katetru 

U pacientů se STEMI podstupujícími primární PCI se podání fondaparinuxu před a v průběhu PCI 

nedoporučuje. Podobně u pacientů s UA/NSTEMI, kteří jsou v život ohrožujícím stavu vyžadujícím 

urgentní revaskularizaci, se podání fondaparinuxu před a v průběhu PCI nedoporučuje. Jedná se o 
pacienty s refrakterní nebo rekurentní anginou pectoris spojenou s dynamickou odchylkou úseku ST, 

18 

s

e srdečním selháním, s život ohrožujícími arytmiemi nebo s hemodynamickou nestabilitou. 

 

U pacientů s UA/NSTEMI a STEMI podstupujících PCI (jinou než primární) se podávání 

fondaparinuxu jako samotného antikoagulancia nedoporučuje z důvodu zvýšeného rizika vzniku 
trombu ve vodícím katetru (viz klinické studie v 

bodě 5.1). Proto by měl být v průběhu PCI (jiné než 

primární) podáván UFH 

jako podpůrná léčba podle běžné klinické praxe (viz dávkování v bodě 4.2). 

 
Pacienti s tromboflebitidou  

Před zahájením léčby fondaparinuxem je třeba potvrdit, že tromboflebitida je od safenofemorální 
junkce vzdálená více než 3 

cm. Zároveň je třeba vyloučit současnou flebotrombózu pomocí kompresní 

ultrasonografie nebo jinými objektivními vyšetřovacími metodami. Zatím nejsou k dispozici žádné 
údaje týkající se užití fondaparinuxu v dávce 2,5 

mg u pacientů s tromboflebitidou a současnou 

flebotrombózou nebo u pacientů s tromboflebitidou lokalizovanou blíže než 3 cm od safenofemorální 
junkce (viz body 4.2 a 5.1). 
 

Bezpečnosti a účinnost fondaparinuxu v dávce 2,5 mg nebyla zatím hodnocena u následujících skupin 

pacientů: pacienti s tromboflebitidou po skleroterapii nebo způsobenou následkem komplikací 
intravenózní kanyly, pacienti s anamnézou tromboflebitidy v 

průběhu posledních 3 měsíců, pacienti 

s anamnézou 

žilní tromboembolické příhody v průběhu posledních 6 měsíců nebo pacienti s aktivním 

nádorovým onemocněním (viz body 4.2 a 5.1). 
 
Míšní/Epidurální anestézie 

U pacientů podstupujících velký ortopedický výkon nelze při současném užití fondaparinuxu a 

míšní/epidurální anestézie nebo míšní punkce vyloučit míšní/epidurální nebo spinální hematomy, které 
mohou vést k 

dlouhodobé nebo trvalé paralýze. Riziko těchto vzácných příhod může být vyšší při 

pooperačním dlouhodobějším užití epidurálních katetrů nebo současném užití jiných léčiv 

ovlivňujících hemostázu. 
 
Starší pacienti  
U starší populace existuje zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k 

tomu, že funkce ledvin se obecně 

snižuje s 

věkem, může u starších pacientů docházet ke sníženému vylučování a zvýšené expozici 

fondaparinuxu (viz bod 5.2). Fondaparinux by měl být u starších pacientů podáván s opatrností (viz 
bod 4.2). 
 

Nízká tělesná hmotnost  

•  Prevence 

VTE a léčba UA/NSTEMI a STEMI - U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg 

existuje zvýšené riz

iko krvácení. Vylučování fondaparinuxu se snižuje s hmotností. U těchto 

pacientů by fondaparinux měl být podáván s opatrností (viz bod 4.2). 

 

• 

Léčba tromboflebitidy - Zatím nejsou žádné dostupné klinické údaje týkající se užití 
fondaparinuxu k 

léčbě tromboflebitidy u pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg, proto 

se fondaparinux k 

léčbě tromboflebitidy u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 4.2). 

 
Poškození ledvin  

Je známo, že fondaparinux je převážně vylučován ledvinami.  

•  Profylaxe VTE - 

U pacientů s clearance kreatininu <50 ml/min existuje zvýšené riziko 

krvácení a VTE a léčba by měla být podávána s opatrností (viz body 4.2, 4.3 a 5.2). 

dispozici jsou pouze omezené klinické údaje u pacientů s clearance kreatininu méně než 30 

ml/min. 

• 

Léčba UA/NSTEMI a STEMI - Pro léčbu UA/NSTEMI a STEMI existují pouze omezené 
klinické údaje o použití fondaparinuxu v dávce 2,5 

mg jedenkrát denně u pacientů s clearance 

kreatininu mezi 20 a 30 ml/min. Proto by o tom, zda prospěch léčby převáží možná rizika, 

měl rozhodnout lékař (viz body 4.2 a 4.3). 

• 

Léčba tromboflebitidy - Fondaparinux se nesmí užívat u pacientů s clearance kreatininu 
<20 

ml/min (viz bod 4.3). U pacientů s clearance kreatininu v rozmezí od 20 do 50 ml/min je 

třeba dávku snížit na 1,5 mg jednou denně (viz body 4.2 a 5.2). Bezpečnost a účinnost dávky 

19 

1,5 mg nebyla zatím hodnocena. 

 

Těžké poškození jater  

•  Prevence VTE a 

léčba UA/NSTEMI a STEMI - Není nutná úprava dávkování fondaparinuxu. 

Podávání fondaparinuxu by však mělo být zváženo u pacientů s těžkým poškozením jater 

kvůli zvýšenému riziku krvácení z důvodu nedostatku koagulačních faktorů (viz bod 4.2). 

• 

Léčba tromboflebitidy - Zatím nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se užití 
fondaparinuxu k 

léčbě tromboflebitidy u pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí, proto se 

fondaparinux k 

léčbě tromboflebitidy u těchto pacientů nedoporučuje (viz bod 4.2). 

 
Pacienti s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) 

Fondaparinux  by měl být podáván s opatrností pacientům s HIT v anamnéze. Účinnost a bezpečnost 

fondaparinuxu nebyla u pacientů s HIT typu II formálně studována. Fondaparinux se neváže na 

destičkový faktor 4 a nereaguje zkříženě se sérem pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií 

(HIT) typu II. Nicméně, u pacientů léčených fondaparinuxem byly vzácně spontánně hlášeny případy 

HIT. Kauzální souvislost mezi léčbou fondaparinuxem a výskytem HIT dosud nebyla stanovena. 
 
Alergie na latex 

Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky může obsahovat suchou přírodní latexovou gumu, 

která může u osob citlivých na latex vyvolat alergickou reakci. 
 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Riziko krvácení zvyšuje současné podávání fondaparinuxu a látek, které mohou zvyšovat riziko 
hemorhagií (viz bod 4.4). 
 
Perorální anti

koagulancia (warfarin), inhibitory destiček (kyselina acetylsalycilová), NSAID 

(piroxikam) a digoxin farmakokinetiku fondaparinuxu neovlivňují. Dávka fondaparinuxu (10 mg) 

interakčních studiích byla vyšší než doporučená dávka pro současné indikace. Fondaparinux 

neovlivňuje INR aktivitu warfarinu, ani krvácivost při léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo 
piroxikamem ani farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu. 
 

Následující léčba jinými antikoagulancii 

Jestliže bude zahájena následující léčba s heparinem nebo LMWH, první injekce by měla být 
zpravidla podána jeden den po poslední injekci fondaparinuxu. 
 

Jestliže je žádoucí následující léčba antagonisty vitamínu K, v léčbě s fondaparinuxem by se mělo 

pokračovat, dokud nebude dosaženo cílových hodnot INR. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání fondaparinuxu těhotným ženám nejsou k dispozici.  Studie na zvířatech 
jsou vzhledem k omezené expozici 

nedostatečné pro posouzení účinků na průběh těhotenství, 

embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Fondaparinux 

by neměl být předepisován 

těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytné. 
 
Kojení  

Fondaparinux je vylučován do mléka potkanů, ale není známo, zda je fondaparinux vylučován do 

lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby fondaparinuxem nedoporučuje. Perorální absorpce 

dítětem je však nepravděpodobná. 
 
Fertilita 

Žádné údaje o vlivu fondaparinuxu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

neprokázaly žádné účinky fondaparinuxu na fertilitu.  

20 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Nejčastějšími hlášenými závažnými nežádoucími účinky jsou v případě fondaparinuxu krvácivé 
komplikac

e (v různých místech zahrnujících vzácné případy intrakraniálního/intracerebrálního a 

retroperitoneálního krvácení) a anémie. Fondaparinux by měl být podáván s opatrností u pacientů, u 
kterých je zvýšené riziko vzniku hemoragie (viz bod 4.4).  
 

Bezpečnost fondaparinuxu 2,5 mg byla hodnocena u: 
-   3 595 

pacientů podstupujících závažnější ortopedický zákrok na dolních končetinách, léčených 

nejvýše 9 dnů 
-   

327 pacientů podstupujících operaci fraktury kyčle léčených po 3 týdny následující po 1 týdnu 

iniciální profylaxe 
-   

1407 pacientů podstupujících břišní operaci léčených nejvýše 9 dnů  

-   425 

pacientů s interním onemocněním, kteří byli léčeni pro riziko tromboembolických komplikací 

až 14 dnů 
-   

10 057 pacientů léčených pro UA nebo NSTEMI ACS 

-   6 036 p

acientů léčených pro STEMI ACS 

 

Pro indikaci prevence VTE jsou nežádoucí účinky, jejichž výskyt dle hlášení zkoušejícího 

přinejmenším mohl souviset s podáváním fondaparinuxu, uvedeny v rámci třídění dle četnosti (velmi 

časté ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; méně časté: ≥1/1000 až <1/100; vzácné: ≥1/10 000 až <1 000; 
velmi vzácné 

<1/10 000) a dle orgánového systému v 

sestupném pořadí závažnosti. Tyto nežádoucí 

účinky by měly být interpretovány v návaznosti na chirurgický výkon a v medicínském kontextu.  
 
Klasifikace orgánových 

systémů dle MedDRA 

Nežádoucí účinky u pacientů 
podstupujících velký 
ortopedický výkon na dolních 

končetinách a/nebo břišní 
operaci 

Nežádoucí účinky u 

pacientů s interním 

onemocněním 

Infekce a infestace 

Vzácné: 

pooperační infekce v ráně   

Poruchy krve a 
lymfatického systému 

Časté: pooperační krvácení, 
anémie 

Méně časté: krvácení (epistaxe, 
gastrointestinální krvácení, 
hemoptýza, hematurie, hematom), 
trombocytopenie, purpura, 
trombocytémie, poruchy krevních 

destiček, koagulační poruchy  

Časté: krvácení (hematom, 
hematurie, hemoptýza, 
krvácení z dásní) 

Méně časté: anémie 

Poruchy imunitního 
systému 
 

Vzácné: alergická reakce 

(včetně 

velmi vzácně hlášených případů 
angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktických 
reakcí) 

Vzácné: alergická reakce 

(včetně velmi vzácně 

hlášených případů 
angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktick
ých reakcí) 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

Vzácné: hypokalémie 

 

Poruchy nervového 
systému 

Vzácné: úzkost, somnolence, 

vertigo, závratě, bolest hlavy, 
zmatenost 

 

Cévní poruchy 

Vzácné: hypotenze 

 

21 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy 

Vzácné: dušnost, kašel 

Méně časté: dušnost 

Gastrointestinální 
poruchy  

Méně časté: nauzea, zvracení, 
Vzácné: 

bolest břicha, dyspepsie, 

gastritida, zácpa, průjem  

 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

Méně časté: zvýšení jaterních 

enzymů, poruchy jaterních funkcí 
Vzácné: bilirubinémie 

 

Poruchy kůže a podkožní 

tkáně 

Méně časté: vyrážka, svědění  

Méně časté: vyrážka, svědění 

Celkové poruchy a 
reakce v 

místě aplikace  

Méně časté: otok, periferní otok, 
ho

rečka, sekrece z ran 

Vzácné: bolest na hrudi, únava, 
návaly horka, bolest dolních 

končetin, genitální otok, zrudnutí 

kůže, synkopa 

Méně časté: bolest na hrudi 

 

jiných studiích nebo v rámci zkušeností po uvedení na trh byly vzácně popsány případy 

intrakraniálního/intracerebrálního a retroperitoneálního krvácení. 
 

Profil nežádoucích účinků hlášených v programu ACS je v souladu s nežádoucími účinky 

zaznamenanými při profylaxi VTE. 
 

Krvácení bylo často hlášeným nežádoucím účinkem u pacientů s UA/NSTEMI a STEMI. Incidence 

velkého krvácení, které se objevilo do 9. dne včetně, činila ve fázi III studií s UA/NSTEMI 2,1 % 
(fondaparinux) oproti 4,1 % (enoxaparin). Incidence závažné hemoragie dle modifikovaných TIMI 

kritérií, která se objevila do 9. dne včetně, činila ve fázi III studií se STEMI 1,1 % (fondaparinux) 

oproti 1,4 % (kontrolní přípravek [UFH/placebo]). 
 
Ve fázi III studií s 

UA/NSTEMI byly kromě krvácení nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky 

(zaznamenanými nejméně u 1 % pacientů užívajících fondaparinux) bolest hlavy, bolest na hrudi a 
fibrilace síní. 
 
Ve fázi III studií u 

pacientů se STEMI byly kromě krvácení nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky 

(zaznamenanými nejméně u 1 % pacientů léčených fondaparinuxem) fibrilace síní, pyrexie, bolest na 
hrudi, bolest hlavy, komorová tachykardie, zvracení a hypotenze. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Podávání fondaparinuxu může vést při vyšším než doporučeném dávkování ke zvýšenému riziku 
krvácení. Žádné antidotum pro fondaparinux není známo. 
 

Předávkování spojené s krvácivými komplikacemi by mělo vést k přerušení léčby a vyhledání 

primární příčiny. Mělo by být zváženo zahájení vhodné terapie, jako je chirurgická hemostáza, krevní 

převod, transfúze čerstvé plazmy, plazmaferéza. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

22 

 
Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum.  
ATC kód: B01AX05 
 

Farmakodynamické účinky 
 
Fondaparinux je syntetický a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa). Antitrombotická 

aktivita fondaparinuxu je výsledkem antitrombinem III (ATIII) zprostředkované selektivní inhibice 
f

aktoru Xa. Selektivní vazbou na ATIII fondaparinux zesiluje (asi 300x) přirozenou neutralizaci 

faktoru Xa ATIII. Neutralizace faktoru Xa přerušuje kaskádu srážení krve a inhibuje jak tvorbu 
trombinu, tak vznik trombu. Fondaparinux nedeaktivuje trombin (aktivovaný faktor II) a nemá žádný 

vliv na destičky.  
 
V dávce 2,5 

mg fondaparinux neovlivňuje běžné koagulační testy, jako aktivovaný parciální 

trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) nebo protrombinový čas (PT)/test 
mezinárodního normalizovaného 

poměru (INR) v plazmě ani krvácivý čas nebo fibrinolytickou 

aktivitu. Nicméně, vzácně byly spontánně hlášeny případy prodloužení aPTT. 
 
Fondaparinux nereaguje 

zkříženě se sérem od pacientů s heparinem vyvolanou trombocytopenií. 

 
Klinické studie 
 
Prevence 

žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících závažnější 

ortopedické operace dolních končetin léčených nejvýše 9 dnů: klinický program fondaparinuxu byl 

navržen tak, aby prokázal účinnost fondaparinuxu v prevenci žilních tromboembolických příhod 

(VTE), tj. proximální a distální hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) u pacientů 

podstupujících závažnější ortopedický zákrok na dolních končetinách, jako např. operace zlomeniny 

kyčle, závažnější operace kolena nebo náhrada kyčelního kloubu. Více než 8 000 pacientů (fraktura 

kyčle – 1 711, náhrada kyčelního kloubu – 5 829, závažnější operace kolena – 1 367) bylo zařazeno 
v kontrolovaných klinických studiích fází II a III. Fondaparinux 2,5 

mg jedenkrát denně se začátkem 

podávání 6-8 hod. po operaci byla srovnávána s 

enoxaparinem 40 mg jedenkrát denně se začátkem 

podávání 12 hod. před operací, nebo 30 mg dvakrát denně se začátkem podávání 12-24 hod. po 
operaci. 
 

Ve společné analýze těchto studií byla předepsaná doporučená dávka fondaparinuxu proti enoxaparinu 
spojena se signifikantním poklesem (54% - [95% CI, 44%; 63%]) v 

počtu VTE vyhodnocených 11 

dnů po operaci, nezávisle na typu provedené operace. Většina hlavních cílových parametrů příhod 

byla diagnostikována pomocí předem naplánované venografie a spočívala hlavně v distální DVT, 

avšak incidence proximální DVT byla také signifikantně redukována. Incidence symptomatické VTE, 
zahrnující PE, se v 

rámci jednotlivých skupin signifikantně nelišila.  

 
Ve studiích proti enoxaparinu 40 mg jede

nkrát denně se začátkem podávání 12 hodin před operací 

bylo pozorováno větší krvácení u 2,8% pacientů léčených fondaparinuxem v doporučené dávce, a u 
2,6% s enoxaparinem. 
 

23 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících operaci 
zl

omeniny kyčle léčených nejvýše 24 dnů následujících po 1 týdnu iniciální profylaxe: 

randomizované dvojitě zaslepené studii bylo léčeno 737 pacientů fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát 

denně po 7 +/- 1 dnů následujících po operaci fraktury kyčle. Na konci tohoto období 656 pacientů 

náhodně dostávalo fondaparinux 2,5 mg jedenkrát denně nebo placebo po dalších 21 +/- 2 dnů. 

Fondaparinux způsobil významnou redukci v celkovém počtu VTE ve srovnání s placebem [3 pacienti 

(1,4%) proti 77 pacientům (35%)]. Většina (70/80) ze zaznamenaných VTE příhod byly venograficky 

prokázané nesymptomatické případy DVT. Fondaparinux také způsobil signifikantní redukci v počtu 

symptomatických VTE (DVT a/nebo PE) [1 (0,3%) proti 9 (2,7%) pacientům] včetně popsaných dvou 
smrtelných PE 

ve skupině s placebem. Závažné krvácení, vždy v místě operace, a žádné smrtelné bylo 

pozorováno u 8 pacientů (2,4%) léčených fondaparinuxem 2,5 mg ve srovnání s 2 (0,6%) s placebem. 
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů podstupujících břišní operaci, u 

kterých se předpokládá vysoké riziko tromboembolických komplikací, jako jsou např. pacienti 

podstupující operaci zhoubného nádoru v břišní dutině: Ve dvojitě zaslepené klinické studii bylo 

2927 pacientů randomizováno do skupiny dostávající fondaparinux 2,5 mg jedenkrát denně nebo do 

skupiny dostávající dalteparin 5000 IU jedenkrát denně, s jednou předoperační injekcí o dávce 2500 

IU a první pooperační injekcí o dávce 2500 IU, po dobu 7 ± 2 dny. Hlavními operačními místy byla 
oblast kolore

ktální, gastrická, hepatální, cholecystektomie a další operace žlučových cest. Šedesát 

devět procent pacientů podstoupilo operační zákrok pro zhoubný nádor. Pacienti podstupující 

urologickou operaci (kromě operace ledvin) nebo gynekologickou operaci, laparoskopický zákrok 

nebo cévní operaci nebyli do studie začleněni. 
 

této studii byla incidence celkové VTE 4,6 % (47/1027) ve skupině dostávající fondaparinux oproti 

6,1 % (62/1021) ve skupině dostávající dalteparin: snížení míry pravděpodobnosti [ 95 % CI ] = - 25,8 
% [ -49,7 %, 9,5 

% ]. Rozdíl v četnosti celkové VTE mezi léčenými skupinami, který nebyl statisticky 

významný, byl dán zejména redukcí asymptomatické distální DVT. Incidence symptomatické DVT 

byla u obou skupin podobná: 6 pacientů (0,4 %) ve skupině dostávající fondaparinux oproti 5 

pacientům (0,3 %) ve skupině dostávající dalteparin. V rozsáhlé podskupině pacientů podstupujících 

operaci zhoubného nádoru (69 % pacientů v souboru) byla četnost VTE 4,7 % ve skupině dostávající 
fondaparinux oproti 7

,7 % ve skupině dostávající dalteparin. 

 

Velké krvácení bylo zaznamenáno u 3,4 % pacientů užívajících fondaparinux a u 2,4 % pacientů 
užívajících dalteparin.   
 

Prevence žilních tromboembolických příhod (VTE) u pacientů s interním onemocněním s 
vysokým rizikem tromboembo

lických komplikací kvůli omezené pohyblivosti během akutních 

onemocnění: V randomizované dvojitě zaslepené studii bylo léčeno 839 pacientů fondaparinuxem 2,5 

mg jedenkrát denně nebo placebem po dobu 6 – 14 dnů. V této studii byli zahrnuti akutně nemocní 

pacienti ve věku ≥60 let, u kterých se předpokládá klid na lůžku po dobu minimálně 4 dnů, a dále 

pacienti hospitalizovaní pro městnavé srdeční selhání NYHA třídy IIII/IV a/nebo akutní respirační 

onemocnění a/nebo akutní infekční nebo zánětlivé onemocnění. Fondaparinux signifikantně snížil 

celkový poměr VTE ve srovnání s placebem [18 pacientů (5,6 %) proti 34 pacientům (10,5 %)]. 

Většina příhod byly asymptomatické distální DVT. Fondaparinux také signifikantně snížil počet 
fatálních PE [0 pacient

ů (0,0 %) proti 5 pacientům (1,2 %)]. Závažnější krvácení bylo pozorováno u 1 

pacienta (0,2 %) v 

každé skupině. 

 

Léčba nestabilní anginy pectoris nebo infarktu myokardu bez elevace úseku ST (UA/NSTEMI) 
Studie OASIS 5 

byla dvojitě zaslepená, randomizovaná studie hodnotící non-inferioritu fondaparinuxu 

v dávce 2,5 

mg podávané subkutánně jedenkrát denně v porovnání s enoxaparinem 1 mg/kg 

podávaným subkutánně 2x denně u přibližně 20 000 pacientů s UA/NSTEMI. Všem pacientům byla 

poskytnuta standardní lékařská péče ke zvládnutí UA/NSTEMI, u 34 % pacientů byla provedena PCI a 

9 % pacientů podstoupilo CABG. Průměrná délka léčby byla 5,5 dne ve skupině léčené 

fondaparinuxem a 5,2 dny ve skupině léčené enoxaparinem. Pokud byla prováděna PCI, dostávali 
pacienti jako do

plňkovou léčbu buď fondaparinux intravenózně (pacienti léčení fondaparinuxem) nebo 

UFH intravenózně v dávce upravené podle tělesné hmotnosti (pacienti léčení enoxaparinem), 

24 

závislosti na době poslední subkutánní dávky a plánovaném použití inhibitorů GP IIb/IIIa. Průměrný 

věk pacientů byl 67 let a přibližně 60 % pacientů bylo nejméně ve věku 65 let. Přibližně 40 % pacientů 

mělo mírné renální poškození (clearance kreatininu ≥ 50 až < 80 ml/min) a přibližně 17 % pacientů 

mělo středně závažné renální poškození (clearance kreatininu ≥ 30 až < 50 ml/min). 
 

Primárním cílovým parametrem účinnosti byl ukazatel složený z úmrtí, infarktu myokardu (IM) a 

refrakterní ischémie (RI) v průběhu 9 dnů od randomizace. Ve skupině pacientů užívajících 
fondaparinux došlo k hodn

ocené příhodě k 9. dni u 5,8 % pacientů v porovnání s 5,7 % pacientů ve 

skupině užívající enoxaparin (poměr rizik 1,01; 95% IS; 0,90; 1,13; jednostranná p-hodnota non-
inferiority = 0,003).  
 
K 30. dni byla incidence mortality z 

jakýchkoli příčin významně snížena z 3,5 % zaznamenaných u 

enoxaparinu na 2,9 % zaznamenaných 

u fondaparinuxu (poměr rizik 0,83; 95 % IS; 0,71; 0,97; p = 

0,02). V incidence IM a RI nebyl ve skupině užívající fondaparinux a ve skupině užívající enoxaparin 
zaznamenán statisticky významný rozdíl. 
 

den 9 byla incidence velkého krvácení 2,1 % pro fondaparinux a 4,1 % pro enoxaparin (poměr rizik 

0,52; 95% IS; 0,44; 0,61; p < 0,001). 
 

Zjištěná účinnost a incidence velkého krvácení byly konzistentní pro různé předem specifikované 
podskupiny 

pacientů, jako jsou staří pacienti, pacienti s renálním poškozením a také pacienti současně 

užívající antiagregancia (kyselinu acetylsalicylovou, thienopyridiny nebo inhibitory GP IIb/IIIa). 
 

podskupině pacientů léčených fondaparinuxem nebo enoxaparinem, kteří podstoupili PCI, bylo 

hlášeno úmrtí/IM/RI v 

průběhu 9 dnů od randomizace u 8,8 % pacientů léčených fondaparinuxem a u 

8,2 % pacientů léčených enoxaparinem (poměr rizik 1,08; 95 % IS, 0,92; 1,27). V této podskupině 
byla incidence velkého krvácení 9. 

den 2,2 % ve skupině pacientů užívajících fondaparinux a 5,0 % ve 

skupině pacientů užívajících enoxaparin (poměr rizik 0,43; 95 % IS, 0,33; 0,57). U pacientů 
podstupujících PCI byla incidence vzniku trombu ve vodícím katetru související s 

léčbou 1 % u 

pac

ientů léčených fondaparinuxem oproti 0,3 % u pacientů léčených enoxaparinem 

 

Přidání nízké vs. standardní dávky UFH k léčbě fondaparinuxem u pacientů s nestabilní 
anginou pectoris (UA) 

nebo infarktu myokardu bez elevace úseku ST (NSTEMI) u pacientů 

podstupujících PCI  
 
Ve studii s 3235 pacienty s vysokým rizikem UA/NSTEMI s 

plánovanou angiografií léčenými 

fondaparinuxem v 

otevřeném režimu (OASIS 8/FUTURA), bylo 2026 pacientů, u nichž byla 

indikována PCI, randomizováno do dvou skupin s 

dvojitě zaslepeným režimem podávání UFH jako 

podpůrné léčby. Všichni zařazení pacienti dostávali 2,5 mg fondaparinuxu subkutánně jednou denně 

po dobu až 8 dnů nebo do propuštění z nemocnice. Randomizovaní pacienti dostávali UFH buď 
v režimu „nízké dávky“ (50 U/kg bez ohledu na plánované podání GPIIb/IIIa; bez úpravy podle ACT) 
nebo „standardní dávky“ (bez podání GPIIb/IIIa: 85 U/kg, s úpravou dávky podle ACT; 

při 

plánovaném podání GPIIb/IIIa: 60 U/kg, s úpravou dávky 

podle ACT) bezprostředně před zahájením 

PCI. 
 
Výchozí charakte

ristiky a trvání léčby fondaparinuxem byly srovnatelné v obou skupinách 

léčených UFH. U pacientů randomizovaných do skupiny se „standardní dávkou UFH“ byl medián 
dávky UFH 85 U/kg, u skupiny s „nízkou dávkou UFH“ byl medián dávky UFH 50 U/kg. 
 
Primární výsledek se skládal z periprocedurálního PCI (peri-PCI, 

definováno jako čas od randomizace 

až do 48 hodin po PCI) velkého nebo malého krvácení, nebo velkých komplikací v 

místě žilního 

přístupu. 
 

25 

 
Výsledky 

Incidence  

Poměr rizik

1

 

(95%CI) 

p-

hodnota 

Nízká dávka 

UFH 

N = 1024 

Standardní 

dávka UFH 

N = 1002 

Primární 

 

 

 

 

Peri-PCI velké nebo malé 
krvácení, nebo velké 

komplikace v místě žilního 

přístupu 

4,7% 

5,8% 

0,80 (0,54, 

1,19) 

0,267 

Sekundární 

 

 

 

 

Peri-PCI velké krvácení 

1,4% 

1,2% 

1,14 (0,53, 

2,49) 

0,734 

Peri-PCI male krvácení 

0,7% 

1,7% 

0,40 (0,16, 

0,97) 

0,042 

Velké komplikace v místě 

žilního přístupu 

3,2% 

4,3% 

0,74 (0,47, 

1,18) 

0,207 

Peri-PCI velké krvácení nebo 
úmrtí, IM nebo TVR 30. den 

5,8% 

3,9% 

1,51 (1,0, 

2,28) 

0,051 

Úmrtí, IM nebo TVR 30. den 

4,5% 

2,9% 

1,58 (0,98, 

2,53) 

0,059 

1: 

Poměr rizik: nízká dávka/standardní dávka 

Vysvětlivky: IM – infarkt myokardu. TVR – revaskularizace postižené cévy 

 
Incidence trombu ve vodícím katetru související s 

léčbou v průběhu PCI byla 0,1 % (1/1002) u 

pacientů randomizovaných do skupiny se „standardní dávkou“ UFH a 0,5 % (5/1024) u pacientů 
randomizovaných do skupiny s „nízkou dávkou“ UFH. 

U čtyř nerandomizovaných pacientů (0,3 %) došlo ke vzniku trombu v katetru v průběhu diagnostické 
koronární angiografie. U dvanác

ti zařazených pacientů (0,37 %) došlo ke vzniku trombu v arteriálním 

pouzdře, z toho bylo 7 případů hlášeno v průběhu angiografie a 5 v průběhu PCI. 
 

Léčba infarktu myokardu s elevací úseku ST (STEMI) 

Studie OASIS 6 byla dvojitě zaslepená, randomizovaná studie hodnotící bezpečnost a účinnost 
fondaparinuxu v dávce 2,5 

mg jedenkrát denně ve srovnání s běžnou péčí (placebo (47 %) nebo UFH 

(53 

%) u přibližně 12 000 pacientů se STEMI. Všem pacientům byla poskytnuta standardní lékařská 

péče ke zvládnutí STEMI, včetně primární PCI (31 %), podávání trombolytik (45 %) nebo bez 

reperfúzní léčby (24 %). Ve skupině pacientů, kteří byli léčeni trombolytiky, dostávalo 84 % pacientů 
fibrin-

nespecifická trombolytika (zejména streptokinázu). Průměrná délka léčby fondaparinuxem byla 

6,2 dní. Průměrný věk pacientů byl 61 let a přibližně 40 % pacientů bylo nejméně ve věku 65 let. 

Přibližně 40 % pacientů mělo mírné renální poškození (clearance kreatininu ≥50 až <80 ml/min) a 

přibližně 14 % pacientů mělo středně závažné renální poškození (clearance kreatininu ≥30 až <50 
ml/min). 
 

Primárním cílovým parametrem účinnosti byl ukazatel složený z úmrtí a opakovaného infarktu 
myokardu (re-

IM) v průběhu 30 dnů od randomizace. Incidence úmrtí/re-IM k 30. dni byla významně 

snížena z 11,1 % v 

kontrolní skupině na 9,7 % ve skupině pacientů užívajících fondaparinux (poměr 

rizik 0,86; 95% IS; 0,77; 0,96; p= 0,008). V 

předem určené skupině, kde byl porovnáván fondaparinux 

placebem (tj. pacienti léčení fibrin-nespecifickými trombolytiky (77,3 %), bez reperfúzní terapie (22 

%), pacienti léčení fibrin-specifickými trombolytiky (0,3 %), pacienti podstupující primární PCI (0,4 
%) byla incidence úmrtí/re-

IM k 30. dni významně snížena ze 14,0 % ve skupině dostávající placebo 

na 11,3 

% (poměr rizik 0,80; 95 % IS, 0,69, 0,93, p = 0,003). V předem určené skupině, kde byl 

porovnáván fondaparinux s 

UFH (pacienti, kteří podstoupili primární PCI (58,5 %), pacienti léčení 

fibrin-specifickými trombolytiky (13 

%), pacienti léčení fibrin-nespecifickými trombolytiky (2,6 %) a 

pacienti bez reperfúzní terapie (25,9 %) nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi účinkem 
fondaparinuxu a UFH na incidenci úmrtí/re-IM k 30. dni: incidence 8,3 % pro fondaparinux a 8,7 % 

pro UFH (poměr rizik 0,94; 95 % IS, 0,79, 1,11 p = 0,460). Nicméně v této skupině došlo u pacientů, 

kteří dostávali trombolytika nebo u pacientů bez reperfúze (tj. u pacientů, kteří nepodstoupili primární 

26 

PCI) ke statisticky významnému snížení incidence úmrtí/re-IM k 30. dni ze 14,3 

% u pacientů 

užívajíc

ích UFH na 11,5% u pacientů užívajících fondaparinux (poměr rizik 0,79; 95 % IS, 0,64, 0,98, 

p = 0,03). 
 
Došlo též k významnému snížení incidence mortality z 

jakýchkoli příčin k 30. dni z 8,9 % v kontrolní 

skupině na 7,8 % ve skupině užívající fondaparinux (poměr rizik 0,87; 95% IS, 0,77; 0,98, p = 0,02). 
Rozdíl v 

incidenci mortality byl statisticky významný ve skupině 1 (komparátorem bylo placebo), 

nikoli však ve skupině 2 (komparátorem byl UFH). Příznivé ovlivnění mortality zaznamenané ve 

skupině dostávající fondaparinux, přetrvávalo až do konce následného sledování ve dni 180. 
 

U pacientů, kteří byli léčeni trombolytiky, snižoval fondaparinux významně incidenci úmrtí/re-IM 

30. dni ze 13,6 % u kontrolní skupiny na 10,9 % (poměr rizik 0,79, 95% IS, 0,68; 0,93, p=0,003). U 

pacientů, u kterých zpočátku nebyla provedena reperfúze, byla incidence úmrtí/re-IM k 30. dni 

signifikantně snížena z 15 % v kontrolní skupině na 12,1 % ve skupině dostávající fondaparinux 

(poměr rizik 0,79; 95 % IS, 0,65; 0,97, p = 0,023). U pacientů, kteří podstoupili primární PCI, nebyl 

mezi oběma skupinami zaznamenán statisticky významný rozdíl v incidenci úmrtí/re-IM k 30. dni [6,0 

% ve skupině užívající fondaparinux oproti 4,8 % v kontrolní skupině; poměr rizik 1,26; 95 % IS, 
0,96, 1,66]. 
 

Do 9. dne bylo u 1,1 % pacientů léčených fondaparinuxem a u 1,4 % pacientů kontrolní skupiny 

zaznamenáno závažné krvácení. U pacientů, kteří dostávali trombolytika, se závažné krvácení objevilo 
u 1,3 

% pacientů užívajících fondaparinux a u 2,0 % pacientů kontrolní skupiny. U pacientů, u kterých 

nebyla zpočátku provedena reperfúze, byla incidence závažného krvácení 1,2 % ve skupině dostávající 
fondaparinux oproti 1,5 % v 

kontrolní skupině. U pacientů podstupujících primární PCI byla incidence 

velkého 

krvácení 1,0 % ve skupině užívající fondaparinux a 0,4 % v kontrolní skupině. 

 

U pacientů podstupujících primární PCI byla incidence trombu vodícího katetru související s léčbou 

1,2 % ve skupině s fondaparinuxem oproti 0 % v kontrolní skupině. 
 

Zjištěná účinnost a incidence velkého krvácení byly konzistentní pro různé předem specifikované 

podskupiny pacientů, jako jsou staří pacienti, pacienti s renálním poškozením a také pacienti současně 
užívající antiagregancia (kyselinu acetylsalicylovou, thienopyridiny). 
 

Léčba pacientů s akutní, symptomatickou, spontánní tromboflebitidou bez současné 
flebotrombózy (DVT) 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená klinická studie (CALISTO) zahrnovala 3002 pacientů s akutní, 
symptomatickou, izolovanou, spontánní tromboflebitidou do

lních končetin v délce alespoň 5 cm, která 

byla potvrzená kompresní ultrasonografií. Do studie nebyli zařazeni pacienti, kteří měli současnou 
DVT nebo tromboflebitidu lokalizovanou ve vzdálenosti kratší než 3 cm od safenofemorální juknce. 
Ze studie byli vy

loučeni pacienti, kteří měli těžkou poruchu jaterních funkcí, těžkou poruchu renálních 

funkcí (clearance kreatininu 

< 30 ml/min), nízkou tělesnou hmotnost (< 50 kg), aktivní nádorové 

onemocnění, symptomatickou plicní embolii, kteří v nedávné době prodělali DVT/PE (před <6 měsíci) 

nebo tromboflebitidu (před < 90 dny), měli tromboflebitidu související se skleroterapií nebo vzniklou 
následkem komplikací intravenózní kanyly

, nebo kteří měli vysoké riziko krvácení. 

 

Pacienti byli randomizováni k léčbě fondaparinuxem v dávce 2,5 mg jednou denně nebo k podávání 
placeba po dobu 45 

dnů. Léčba byla doplněna elastickými punčochami, analgetickou a/nebo lokální 

protizánětlivou léčbou NSAID. Následné sledování pokračovalo až do dne 77. Populaci pacientů ve 

studii tvořily z 64 % ženy, medián věku byl 58 let a 4,4 % pacientů mělo clearance kreatininu <50 
ml/min.   
 

Primární cílový parametr účinnosti, který byl tvořen symptomatickou PE, symptomatickou DVT, 
symptomatickým rozší

řením tromboflebitidy, rekurencí symptomatické tromboflebitidy nebo úmrtím 

do dne 47, byl výrazně snížen z 5,9 % ve skupině s placebem na 0,9 % ve skupině léčené 
fondaparinuxem v dávce 2,5 mg (snížení relativního rizika: 85,2 %;  95 % CI, 73,7 % až 91,7 % 
[p<0,001]). Incidence každé tromboembolické složky 

primárního cílového parametru byla rovněž 

27 

významně snížena u pacientů léčených fondaparinuxem a to následovně: symptomatická PE [0 (0 %) 
vs, 5 (0,3 %) (p=0,031)], symptomatická DVT [3 (0,2 %) vs, 18 (1,2 %); snížení relativního rizika 
83,4 % (p<0,001)], r

ozšíření symptomatické tromboflebitidy [4 (0,3 %) vs, 51 (3,4 %); snížení 

relativního rizika 92,2 % (p<0,001)], rekurence symptomatické tromboflebitidy [5 (0,3 %) vs, 24 (1,6 
%); snížení relativního rizika 79,2 % (p<0,001)].    
 
Výskyt mortality byl nižší 

a podobný mezi léčebnými skupinami s počtem 2 (0,1%) úmrtí ve skupině 

fondaparinuxem oproti 1 (0,1 %) úmrtí ve skupině s placebem. 

 

Účinnost léčby přetrvávala až do dne 77 a byla konzistentní ve všech předdefinovaných podskupinách 

včetně pacientů s varikózními žilami a pacientů s tromboflebitidou lokalizovanou distálně od kolene. 
 
Závažné krvácení se v 

průběhu léčby objevilo u 1 (0,1 %) pacienta léčeného fondaparinuxem a 1 (0,1 

%) pacienta ve skupině s placebem. Klinicky významné nezávažné krvácení se objevilo u 5 (0,3 %) 

pacientů léčených fondaparinuxem a 8 (0,5 %) pacientů ve skupině s placebem. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 

Po subkutánním podání se fondaparinux kompletně a rychle vstřebává (absolutní biologická 
dostupnost je 100 %). Po jedn

orázovém subkutánním injekčním podání 2,5 mg fondaparinuxu mladým 

zdravým jedincům nastupuje vrchol plazmatické koncentrace (průměrná C

max

 = 0,34 mg/l) za 2 hod. 

po podání. Plazmatická koncentrace odpovídající polovině průměrné koncentrace C

max

 je dosaženo 25 

minut po podání. 
 
U starších zdravých osob je farmakokinetika fondaparinuxu lineární v 

rozmezí od 2 do 8 mg při 

subkutánním podání. Při subkutánním podávání jedenkrát denně je rovnovážný stav hladiny v plazmě 
dosažen za 3 

až 4 dny při 1,3násobném vzestupu C

max

 a AUC. 

 

Odhady průměrných hodnot farmakokinetických parametrů (CV%) fondaparinuxu v ustáleném stavu u 

pacientů podstupujících náhradu kyčelního kloubu léčených fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát denně 
jsou: 
C

max

(mg/l) – 0,39 (31%), T

max

(h) – 2,8 (18%) a C

min

(mg/l) – 

0,14 (56%). U pacientů se zlomeninou 

kyčle, v souvislosti s jejich vyšším věkem, jsou plazmatické koncentrace fondaparinuxu 
v rovnovážném stavu: C

max

(mg/l) – 0,50 (32%), C

min

(mg/l) – 0,19 (58%). 

 
Distribuce 

Distribuční objem fondaparinuxu je limitován (7-11 litrů). 
In vitro 

se fondaparinux vysoce a specificky váže na protein antitrombin, vazbou dávkově závislou na 

plazmatické koncentraci (98,6% až 97,0% v rozmezí koncentrace od 0,5 do 2 mg/l). 

Fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické proteiny, včetně destičkového faktoru 4 (PF4). 
 

Poněvadž fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické bílkoviny než ATIII, nepředpokládají 
se žádné interakce v 

důsledku vzájemného vytěsňování s jinými léčivými přípravky. 

 
Biotransformace 
A

čkoliv to není vyhodnoceno, není prokázáno, že by se fondaparinux metabolizoval, a zejména 

neexistuje žádný důkaz existence aktivních metabolitů.  
 
Fondaparinux neinhibuje CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
nebo CYP3A4) in vitro. Vzhledem k 

tomu se neočekává, že bude interagovat s ostatními léčivými 

přípravky in vivo inhibicí zprostředkovanou metabolismem CYP. 
 

28 

Eliminace 

Eliminační poločas (t

½

) je okolo 17 hodin u zdravých mladých osob a okolo 21 hodin u zdravých 

starších osob. Fondaparinux 

je vylučován do 64 – 77 % ledvinami v nezměněné podobě. 

 
Zvláštní 

skupiny pacientů 

 

Děti - Použití fondaparinuxu k prevenci žilních tromboembolických příhod (VTE), k léčbě trombózy 
povrchových žil nebo akutního koronárního syndromu (ACS) nebylo u této populace hodnoceno. 
 
Starší pacienti - Renální funkce mohou klesat s 

věkem, eliminační kapacita pro fondaparinux může 

být tedy u starších pa

cientů redukována. U pacientů >75 let podstupujících ortopedický zákrok byla 

plazmatická clearance snížena přibližně 1,2 až 1,4krát než u pacientů <65 let. 
 
Poškození ledvin - Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min), 

u pacientů s mírným poškozením ledvin (clearance kreatininu 50 až 80 ml/min) je plazmatická 
clearance nižší 1,2 až 1,

4krát a u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance 

kreatininu 30 až 50 ml/min) je průměrně 2krát nižší. U závažného poškození ledvin (clearance 

kreatininu < 30 ml/min) je plazmatická clearance přibližně 5krát nižší než u normálních ledvinných 

funkcí. Odpovídající konečné hodnoty poločasů byly 29 hod. u středně závažného poškození a 72 

hodin u pacientů se závažným poškozením ledvin. 
 
Pohlaví - 

Při zohlednění tělesné hmotnosti nebyly pozorovány žádné pohlavní rozdíly.  

 
Rasa - 

Prospektivně nebyly prováděny žádné studie farmakokinetických rozdílů mezi rasami. 

Nicméně studie provedené v Asii (Japonsku) u zdravých osob neodhalily rozdíl ve 

farmakokinetických profilech ve srovnání se zdravými bělochy. Rovněž nebyl pozorován žádný rozdíl 
plazmatick

é clearance mezi černochy a bělochy podstupujícími ortopedické operace. 

 

Tělesná hmotnost - Plazmatická clearance fondaparinuxu stoupá s tělesnou hmotností (vzestup o 9 % 
na 10 kg). 
 
Poškození jater - Po podání jednorázové subkutánní dávky fondaparinuxu je

dincům se středně těžkým 

jaterním poškozením (typu B dle Child-Pughovy klasifikace) došlo ve srovnání s osobami s normální 
jaterní funkcí ke snížení C

max

 a AUC celkového (tj. vázaného i nevázaného) fondaparinuxu o 22 %, 

resp. o 39 %. Nižší plazmatické konc

entrace fondaparinuxu jsou přisuzovány snížené vazbě na ATIII 

vznikající sekundárně v důsledku nižších plazmatických koncentrací ATIII u jedinců s jaterním 
poškozením, což vede ke zvýšené renální clearance fondaparinuxu. V 

důsledku toho lze předpokládat, 

ž

e se koncentrace nevázaného fondaparinuxu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním 

poškozením nemění a na základě farmakokinetických údajů tedy není nutná žádná úprava dávkování. 
 

Farmakokinetika fondaparinuxu nebyla hodnocena u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz 
body 4.2 a 4.4) 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 
opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko 

pro člověka. Studie na zvířatech 

zaměřené na toxický vliv na reprodukci jsou vzhledem k limitované expozici nedostatečné.  
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný 
Voda na injekci 

29 

Kyselina chlorovodíková  
Hydroxid sodný 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k 

dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s žádnými 

dalšími léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 

Pokud je sodná sůl fondaparinuxu přidávána k 0,9% roztoku chloridu sodného v minivaku, je 

nejvhodnější podat roztok okamžitě, ale roztok může být též uchováván při pokojové teplotě po dobu 

maximálně 24 hodin. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
S

kleněný válec (1 ml) spojený s jehlou kalibru 27 x 12,7 mm zazátkovaný brombutylovou nebo 

chlorbutylovou elastickou pístovou zátkou. 
 
Arixtra je dostupná v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách. Existují dva typy 

injekčních stříkaček: 

• 

injekční stříkačka s modrým pístem a automatickým bezpečnostním systémem 

• 

injekční stříkačka s modrým pístem a manuálním bezpečnostním systémem. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Subkutánní injekce je podávána stejným způsobem jako klasickou injekční stříkačkou. 

Intravenózně se přípravek podává existující linkou buď přímo nebo za použití nízkoobjemových 

minivaků (25 nebo 50 ml) s obsahem 0,9% roztoku chloridu sodného. 
 
Parenter

ální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částečky látky a 

nemá změněnou barvu. 
 

Návod na aplikaci pacientem je uveden v příbalové informaci. 
 

Ochranný systém jehly předplněných injekčních stříkaček s Arixtrou byl navržen tak, aby 

bezpečnostní systém zabránil poranění hrotem jehly po aplikaci injekce. 
 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 

30 

 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/001-004 
EU/1/02/206/021  
EU/1/02/206/022  
EU/1/02/206/023 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 21. března 2002 
Datum posledního prodlou

žení registrace: 21. března 2007 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

31 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 5 

mg/0,4 ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje fondaparinuxum natricum 5 mg v 0,4 ml roztoku pro 
injekce. 
 
Pomocná látka 

se známým účinkem: Obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce a je 

tedy v 

podstatě sodíku prostý. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok. 

Roztok je čirá a bezbarvá až nažloutlá kapalina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba akutní hluboké žilní trombózy (DVT) a léčba akutní plicní embolie (PE) u dospělých pacientů, s 

výjimkou hemodynamicky nestabilních pacientů nebo pacientů, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní 
embolektomii.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 7,5 mg (pacienti s tělesnou hmotností ≥50, ≤100 kg) jednou 

denně podaná subkutánní injekcí. U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg je doporučená dávka 5 mg. 

U pacientů s tělesnou hmotností > 100 kg je doporučená dávka 10 mg. 
 

Léčba by měla pokračovat po dobu nejméně 5 dnů a po dobu, než je dosaženo účinné antikoagulace 

(INR 2 až 3). Současná léčba perorálními antikoagulancii by měla být započata co nejdříve a obvykle 

během 72 hodin. Průměrná doba podávání v klinických studiích byla 7 dní a klinická zkušenost 

léčbou delší než 10 dní je omezená. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti 

Není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů ≥75 let by se měl fondaparinux používat opatrně, 
protože funkce ledvin klesá s 

věkem. (Viz bod 4.4). 

 
Poškození ledvin 
Fondapar

inux by měl být užíván s opatrností u pacientů se středním poškozením ledvin (viz bod 4.4).  

 
Nejsou žádné zkušenosti v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (> 100 kg), tak se 

středním poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min). V této podskupině může být po 

počáteční denní dávce 10 mg zváženo snížení dávky na 7,5 mg denně, podle farmakokinetického 
modelování (viz bod 4.4). 
 

32 

Fondaparinux by neměl být užíván u pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu <30 
ml/min) (viz bod 4.3). 
 
Poškození jater  

U pacientů s mírným nebo středně těžkým jaterním poškozením není nutná žádná úprava dávkování. 

U pacientů s těžkým poškozením jater by měl být fondaparinux podáván s opatrností, protože u této 

skupiny pacientů nebyl přípravek hodnocen (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace  

Podávání fondaparinuxu dětem do 17 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti 

nedoporučuje (viz body 5.1 a 5.2). 
 

Způsob podání 
Fondaparinux se podává hlubokou subkutánní injekcí pac

ientovi vleže. Místa vpichu by měla být 

střídána mezi levou a pravou anterolaterální a levou a pravou posterolaterální břišní stěnou. Aby se při 

použití předplněné injekční stříkačky zabránilo ztrátě léčivého přípravku, nevytlačujte ze stříkačky 

před použitím vzduchovou bublinu. Celá délka jehly by měla být zavedena kolmo do kožní řasy 

držené mezi palcem a ukazovákem; kožní řasa by měla být držena po celou dobu injekce. 
 
Další informace o 

použití přípravku, zacházení s ním a o jeho likvidaci viz bod 6.6. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

aktivní klinicky významné krvácení 

akutní bakteriální endokarditida 

těžké poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 

Fondaparinux je určen pouze k subkutánnímu podání. Nepodávejte intramuskulárně. 
 
Jsou omezené zkušenosti s 

léčbou Arixtrou u hemodynamicky nestabilních pacientů a nejsou žádné 

zkušenosti u pacientů vyžadujících trombolýzu, embolektomii nebo zavedení filtru do duté žíly. 
 
Krvácení 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, jako např. 

vrozená nebo získaná krvácivá onemocnění (tj. počet destiček <50 000/mm

3

), aktivní vředová 

gastroint

estinální choroba, nedávné intrakraniální krvácení nebo stav krátce po operaci mozku, páteře 

nebo očí a u zvláštních skupin pacientů, jak je uvedeno níže. 
 

Stejně jako u ostatních antikoagulancií by fondaparinux měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří 

nedávno podstoupili chirurgický zákrok (před <3 dny) a pouze pokud byla provedena chirurgická 
hemostáza. 
 

Látky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, by neměly být podávány současně s fondaparinuxem. 
Tyto látky zahrnují desirudin, fibrinolytika, antagon

isty receptorů GP IIb/IIIa, heparin, heparinoidy 

nebo nízkomolekulární heparin (LMWH). Pokud je třeba, měla by být během léčby VTE v souladu 
s informacemi bodu 4.5 

podávána současná terapie antagonisty vitamínu K. Ostatní protidestičkové 

léčivé přípravky (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin nebo klopidogrel) a 

nesteroidní antiflogistika by měla být podávána s opatrností. Pokud je současné podání nutné, je 

nezbytné pečlivé monitorování. 
 
Míšní/Epidurální anestézie 

U pacientů užívajících fondaparinux v léčbě VTE spíše než v profylaxi by v případě chirurgických 

zákroků neměla být použita míšní/epidurální anestézie.  

33 

 
Starší pacienti
 
U starší populace existuje zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k 

tomu, že funkce ledvin se obecně 

snižuje s 

věkem, může u starších pacientů docházet ke sníženému vylučování a zvýšené expozici 

fondaparinuxu (viz bod 5.2). Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE a ve věku <65 let, 65-75 let a > 75 let byl 3,0%, 4,5% a 

6,5%. Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem enoxaparinu 

léčbě DVT byl 2,5%, 3,6% a 8,3%, zatímco výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 

režimem nefrakcionovaného heparinu v 

léčbě PE byl 5,5%, 6,6% a 7,4%. Fondaparinux by měl být u 

starších pacientů podáván s opatrností (viz bod 4.2). 
 

Nízká tělesná hmotnost 

Klinická zkušenost je omezená u pacientů s tělesnou hmotností <50 kg. Fondaparinux by u této 

populace měl být užíván s opatrností v denní dávce 5 mg (viz bod 4.2 a 5.2).  
 
Poškození ledvin 
Riziko krvácení se zvyšuje se zhoršujícím se poškozením ledvin. Je známo, že fondaparinux je 

převážně vylučován ledvinami. Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE s normální funkcí ledvin, mírným poškozením ledvin, 

středně těžkým poškozením ledvin a těžkým poškozením ledvin byl 3,0% (34/1132), 4,4% (32/733), 

6,6% (21/318) a 14,5% (8/55). Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 
režimem enoxaparinu v 

léčbě DVT byl 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145) a 11,1% (2/18), 

a u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem nefrakcionovaného heparinu v léčbě PE byl 
6,9% (36/523), 3,1% (11/352), 11,1% (18/162) a 10,7% (3/28).  
 
Fondapa

rinux je kontraindikován při závažném poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) a 

měla by být užívána s opatrností u pacientů se středně těžkým poškozením ledvin (clearance 
kreatininu 30-

50 ml/min). Trvání léčby by nemělo překročit dobu hodnocenou během klinických 

studií (průměrně 7 dní) (viz body 4.2, 4.3 a 5.2). 
 
Neexistuje žádná zkušenost v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (>100 kg), tak se 

středně těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min). Fondaparinux by u těchto 

pacientů měl být užíván s opatrností. Po počáteční denní dávce 10 mg může být zváženo snížení denní 
dávky na 7,5 mg

, podle farmakokinetického modelování (viz bod 4.2).   

 

Těžké poškození jater 

Podávání fondaparinuxu by mělo být zváženo u pacientů s těžkým poškozením jater kvůli zvýšenému 
riziku krvácení z 

důvodu nedostatku koagulačních faktorů (viz bod 4.2). 

 
Pacienti s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) 

Fondaparinux by měl být podáván s opatrností pacientům s HIT v anamnéze. Účinnost a bezpečnost 

fondaparinuxu nebyla dosud u pacientů s HIT typu II formálně studována. Fondaparinux se neváže na 

destičkový faktor 4 a nereaguje zkříženě se sérem pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií 

(HIT) typu II. Nicméně, u pacientů léčených fondaparinuxem byly vzácně spontánně hlášeny případy 

HIT. Kauzální souvislost mezi léčbou fondaparinuxem a výskytem HIT dosud nebyla stanovena. 
 
Alergie na latex 

Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní latexovou gumu, která 

může u osob citlivých na latex vyvolat alergickou reakci. 
 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Riziko krvácení zvyšuje současné podávání fondaparinuxu a látek, které mohou zvyšovat riziko 
hemoragie (viz bod 4.4). 
 

34 

V klinických s

tudiích prováděných s fondaparinuxem neinteragují perorální antikoagulancia 

(warfarin) s 

farmakokinetikou fondaparinuxu; při dávce 10 mg použité v interakčních studiích 

fondaparinux neovlivňoval protrombinový čas (INR) warfarinu. 
 

Inhibitory destiček (kyselina acetylsalicylová), NSAID (piroxikam) a digoxin farmakokinetiku 

fondaparinuxu neovlivnily. Při dávce 10 mg použité v interakčních studiích fondaparinux 

neovlivňoval dobu krvácení při léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo piroxikamem, ani 
farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání fondaparinuxu těhotným ženám nejsou k dispoziciStudie na zvířatech 
jsou vzhledem k omezené expozici 

nedostatečné pro posouzení účinků na průběh těhotenství, 

embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Fondaparinux by neměl být předepisován 

těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytné. 
 
Kojení 

Fondaparinux je vylučován do mléka potkanů, ale není známo, zda je fondaparinux vylučován do 
lid

ského mateřského mléka. Kojení se během léčby fondaparinuxem nedoporučuje. Perorální absorpce 

dítětem je však nepravděpodobná. 
 
Fertilita 

Žádné údaje o vlivu fondaparinuxu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

neprokázaly žádné účinky fondaparinuxu na fertilitu.  
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Nejčastějšími hlášenými závažnými nežádoucími účinky jsou v případě fondaparinuxu krvácivé 

komplikace (v různých místech zahrnujících vzácné případy intrakraniálního/intracerebrálního a 

retroperitoneálního krvácení). Fondaparinux by měl být podáván s opatrností u pacientů, u kterých je 
zvýšené riziko vzniku hemoragie (viz bod 4.4).  
 

Bezpečnost fondaparinuxu byla hodnocena u 2 517 pacientů léčených pro žilní tromboembolismus a 

léčených fondaparinuxem po dobu průměrně 7 dnů. Nejčastějšími nežádoucími reakcemi byly 
krvácivé komplikace (viz bod 4.4).  
 

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt dle hlášení zkoušejícího přinejmenším mohl souviset s podáváním 
fondaparinuxu, jsou uvedeny v 

rámci třídění dle četnosti (velmi časté ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; 

méně časté: ≥1/1000 až <1/100; vzácné: ≥1/10 000 až <1 000, velmi vzácné <1/10 000) a dle 
orgánového systému v 

sestupném pořadí závažnosti  

35 

 

Systémově-orgánová 
klasifikace dle  
MedDRA 
 

Nežádoucí účinky u pacientů léčených pro žilní 
tromboembolismus

1

 

 

Poruchy krve a 
lymfatického systému 

Časté: krvácení

 

(gastrointestinální, hematurie, 

hematom, epistaxe, hemoptýza, utero-vaginální 

krvácení, hemartróza, oční, purpura, modřiny)  
 

Méně časté: anémie, trombocytopenie 
 
Vzácné: jiné krvácení (jaterní, retroperitoneální, 
nitrolební/nitromozkové), trombocytémie  

Poruchy imunitního 
systému 

Vzácné: alergické reakce 

(včetně velmi vzácně 

hlášených případů angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktických reakcí) 
 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

Vzácné: zvýšení nebílkovinného dusíku (Npn)

 2

  

Poruchy nervového 
systému 

Méně časté: bolest hlavy 
Vzácné: 

závratě 

Gastrointestinální 
poruchy 

Méně časté: nauzea, zvracení 
Vzácné: 

bolest břicha 

Poruchy jater a 

žlučových cest  

Méně časté: abnormální jaterní funkce, zvýšení 

jaterních enzymů 

Poruchy kůže a 
podkožní 

tkáně 

Vzácné: erytematózní vyrážka

, svědění  

Celkové poruchy a 
reakce v 

místě aplikace  

Méně časté: bolest, otok 
Vzácné

: reakce v místě injekce 

 

(1) ojedinělé nežádoucí účinky nebyly zvažovány, s výjimkou medicínsky relevantních. 

(2) Npn zastupuje dusíkaté nebílkovinné látky jako např. močovinu, kyselinou močovou, 
aminokyseliny, atd. 
 

rámci zkušeností po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy gastritidy, zácpy, průjmu a 

bilirubinemie. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
 
4.9 

Předávkování 

 

Podávání fondaparinuxu může vést při vyšším než doporučeném dávkování ke zvýšenému riziku 
krvácení. 
Není známo antidotum fondaparinuxu. 
 

Předávkování spojené s krvácivými komplikacemi by mělo vést k přerušení léčby a vyhledání 

primární příčiny. Mělo by být zváženo zahájení vhodné terapie, jako je chirurgická hemostáza, krevní 

převod, transfúze čerstvé plazmy, plazmaferéza. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

36 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum.  
ATC kód: B01AX05 
 

Farmakodynamické účinky 
 
Fondaparinux je syntetický a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa). Antitrombotická 
aktivita fondaparinuxu je vý

sledkem antitrombinem III (antitrombin) zprostředkované selektivní 

inhibice faktoru Xa. Selektivní vazbou na antitrombin fondaparinux zesiluje (asi 300x) přirozenou 

neutralizaci faktoru Xa antitrombin. Neutralizace faktoru Xa přerušuje kaskádu srážení krve a inhibuje 
jak tvorbu trombinu, tak vznik trombu. Fondaparinux nedeaktivuje trombin (aktivovaný faktor II) a 

nemá žádný vliv na destičky.  
 
V dávkách užívaných k 

léčbě fondaparinux v klinicky významném rozsahu neovlivňuje běžné 

koagulační testy, jako aktivovaný parciální trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) 

nebo protrombinový čas (PT)/test mezinárodního normalizovaného poměru (INR) v plazmě ani 

krvácivý čas nebo fibrinolytickou aktivitu. Nicméně, vzácně byly spontánně hlášeny případy 
prodlou

žení aPTT. Při vyšších dávkách se mohou vyskytnout mírné změny v aPTT. Při dávce 10 mg 

použité v 

interakčních studiích fondaparinux významně neovlivňoval antikoagulační aktivitu (INR) 

warfarinu. 
 
Fondaparinux nereaguje 

zkříženě se sérem od pacientů s heparinem vyvolanou trombocytopenií. 

 
Klinické studie 
 
Klinický program fondaparinuxu v 

léčbě žilní tromboembolie byl vytvořen k prokázání účinnosti 

fondaparinuxu v 

léčbě hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE). V kontrolovaných 

studiích II. a III. f

áze bylo studováno přes 4 874 pacientů. 

 

Léčba hluboké žilní trombózy 

randomizované, dvojitě zaslepené  klinické studii u pacientů s potvrzenou diagnózou akutní 

symptomatické DVT byl srovnáván fondaparinux 5 

mg (tělesná hmotnost <50 kg), fondaparinux 7,5 

mg (tělesná hmotnost ≥50 kg, ≤100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) s.c. jednou denně 

enoxaparinem sodným 1 mg/kg s.c. dvakrát denně. Bylo léčeno celkem 2192 pacientů; v obou 

skupinách byli pacienti léčeni minimálně 5 dnů a až do 26 dnů (průměrně 7 dnů). Obě léčené skupiny 
dostávaly terapii antagonistou vitaminu K 

obvykle započatou během 72 hodin po prvním podání 

léčiva, která pokračovala po 90 ± 7 dnů, s pravidelnou úpravou dávkování k dosažení INR 2-3. 

Primární endpoint účinnosti se skládal z potvrzené symptomatické vracející se nefatální VTE a fatální 

VTE hlášené do Dne 97. Léčba fondaparinuxem prokázala, že je non-inferior k enoxaparinu (poměr 
VTE 3,9% a 4,1% resp.). 
 

Větší krvácení během počáteční léčby bylo pozorováno u 1,1% pacientů s fondaparinuxem, ve 
srovnání s 

1,2% pacientů s enoxaparinem. 

 

Léčba plicní embolie 

Randomizovaná, otevřená klinická studie byla prováděna u pacientů s akutní symptomatickou PE. 
Diagnóza byla potvrzena objektivním testováním (scan plic, plicní angiografie nebo spirální CT). 
Pacienti, u kterých je nutno provést trombolýzu nebo embolektomii nebo zavést filtr do duté žíly, byli 

vyloučeni. Randomizovaní pacienti mohli být během screeningové fáze předléčeni nefrakcionovaným 

heparinem, ale pacienti léčeni déle než 24 hodin terapeutickou dávkou antikoagulancia nebo 

nekontrolovanou hypertenzí byli vyloučeni. Fondaparinux 5 mg (tělesná hmotnost <50 kg), 

fondaparinux 7,5 

mg (tělesná hmotnost ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) 

s.c. jednou denně byla srovnávána s i.v. bolusem nefrakcionovaného heparinu (5000 IU) 
následovaným kontinuální i.v. infuzí nastavenou k udržení aPTT na 1,5 – 2,5 násobku kontrolní 

37 

hodnoty. Celkem bylo léčeno 2184 pacientů; pro obě skupiny platí, že pacienti byli léčeni minimálně 5 

dnů a až do 22 dnů (průměrně 7 dnů). Pacienti v obou skupinách byli léčeni antagonistou vitamínu K, 

započatou většinou 72 hodin po podání první dávky hodnoceného léčiva, a pokračovali 90 ± 7 dní, při 

pravidelné úpravě dávkování k dosažení INR 2-3. Primární endpoint pro hodnocené účinnosti byla 
kombinace potvrzené symptomatické opakované nefatální VTE a fatální VTE hlášené do Dne 97. 

Léčba fondaparinuxem nevykazovala nižší účinnost než nefrakcionovaný heparin (poměr VTE 3,8 % 
k 5 %, resp.) 
 

Větší krvácení v průběhu počáteční léčebné periody bylo pozorováno u 1,3 % pacientů léčených 
fondaparinuxem, ve srovnání s 1,1 

% pacientů léčených nefrakcionovaným heparinem.  

 
Pilotní studie stanovující dávku a farmakokinetická studie s fondapa

rinuxem u dětí s hlubokou 

žilní trombózou 

otevřené studii byl 24 pediatrickým pacientům (n=10, ve věku 1 až ≤ 5 let, s hmotností v rozsahu 8 

– 

20 kg; n=7, ve věku 6 až ≤ 12 let, s hmotností v rozsahu 17 – 47 kg a n=7, ve věku 13 až ≤ 18 let, 

s hmotností v rozsahu 47 – 130 kg), u 

kterých byla při zařazení do studie diagnostikována hluboká 

žilní trombóza, podáván fondaparinux

. Většina pacientů byli Hispánci (67 %) a 58 % bylo mužského 

pohlaví. Fondaparinux byl podáván v 

úvodní dávce 0,1 mg/kg subkutánně jednou denně a dávka byla 

upravena tak, aby bylo po 4 hodinách dosaženo maximální koncentrace sodné soli fondaparinuxu 0,5 
až 1 mg/l. Medián doby t

rvání léčby byl v této studii 3,5 dne. U většiny pacientů (88 %) bylo dosaženo 

cílové koncentrace fondaparinuxu 4 hodiny po podání první dávky fondaparinuxu. 

U dvou pacientů bylo během studie hlášeno krvácení. U jednoho pacienta došlo 5. den léčby k rozvoji 
hypertenzní encefalopatie doprovázené intrakraniálním krvácením

, což vedlo k ukončení podávání 

fondaparinuxu. U dalšího pacienta bylo 5

. den léčby hlášeno menší gastrointestinální krvácení, kvůli 

kterému byla léčba fondaparinuxem dočasně přerušena. Z této nekontrolované studie nelze učinit 

žádné závěry ohledně klinické účinnosti. 
 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetika fondaparinuxu je odvozena od plazmatických koncentrací fondaparinuxu, 

kvantitativně určených pomocí aktivity faktoru anti Xa. Pouze fondaparinux může být použit ke 
kalibraci anti-Xa assay (mezinárodní standardy heparinu nebo LMWH nejsou pro toto použití 
vhodné). V

ýsledkem je určení koncentrace fondaparinuxu v miligramech (mg). 

 
Absorpce  

Po subkutánním podání se fondaparinux kompletně a rychle vstřebává (absolutní biologická 

dostupnost je 100%). Po jednorázovém subkutánním injekčním podání 2,5 mg fondaparinuxu mladým 

zdravým jedincům nastupuje vrchol plazmatické koncentrace (průměrná C

max

 = 0,34 mg/l) za 2 hod. 

po podání. Plazmatická koncentrace odpovídající polovině průměrné koncentrace C

max

 je dosaženo 25 

minut po podání. 
 
U starších zdravých osob je farmakokinetika fondaparinuxu lineární v 

rozmezí od 2 do 8 mg při 

subkutánním podání. Při podávání jedenkrát denně je rovnovážný stav hladiny v plazmě dosažen za 3 

až 4 dny při 1,3násobném vzestupu C

max

 a AUC. 

 

Odhady průměrných hodnot farmakokinetických parametrů (CV %) fondaparinuxu v ustáleném stavu 

u pacientů podstupujících náhradu kyčelního kloubu léčených fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát denně 
jsou: C

max

(mg/l) – 0,39 (31 %), T

max

(h) – 2,8 (18 %) a C

min

(mg/l) – 0,14 (56 

%). U pacientů se 

zlomeninou kyčle, v souvislosti s jejich vyšším věkem, jsou plazmatické koncentrace fondaparinuxu 
v rovnovážném stavu: C

max

(mg/l) – 0,50 (32 %), C

min

(mg/l) – 0,19 (58 %). 

 

Během terapie hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) bylo u pacientů, kteří dostávali 
fondaparinux 5 

mg (tělesná hmotnost < 50 kg), fondaparinux 7,5 mg (tělesná hmotnost 50 -100 kg 

včetně) a fondaparinux 10 mg (tělesná hmotnost >100 kg) jednou denně v dávce upravené podle 

tělesné hmotnosti dosaženo shodných výsledků napříč všemi hmotnostními kategoriemi. Stanovené 

38 

průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů (CV%) fondaparinuxu v ustáleném stavu u pacientů 

VTE užívajících navrhovanou léčebnou dávku fondaparinuxu jednou denně jsou: C

max 

(mg/l) – 1,41 

(23%), T

max

 (h) – 2,4(8%) a C

min

 (mg/l) – 0,52 (45 %). Související 5. a 95. percentil je 0.97 a 1,92 pro 

C

max

 (mg/l) a 0,24 a 0,95 pro C

min

 (mg/l). 

 
Distribuce 

Distribuční objem fondaparinuxu je limitován (7-11 litrů In vitro se fondaparinux vysoce a specificky 

váže na protein antitrombin, vazbou dávkově závislou na plazmatické koncentraci (98,6% až 97,0% 
v rozmezí koncentrace od 0,5 do 2 mg/l). 

Fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické proteiny, včetně destičkového faktoru 4 (PF4). 
 

Poněvadž fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické bílkoviny než antitrombin, 

nepředpokládají se žádné interakce v důsledku vzájemného vytěsňování s jinými léčivými přípravky. 
 
Biotransformace 

Ačkoliv to není vyhodnoceno, není prokázáno, že by se fondaparinux metabolizoval, a zejména 

neexistuje žádný důkaz existence aktivních metabolitů.  
 
Fondaparinux neinhibuje CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
nebo CYP3A4) in vitro. Vzhledem k 

tomu se neočekává, že bude interagovat s ostatními léčivými 

přípravky in vivo inhibicí zprostředkovanou metabolismem CYP. 
 
Eliminace 

Eliminační poločas (t

½

) je okolo 17 hodin u zdravých mladých osob a okolo 21 hodin u zdravých 

starších osob. Fondaparinux je vylučován do 64 – 77% ledvinami v nezměněné podobě. 
 
Zvláštní 

skupiny pacientů 

 

Děti -  K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se pediatrických pacientů (viz bod 5.1).  
 
Starší pacienti - renální funkce mohou klesat s 

věkem, eliminační kapacita pro fondaparinux může být 

tedy u starších pacientů redukována. U pacientů >75 let podstupujících ortopedickou operaci a 

léčených fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně byla odhadovaná plazmatická clearance snížena 

přibližně 1,2 až 1,4krát nižší než u pacientů < 65 let. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů 

léčených pro DVT a PE. 
 
Poškození ledvin - ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min) 

podstupujícími ortopedickou operaci a léčenými fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně, u pacientů s 
mírným poškozením ledvin (clearance kreatininu 50 až 80 ml/min) je plazmatická clearance nižší 1,2 

až 1,4krát a u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 až 50 ml/min) 

je průměrně 2krát nižší. U závažného poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je 

plazmatická clearance přibližně 5krát nižší než u normálních ledvinných funkcí. Odpovídající konečné 

hodnoty poločasů byly 29 hod. u středně závažného poškození a 72 hodin u pacientů se závažným 

poškozením ledvin. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů léčených pro DVT a PE. 
 

Tělesná hmotnost - plazmatická clearance fondaparinuxu stoupá s tělesnou hmotností (vzestup o 9 % 
na 10 kg). 
 
Pohlaví - 

po zohlednění tělesné hmotnosti nebyly pozorovány žádné pohlavní rozdíly.  

 
Rasa - 

Prospektivně nebyly prováděny žádné studie farmakokinetických rozdílů mezi rasami. 

Nicméně studie provedené v Asii (Japonsku) u zdravých osob neodhalily rozdíl ve 

farmakokinetických profilech ve srovnání se zdravými bělochy. Rovněž nebyl pozorován žádný rozdíl 

plazmatické clearance mezi černochy a bělochy podstupujícími ortopedické operace. 
 
Poškození jater -  

Po podání jednorázové subkutánní dávky fondaparinuxu jedincům se středně 

39 

těžkým jaterním poškozením (typu B dle Child-Pughovy klasifikace) došlo ve srovnání s osobami 
s normální jaterní funkcí ke snížení C

max

 a AUC celkového (tj. vázaného i nevázaného) fondaparinuxu 

o 22 %, resp. o 39 %. Nižší plazmatické koncentrace fondaparinuxu jsou přisuzovány snížené vazbě 

na ATIII vznikající sekundárně v důsledku nižších plazmatických koncentrací ATIII u jedinců 
s jaterním poškozením, což vede ke zvýšené renální clearance fondaparinuxu. V 

důsledku toho lze 

předpokládat, že se koncentrace nevázaného fondaparinuxu u pacientů s mírným až středně těžkým 

jaterním poškozením nemění a na základě farmakokinetických údajů tedy není nutná žádná úprava 
dávkování. 
 

Farmakokinetika fondaparinuxu nebyla hodnocena u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz 
body 4.2 a 4.4) 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a genotoxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie toxicity po opakovaném podávání a reprodukční 

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko, ale neposkytují adekvátní dokumentaci bezpečnostního 

rozpětí vzhledem k omezené expozici u zvířecích druhů. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný 
Voda na injekci 
Kyselina chlorovodíková  
Hydroxid sodný 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k 

dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými 

dalšími léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněný válec (1 ml) spojený s jehlou kalibru 27 x 12,7 mm zazátkovaný chlorbutylovou elastickou 
pístovou zátkou. 
 
Arixtra 5mg/0,4 ml je dostupná v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách. Existují 

dva typy injekčních stříkaček: 

• 

injekční stříkačka s oranžovým pístem a automatickým bezpečnostním systémem 

• 

injekční stříkačka s oranžovým pístem a manuálním bezpečnostním systémem. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Subkutánní injekce je podávána stejným způsobem jako klasickou injekční stříkačkou. 

40 

 

Parenterální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částečky látky a 

nemá změněnou barvu. 
 

Návod na aplikaci pacientem je uveden v příbalové informaci. 
 

Ochranný systém jehly předplněných injekčních stříkaček s Arixtrou byl navržen tak, aby 

bezpečnostní systém zabránil poranění hrotem jehly po aplikaci injekce. 
 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

Tento léčivý přípravek je pouze na jedno použití. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/009-011, 018 
EU/1/02/206/027  
EU/1/02/206/028 
EU/1/02/206/033 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 21. března 2002 

Datum posledního prodloužení registrace: 21. března 2007 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

41 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 7,5 

mg/0,6 ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka 

 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje fondaparinuxum natricum 7,5 mg v 0,6 ml roztoku pro 
injekce. 
 
Pomocná látk

a se známým účinkem: Obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce a je 

tedy v 

podstatě sodíku prostý. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok. 

Roztok je čirá a bezbarvá až nažloutlá kapalina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba akutní hluboké žilní trombózy (DVT) a léčba akutní plicní embolie (PE) u dospělých pacientů, s 

výjimkou hemodynamicky nestabilních pacientů nebo pacientů, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní 
embolektomii.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 7,5 mg (pacienti s tělesnou hmotností ≥50, ≤ 100 kg) jednou 

denně podaná subkutánní injekcí. U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg je doporučená dávka 5 mg. 

U pacientů s tělesnou hmotností > 100 kg je doporučená dávka 10 mg. 
 

Léčba by měla pokračovat po dobu nejméně 5 dnů a po dobu, než je dosaženo účinné antikoagulace 

(INR 2 až 3). Současná léčba perorálními antikoagulancii by měla být započata co nejdříve a obvykle 

během 72 hodin. Průměrná doba podávání v klinických studiích byla 7 dní a klinická zkušenost 

léčbou delší než 10 dní je omezená. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti- 

Není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů ≥75 let by se měl fondaparinux 

používat opatrně, protože funkce ledvin klesá s věkem. (Viz bod 4.4). 
 
Poškození ledvin 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se středním poškozením ledvin (viz bod 4.4).  
Nejsou žádné zkušenosti v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (> 100 kg), tak se 

středním poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min). V této podskupině může být po 

počáteční denní dávce 10 mg zváženo snížení dávky na 7,5 mg denně, podle farmakokinetického 
modelování (viz bod 4.4). 

Fondaparinux by neměl být užíván u pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu <30 
ml/min) (viz bod 4.3). 
 

42 

Poškození jater 

U pacientů s mírným nebo středně těžkým jaterním poškozením není nutná žádná úprava dávkování. 

U pacientů s těžkým poškozením jater by měl být fondaparinux podáván s opatrností, protože u této 

skupiny pacientů nebyl přípravek hodnocen (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 
 

Podávání fondaparinuxu dětem do 17 let se vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti 

nedoporučuje (viz body 5.1 a 5.2). 
 

Způsob podání 

Fondaparinux se podává hlubokou subkutánní injekcí pacientovi vleže. Místa vpichu by měla být 

střídána mezi levou a pravou anterolaterální a levou a pravou posterolaterální břišní stěnou. Aby se při 

použití předplněné injekční stříkačky zabránilo ztrátě léčivého přípravku, nevytlačujte ze stříkačky 

před použitím vzduchovou bublinu. Celá délka jehly by měla být zavedena kolmo do kožní řasy 

držené mezi palcem a ukazovákem; kožní řasa by měla být držena po celou dobu injekce. 
 
Další informace o  

použití přípravku, zacházení s ním a o jeho likvidaci viz bod 6.6. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

aktivní klinicky významné krvácení 

akutní bakteriální endokarditida 

těžké poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 

Fondaparinux je určen pouze k subkutánnímu podání. Nepodávejte intramuskulárně. 
 
Jsou omezené zkušenosti s 

léčbou Arixtrou u hemodynamicky nestabilních pacientů a nejsou žádné 

zkušenosti u pacientů vyžadujících trombolýzu, embolektomii nebo zavedení filtru do duté žíly. 
 
Krvácení 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, jako např. 
vrozená nebo získaná krv

ácivá onemocnění (tj. počet destiček <50 000/mm

3

), aktivní vředová 

gastrointestinální choroba, nedávné intrakraniální krvácení nebo stav krátce po operaci mozku, páteře 

nebo očí a u zvláštních skupin pacientů, jak je uvedeno níže. 
 

Stejně jako u ostatních antikoagulancií by fondaparinux měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří 

nedávno podstoupili chirurgický zákrok (před <3 dny) a pouze pokud byla provedena chirurgická 
hemostáza. 
 

Látky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, by neměly být podávány současně s fondaparinuxem. 

Tyto látky zahrnují desirudin, fibrinolytika, antagonisty receptorů GP IIb/IIIa, heparin, heparinoidy 

nebo nízkomolekulární heparin (LMWH). Pokud je třeba, měla by být během léčby VTE v souladu 
s informacemi bodu 4.5 

podávána současná terapie antagonisty vitamínu K. Ostatní protidestičkové 

léčivé přípravky (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin nebo klopidogrel) a 

nesteroidní antiflogistika by měla být podávána s opatrností. Pokud je současné podání nutné, je 

nezbytné pečlivé monitorování. 
 
Míšní/Epidurální anestézie 

U pacientů užívajících fondaparinux v léčbě VTE spíše než v profylaxi by v případě chirurgických 

zákroků neměla být použita míšní/epidurální anestézie.  
 
Starší pacienti
 
U starší populace existuje zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k 

tomu, že funkce ledvin se obecně 

43 

snižuje s 

věkem, může u starších pacientů docházet ke sníženému vylučování a zvýšené expozici 

fondaparinuxu (viz bod 5.2). Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE a ve věku <65 let, 65-75 let a >75 let byl 3,0 %, 4,5 % a 

6,5 

%. Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem enoxaparinu 

léčbě DVT byl 2,5 %, 3,6 % a 8,3 %, zatímco výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 

režimem nefrakcionovaného heparinu v 

léčbě PE byl 5,5 %, 6,6 % a 7,4 %. Fondaparinux by měl být 

u starších pacientů podávána s opatrností (viz bod 4.2). 
 

Nízká tělesná hmotnost 

Klinická zkušenost je omezená u pacientů s tělesnou hmotností <50 kg. Fondaparinux by u této 

populace měl být užíván s opatrností v denní dávce 5 mg (viz body 4.2 a 5.2).  
 
Poškození ledvin 
Riziko krvácení se zvyšuje se zhoršujícím se poškozením ledvin. Je známo, že fondaparinux je 

převážně vylučován ledvinami. Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE s normální funkcí ledvin, mírným poškozením ledvin, 

středně těžkým poškozením ledvin a těžkým poškozením ledvin byl 3,0 % (34/1132), 4,4 % (32/733), 
6,6 % (21/318) a 14,5 

% (8/55). Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 

režimem enoxaparinu v 

léčbě DVT byl 2,3 % (13/559), 4,6 % (17/368), 9,7 % (14/145) a 11,1 % 

(2/18), a u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem nefrakcionovaného heparinu v léčbě 
PE byl 6,9 % (36/523), 3,1 % (11/352), 11,1 % (18/162) a 10,7 % (3/28).  
 

Fondaparinux je kontraindikován při závažném poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) a 

měla by být užívána s opatrností u pacientů se středně těžkým poškozením ledvin (clearance 
kreatininu 30-

50 ml/min). Trvání léčby by nemělo překročit dobu hodnocenou během klinických 

studií (průměrně 7 dní) (Viz body 4.2, 4.3 a 5.2). 
 
Neexistuje žádná zkušenost v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (>100 kg), tak se 

středně těžkým poškozením ledvin (clearance Kreatininu 30-50 ml/min). Fondaparinux by u těchto 

pacientů měl být užíván s opatrností. Po počáteční denní dávce 10 mg může být zváženo snížení denní 
dávky na 7,5 mg

, podle farmakokinetického modelování (viz bod 4.2).   

 

Těžké poškození jater 

Podávání fondaparinuxu by mělo být zváženo u pacientů s těžkým poškozením jater kvůli zvýšenému 
riziku krvácení z 

důvodu nedostatku koagulačních faktorů (viz bod 4.2). 

 
Pacienti s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) 

Fondaparinux by měl být podáván s opatrností pacientům s HIT v anamnéze. Účinnost a bezpečnost 

fondaparinuxu nebyla dosud u pacientů s HIT typu II formálně studována. Fondaparinux se neváže na 

destičkový faktor 4 a nereaguje zkříženě se sérem pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií 

(HIT) typu II. Nicméně, u pacientů léčených fondaparinuxem byly vzácně spontánně hlášeny případy 
HIT. Kauzální souvislost mezi 

léčbou fondaparinuxem a výskytem HIT dosud nebyla stanovena. 

 
Alergie na latex 

Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní latexovou gumu, která 

může u osob citlivých na latex vyvolat alergickou reakci. 
 
 
4.5 

Interakce s jiný

mi léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Riziko krvácení zvyšuje současné podávání fondaparinuxu a látek, které mohou zvyšovat riziko 
hemoragie (viz bod 4.4). 
 

klinických studiích prováděných s fondaparinuxem neinteragují perorální antikoagulancia 

(warfarin) s 

farmakokinetikou fondaparinuxu; při dávce 10 mg použité v interakčních studiích 

fondaparinux neovlivňoval protrombinový čas (INR) warfarinu. 

44 

 

Inhibitory destiček (kyselina acetylsalicylová), NSAID (piroxikam) a digoxin farmakokinetiku 
fondapari

nuxu neovlivnily. Při dávce 10 mg použité v interakčních studiích fondaparinux 

neovlivňoval dobu krvácení při léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo piroxikamem, ani 
farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání přípravku těhotným ženám nejsou k dispoziciStudie na zvířatech jsou 
vzhledem k omezené expozici 

nedostatečné pro posouzení účinků na průběh těhotenství, 

embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Fondaparinux b

y neměl být předepisován 

těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytné. 
 
Kojení 

Fondaparinux je vylučován do mléka potkanů, ale není známo, zda je fondaparinux vylučován do 

lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby fondaparinuxem nedoporučuje. Perorální absorpce 

dítětem je však nepravděpodobná. 
 
Fertilita 

Žádné údaje o vlivu fondaparinuxu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

neprokázaly žádné účinky fondaparinuxu na fertilitu.  
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Nejčastějšími hlášenými závažnými nežádoucími účinky jsou v případě fondaparinuxu krvácivé 

komplikace (v různých místech zahrnujících vzácné případy intrakraniálního/intracerebrálního a 

retroperitoneálního krvácení). Fondaparinux by měl být podáván s opatrností u pacientů, u kterých je 
zvýšené riziko vzniku hemoragie (viz bod 4.4).  
 

Bezpečnost fondaparinuxu byla hodnocena u 2 517 pacientů léčených pro žilní tromboembolismus a 

léčených fondaparinuxem po dobu průměrně 7 dnů. Nejčastějšími nežádoucími reakcemi byly 
krvácivé komplikace (viz bod 4.4).  
 

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt dle hlášení zkoušejícího přinejmenším mohl souviset s podáváním 
fondaparinuxu, jsou uvedeny v 

rámci třídění dle četnosti (velmi časté ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; 

méně časté: ≥1/1000 až <1/100; vzácné: ≥1/10 000 až <1 000, velmi vzácné <1/10 000) a dle 
orgánového systému v 

sestupném pořadí závažnosti  

 

45 

 

Systémově-orgánová 
klasifikace dle  
MedDRA 
 

Nežádoucí účinky u pacientů léčených pro žilní 
tromboembolismus

1

 

 

Poruchy krve a 
lymfatického systému 

Časté: krvácení

 

(gastrointestinální, hematurie, 

hematom, epistaxe, hemoptýza, utero-vaginální 

krvácení, hemartróza, oční, purpura, modřiny)  
 

Méně časté: anémie, trombocytopenie 
 
Vzácné: jiné krvácení (jaterní, retroperitoneální, 
nitrolební/nitromozkové), trombocytémie  

Poruchy imunitního 
systému 

Vzácné: alergické reakce 

(včetně velmi vzácně 

hlášených případů angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktických reakcí) 
 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

Vzácné: zvýšení nebílkovinného dusíku (Npn)

 2

  

Poruchy nervového 
systému 

Méně časté: bolest hlavy 
Vzácné: 

závratě 

Gastrointestinální 
poruchy 

Méně časté: nauzea, zvracení 
Vzácné: 

bolest břicha 

Poruchy jater a 

žlučových cest  

Méně časté: abnormální jaterní testy, zvýšení 

jaterních enzymů 

Poruchy kůže a 
podkožní 

tkáně 

Vzácné: erytematózní vyrážka

, svědění  

Celkové poruchy a 
reakce v 

místě aplikace  

Méně časté: bolest, otok 
Vzácné

: reakce v místě injekce 

 

(1) ojedinělé nežádoucí účinky nebyly zvažovány, s výjimkou medicínsky relevantních. 

(2) Npn zastupuje dusíkaté nebílkovinné látky jako např. močovinu, kyselinou močovou, 
aminokyseliny, atd. 
 
V rámci zkušeností po uvedení na trh byly hlášeny vzá

cné případy gastritidy, zácpy, průjmu a 

bilirubinemie. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
 
4.9 

Předávkování 

 

Podávání fondaparinuxu může vést při vyšším než doporučeném dávkování ke zvýšenému riziku 
krvácení. 
Není známo antidotum fondaparinuxu. 
 

Předávkování spojené s krvácivými komplikacemi by mělo vést k přerušení léčby a vyhledání 

primární příčiny. Mělo by být zváženo zahájení vhodné terapie, jako je chirurgická hemostáza, krevní 

převod, transfúze čerstvé plazmy, plazmaferéza. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

46 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum.  
ATC kód: B01AX05 
 

Farmakodynamické účinky 
 
Fondaparinux je syntetický a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa). Antitrombotická 

aktivita fondaparinuxu je výsledkem antitrombinem III (antitrombin) zprostředkované selektivní 
inhibice fakto

ru Xa. Selektivní vazbou na antitrombin fondaparinux zesiluje (asi 300x) přirozenou 

neutralizaci faktoru Xa antitrombin. Neutralizace faktoru Xa přerušuje kaskádu srážení krve a inhibuje 
jak tvorbu trombinu, tak vznik trombu. Fondaparinux nedeaktivuje trombin (aktivovaný faktor II) a 

nemá žádný vliv na destičky.  
 
V dávkách užívaných k 

léčbě fondaparinux v klinicky významném rozsahu neovlivňuje běžné 

koagulační testy, jako aktivovaný parciální trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) 
nebo protrom

binový čas (PT)/test mezinárodního normalizovaného poměru (INR) v plazmě ani 

krvácivý čas nebo fibrinolytickou aktivitu. Nicméně, vzácně byly spontánně hlášeny případy 

prodloužení aPTT. Při vyšších dávkách se mohou vyskytnout mírné změny v aPTT. Při dávce 10 mg 
použité v 

interakčních studiích fondaparinux významně neovlivňoval antikoagulační aktivitu (INR) 

warfarinu. 
 
Fondaparinux nereaguje 

zkříženě se sérem od pacientů s heparinem vyvolanou trombocytopenií. 

 
Klinické studie 
 
Klinický program fondaparinuxu v 

léčbě žilní tromboembolie byl vytvořen k prokázání účinnosti 

fondaparinuxu v 

léčbě hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE). V kontrolovaných 

studiích II. a III. fáze bylo studováno přes 4 874 pacientů. 
 

Léčba hluboké žilní trombózy 
V randomizo

vané, dvojitě zaslepené klinické studii u pacientů s potvrzenou diagnózou akutní 

symptomatické DVT byla srovnávána Arixtra 5 

mg (tělesná hmotnost <50 kg), Arixtra 7,5 mg (tělesná 

hmotnost 

≥50 kg, ≤ 

100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) s.c. jednou denně 

enoxaparinem sodným 1 mg/kg s.c. dvakrát denně. Bylo léčeno celkem 2192 pacientů; v obou 

skupinách byli pacienti léčeni minimálně 5 dnů a až do 26 dnů (průměrně 7 dnů). Obě léčené skupiny 
dostávaly terapii antagonistou vitaminu K 

obvykle započatou během 72 hodin po prvním podání 

léčiva, která pokračovala po 90 ± 7 dnů, s pravidelnou úpravou dávkování k dosažení INR 2-3. 

Primární endpoint účinnosti se skládal z potvrzené symptomatické vracející se nefatální VTE a fatální 

VTE hlášené do Dne 97. Léčba fondaparinuxem prokázala, že je non-inferior k enoxaparinu (poměr 
VTE 3,9 % a 4,1 % resp.). 
 

Větší krvácení během počáteční léčby bylo pozorováno u 1,1 % pacientů s fondaparinuxem, ve 
srovnání s 1,2 

% pacientů s enoxaparinem. 

 

Léčba plicní embolie 
Randomi

zovaná, otevřená klinická studie byla prováděna u pacientů s akutní symptomatickou PE. 

Diagnóza byla potvrzena objektivním testováním (scan plic, plicní angiografie nebo spirální CT). 
Pacienti, u kterých je nutno provést trombolýzu nebo embolektomii nebo zavést filtr do duté žíly, byli 

vyloučeni. Randomizovaní pacienti mohli být během screeningové fáze předléčeni nefrakcionovaným 

heparinem, ale pacienti léčeni déle než 24 hodin terapeutickou dávkou antikoagulancia nebo 
s nekontrolovanou hypertenzí byli vylo

učeni. Fondaparinux 5 mg (tělesná hmotnost < 50 kg), 

fondaparinux 7,5 

mg (tělesná hmotnost ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) 

s.c. jednou denně byla srovnávána s i.v. bolusem nefrakcionovaného heparinu (5000 IU) 
následovaným kontinuální i.v. infuzí nastavenou k udržení aPTT na 1,5 – 2,5 násobku kontrolní 

47 

hodnoty. Celkem bylo léčeno 2184 pacientů; pro obě skupiny platí, že pacienti byli léčeni minimálně 5 

dnů a až do 22 dnů (průměrně 7 dnů). Pacienti v obou skupinách byli léčeni antagonistou vitamínu K, 

započatou většinou 72 hodin po podání první dávky hodnoceného léčiva, a pokračovali 90 ± 7 dní, při 

pravidelné úpravě dávkování k dosažení INR 2-3. Primární endpoint pro hodnocené účinnosti byla 
kombinace potvrzené symptomatické opakované nefatální VTE a fatální VTE hlášené do Dne 97. 

Léčba fondaparinuxem nevykazovala nižší účinnost než nefrakcionovaný heparin (poměr VTE 3,8% 
k 5%, resp.) 
 

Větší krvácení v průběhu počáteční léčebné periody bylo pozorováno u 1,3% pacientů léčených 
fondaparinuxem, ve srovnání s 

1,1% pacientů léčených nefrakcionovaným heparinem.  

 
Pilotní studie stanovující dávku a farmakokinetická studie s 

fondaparinuxem u dětí s hlubokou 

žilní trombózou 

otevřené studii byl 24 pediatrickým pacientům (n=10, ve věku 1 až ≤5 let, s hmotností v rozsahu 8 – 

20 kg; n=7, ve věku 6 až ≤12 let, s hmotností v rozsahu 17 – 47 kg a n=7, ve věku 13 až ≤18 let, 
s hmotností v rozsahu 47 – 

130 kg), u kterých byla při zařazení do studie diagnostikována hluboká 

žilní trombóza, podáván fondap

arinux. Většina pacientů byli Hispánci (67 %) a 58 % bylo mužského 

pohlaví. Fondaparinux byl podáván v 

úvodní dávce 0,1 mg/kg subkutánně jednou denně a dávka byla 

upravena tak, aby bylo po 4 hodinách dosaženo maximální koncentrace sodné soli fondaparinuxu 0,5 
až 1 mg/l. Medián doby trvání 

léčby byl v této studii 3,5 dne. U většiny pacientů (88 %) bylo dosaženo 

cílové koncentrace fondaparinuxu 4 hodiny po podání první dávky fondaparinuxu. 

U dvou pacientů bylo během studie hlášeno krvácení. U jednoho pacienta došlo 5. den léčby k rozvoji 
hypertenzní encefalopatie doprovázené intrakraniálním krvácením, což vedlo k 

ukončení podávání 

fondaparinuxu

. U dalšího pacienta bylo 5. den léčby hlášeno menší gastrointestinální krvácení, kvůli 

kterému byla léčba fondaparinuxem dočasně přerušena. Z této nekontrolované nelze učinit žádné 

věry ohledně klinické účinnosti. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetika fondaparinuxu je odvozena od plazmatických koncentrací fondaparinuxu, 

kvantitativně určených pomocí aktivity faktoru anti Xa. Pouze fondaparinux může být použit ke 
kalibraci anti-Xa assay (mezinárodní standardy heparinu nebo LMWH nejsou pro toto použití 

vhodné). Výsledkem je určení koncentrace fondaparinuxu v miligramech (mg). 
 
Absorpce 
Po subkutánním podání se 

fondaparinux kompletně a rychle vstřebává (absolutní biologická 

dostupnost je 100%). Po jednorázovém subkutánním injekčním podání 2,5 mg fondaparinuxu mladým 

zdravým jedincům nastupuje vrchol plazmatické koncentrace (průměrná C

max

 = 0,34 mg/l) za 2 hod. 

p

o podání. Plazmatická koncentrace odpovídající polovině průměrné koncentrace C

max

 je dosaženo 25 

minut po podání. 
 
U starších zdravých osob je farmakokinetika fondaparinuxu lineární v 

rozmezí od 2 do 8 mg při 

subkutánním podání. Při podávání jedenkrát denně je rovnovážný stav hladiny v plazmě dosažen za 3 

až 4 dny při 1,3násobném vzestupu C

max

 a AUC. 

 

Odhady průměrných hodnot farmakokinetických parametrů (CV %) fondaparinuxu v ustáleném stavu 

u pacientů podstupujících náhradu kyčelního kloubu léčených fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát denně 
jsou: C

max

(mg/l) – 0,39 (31 %), T

max

(h) – 2,8 (18 %) a C

min

(mg/l) – 0,14 (56 

%). U pacientů se 

zlomeninou kyčle, v souvislosti s jejich vyšším věkem, jsou plazmatické koncentrace fondaparinuxu 
v rovnovážném stavu: C

max

(mg/l) – 0,50 (32 %), C

min

(mg/l) – 0,19 (58 %). 

 

Během terapie hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) bylo u pacientů, kteří dostávali 
fondaparinux 5 

mg (tělesná hmotnost <50 kg), fondaparinux 7,5 mg (tělesná hmotnost 50 - 100 kg 

včetně) a fondaparinux 10 mg (tělesná hmotnost >100 kg) jednou denně v dávce upravené podle 

tělesné hmotnosti dosaženo shodných výsledků napříč všemi hmotnostními kategoriemi. Stanovené 

průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů (CV %) fondaparinuxu v ustáleném stavu u pacientů 

48 

VTE užívajících navrhovanou léčebnou dávku fondaparinuxu jednou denně jsou: C

max

(mg/l) – 1,41 

(23 %), T

max

 (h) – 2,4(8 %) a C

min

 (mg/l) – 0,52 (45 %). Související 5. a 95. percentil je 0.97 a 1,92 pro 

C

max

 (mg/l) a 0,24 a 0,95 pro C

min

 (mg/l). 

 
Distribuce 

Distribuční objem fondaparinuxu je limitován (7-11 litrů). In vitro se fondaparinux vysoce a 

specificky váže na protein antitrombin, vazbou dávkově závislou na plazmatické koncentraci (98,6 % 
až 97,0 % v rozmezí koncentrace od 0,5 do 2 mg/l). 
Fond

aparinux se významně neváže na jiné plazmatické proteiny, včetně destičkového faktoru 4 (PF4). 

 

Poněvadž fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické bílkoviny než antitrombin, 

nepředpokládají se žádné interakce v důsledku vzájemného vytěsňování s jinými léčivými přípravky. 
 
Biotransformace 

Ačkoliv to není vyhodnoceno, není prokázáno, že by se fondaparinux metabolizoval, a zejména 

neexistuje žádný důkaz existence aktivních metabolitů.  
 
Fondaparinux neinhibuje CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
nebo CYP3A4) in vitro. Vzhledem k 

tomu se neočekává, že bude interagovat s ostatními léčivými 

přípravky in vivo inhibicí zprostředkovanou metabolismem CYP. 
 
Eliminace 

Eliminační poločas (t

½

) je okolo 17 hodin u zdravých mladých osob a okolo 21 hodin u zdravých 

starších osob. Fondaparinux je vylučován do 64 – 77 % ledvinami v nezměněné podobě. 
 
Zvláštní 

skupiny pacientů: 

 

Děti: K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se pediatrických pacientů (viz bod 5.1). 
 
Starší pacienti: renální funkce mohou klesat s 

věkem, eliminační kapacita pro fondaparinux může být 

tedy u starších pacientů redukována. U pacientů >75 let podstupujících ortopedickou operaci a 

léčených fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně byla odhadovaná plazmatická clearance snížena 

přibližně 1,2 až 1,4krát nižší než u pacientů <65 let. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů 

léčených pro DVT a PE. 
 
Poškození ledvin: ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min) 
podstupujícími ortopedickou operaci 

a léčenými fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně, u pacientů s 

mírným poškozením ledvin (clearance kreatininu 50 až 80 ml/min) je plazmatická clearance nižší 1,2 

až 1,4krát a u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 až 50 ml/min) 

je průměrně 2krát nižší. U závažného poškození ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) je 

plazmatická clearance přibližně 5krát nižší než u normálních ledvinných funkcí. Odpovídající konečné 

hodnoty poločasů byly 29 hod. u středně závažného poškození a 72 hodin u pacientů se závažným 

poškozením ledvin. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů léčených pro DVT a PE. 
 

Tělesná hmotnost: plazmatická clearance fondaparinuxu stoupá s tělesnou hmotností (vzestup o 9 % 
na 10 kg). 
 
Pohlaví: 

po zohlednění tělesné hmotnosti nebyly pozorovány žádné pohlavní rozdíly.  

 
Rasa: 

Prospektivně nebyly prováděny žádné studie farmakokinetických rozdílů mezi rasami. Nicméně 

studie provedené v Asii (Japonsku) u zdravých osob neodhalily rozdíl ve farmakokinetických 
profilech 

ve srovnání se zdravými bělochy. Rovněž nebyl pozorován žádný rozdíl plazmatické 

clearance mezi černochy a bělochy podstupujícími ortopedické operace. 
 
Poškození jater: 

Po podání jednorázové subkutánní dávky fondaparinuxu jedincům se středně těžkým 

jaterním poškozením (typu B dle Child-Pughovy klasifikace) došlo ve srovnání s osobami s normální 

49 

jaterní funkcí ke snížení C

max

 a AUC celkového (tj. vázaného i nevázaného) fondaparinuxu o 22 %, 

resp. o 39 %. Nižší plazmatické koncentrace fondaparinuxu jsou přisuzovány snížené vazbě na ATIII 

vznikající sekundárně v důsledku nižších plazmatických koncentrací ATIII u jedinců s jaterním 
poškozením, což vede ke zvýšené renální clearance fondaparinuxu. V 

důsledku toho lze předpokládat, 

že se koncentrace nevázaného fon

daparinuxu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním 

poškozením nemění a na základě farmakokinetických údajů tedy není nutná žádná úprava dávkování. 
 

Farmakokinetika fondaparinuxu nebyla hodnocena u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz 
body 4.2 a 4.4). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a genotoxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie toxicity po opakovaném podávání a reprodukční 

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko, ale neposkytují adekvátní dokumentaci bezpečnostního 

rozpětí vzhledem k omezené expozici u zvířecích druhů. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný 
Voda na injekci 
Kyselina chlorovodíková  
Hydroxid sodný 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k 

dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými 

dalšími léčivými přípravky. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněný válec (1 ml) spojený s jehlou kalibru 27 x 12,7 mm a zazátkovaný chlorbutylovou elastickou 
pístovou zátkou. 
 
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml je dostupná v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách. 

Existují dva typy injekčních stříkaček: 

• 

injekční stříkačka s tmavě fialovým pístem a automatickým bezpečnostním systémem 

• 

injekční stříkačka s tmavě fialovým pístem a manuálním bezpečnostním systémem. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Subkutánní injekce je podávána stejným způsobem jako klasickou injekční stříkačkou. 
 

Parenterální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částečky látky a 

50 

nemá změněnou barvu. 
 

Návod na aplikaci pacientem je uveden v příbalové informaci. 
 

Ochranný systém jehly předplněných injekčních stříkaček s Arixtrou byl navržen tak, aby 

bezpečnostní systém zabránil poranění hrotem jehly po aplikaci injekce. 
 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

Tento léčivý přípravek je pouze na jedno použití. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/012-014, 019 
EU/1/02/206/029  
EU/1/02/206/030 
EU/1/02/206/034 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum registrace: 21. března 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 21. 

března 2007 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

51 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekční roztok, předplněná injekční stříkačka 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje fondaparinuxum natricum 10 mg v 0,8 ml roztoku pro 
injekce. 
 
Pomocná látk

a se známým účinkem: Obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce a je 

tedy v 

podstatě sodíku prostý. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Injekční roztok. 

Roztok je čirá a bezbarvá až nažloutlá kapalina. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba akutní hluboké žilní trombózy (DVT) a léčba akutní plicní embolie (PE) u dospělých pacientů, s 

výjimkou hemodynamicky nestabilních pacientů nebo pacientů, kteří vyžadují trombolýzu nebo plicní 
embolektomii.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Doporučená dávka fondaparinuxu je 7,5 mg (pacienti s tělesnou hmotností ≥50, ≤100 kg) jednou 

denně podaná subkutánní injekcí. U pacientů s tělesnou hmotností <50 kg je doporučená dávka 5 mg. 

U pacientů s tělesnou hmotností > 100 kg je doporučená dávka 10 mg. 
 

Léčba by měla pokračovat po dobu nejméně 5 dnů a po dobu, než je dosaženo účinné antikoagulace 

(INR 2 až 3). Současná léčba perorálními antikoagulancii by měla být započata co nejdříve a obvykle 

během 72 hodin. Průměrná doba podávání v klinických studiích byla 7 dní a klinická zkušenost 

léčbou delší než 10 dní je omezená. 

 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti  

Není nutná žádná úprava dávkování. U pacientů ≥75 let by se měl fondaparinux používat opatrně, 
protože funkce ledvin klesá s 

věkem. (viz bod 4.4). 

 
Poškození ledvin 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se středním poškozením ledvin (viz bod 4.4).  
 
Nejsou žádné zkušenosti v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (>100 kg), tak se 

středním poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min). V této podskupině může být po 

počáteční denní dávce 10 mg zváženo snížení dávky na 7,5 mg denně, podle farmakokinetického 
modelování (viz bod 4.4). 

Fondaparinux by neměl být užíván u pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu <30 

52 

ml/min) (viz bod 4.3). 
 
Poškození jater 

U pacientů s mírným nebo středně těžkým jaterním poškozením není nutná žádná úprava dávkování. 

U pacientů s těžkým poškozením jater by měl být fondaparinux podáván s opatrností, protože u této 

skupiny pacientů nebyl přípravek hodnocen (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Pediatrická populace 

Podávání fondaparinuxu dětem do 17 let se vzhledem k chybějícím údajům o 

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje (viz body 5.1 a 5.2). 
 

Způsob podání 
Fondaparinux se podává hlubokou subkutánní injekcí pacientovi vleže. Místa v

pichu by měla být 

střídána mezi levou a pravou anterolaterální a levou a pravou posterolaterální břišní stěnou. Aby se při 

použití předplněné injekční stříkačky zabránilo ztrátě léčivého přípravku, nevytlačujte ze stříkačky 

před použitím vzduchovou bublinu. Celá délka jehly by měla být zavedena kolmo do kožní řasy 

držené mezi palcem a ukazovákem; kožní řasa by měla být držena po celou dobu injekce. 
 
Další informace o 

použití přípravku, zacházení s ním a o jeho likvidaci viz bod 6.6. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 

hyp

ersenzitivita na léčivou látku nebo  na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

aktivní klinicky významné krvácení 

akutní bakteriální endokarditida 

těžké poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití 

 

Fondaparinux je určen pouze k subkutánnímu podání. Nepodávejte intramuskulárně. 
 
Jsou omezené zkušenosti s 

léčbou fondaparinuxem u hemodynamicky nestabilních pacientů a nejsou 

žádné zkušenosti u pacientů vyžadujících trombolýzu, embolektomii nebo zavedení filtru do duté žíly. 
 
Krvácení 

Fondaparinux by měl být užíván s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, jako např. 

vrozená nebo získaná krvácivá onemocnění (tj. počet destiček <50 000/mm

3

), aktivní vředová 

gastrointestinální choro

ba, nedávné intrakraniální krvácení nebo stav krátce po operaci mozku, páteře 

nebo očí a u zvláštních skupin pacientů, jak je uvedeno níže. 
 

Stejně jako u ostatních antikoagulancií by fondaparinux měl být užíván s opatrností u pacientů, kteří 
nedávno podst

oupili chirurgický zákrok (před <3 dny) a pouze pokud byla provedena chirurgická 

hemostáza. 
 

Látky, které mohou zvyšovat riziko krvácení, by neměly být podávány současně s fondaparinuxem. 

Tyto látky zahrnují desirudin, fibrinolytika, antagonisty receptorů GP IIb/IIIa, heparin, heparinoidy 

nebo nízkomolekulární heparin (LMWH). Pokud je třeba, měla by být během léčby VTE v souladu 
s informacemi bodu 4.5 

(podávána současná terapie antagonisty vitamínu K. Ostatní protidestičkové 

léčivé přípravky (kyselina acetylsalicylová, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin nebo klopidogrel) a 

nesteroidní antiflogistika by měla být podávána s opatrností. Pokud je současné podání nutné, je 

nezbytné pečlivé monitorování. 
 
Míšní/Epidurální anestézie 

U pacientů užívajících fondaparinux v léčbě VTE by spíše než v profylaxi by v případě chirurgických 

zákroků neměla být použita míšní/epidurální anestézie.  
 
Starší pacienti 

53 

U starší populace existuje zvýšené riziko krvácení. Vzhledem k 

tomu, že funkce ledvin se obecně 

snižuje s 

věkem, může u starších pacientů docházet ke sníženému vylučování a zvýšené expozici 

fondaparinuxu (viz bod 5.2). Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE a ve věku <65 let, 65-75 let a > 75 let byl 3,0 %, 4,5 % a 

6,5 

%. Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem enoxaparinu 

léčbě DVT byl 2,5 %, 3,6 % a 8,3 %, zatímco výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 

režimem nefrakcionovaného heparinu v 

léčbě PE byl 5,5 %, 6,6 % a 7,4 %. Fondaparinux by měla být 

u starších pacientů podávána s opatrností (viz bod 4.2). 
 

Nízká tělesná hmotnost 

Klinická zkušenost je omezená u pacientů s tělesnou hmotností <50 kg. Fondaparinux by u této 

populace měl být užíván s opatrností v denní dávce 5 mg (viz bod 4.2 a 5.2).  
 
Poškození ledvin 
Riziko krvácení se zvyšuje se zhoršujícím se poškozením ledvin. Je známo, že fondaparinux je 

převážně vylučován ledvinami. Výskyt krvácivých příhod u pacientů léčených doporučeným 
dávkovacím režimem v 

léčbě DVT nebo PE s normální funkcí ledvin, mírným poškozením ledvin, 

středně těžkým poškozením ledvin a těžkým poškozením ledvin byl 3,0 % (34/1132), 4,4 % (32/733), 
6,6 % (21/318) a 14,5 

% (8/55). Odpovídající výskyt u pacientů léčených doporučeným dávkovacím 

režimem enoxaparinu v 

léčbě DVT byl 2,3 % (13/559), 4,6 % (17/368), 9,7 % (14/145) a 11,1 % 

(2/18), a u pacientů léčených doporučeným dávkovacím režimem nefrakcionovaného heparinu v léčbě 
PE byl 6,9 % (36/523), 3,1 % (11/352), 11,1 % (18/162) a 10,7 % (3/28).  
 

Fondaparinux je kontraindikován při závažném poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) a 

měla by být užívána s opatrností u pacientů se středně těžkým poškozením ledvin (clearance 
kreatininu 30-

50 ml/min). Trvání léčby by nemělo překročit dobu hodnocenou během klinických 

studií (průměrně 7 dní) (viz body 4.2, 4.3 a 5.2). 
 
Neexistuje žádná zkušenost v 

podskupině pacientů jak s vysokou tělesnou hmotností (>100 kg), tak se 

středně těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-50 ml/min). Fondaparinux by u těchto 

pacientů měl být užíván s opatrností. Po počáteční denní dávce 10 mg může být zváženo snížení denní 
dávky na 7,5 mg

, podle farmakokinetického modelování (viz bod 4.2).   

 

Těžké poškození jater 

Podávání fondaparinuxu by mělo být zváženo u pacientů s těžkým poškozením jater kvůli zvýšenému 
riziku krvácení z 

důvodu nedostatku koagulačních faktorů (viz bod 4.2). 

 
Pacienti s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) 

Fondaparinux by měl být podáván s opatrností pacientům s HIT v anamnéze. Účinnost a bezpečnost 

fondaparinuxu nebyla dosud u pacientů s HIT typu II formálně studována. Fondaparinux se neváže na 

destičkový faktor 4 a nereaguje zkříženě se sérem pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií 

(HIT) typu II. Nicméně, u pacientů léčených fondaparinuxem byly vzácně spontánně hlášeny případy 

HIT. Kauzální souvislost mezi léčbou fondaparinuxem a výskytem HIT dosud nebyla stanovena. 
 
Alergie na latex 

Ochranný kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje suchou přírodní latexovou gumu, která 

může u osob citlivých na latex vyvolat alergickou reakci. 
 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Riziko krvácení zvyšuje současné podávání fondaparinuxu a látek, které mohou zvyšovat riziko 
hemoragie (viz bod 4.4). 
 

klinických studiích prováděných s fondaparinuxem neinteragují perorální antikoagulancia 

(warfarin) s 

farmakokinetikou fondaparinuxu; při dávce 10 mg použité v interakčních studiích 

54 

fondaparinux neovlivňoval protrombinový čas (INR) warfarinu. 
 
Inhibitory de

stiček (kyselina acetylsalicylová), NSAID (piroxikam) a digoxin farmakokinetiku 

fondaparinuxu neovlivnily. Při dávce 10 mg použité v interakčních studiích fondaparinux 

neovlivňoval dobu krvácení při léčbě kyselinou acetylsalicylovou nebo piroxikamem, ani 
farmakokinetiku digoxinu v rovnovážném stavu. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání přípravku těhotným ženám nejsou k dispoziciStudie na zvířatech jsou 
vzhledem k omezené expozici 

nedostatečné pro posouzení účinků na průběh těhotenství, 

embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj. Fondaparinux by neměl být předepisován 

těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytné. 
 
Kojení 

Fondaparinux je vylučován do mléka potkanů, ale není známo, zda je fondaparinux vylučován do 

lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby fondaparinuxem nedoporučuje. Perorální absorpce 

dítětem je však nepravděpodobná. 
 
Fertilita 

Žádné údaje o vlivu fondaparinuxu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 
neprokázaly ž

ádné účinky fondaparinuxu na fertilitu.  

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Nejčastějšími hlášenými závažnými nežádoucími účinky jsou v případě fondaparinuxu krvácivé 

komplikace (v různých místech zahrnujících vzácné případy intrakraniálního/intracerebrálního a 

retroperitoneálního krvácení). Fondaparinux by měl být podáván s opatrností u pacientů, u kterých je 
zvýšené riziko vzniku hemoragie (viz bod 4.4).  
 

Bezpečnost fondaparinuxu byla hodnocena u 2 517 pacientů léčených pro žilní tromboembolismus a 

léčených fondaparinuxem po dobu průměrně 7 dnů. Nejčastějšími nežádoucími reakcemi byly 
krvácivé komplikace (viz bod 4.4).  
 

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt dle hlášení zkoušejícího přinejmenším mohl souviset s podáváním 
fondaparinuxu, jsou uvedeny v 

rámci třídění dle četnosti (velmi časté ≥1/10; časté: ≥1/100 až <1/10; 

méně časté: ≥1/1000 až <1/100; vzácné: ≥1/10 000 až <1 000; velmi vzácné <1/10 000) a dle 
orgánového systému v 

sestupném pořadí závažnosti  

 

55 

 

Systémově-orgánová 
klasifikace dle  
MedDRA 
 

Nežádoucí účinky u pacientů léčených pro žilní 
tromboembolismus

1

 

 

Poruchy krve a 
lymfatického systému 

Časté: krvácení

 

(gastrointestinální, hematurie, 

hematom, epistaxe, hemoptýza, utero-vaginální 

krvácení, hemartróza, oční, purpura, modřiny)  
 

Méně časté: anémie, trombocytopenie 
 
Vzácné: jiné krvácení (jaterní, retroperitoneální, 
nitrolební/nitromozkové), trombocytémie  

Poruchy imunitního 
systému 

Vzácné: alergické reakce 

(včetně velmi vzácně 

hlášených případů angioedému, 
anafylaktoidních/anafylaktických reakcí) 
 

Poruchy metabolismu a 
výživy 

Vzácné: zvýšení nebílkovinného dusíku (Npn)

 2

  

Poruchy nervového 
systému 

Méně časté: bolest hlavy 
Vzácné: 

závratě 

Gastrointestinální 
poruchy 

Méně časté: nauzea, zvracení 
Vzácné: 

bolest břicha 

Poruchy jater a 

žlučových cest  

Méně časté: abnormální jaterní testy, zvýšení 

jaterních enzymů 

Poruchy kůže a 
podkožní 

tkáně 

Vzácné: erytematózní vyrážka

, svědění  

Celkové poruchy a 
reakce v 

místě aplikace  

Méně časté: bolest, otok 
Vzácné

: reakce v místě injekce 

 
 

(1) ojedinělé nežádoucí účinky nebyly zvažovány, s výjimkou medicínsky relevantních. 

(2) Npn zastupuje dusíkaté nebílkovinné látky jako např. močovinu, kyselinou močovou, 
aminokyseliny, atd. 
 

rámci zkušeností po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy gastritidy, zácpy, průjmu a 

bilirubinemie. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
 
4.9 

Předávkování 

 

Podávání fondaparinuxu může vést při vyšším než doporučeném dávkování ke zvýšenému riziku 
krvácení. 
Není známo antidotum fondaparinuxu. 
 

Předávkování spojené s krvácivými komplikacemi by mělo vést k přerušení léčby a vyhledání 

primární příčiny. Mělo by být zváženo zahájení vhodné terapie, jako je chirurgická hemostáza, krevní 

převod, transfúze čerstvé plazmy, plazmaferéza. 
 
 

56 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum.  
ATC kód: B01AX05 
 

Farmakodynamické účinky 
 
Fondaparinux je syntetický a selektivní inhibitor aktivovaného faktoru X (Xa). Antitrombotická 
aktivita fondaparin

uxu je výsledkem antitrombinem III (antitrombin) zprostředkované selektivní 

inhibice faktoru Xa. Selektivní vazbou na antitrombin fondaparinux zesiluje (asi 300x) přirozenou 

neutralizaci faktoru Xa antitrombin. Neutralizace faktoru Xa přerušuje kaskádu srážení krve a inhibuje 
jak tvorbu trombinu, tak vznik trombu. Fondaparinux nedeaktivuje trombin (aktivovaný faktor II) a 

nemá žádný vliv na destičky.  
 
V dávkách užívaných k 

léčbě fondaparinux v klinicky významném rozsahu neovlivňuje běžné 

koagulační testy, jako aktivovaný parciální trombinový čas (aPTT), aktivovaný čas srážení (ACT) 

nebo protrombinový čas (PT)/test mezinárodního normalizovaného poměru (INR) v plazmě ani 

krvácivý čas nebo fibrinolytickou aktivitu. Nicméně, vzácně byly spontánně hlášeny případy 

prodloužení aPTT. Při vyšších dávkách se mohou vyskytnout mírné změny v aPTT. Při dávce 10 mg 
použité v 

interakčních studiích fondaparinux významně neovlivňoval antikoagulační aktivitu (INR) 

warfarinu. 
 
Fondaparinux nereaguje 

zkříženě se sérem od pacientů s heparinem vyvolanou trombocytopenií. 

 
Klinické studie 
 
Klinický program fondaparinuxu v 

léčbě žilní tromboembolie byl vytvořen k prokázání účinnosti 

fondaparinuxu v 

léčbě hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE). V kontrolovaných 

studiích II. 

a III. fáze bylo studováno přes 4 874 pacientů. 

 

Léčba hluboké žilní trombózy 

randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii u pacientů s potvrzenou diagnózou akutní 

symptomatické DVT byl srovnáván fondaparinux 5 

mg (tělesná hmotnost <50 kg), fondaparinux 7,5 

mg (tělesná hmotnost ≥50 kg, ≤100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) s.c. jednou denně 

enoxaparinem sodným 1 mg/kg s.c. dvakrát denně. Bylo léčeno celkem 2192 pacientů; v obou 

skupinách byli pacienti léčeni minimálně 5 dnů a až do 26 dnů (průměrně 7 dnů). Obě léčené skupiny 
dostávaly terapii antagonistou vitaminu K 

obvykle započatou během 72 hodin po prvním podání 

léčiva, která pokračovala po 90 ± 7 dnů, s pravidelnou úpravou dávkování k dosažení INR 2-3. 

Primární endpoint účinnosti se skládal z potvrzené symptomatické vracející se nefatální VTE a fatální 

VTE hlášené do Dne 97. Léčba fondaparinuxem prokázala, že je non-inferior k enoxaparinu (poměr 
VTE 3,9 % a 4,1 % resp.). 
 

Větší krvácení během počáteční léčby bylo pozorováno u 1,1 % pacientů s fondaparinuxem, ve 
srovnání s 1,2 

% pacientů s enoxaparinem. 

 

Léčba plicní embolie 

Randomizovaná, otevřená klinická studie byla prováděna u pacientů s akutní symptomatickou PE. 
Diagnóza byla potvrzena objektivním testováním (scan plic, plicní angiografie nebo spirální CT). 
Pacienti, u kterých je nutno provést trombolýzu nebo embolektomii nebo zavést filtr do duté žíly, byli 

vyloučeni. Randomizovaní pacienti mohli být během screeningové fáze předléčeni nefrakcionovaným 

heparinem, ale pacienti léčeni déle než 24 hodin terapeutickou dávkou antikoagulancia nebo 

nekontrolovanou hypertenzí byli vyloučeni. Fondaparinux 5 mg (tělesná hmotnost <50 kg), 

fondaparinux 7,5 

mg (tělesná hmotnost ≥ 50 kg, ≤ 100 kg) nebo 10 mg (tělesná hmotnost > 100 kg) 

s.c. jednou 

denně byla srovnávána s  i.v. bolusem nefrakcionovaného heparinu (5000 IU) 

57 

následovaným kontinuální i.v. infuzí nastavenou k udržení aPTT na 1,5 – 2,5 násobku kontrolní 

hodnoty. Celkem bylo léčeno 2184 pacientů; pro obě skupiny platí, že pacienti byli léčeni minimálně 5 

dnů a až do 22 dnů (průměrně 7 dnů). Pacienti v obou skupinách byli léčeni antagonistou vitamínu K, 

započatou většinou 72 hodin po podání první dávky hodnoceného léčiva, a pokračovali 90 ± 7 dní, při 

pravidelné úpravě dávkování k dosažení INR 2-3. Primární endpoint pro hodnocené účinnosti byla 
kombinace potvrzené symptomatické opakované nefatální VTE a fatální VTE hlášené do Dne 97. 

Léčba fondaparinuxem nevykazovala nižší účinnost než nefrakcionovaný heparin (poměr VTE 3,8 % 
k 5 %, resp.) 
 
V

ětší krvácení v průběhu počáteční léčebné periody bylo pozorováno u 1,3 % pacientů léčených 

fondaparinuxem, ve srovnání s 1,1 

% pacientů léčených nefrakcionovaným heparinem.  

 
Pilotní studie stanovující dávku a farmakokinetická studie s 

fondaparinuxem u dětí s hlubokou 

žilní trombózou 

otevřené studii byl 24 pediatrickým pacientům (n=10, ve věku 1 až ≤ 5 let, s hmotností v rozsahu 8 

– 

20 kg; n=7, ve věku 6 až ≤ 12 let, s hmotností v rozsahu 17 – 47 kg a n=7, ve věku 13 až ≤ 18 let, 

s hmotností v rozsahu 47 – 

130 kg), u kterých byla při zařazení do studie diagnostikována hluboká 

žilní trombóza, podáván fondaparinux. Většina pacientů byli Hispánci (67 %) a 58 % bylo mužského 
pohlaví. Fondaparinux byl podáván v 

úvodní dávce 0,1 mg/kg subkutánně jednou denně a dávka byla 

upravena tak, aby bylo po 4 hodinách dosaženo maximální koncentrace sodné soli fondaparinuxu 0,5 
až 1 mg/l. Medián doby t

rvání léčby byl v této studii 3,5 dne. U většiny pacientů (88 %) bylo dosaženo 

cílové koncentrace fondaparinuxu 4 hodiny již po podání první dávky fondaparinuxu. 

U dvou pacientů bylo během studie hlášeno krvácení. U jednoho pacienta došlo 5. den léčby k rozvoji 
hypertenzní encefalopatie doprovázené intrakraniálním krvácením, což vedlo k 

ukončení podávání 

fondaparinuxu. U dalšíh

o pacienta bylo 5. den léčby hlášeno menší gastrointestinální krvácení, kvůli 

kterému byla léčba fondaparinuxem dočasně přerušena. Z této nekontrolované studie nelze učinit 

žádné závěry ohledně klinické účinnosti. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetika fondaparinuxu je odvozena od plazmatických koncentrací fondaparinuxu, 

kvantitativně určených pomocí aktivity faktoru anti Xa. Pouze fondaparinux může být použit ke 
kalibraci anti-Xa assay (mezinárodní standardy heparinu nebo LMWH nejsou pro toto použití 

vhodné). Výsledkem je určení koncentrace fondaparinuxu v miligramech (mg). 
 
Absorpce 

Po subkutánním podání se fondaparinux kompletně a rychle vstřebává (absolutní biologická 

dostupnost je 100%). Po jednorázovém subkutánním injekčním podání 2,5 mg fondaparinuxu mladým 

zdravým jedincům nastupuje vrchol plazmatické koncentrace (průměrná C

max

 = 0,34 mg/l) za 2 hod. 

po podání. Plazmatická koncentrace odpovídající polovině průměrné koncentrace C

max

 je dosaženo 25 

minut po podání. 
 
U starších zdravých osob je farmakokinetika fondaparinuxu lineární v 

rozmezí od 2 do 8 mg při 

subkutánním podání. Při podávání jedenkrát denně je rovnovážný stav hladiny v plazmě dosažen za 3 

až 4 dny při 1,3násobném vzestupu C

max

 a AUC. 

 

Odhady průměrných hodnot farmakokinetických parametrů (CV %) fondaparinuxu v ustáleném stavu 

u pacientů podstupujících náhradu kyčelního kloubu léčených fondaparinuxem 2,5 mg jedenkrát denně 
jsou: C

max

(mg/l) – 0,39 (31 %), T

max

(h) – 2,8 (18 %) a C

min

(mg/l) – 0,14 (56 

%). U pacientů se 

zlomeninou ky

čle, v souvislosti s jejich vyšším věkem, jsou plazmatické koncentrace fondaparinuxu 

v rovnovážném stavu: C

max

(mg/l) – 0,50 (32 %), C

min

(mg/l) – 0,19 (58 %). 

 

Během terapie hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) bylo u pacientů, kteří dostávali 
fondaparinux 5 

mg (tělesná hmotnost < 50 kg), fondaparinux 7,5 mg (tělesná hmotnost 50 -100 kg 

včetně) a fondaparinux 10 mg (tělesná hmotnost >100 kg) jednou denně v dávce upravené podle 

tělesné hmotnosti dosaženo shodných výsledků napříč všemi hmotnostními kategoriemi. Stanovené 

58 

průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů (CV%) fondaparinuxu v ustáleném stavu u pacientů 

VTE užívajících navrhovanou léčebnou dávku fondaparinuxu jednou denně jsou: C

max

(mg/l) – 1,41 

(23 %), T

max

 (h) – 2,4(8 %) a C

min

 (mg/l) – 0,52 (45 %). Související 5. a 95. percentil je 0.97 a 1,92 pro 

C

max

 (mg/l) a 0,24 a 0,95 pro C

min

 (mg/l). 

 
Distribuce 

Distribuční objem fondaparinuxu je limitován (7-11 litrů). In vitro se fondaparinux vysoce a 
specificky váže na protein antitrombin, 

vazbou dávkově závislou na plazmatické koncentraci (98,6% 

až 97,0% v rozmezí koncentrace od 0,5 do 2 mg/l). 

Fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické proteiny, včetně destičkového faktoru 4 (PF4). 
 

Poněvadž fondaparinux se významně neváže na jiné plazmatické bílkoviny než antitrombin, 

nepředpokládají se žádné interakce v důsledku vzájemného vytěsňování s jinými léčivými přípravky. 
 
Biotransformace 

Ačkoliv to není vyhodnoceno, není prokázáno, že by se fondaparinux metabolizoval, a zejména 
neexistuj

e žádný důkaz existence aktivních metabolitů.  

 
Fondaparinux neinhibuje CYP450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 
nebo CYP3A4) in vitro. Vzhledem k 

tomu se neočekává, že bude interagovat s ostatními léčivými 

přípravky in vivo inhibicí zprostředkovanou metabolismem CYP. 
 
Eliminace 

Eliminační poločas (t

½

) je okolo 17 hodin u zdravých mladých osob a okolo 21 hodin u zdravých 

starších osob. Fondaparinux je vylučován do 64 – 77 % ledvinami v nezměněné podobě. 
 
Zvláštní 

skupiny pacientů 

 

Děti- K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se pediatrických pacientů (viz bod 5.1). 
 
 
Starší pacienti- renální funkce mohou klesat s 

věkem, eliminační kapacita pro fondaparinux může být 

tedy u starších pa

cientů redukována. U pacientů >75 let podstupujících ortopedickou operaci a 

léčených fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně byla odhadovaná plazmatická clearance snížena 

přibližně 1,2 až 1,4krát nižší než u pacientů <65 let. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů 

léčených pro DVT a PE. 
 
Poškození ledvin- ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu >80 ml/min) 

podstupujícími ortopedickou operaci a léčenými fondaparinuxem 2,5 mg jednou denně, u pacientů s 
mírným poškozením ledvin (clearance kreatininu 50 až 80 ml/min) je plazmatická clearance nižší 1,2 

až 1,4krát a u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 až 50 ml/min) 

je průměrně 2krát nižší. U závažného poškození ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) je 

plazmatická clearance přibližně 5krát nižší než u normálních ledvinných funkcí. Odpovídající konečné 

hodnoty poločasů byly 29 hod. u středně závažného poškození a 72 hodin u pacientů se závažným 

poškozením ledvin. Podobný rozdíl byl pozorován i u pacientů léčených pro DVT a PE. 
 

Tělesná hmotnost- plazmatická clearance fondaparinuxu stoupá s tělesnou hmotností (vzestup o 9 % 
na 10 kg). 
 
Pohlaví- 

po zohlednění tělesné hmotnosti nebyly pozorovány žádné pohlavní rozdíly.  

 
Rasa- 

Prospektivně nebyly prováděny žádné studie farmakokinetických rozdílů mezi rasami. Nicméně 

studie provedené v Asii (Japonsku) u zdravých osob neodhalily rozdíl ve farmakokinetických 

profilech ve srovnání se zdravými bělochy. Rovněž nebyl pozorován žádný rozdíl plazmatické 

clearance mezi černochy a bělochy podstupujícími ortopedické operace. 
 

59 

Poškození jater- 

Po podání jednorázové subkutánní dávky fondaparinuxu jedincům se středně těžkým 

jaterním poškozením (typu B dle Child-Pughovy klasifikace) došlo ve srovnání s osobami s normální 
jaterní funkcí ke snížení C

max

 a AUC celkového (tj. vázaného i nevázaného) fondaparinuxu o 22 %, 

resp. o 39 %. Nižší plazmatické koncentrace fondaparinuxu jsou přisuzovány snížené vazbě na ATIII 

vznikající sekundárně v důsledku nižších plazmatických koncentrací ATIII u jedinců s jaterním 
poškozením, což vede ke zvýšené renální clearance fondaparinuxu. V 

důsledku toho lze předpokládat, 

že se koncentrace nevázaného fondaparinuxu u pacientů s mírným až středně těžkým jaterním 

poškozením nemění a na základě farmakokinetických údajů tedy není nutná žádná úprava dávkování. 
 

Farmakokinetika fondaparinuxu nebyla hodnocena u pacientů s těžkým jaterním poškozením (viz 
body 4.2 a 4.4). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti a genotoxicity 

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie toxicity po opakovaném podávání a reprodukční 

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko, ale neposkytují adekvátní dokumentaci bezpečnostního 

rozpětí vzhledem k omezené expozici u zvířecích druhů. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Chlorid sodný 
Voda na injekci 
Kyselina chlorovodíková  
Hydroxid sodný 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k 

dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými 

dal

šími léčivými přípravky. 

 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 

Skleněný válec (1 ml) spojený s jehlou kalibru 27 x 12,7 mm a zazátkovaný chlorbutylovou elastickou 
pístovou zátkou. 
 
Arixtra 10 mg/0,8 ml je dostupná v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách. 

Existují dva typy injekčních stříkaček: 

•   

injekční stříkačka s fialovým pístem a automatickým bezpečnostním systémem 

• 

injekční stříkačka s fialovým pístem a manuálním bezpečnostním systémem 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Subkutánní injekce je podávána stejným způsobem jako klasickou injekční stříkačkou. 

60 

 

Parenterální roztok má být před podáním vizuálně zkontrolován, zda neobsahuje částečky látky a 

nemá změněnou barvu. 
 

Návod na aplikaci pacientem je uveden v příbalové informaci. 
 

Ochranný systém jehly předplněných injekčních stříkaček s Arixtrou byl navržen tak, aby 

bezpečnostní systém zabránil poranění hrotem jehly po aplikaci injekce. 
 
Veškerý nepoužitý 

léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

Tento léčivý přípravek je pouze na jedno použití. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/015-017, 020 
EU/1/02/206/031 
EU/1/02/206/032 
EU/1/02/206/035 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum registrace: 21. března 2002 

Datum posledního prodloužení registrace: 21. března 2007 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 
 

62 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Aspen Notre Dame de Bondeville 
1 rue de l'Abbaye 
76960 Notre Dame de Bondeville 
Francie 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 

léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v 

čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 

pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně  popsané  ve  schváleném  RMP  uvedeném  v  modulu  1.8.2  registrace  a  ve  veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  

 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

•  na žádost Evropské agentury pro lé

čivé přípravky, 

•  p

ři každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným zm

ěnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význa

čného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud  se  shodují  data  předložení  aktualizované  zprávy  o  bezpečnosti  (PSUR)  a  aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně.  
 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

65 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

VNĚJŠÍ KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 1,5 mg/0,3 

ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,3 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 1,5 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může vyvolat závažné alergické reakce. 

 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP   
 
 

66 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO 
VHODNÉ 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/005 – 

2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/006 – 

7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/007 – 

10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/008 – 

20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

 
EU/1/02/206/024 - 

2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/025 - 

10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/026 - 

20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
arixtra 1,5 mg

67 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injekce 
fondaparinuxum natricum 
 
s.c. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 
 

68 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 2,5 mg/0,5 

ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,5 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 2,5 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
In

jekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Subkutánní nebo intravenózní podání 
 
P

řed použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může vyvolat závažné alergické reakce. 

 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP   

69 

 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO 
VHODNÉ 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/001 – 

2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/002 – 

7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/003 – 

10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/004 – 

20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

 
EU/1/02/206/021 - 

2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/022 - 

10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/023 - 

20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
  
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
arixtra 2,5 mg

70 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injekce 
fondaparinuxum natricum 
 
s.c./i.v. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMO

TNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 
 

71 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

VNĚJŠÍ KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 5 

mg/0,4 ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,4 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 5 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

Tělesná hmotnost pod 50 kg. 
 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může vyvolat závažné alergické reakce. 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

72 

 
EXP   
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO 
VHODNÉ 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/009 – 

2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/010 – 

7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/011 – 

10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/018 – 

20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

 
EU/1/02/206/027 - 

2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/028 - 

10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/033 - 

20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
arixtra 5 mg

73 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
Arixtra 5 mg/0,4 ml injekce 
fondaparinuxum natricum 
 
s.c. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 

74 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Arixtra 7,5 

mg/0,6 ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,6 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 7,5 mg . 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Tělesná hmotnost 50 – 100 kg 
 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může vyvolat závažné alergické reakce. 

 
 

75 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP   
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO 
VHODNÉ 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/012 – 

2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/013 – 

7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/014 – 

10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/019 – 

20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

 
EU/1/02/206/029 - 

2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/030 - 

10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/034 - 

20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
  
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
arixtra 7,5 mg

76 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
P

ŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injekce 
fondaparinuxum natricum 
 
s.c. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 

77 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

VNĚJŠÍ KRABIČKA 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekční roztok 
fondaparinuxum natricum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 

Jedna předplněná injekční stříkačka (0,8 ml) obsahuje fondaparinuxum natricum 10 mg . 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje: chlorid sodný, vodu na injekci, kyselinu chlorovodíkovou, hydroxid sodný 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH 

 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 7 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 
 

Injekční roztok, 2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

Injekční roztok, 20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Tělesná hmotnost nad 100 kg. 
 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může vyvolat závažné alergické reakce. 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 

78 

EXP   
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH 

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO 
VHODNÉ 
 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Aspen Pharma Trading Limited 
3016 Lake Drive 
Citywest Business Campus 
Dublin 24

 

Irsko 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/206/015 – 

2 předplněné stříkačky s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/016 – 

7 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/017 – 

10 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/020 – 

20 předplněných stříkaček s automatickým bezpečnostním systémem 

 
EU/1/02/206/031 - 

2 předplněné injekční stříkačky s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/032 - 

10 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

EU/1/02/206/035 - 

20 předplněných injekčních stříkaček s manuálním bezpečnostním systémem 

 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVÉ PÍSMU 

 
arixtra 10 mg 

79 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU  
 

PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ 

 
Arixtra 10 mg/0,8 ml injekce 
fondaparinuxum natricum 
 
s.c. 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK 

 
 

80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

81 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Arixtra 1,5 mg/0,3 

ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• Máte-li jak

ékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádouc

ích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Arixtra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

 
Arixtra je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický 

přípravek).  
 

Arixtra obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu. Tato látka 

potlačuje účinek srážlivého faktoru Xa („deset-A“) v krvi a tím zabraňuje tvorbě nežádoucích 
krevních sraženin (trombózy) v cévách. 
 
Arixtra je používána k: 

•  prevenci tvorby krevních sraženin v cévách nohou a plic po ortopedických operacích, jako je 

operace kyčle nebo kolene nebo po břišních operacích.  

•  prevenci 

tvorby krevních sraženin během a krátce po období omezené pohyblivosti způsobené 

akutním onemocněním 

• 

léčbě krevních sraženin v cévách, které jsou blízko povrchu kůže dolních končetin (povrchová 
tromboflebitida
). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

 
Nepo

užívejte přípravek Arixtra: 

•  jestliže jste alergický(á) 

na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

• 

jestliže nadměrně krvácíte 

•  jestliže máte bakteriální infekci srdce 

• 

jestliže máte velmi závažné onemocnění ledvin. 

→Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, 

oznamte to svému lékaři. V těchto 

situacích nesmíte Arixtru používat 
 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Arixtra je zapotřebí: 

Před použitím přípravku Arixtra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  jestliže máte riziko nekontrolovatelného krvácení (hemoragie), jako je: 

82 

žaludeční vřed, 

krvácivé onemocnění, 

čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení), 

jste krátce po operaci mozku, mích

y nebo očí; 

• 

jestliže máte závažné onemocnění jater; 

• 

jestliže máte onemocnění ledvin; 

•  jestliže vám je 75 let nebo více; 

• 

jestliže vážíte méně než 50 kg. 

 
→Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to 

svému lékaři. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Arixtra nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 17 let. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Arixtra 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká i l

éků, které jsou dostupné bez lékařského 

předpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Arixtra nebo naopak mohou být 

ovlivněny přípravkem Arixtra. 
 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Arixtra nesmí být podáván těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné. 

Kojení se během léčby přípravkem Arixtra nedoporučuje. 
Pokud jste 

těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Přípravek Arixtra obsahuje sodík 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy 
zanedbatelné. 
 

Injekce přípravku Arixtra obsahují latex 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může u osob citlivých na latex vyvolat alergické reakce. 

Jestliže trpíte přecitlivělostí na latex, 

sdělte to svému lékaři před zahájením léčby přípravkem 

Arixtra
 
 
3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

 
Vždy používejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Doporučená dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. Tato dávka se podává každý den přibližně ve 
stejnou dobu. 
 

Jestliže máte onemocnění ledvin, může být dávka snížena na 1,5 mg jedenkrát denně. 
 
Jak se Arixtra podává 

• 

Arixtra se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti. Přípravek je 

podáván pomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesnou dávku, kterou potřebujete.   

K dispozici jsou injekční stříkačky s obsahem dávky o velikosti 2,5 mg a 1,5 mg. Návod k použití 
„krok-za-krokem“
 

je uveden na konci této příbalové informace. 

• 

Nevstřikujte Arixtru do svalu. 

 
Jak dlouho se Arixtra podává 

Léčba Arixtrou pokračuje tak dlouho, jak Vám řekl lékař, poněvadž Arixtra zabraňuje rozvoji 

závažných stavů. 

83 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arixtra, než jste měl(a) 

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Arixtra 

•  Použijte dávku 

hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, 

abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

• 

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Nepřestávejte používat přípravek Arixtra bez porady s lékařem 
Jestl

iže ukončíte léčbu dříve, než Vám řekl lékař, riskujete rozvoj krevní sraženiny v žíle Vaší nohy 

nebo v plicích. 

Před skončením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto 

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
 
Závažné alergické reakce (anafylaxe): 

Vyskytují se u pacientů léčených přípravkem Arixtra velmi 

vzácně (až u 1 z 10 000). Příznaky zahrnují: 

• 

otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující obtíže při polykání nebo dýchání 

•  mdloba. 

 

Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, 

neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte 

přípravek Arixtra užívat. 

 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit 

u více než 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Arixtra. 

•  krvácení 

(například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu, 

z dásní) 

•  anémie 

(snížení počtu červených krvinek). 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit 

až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Arixtra. 

• 

modřiny nebo otok (edém

•  pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus

•  bolest na hrudi 

•  dušnost 

• 

vyrážka nebo svědění 

•  prosakování tekutiny z 

operační rány 

• 

horečka 

• 

snížení nebo zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve) 

• 

zvýšení některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 

Mohou se objevit až u 1 z 

1000 pacientů léčených přípravkem Arixtra 

•  alergická reakce 

(včetně svědění, otoků, vyrážky) 

• 

vnitřní krvácení do mozku nebo břišní dutiny 

•  úzkost nebo zmatenost 

•  bolest hlavy 

• 

mdloby nebo závratě, nízký krevní tlak 

84 

•  ospalost nebo únava 

•  zrudnutí  

•  kašel 

•  bolest nohou nebo bolest žaludku 

• 

průjem nebo zácpa 

•  trávicí obtíže 

• 

infekce v ráně 

• 

zvýšení bilirubinu (látka vytvářená v játrech) v krvi 

•  snížení hladiny draslíku v krvi. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Arixtra uchovávat 

 

•  Uchovávejte tento 

přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

• 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 

• 

Přípravek Arixtra nemusí být uchováván v ledničce. 

 
Nepoužívejte 

tento přípravek: 

• 

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce 

•  jestliže jste si všiml

(a), že roztok obsahuje částečky látky nebo změnil barvu 

• 

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená 

• 

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned. 

 

Likvidace injekčních stříkaček: 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky nebo injekční stříkačky do odpadních vod nebo domácího 
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Arixtra obsahuje 
 

•    

Léčivou látkou je fondaparinuxum natricum 1,5 mg v 0,3 ml injekčního roztoku. 

•    Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina chlorovodíková a hydroxid 

sodný k 

úpravě pH (viz bod 2). 

 

Arixtra neobsahuje žádné složky připravené ze zvířecího materiálu. 
 

Jak přípravek Arixtra vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Arixtra je čirý a bezbarvý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných injekčních 

stříkačkách pro jedno použití s bezpečnostním systémem napomáhajícím zabránění poranění hrotem 
jehly po použití. Je dostupný v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách (na trhu 

nemusí být všechny velikosti balení). 
 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Arixtra: 
 
EXP = Použitelné do  

Lot = Číslo šarže 

85 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko 
 
Výrobce: 
Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie 
 
Tato 

příbalová informace byla naposledy revidována 

 
Další zdroje informací 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci. 
 

België/Belgique/Belgien

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

България

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Magyarország

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Česká republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Malta

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Danmark

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Nederland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Deutschland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Norge

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Eesti

 

Österreich

 

86 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ελλάδα

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Polska

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

España

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Portugal

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

France

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél.: + 33 (0)1 39177000

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

România

 

Aspen Pharma Trading Limited. 

 

Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Hrvatska

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ireland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenská republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ísland

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Sími: +44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Suomi/Finland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Italia

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Sverige

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Κύπρος

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990

 

United Kingdom

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

87 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Latvija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Liechtenstein

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Lietuva

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 052140291/+44

 

(0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

 

 

88 

Typy bezpečnostních stříkaček 
 

U  přípravku  Arixtra  se  používají  dva  typy  bezpečnostních  stříkaček.  Tyto  stříkačky  mají  zabránit 

možnému poranění jehlou po podání injekce. První typ injekční stříkačky je opatřen automatickým 

bezpečnostním systémem a druhý typ je opatřen manuálním bezpečnostním systémem.  
 

Části injekčních stříkaček: 

 

Ochranný kryt jehly 

 

Píst  

 

Úchytka 

 

Bezpečnostní pouzdro 

 

Obrázek 1. 

Injekční stříkačka s automatickým bezpečnostním systémem 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Injekční stříkačka s manuálním bezpečnostním systémem 
 
Obrázek 2. 

Injekční stříkačka s manuálním         

bezpečnostním systémem                                 

Obrázek 3. 

Injekční  stříkačka  s manuálním  

bezpečnostním  systémem  se  znázorněním                                                                               

přetažení 

bezpečnostního 

pouzdra                                                                                   

přes jehlu PO POUŽITÍ                                                                               

 
 

 

 

 

 
 
NÁVOD K 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARIXTRA „KROK ZA KROKEM“ 

 
Instrukce k podávání                                                                                          

Tyto  instrukce  jsou  společné  pro  oba  typy  injekčních  stříkaček  (s  automatickým  i  manuálním 

bezpečnostním systémem). 

případě, že se instrukce liší podle typu injekční stříkačky, je to jasně v instrukcích uvedeno.  

 

1. Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou a utřete je do sucha. 
 

89 

2. 

Vyjměte injekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte, že:                                                                                                                                                   

• 

ještě neuplynula doba použitelnosti přípravku 

• 

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice 

• 

injekční stříkačka nebyla otevřena nebo poškozena                               

 
                              

3. Sedněte si nebo lehněte do pohodlné polohy.                                      
Vyberte si místo v 

dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm  

od pupku (obrázek A)

Střídejte levou a pravou                                        

dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak 

nepříjemný pocit v místě podání injekce.  
Jestliže není možné injekci aplikovat v 

dolní  oblasti  břicha, 

poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou nebo lékařem.  
 

 

 

 

Obrázek A 

4. 

Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.   

                                    

5. Odstraňte ochranný kryt jehly, nejprve točením (obrázek 
B1) a poté tahem v 

přímém směru od těla stříkačky (obrázek 

B2). 
Ochranný kryt jehly odložte. 
 

Důležité upozornění 

•  Nedotýkejte se jehly 

nebo nedovolte, aby přišla do 

kontaktu s 

nějakým povrchem před podáním injekce.    

• 

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je 

normální. Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu 

před podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva. 
 
           
 
 
                                                                                            
 

 

 

 
Obrázek B1 
 

 

Obrázek B2 

 
 
6. 

Jemně sevřete kůži, která byla očištěna, a udělejte 

řasu. Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu 
celé aplikace (obrázek C).  
 
 

 

 

 

 

Obrázek C 

90 

7. Uchopte pevně stříkačku v místě úchytky. 

Zaveďte celou délku jehly kolmo  

do kožní řasy (obrázek D). 
 
 

 

 

Obrázek D 

 
 

8. Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak 
nejdále to jde.
 (obrázek E). 
 
 

 

 

 

Obrázek E  

Injekční stříkačky s automatickým systémem 
 

9. Uvolněte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže 

a  vtažena  do  bezpečnostního  pouzdra,  kde  bude  trvale 

uzamčena (obrázek F). 

 

 
 
 

 

 

 

 

Obrázek F  

Injekční stříkačky s manuálním systémem 
 
9.
  P

o  podání  injekce  uchopte  injekční  stříkačku  do  jedné  ruky  tak,  že  ji  uchopíte  za 

bezpečnostní  pouzdro,  druhou  rukou  uchopte  úchytku  a  silně  ji  zatáhněte  směrem 

dozadu.  Tímto  způsobem  odblokujete  pouzdro.  Posouvejte  pouzdro  po  injekční 

stříkačce, dokud se nezablokuje v poloze, kdy jehlu překrývá. 

Toto je znázorněné na obrázku na začátku těchto instrukcí. 
 
 
 

Nevyhazujte  použitou  injekční  stříkačku  do  domácího  odpadu.  Zlikvidujte  použitou  stříkačku 

podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. 

91 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Arixtra 2,5 mg/0,5 

ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Arixtra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

 
Arixtra je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický 

přípravek).  
 

Arixtra obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu. Tato látka 

potlačuje účinek srážlivého faktoru Xa („deset-A“) v krvi, a tím zabraňuje tvorbě nežádoucích 
krevních sraženin (trombózy) v cévách.  
 
Arixtra je používána k

•   prevenci tvorby krevních sraženin v cévách nohou a plic po ortopedických operacích, jako je 

operace kyčle nebo kolene nebo po břišních operacích  

•   

prevenci tvorby krevních sraženin během a krátce po období omezené pohyblivosti 

způsobené akutním onemocněním 

•   

léčbě určitých typů srdečních záchvatů a těžké anginy pectoris (bolest způsobená zúžením 

srdečních tepen)  

• 

léčbě krevních sraženin v cévách, které jsou blízko povrchu kůže dolních končetin (povrchová 
tromboflebitida
). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

 
Nepo

užívejte přípravek Arixtra: 

•  jestliže jste alergický(á) 

na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

• 

jestliže nadměrně krvácíte 

•  jestliže máte bakteriální infekci srdce 

• 

jestliže máte velmi závažné onemocnění ledvin. 

 Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, 

oznamte to svému lékaři. V těchto 

situacích nesmíte Arixtru používat.  

92 

 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Arixtra je zapotřebí: 

Před použitím přípravku Arixtra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

•  jestliže máte riziko nekontrolovatelného krvácení (hemoragie), jako je: 

žaludeční vřed, 

krvácivé onemocnění, 

čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení), 

jste krátce po operaci 

mozku, míchy nebo očí; 

• 

jestliže máte závažné onemocnění jater; 

•  jestliže máte onemo

cnění ledvin

•  jestliže vám je 75 let nebo více
• 

jestliže vážíte méně než 50 kg. 

→Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, 

oznamte to svému lékaři.  

 

Děti a dospívající 

Přípravek Arixtra nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 17 let. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Arixtra 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Toto se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského 

předpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Arixtra a naopak mohou být 

ovlivněny přípravkem Arixtra. 
 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Arixtra nesmí být podáván těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné. 

Kojení se během léčby přípravkem Arixtra nedoporučuje.  
Pokud jste 

těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Přípravek Arixtra obsahuje sodík 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy 
zanedbatelné. 
 

Injekce přípravku Arixtra mohou obsahovat latex 
Ochranný kryt jehly 

může obsahovat latex, který může u osob citlivých na latex vyvolat alergické 

reakce. 

Jestliže trpíte přecitlivělostí na latex, 

sdělte to svému lékaři před zahájením léčby přípravkem 

Arixtra. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

 
Vždy používejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Doporučená dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. Tato dávka se podává každý den přibližně ve 
stejnou dobu. 
 

Jestliže máte onemocnění ledvin, může být dávka snížena na 1,5 mg jedenkrát denně. 
 
Jak se Arixtra podává 

• 

Arixtra se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti. Přípravek je 

podáván pomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesnou dávku, kterou potřebujete. 

dispozici jsou injekční stříkačky s obsahem dávky o velikosti 2,5 mg a 1,5 mg. Návod k použití 

„krok-za-

krokem“ je uveden na konci této příbalové informace. Při léčbě některých typů 

srdečních záchvatů Vám může být první dávka podána do žíly (intravenózně). 

93 

• 

Nevstřikujte Arixtru do svalu. 

 
Jak dlouho se Arixtra podává 

Léčba Arixtrou pokračuje tak dlouho, jak Vám řekl lékař, poněvadž Arixtra zabraňuje rozvoji 

závažných stavů. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arixtra, než jste měl(a) 

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Arixtra 

•  Pou

žijte dávku hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, 

abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

• 

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Nepřestávejte používat přípravek Arixtra bez porady s lékařem 

Jestliže ukončíte léčbu dříve, než Vám řekl lékař, riskujete rozvoj krevní sraženiny v žíle Vaší nohy 
nebo v plicích. 

Před skončením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto 

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.   
 

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
 
Závažné alergické reakce (anafylaxe): 

Vyskytují se u pacientů léčených přípravkem Arixtra velmi 

vzácně (až u 1 z 10 000). Příznaky zahrnují: 

• 

otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující obtíže při polykání nebo dýchání 

•  mdloba. 

 Pokud se u Vás 

vyskytnou tyto příznaky, 

neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte 

přípravek Arixtra užívat. 

 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u 

více než 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Arixtra. 

•  krvácení 

(například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu, z 

dásní)  

•  anémie 

(snížení počtu červených krvinek) 

 

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit 

až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Arixtra.  

• 

modřiny nebo otok (edém

•  pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus

•  bolest na hrudi 

•  dušnost 

• 

vyrážka nebo svědění 

•  prosakování tekutiny z 

operační rány 

• 

horečka 

• 

snížení nebo zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve) 

• 

zvýšení některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 

94 

Mohou se objevit až u 1 z 1 

000 pacientů léčených přípravkem Arixtra 

•  alergická reakce 

(včetně svědění, otoků, vyrážky) 

• 

vnitřní krvácení do mozku nebo břišní dutiny 

•  úzkost nebo zmatenost 

•  bolest hlavy 

• 

mdloby nebo závratě, nízký krevní tlak 

•  ospalost nebo únava 

•  zrudnutí  

•  kašel 

•  bolest nohou nebo bolest žaludku 

• 

průjem nebo zácpa 

•  trávicí obtíže 

• 

infekce v ráně 

• 

zvýšení bilirubinu (látka vytvářená v játrech) v krvi 

•  snížení hladiny draslíku v krvi 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežád

oucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádouc

ích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Arixtra uchovávat 

 

•  Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

• 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 

• 

Přípravek Arixtra nemusí být uchováván v chladničce. 

 
Nepoužívejte 

tento přípravek: 

• 

po uplynutí doby použitelnosti uvede

né na štítku a krabičce 

• 

jestliže jste si všiml(a), že roztok obsahuje jakékoli částečky nebo změnil barvu 

• 

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená 

• 

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned. 

 

Likvidace injekčních stříkaček: 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky nebo injekční stříkačky do odpadních vod nebo domácího 
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Arixtra obsahuje 
 

•   

Léčivou látkou je fondaparinuxum natricum2,5 mg v 0,5 ml injekčního roztoku.    

•   Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina chlorovodíková a/nebo 

hydroxid sodný k úpr

avě pH (viz bod 2). 

 

Arixtra neobsahuje žádné složky připravené ze zvířecího materiálu. 
 

Jak přípravek Arixtra vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Arixtra je čirý a bezbarvý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných injekčních 

stříkačkách pro jedno použití s bezpečnostním systémem napomáhajícím zabránění poranění hrotem 
jehly po použití. Je dostupný v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách (na trhu 

95 

nemusí být všechny velikosti balení). 
 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Arixtra: 
 
EXP = Použitelné do  

Lot = Číslo šarže 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko 
 
Výrobce: 
Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci. 
 

België/Belgique/Belgien

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

България

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Magyarország

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Česká republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Malta

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Danmark

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Nederland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Deutschland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Norge

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

96 

Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Eesti

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Österreich

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ελλάδα

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Polska

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

España

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Portugal

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

France

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél.: + 33 (0)1 39177000

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

România

 

Aspen Pharma Trading Limited. 

 

Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Hrvatska

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ireland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenská republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ísland

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Sími: +44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Suomi/Finland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Italia

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Sverige

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900

 

97 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Κύπρος

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

United Kingdom

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Latvija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Liechtenstein

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Lietuva

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 052140291/+44

 

(0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

 

 

98 

Typy bezpečnostních stříkaček 

U  přípravku  Arixtra  se  používají  dva  typy  bezpečnostních  stříkaček.  Tyto  stříkačky  mají  zabránit 

možnému poranění jehlou po podání injekce. První typ injekční stříkačky je opatřen automatickým 

bezpečnostním systémem a druhý typ je opatřen manuálním bezpečnostním systémem.  
 

Části injekčních stříkaček: 

 

Ochranný kryt jehly 

 

Píst  

 

Úchytka 

 

Bezpečnostní pouzdro 

 

 Obrázek 1. 

Injekční stříkačka s automatickým bezpečnostním systémem 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Injekční stříkačka s manuálním bezpečnostním systémem 
 
Obrázek 2.  

Injekční stříkačka s manuálním         

bezpečnostním systémem                                 

Obrázek 3. 

Injekční  stříkačka  s manuálním 

bezpečnostním  systémem  se  znázorněním                                                                               

přetažení 

bezpečnostního 

pouzdra                                                                                   

přes jehlu PO POUŽITÍ                                                                               

 
 

 

 

 

 
NÁVOD K 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARIXTRA „KROK ZA KROKEM“ 

 
Instrukce k podávání                                                                                          

Tyto instrukce jsou společné pro oba typy injekčních stříkaček 
(s automat

ickým i manuálním bezpečnostním systémem). 

případě, že se instrukce liší podle typu injekční stříkačky, je to jasně v instrukcích uvedeno.  

 

1. Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou a utřete je do sucha. 
 
2. 

Vyjměte injekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte, že:                                                                                                                                                           

• 

ještě neuplynula doba použitelnosti přípravku 

99 

• 

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice 

• 

injekční stříkačka nebyla otevřena nebo poškozena                               

 
                              

3. Sedněte si nebo lehněte do pohodlné polohy.                                      
Vyberte si místo v 

dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm  

od pupku (obrázek A)

Střídejte levou a pravou                                        

dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak 

nepříjemný pocit v místě podání injekce.  
Jestliže není možné injekci aplikovat v 

dolní  oblasti  břicha, 

poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou nebo lékařem.  
 

 

 

 
 

Obrázek A 

4. 

Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.                                

5. Odstraňte ochranný kryt jehly, nejprve točením (obrázek 
B1)  a poté tahem v 

přímém směru od těla stříkačky (obrázek 

B2). 
Ochranný kryt jehly odložte. 
 

Důležité upozornění 

•  Nedotýkejte se jehly 

nebo nedovolte, aby přišla do 

kontaktu s 

nějakým povrchem před podáním injekce.    

• 

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je 

normální. Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu 

před podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva. 
 
           
 
 
                                                                                            
 

 

 

Obrázek B1 
 

 

Obrázek B2 

 
 
 
6. 

Jemně sevřete kůži, která byla očištěna, a udělejte 

řasu. Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu 
celé aplikace (obrázek C).  
 
 

 

 

 

 

Obrázek C 

100 

7. Uchopte pevně stříkačku v místě úchytky. 

Zaveďte celou délku jehly kolmo  

do kožní řasy (obrázek D). 
 
 

 

 

Obrázek D 

 
 

8. Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak 
nejdále to jde.
 (obrázek E). 
 
 

 

 

 

Obrázek E  

Injekční stříkačky s automatickým systémem 

9. Uvolněte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže 

a  vtažena  do  bezpečnostního  pouzdra,  kde  bude  trvale 

uzamčena (obrázek F). 

 

 
 
 

 

 

 

 

Obrázek F  

Injekční stříkačky s manuálním systémem 
 
9.
 

Po  podání  injekce  uchopte  injekční  stříkačku  do  jedné  ruky  tak,  že  ji  uchopíte  za 

bezpečnostní  pouzdro,  druhou  rukou  uchopte  úchytku  a  silně  ji  zatáhněte  směrem 
dozadu. Tímto zp

ůsobem  odblokujete  pouzdro.  Posouvejte  pouzdro  po  injekční 

stříkačce, dokud se nezablokuje v poloze, kdy jehlu překrývá. 

Toto je znázorněné na obrázku na začátku těchto instrukcí. 
 
 
 

Nevyhazujte  použitou  injekční  stříkačku  do  domácího  odpadu.  Zlikvidujte  použitou  stříkačku 

podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. 

101 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Arixtra 5 

mg/0,4 ml injekční roztok 

Arixtra 7,5 

mg/0,6 ml injekční roztok 

Arixtra 10 mg/0,8 ml injekční roztok 

fondaparinuxum natricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se 

svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

• Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této 

příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Arixtra uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Arixtra a k čemu se používá 

 
Arixtra je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický 

přípravek). 

Arixtra obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu. Tato látka 

potlačuje účinek srážlivého faktoru Xa („deset-A“) v krvi a tím zabraňuje tvorbě nežádoucích 
krevních sraženin (trombózy) v cévách. 
 
Arixtra se používá k 

léčení pacientů s krevními sraženinami v cévách nohou (hluboká žilní 

trombózaa/nebo v cévách plic (plicní embolie). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arixtra používat  

 
Nepo

užívejte přípravek Arixtra: 

• 

jestliže jste alergický(á) 

na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

• 

jestliže nadměrně krvácíte 

• 

jestliže máte bakteriální infekci srdce 

• 

jestliže máte velmi závažné o

nemocnění ledvin. 

→Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, 

oznamte to svému lékaři. V těchto 

situacích nesmíte Arixtru používat 
 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Arixtra je zapotřebí: 

Před použitím přípravku Arixtra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

• 

jestliže máte riziko nekontrolovatelného krvácení (hemoragie), jako je: 

žaludeční vřed, 

krvácivé onemocnění, 

102 

čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení), 

jste krátce po operaci 

mozku, míchy nebo očí; 

• 

jestliže máte závaž

né onemocnění jater; 

• 

jestliže máte onemocnění ledvin; 

• 

jestliže vám je 75 let nebo více. 

 
→Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, 

oznamte to svému lékaři. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Arixtra nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 17 let. 
 
 Dal

ší léčivé přípravky a přípravek Arixtra 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Toto se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského 

předpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Arixtra nebo naopak mohou být 

ovlivněny přípravkem Arixtra. 
 

Těhotenství a kojení 

Přípravek Arixtra nesmí být podáván těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné. 

Kojení se během léčby přípravkem Arixtra nedoporučuje. 
Pokud jste 

těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Přípravek Arixtra obsahuje sodík 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy 
zanedbatelné. 
 

Injekce přípravku Arixtra obsahují latex 
Ochranný kryt jehly obsahuje latex

, který může u osob citlivých na latex vyvolat alergické reakce. 

Jestliže trpíte přecitlivělostí na latex, 

sdělte to svému lékaři před zahájením léčby přípravkem 

Arixtra. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Arixtra používá 

 
Vždy používejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Vaše tělesná hmotnost 

Obvyklá dávka 

Méně než 50 kg 

mg jedenkrát denně 

50 kg až 100 kg 

7,5 

mg jedenkrát denně 

Více než 100 kg 

10  mg  jedenkrát  denně.  Tato  dávka  může  být 
snížena na 7,5 

mg  jedenkrát  denně,  pokud  máte 

středně závažné onemocnění ledvin 

 

Tato dávka se podává každý den přibližně ve stejnou dobu. 
 
Jak se Arixtra podává 

• 

Arixtra se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti. Přípravek 

je podáván pomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesnou dávku, kterou 

potřebujete. K dispozici jsou injekční stříkačky s obsahem dávky o velikosti 5 mg, 7,5 mg a 10 mg. 
Návod k použití „krok-za-

krokem“ je uveden na konci této příbalové informace. 

 

• 

Nevstřikujte Arixtru do svalu. 

 
Jak dlouho se Arixtra podává 

103 

L

éčba Arixtrou pokračuje tak dlouho, jak Vám řekl lékař, poněvadž Arixtra zabraňuje rozvoji 

závažných stavů. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Arixtra, než jste měl(a) 

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Arixtra 

•  Pou

žijte dávku hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, 

abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 

• 

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Nepřestávejte používat přípravek Arixtra bez porady s lékařem 

Jestliže ukončíte léčbu dříve, než Vám řekl lékař, krevní sraženina nemusí být ještě dostatečně 

vyléčena a riskujete též rozvoj nové krevní sraženiny v žíle Vaší nohy nebo v plicích. 

Před 

skon

čením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto 

přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
 
Závažné alergické reakce (anafylaxe): 

Vyskytují se u pacientů léčených přípravkem Arixtra velmi 

vzácně (až u 1 z 10 000). Příznaky zahrnují: 

• 

otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující obtíže při polykání nebo dýchání 

•  mdloba. 

 

Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky, 

neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte 

přípravek Arixtra užívat. 

 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit u více než 1 ze 100 pacient

ů léčených přípravkem Arixtra 

•  krvácení 

(například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu, 

modřiny). 

  

Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit 

až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Arixtra 

•  otok (edém

•  bolest hlavy 

•  bolest 

•  pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus

• 

snížení počtu červených krvinek (anémie

• 

snížení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve) 

• 

zvýšení určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 z 

1000 pacientů léčených přípravkem Arixtra 

•  alergická reakce 

(včetně svědění, otoků, vyrážky) 

• 

vnitřní krvácení do mozku, jater nebo břišní dutiny 

•  vyrážka 

• 

závratě 

104 

•  bolest a otok v 

místě injekce 

• 

zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve) 

•  zvýšení nebílkovinného dusíku v krvi 

•  bolest žaludku 

• 

svědění 

•  zažívací potíže 

• 

průjem nebo zácpa 

• 

zvýšení hladiny bilirubinu (látka tvořená v játrech) v krvi 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z ne

žádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežád

oucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. 

Jak 

přípravek Arixtra uchovávat 

 

•  Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

• 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 

• 

Přípravek Arixtra nemusí být uchováván v ledničce. 

 
Nepoužívejte 

tento přípravek: 

• 

po uplynutí doby použitelnosti uved

ené na štítku a krabičce. 

• 

jestliže jste si všiml(a), že roztok obsahuje částečky látky nebo změnil barvu; 

• 

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená; 

• 

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned. 

 

Likvidace injekčních stříkaček: 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky nebo injekční stříkačky do odpadních vod nebo domácího 
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Arixtra obsahuje 
 

Léčivou látkou je: 

•  fondaparinuxum natricum 5 mg v 

0,4 ml injekčního roztoku 

•  fondaparinuxum natricum 7,5 mg v 

0,6 ml injekčního roztoku 

•  fondaparinuxum natricum 10 mg v 

0,8 ml injekčního roztoku 

 
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný 

úpravě pH (viz bod 2). 

 

Arixtra neobsahuje žádné složky připravené ze zvířecího materiálu. 
 

Jak přípravek Arixtra vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Arixtra je čirý a bezbarvý až nažloutlý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných 

injekčních stříkačkách s automatickým bezpečnostním systémem napomáhajícím zabránění poranění 
hrotem jehly po použití. 
Je dostupný v 

balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách (na trhu nemusí být všechny 

velikosti balení). 
 

105 

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalech přípravku Arixtra: 
 
EXP = Použitelné do  

Lot = Číslo šarže  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko 
 
Výrobce: 
Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné inf

ormace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci. 
 

België/Belgique/Belgien

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tél/Tel: 080074944 /+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél/Tel: 80027915/+44 (0)1423 852 898

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

България

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Teл.: 024917582/+44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Magyarország

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel.: 0680020832/+44 (0)1423 852 994

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Česká republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 228880774/+44 (0)1423 852 991

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Malta

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Danmark

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tlf: 80250539/+44 (0)1423 852 992 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Nederland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 08000224668/+44 (0)1423 533 573

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Deutschland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel.: 0800 589 3218/+44 (0)1748 828 889

 

Norge

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tlf: 80010093/+44 (0)1423 852 995

 

106 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Eesti

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 6682893/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Österreich

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800006584/+44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ελλάδα

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Τηλ: 00800128244/+44 (0)1423 852 990

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Polska

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel.: 008001211566/+44 (0)1423 852 859

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

España

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098847/+44 (0)1423 852 849

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Portugal

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800855770/+44 (0)1423 852 850

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

France

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tél.: + 33 (0)1 39177000

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

România

 

Aspen Pharma Trading Limited. 

 

Tel: 316300212/+44 (0)1423 852 876

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Hrvatska

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 017776395/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 018888201/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ireland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 00800 004 04142 /+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Slovenská republika

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800001427/+44 (0)1423 852 899

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Ísland

 

Aspen Pharma Trading Limited.

 

Sími: +44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Suomi/Finland

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Puh/Tel: 0800918141/+44 (0)1423 852 993

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Italia

 

Aspen Pharma Trading Limited

 

Tel: 800098313/+44 (0)1423 533 687

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Sverige

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0200883595/+44 (0)1423 852 900

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

107 

 

Κύπρος

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Τηλ: 80096374/+44 (0)1423 852 990

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

United Kingdom

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 0800 008 7392/+44 (0)1748 828 391 

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Latvija

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 66163124/+44 (0) 1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

Liechtenstein

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: +44 (0)1748 828 889

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

Lietuva

 

Aspen Pharma Trading Limited 

 

Tel: 052140291/+44

 

(0)1748 828 391

 

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

 

 

 

 
 

108 

Typy bezpečnostních stříkaček 

U  přípravku  Arixtra  se  používají  dva  typy  bezpečnostních  stříkaček.  Tyto  stříkačky  mají  zabránit 
možnému por

anění jehlou po podání injekce. První typ injekční stříkačky je opatřen automatickým 

bezpečnostním systémem a druhý typ je opatřen manuálním bezpečnostním systémem.  
 

Části injekčních stříkaček: 

 

Ochranný kryt jehly 

 

Píst  

 

Úchytka 

 

Bezpečnostní pouzdro 

 

 Obrázek 1. 

Injekční stříkačka s automatickým bezpečnostním systémem 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Injekční stříkačka s manuálním bezpečnostním systémem 
 
 
Obrázek 2. 

Injekční stříkačka s manuálním         

bezpečnostním systémem                                 

Obrázek 3.  I

njekční  stříkačka  s manuálním  

bezpečnostním  systémem  se  znázorněním                                                                               

přetažení 

bezpečnostního 

pouzdra                                                                                   

přes jehlu PO POUŽITÍ                                                                               

 
 

 

 

 

 
NÁVOD K 

POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARIXTRA „KROK ZA KROKEM“ 

 
Instrukce k podávání                                                                                          

Tyto  instrukce  jsou  společné  pro  oba  typy  injekčních  stříkaček  (s  automatickým  i  manuálním 

bezpečnostním  systémem).  V případě,  že  se  instrukce  liší  podle  typu  injekční  stříkačky,  je  to  jasně 
v instrukcích uvedeno.  
 

1. Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou a utřete je do sucha. 
 
2. 

Vyjměte injekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte, že:                                                                                                                                                    

•  j

eště neuplynula doba použitelnosti přípravku 

109 

• 

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice 

• 

injekční stříkačka nebyla otevřena nebo poškozena                               

 
                              

3.  Sedněte  si  nebo  lehněte  do pohodlné polohy. 

                                     

Vyberte si místo v 

dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm  

od pupku (obrázek A)

Střídejte levou a pravou                  

dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak 

nepříjemný pocit v místě podání injekce.  
Jestliže není možné injekci aplikovat v 

dolní  oblasti  břicha, 

poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou nebo lékařem.  
 

 

 

 
 

Obrázek A 

4. 

Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.   

                                  

5. Odstraňte ochranný kryt jehly, nejprve točením (obrázek 
B1)  a poté tahem v 

přímém směru od těla stříkačky (obrázek 

B2). 
Ochranný kryt jehly odložte. 
 

Důležité upozornění 

•  Nedotýkejte se jehly 

nebo nedovolte, aby přišla do 

kontaktu s 

nějakým povrchem před podáním injekce.    

• 

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je 

normální. Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu 

před podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva. 
 
           
 
 
                                                                                            
 

 

 

Obrázek B1 

 

Obrázek B2 

 
 
6. 

Jemně sevřete kůži, která byla očištěna, a udělejte 

řasu. Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu 
celé aplikace (obrázek C).  
 
 

 

 

 

 

Obrázek C 

110 

7. Uchopte pevně stříkačku v místě úchytky. 

Zaveďte celou délku jehly kolmo do kožní řasy (obrázek D). 
 
 

 

 

Obrázek D 

 
 

8. Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak 
nejdále to jde.
 (obrázek E). 
 
 

 

 

 

Obrázek E  

Injekční stříkačky s automatickým systémem 
 

9. Uvolněte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže 

a  vtažena  do  bezpečnostního  pouzdra,  kde  bude  trvale 

uzamčena (obrázek F). 

 

 
 
 

 

 

 

 

Obrázek F  

Injekční stříkačky s manuálním systémem 
 
9.
 

Po  podání  injekce  uchopte  injekční  stříkačku  do  jedné  ruky  tak,  že  ji  uchopíte  za 

bezpečnostní  pouzdro,  druhou  rukou  uchopte  úchytku  a  silně  ji  zatáhněte  směrem 

dozadu.  Tímto  způsobem  odblokujete  pouzdro.  Posouvejte  pouzdro  po  injekční 

stříkačce, dokud se nezablokuje v poloze, kdy jehlu překrývá. 

Toto je znázorněné na obrázku na začátku těchto instrukcí. 
 
 
 
Ne

vyhazujte  použitou  injekční  stříkačku  do  domácího  odpadu.  Zlikvidujte  použitou  stříkačku 

podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. 

111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA IV 

 

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI 

112 

Vědecké závěry

 

 
S ohledem na hodnotící 

zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / 

aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro fondaparinux dospěl výbor CHMP k těmto 

vědeckým závěrům: 

 

V informacích o 

přípravku jsou zmíněny alergické reakce (včetně velmi vzácně hlášeného 

angioedému, anafylaktoidní/anafylaktické reakce) pro dvě indikace (závažnější ortopedická operace 

dolních končetin a/nebo operace břicha a léčba žilních tromboembolických příhod), ale nikoliv pro 

nemocné pacienty. Po kumulativním přezkoumání údajů o imunitní/alergické reakci (které bylo 
provedeno v roce 2012) došlo k aktualizaci a 

zahrnutí příhod výskytu angioedému, anafylaktoidní 

reakce a 

anafylaxe do dokumentu CCDS. Protože tyto příhody byly přidány do dokumentu CCDS po 

registraci přípravku a přezkoumání všech hlášení, vztahují se na všechny indikace, včetně nemocných 

pacientů. 

 

tohoto důvodu, s přihlédnutím k dostupným údajům týkajícím se alergických reakcí při použití 

fondaparinuxu, výbor PRAC usoudil, že změny v informacích o léčivém přípravku obsahujícím 
fondaparinux jsou nutné. 

 

Výbor CHMP souhlasí s 

vědeckými závěry výboru PRAC. 

 

Zdůvodnění změny v registraci 
 

Na základě vědeckých závěrů týkajících se fondaparinux výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr 

přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího / léčivých přípravků obsahujících fondaparinux 

zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované 

změny. 
 

Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci. 

 

Recenze

Recenze produktu ARIXTRA 7,5 MG/0,6 ML 2X0.6ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ARIXTRA 7,5 MG/0,6 ML 2X0.6ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám