Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ARGOFAN 75 SR 100X75MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68890

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 68890
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40084
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Argofan SR se také používá k předcházení návratů depresivních záchvatů nebo k prevenci opakování nových depresivních záchvatů. Argofan SR je určen k léčbě některých typů úzkosti, jako je např. sociální úzkostná porucha (strach ze sociálních kontaktů s lidmi) nebo generalizovaná úzkostná porucha (dlouhodobá zvýšená úzkost), včetně jejich dlouhodobé léčby.

Příbalový leták

1/9 

 

Sp.zn.sukls72705/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ARGOFAN 75 SR 

ARGOFAN 150 SR 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

venlafaxinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Argofan SR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat 

3. 

Jak se přípravek Argofan SR užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Argofan SR uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Argofan SR a k čemu se používá 

 
Přípravek Argofan SR je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného 
vychytávání  serotoninu  a  noradrenalinu  (SNRI).  Tato  skupina  léčiv  se  používá  k léčení  deprese  a 
dalších  onemocnění,  jako  např.  úzkostná  porucha.  Lidé,  kteří  jsou  depresivní  a/nebo  úzkostní,  mají 
nižší  hladinu  serotoninu  a  noradrenalinu  v mozku.  Není  zcela  známo,  jak  antidepresiva  fungují,  ale 
mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. 
 
Přípravek Argofan SR je určen k léčbě depresí u dospělých. 
Přípravek  Argofan  SR  je  určen  také  k léčbě  dospělých  s následujícími  úzkostnými  poruchami: 
generalizovaná  úzkostná  porucha,  sociální  úzkostná  porucha  (strach  nebo  vyhýbání  se  sociálním 
situacím) a panická porucha (záchvaty náhlé úzkosti). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch 
je  důležitá  k tomu,  aby  Vám  bylo  lépe.  Pokud  tyto  poruchy  nejsou  léčeny,  Vaše  potíže  mohou 
přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Argofan SR užívat 

 
Neužívejte přípravek Argofan SR
 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  venlafaxin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

 

užíváte-li  nebo  jste  v posledních  14  dnech  užívali  léky  nazývané  ireversibilní  inhibitory 
monoaminooxidázy  (IMAO),  které  se  užívají  k léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  choroby. 
Užívání ireversibilních IMAO s přípravkem Argofan SR může vyvolat závažné, nebo dokonce 
život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání 

2/9 

 

přípravku Argofan SR než začnete užívat nějaký IMAO (viz bod „Serotoninový syndrom“ a 
„Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR“). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Argofan SR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Užíváte-li  další  léky,  které  při  současném  užívání  s přípravkem  Argofan  SR  mohou  zvýšit 
riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Argofan 
SR“); 

 

Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh zeleného zákalu (zvýšený nitrooční tlak); 

 

Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak; 

 

Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění; 

 

Bylo-li Vám řečeno, že máte nepravidelný srdeční rytmus; 

 

Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče); 

 

Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatremie); 

 

Máte-li  sklon  ke  vzniku  podlitin  nebo  k  častému  krvácení  (porucha  krvácení  v anamnéze) 
nebo  pokud  užíváte  další  léky,  které  mohou  zvýšit  riziko  krvácení,  např.  warfarin  (užívaný 
k prevenci tvorby krevních sraženin); 

 

Máte-li zvýšenou hladinu cholesterolu; 

 

Máte-li  nebo  jste  někdy  měl(a),  nebo  někdo  z Vaší  rodiny  mánii  nebo  bipolární  poruchu 
(nadměrný pocit vzrušení nebo euforie); 

 

Pokud se u Vás již někdy projevilo agresivní chování. 

 
Přípravek  Argofan  SR  může  v průběhu  prvních  několika  týdnů  léčby  vyvolat  pocit  neklidu  nebo 
neschopnost sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl(a) byste informovat lékaře. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození 
nebo  na  sebevraždu.  Frekvence  těchto  myšlenek  se  může  zvýšit  poté,  co  začnete  poprvé  užívat 
antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem 
dvou týdnů, ale někdy déle. 
 
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít: 

 

jestliže jste už předtím měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 

 

jestliže  jste  mladý(á)  dospělý(á).  Informace  z klinických  studií  ukazují  zvýšené  riziko 
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (méně  než  25  let)  s psychiatrickým 
onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy. 

Pokud  budete  mít  kdykoli  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  na  sebevraždu,  ihned  vyhledejte  lékaře 
nebo jděte přímo do nemocnice. 
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že trpíte depresí, nebo že máte 
úzkostnou  poruchu,  a  požádáte je  o  přečtení této  příbalové informace. Můžete je  požádat, aby  Vám 
řekli,  pokud  si  budou  myslet,  že  se  Vaše  deprese  nebo  úzkost  zhoršuje,  pokud  budou  mít  obavu  ze 
změn ve Vašem chování. 
 
Sucho v ústech 
10  %  pacientů  léčených  venlafaxinem  trpí  suchem  v ústech.  To  může  zvýšit  riziko  vzniku  zubního 
kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní. 
 
Diabetes (cukrovka) 
Vlivem přípravku Argofan SR se může změnit hladina cukru ve Vaší krvi. Bude tedy možná potřeba 
upravit dávkování Vašich léků na cukrovku.. 
 
Děti a dospívající  
Přípravek Argofan SR by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že 
u  pacientů  do  18  let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny  přípravků,  je  zvýšené  riziko  výskytu 

3/9 

 

nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání 
(převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Argofan SR pacientům 
do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek 
Argofan SR pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl(a) 
byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem Argofan SR, objeví 
nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání 
a  rozvoj  poznání  a  chování  při  léčení  přípravkem  Argofan  SR  nebyla  dosud  v  této  věkové  skupině 
prokázána. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Argofan SR 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Váš lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat přípravek 
Argofan SR současně s dalšími léky. 
 
Nezačínejte  užívat  ani  neukončujte  užívání  jakéhokoli  léku,  včetně  těch,  které  jste  si  koupili  bez 
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
 

Inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO),  používané  k léčbě  depresí  nebo  Parkinsonovy 
choroby se nesmí užívat spolu s přípravkem Argofan SR. 
Informujte svého lékaře, pokud 
jste v posledních 14 dnech užili tyto léky. (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, 
než začnete přípravek Argofan SR užívat“); 

 

Při  léčbě  venlafaxinem,  zvláště  je-li  užíván  s dalšími  léky,  se  může  objevit  serotoninový 
syndrom
,  potenciálně  život  ohrožující  stav  nebo  reakce  typu  neuroleptického  maligního 
syndromu (NMS) (viz bod “Možné nežádoucí účinky”). 
Příklady takových léčiv zahrnují: 
-  triptany (používané k léčbě migrény); 
-  ostatní léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo 

léky s obsahem lithia; 

-  léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí); 
-  léky obsahující moklobemid, reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy (používané k léčbě 

deprese); 

-  léky obsahující sibutramin (užívané ke snížení tělesné hmotnosti); 
-  léky obsahující tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin nebo pentazocin (určené k léčbě 

bolesti); 

-  léky obsahující dextromethorfan (určený k léčbě kašle); 
-  léky  obsahující  methadon  (určený  k odvykání  drogové  závislosti  nebo  léčbě  velmi  silné 

bolesti); 

-  léky obsahující methylenovou modř (užívanou k léčbě vysokých hladin methemoglobinu 

v krvi); 

-  léky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, 

používaný k léčbě mírných depresí); 

-  léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi); 
-  antipsychotika  (používaná  k léčbě  nemocí  se  symptomy  jako  jsou  slyšení,  vidění  nebo 

vnímání  věcí,  které  nejsou  přítomny,  chybná  přesvědčení,  neobvyklá  podezřívavost, 
zmatený úsudek a uzavření se do sebe). 

 

Známky  a  příznaky  serotoninového  syndromu  mohou  zahrnovat  kombinaci  následující 
příznaků:  neklid,  halucinace,  ztráta  koordinace,  zrychlený  srdeční  rytmus,  zvýšená  tělesná 
teplota,  rychlé  změny  krevního  tlaku,  zesílené  reflexy,  průjem,  kóma  (bezvědomí),  pocit  na 
zvracení, zvracení. 

 

Serotoninový syndrom ve své nejtěžší formě může připomínat neuroleptický maligní syndrom 
(NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  kombinaci  horečky,  zrychleného 

4/9 

 

srdečního  tepu,  pocení,  silné  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti  a  zvýšených  hladin  svalových 
enzymů (stanovených krevním testem). 
Pokud  si  myslíte,  že  se  u  Vás  vyskytl  serotoninový  syndrom,  ihned  kontaktujte  svého 
lékaře nebo vyhledejte lékařskou pohotovost v nejbližší nemocnici. 


 

U  uživatelek  hormonální  antikoncepce  byly  hlášeny  případy  nechtěného  těhotenství,  pokud 
byl současně užíván venlafaxin. Neexistuje však jasný důkaz, že k otěhotnění došlo důsledkem 
lékové interakce s venlafaxinem.     

 
Pokud užíváte léky, které mohou ovlivňovat Váš srdeční rytmus, musíte to sdělit svému lékaři. 
 
Příkladem takových léků jsou: 

Antiarytmika jako chinidin, amiodaron, sotalol nebo dofetilid (užívané k léčbě abnormálního 
srdečního rytmu); 

Antipsychotika jako thioridazin (viz také „Serotoninový syndrom“ výše); 

Antibiotika jako erythromycin nebo moxifloxacin (užívané k léčbě bakteriálních infekcí); 

Antihistaminika (užívaná k léčbě alergie). 

 
Následující  léky  mohou  také  ovlivňovat  účinek  přípravku  Argofan  SR  a  měly  by  být  užívány 
s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující: 

 

Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním); 

 

Clarithromycin, telithromycin (antibiotika určená k léčbě infekcí); 

 

Atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir (určené k léčbě HIV infekce); 

 

Haloperidol nebo risperidon (k léčbě psychiatrických stavů); 

 

Metoprolol (betablokátor k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží). 

 
Přípravek Argofan SR s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Argofan SR se má užívat s jídlem (viz bod 3). 
Po dobu užívání přípravku Argofan SR byste se měli vyvarovat pití alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste přípravek 
Argofan SR užívat až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě. 
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog ví, že užíváte přípravek Argofan SR. Užívání podobných látek (tzv. 
SSRI)  během  těhotenství  může  u  dětí  zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv. 
perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním 
kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u 
svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. 

Pokud tento přípravek užíváte během těhotenství, může mít Vaše dítě po porodu další potíže. Může 
špatně prospívat nebo mít potíže s dýcháním. Pokud Vaše dítě jeví po porodu tyto příznaky a Vy máte 
obavy, kontaktujte svého lékaře, který Vám poradí. 

Přípravek  Argofan  SR  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Existuje  riziko,  že  tak  bude  účinkovat  na 
dítě.  Proto  byste  se  měla  poradit  s lékařem  a  on/ona  rozhodne,  zda  přerušíte  kojení  nebo  léčení 
přípravkem Argofan SR.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  dopravní  prostředky  ani neobsluhujte stroje,  dokud  si  neověříte, jak  Vás  přípravek  Argofan 
SR ovlivňuje. 
 
 
 
 

5/9 

 

3. 

Jak se přípravek Argofan SR užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá  doporučená  počáteční  dávka  k léčbě  deprese,  generalizované  úzkostné  poruchy  a  sociální 
úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až 
na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Pokud se léčíte s panickou poruchou, Váš lékař Vám 
předepíše  nižší  počáteční  dávku  (37,5  mg  venlafaxinu)  a  pak  Vám  ji  bude  postupně  zvyšovat. 
Maximální  dávka  k léčbě  generalizované  úzkostné  poruchy,  sociální  úzkostné  poruchy  a  panické 
poruchy je 225 mg/den. 
 
Užívejte  přípravek  Argofan  SR  každý  den  přibližně  ve  stejnou  denní  dobu,  buď  ráno,  nebo  večer. 
Tablety  se  musí  polykat  celé,  zapíjet tekutinou,  nesmí  se  drtit,  žvýkat  ani  rozpouštět.  Přípravek 
Argofan SR by se měl užívat s jídlem. 
 
Pokud máte problémy s játry nebo ledvinami, poraďte se svým lékařem, protože Vaši dávku přípravku 
Argofan SR bude možná potřeba upravit. 
 
Bez  porady  s lékařem  nepřestávejte  tento  přípravek  užívat  (viz  bod  “Jestliže  jste  přestal(a)  užívat 
přípravek Argofan SR
”). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku

 

Argofan SR, než jste měl(a) 

Jestliže jste užili větší množství přípravku Argofan SR než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte 
svého lékaře nebo lékárníka. 
Příznaky  možného  předávkování  mohou  zahrnovat  zrychlení  srdečního  tepu,  změny  v bdělosti  (v 
rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Argofan SR 
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas 
k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku Argofan 
SR, než máte na každý den předepsáno.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR 
Nepřestávejte v užívání  přípravku Argofan SR, nebo nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to 
ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Argofan SR, poradí 
Vám, jak postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku 
Argofan  SR  se  mohou  vyskytnout  nežádoucí  účinky,  zvláště  je-li  léčba  ukončena  náhle,  nebo  když 
jsou  dávky  sníženy  příliš  rychle.  Někteří  pacienti  mohou  pocítit  nežádoucí  účinky  jako  je  únava, 
závratě,  pocit  na  omdlení,  bolest  hlavy,  nespavost,  noční  můry,  sucho  v ústech,  ztráta  chuti  k jídlu, 
nevolnost,  zvracení,  průjem,  nervozita,  agitovanost  (pohybový  neklid),  úzkost,  zmatenost,  zvonění 
v uších, mravenčení nebo vzácně pocity elektrického šoku, slabost, třes, pocení, křeče, nebo příznaky 
chřipky. 
Váš lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Argofan SR postupně ukončena. Pocítíte-li 
některý  z těchto  příznaků  nebo jiné  příznaky,  které vás  budou  trápit,  požádejte  svého  lékaře  o  další 
rady. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

6/9 

 

 
Pokud  se  objeví  některý  z následujících  účinků,  neužívejte  dále  přípravek  Argofan  SR.  Neprodleně 
informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

 

Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání; 

 

Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou; 

 

Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka; 

 

Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které 
často svědí). 

  

Známky  a  symptomy  serotoninového  syndromu,  které  mohou  zahrnovat  neklid,  halucinace, 
ztrátu  koordinace,  rychlý  srdeční  rytmus,  zvýšení  tělesné  teploty,  rychlé  změny  krevního 
tlaku, zesílené reflexy, průjem, kóma (bezvědomí), nevolnost, zvracení. Nejzávažnější forma 
serotoninového  syndromu  se  může  podobat  neuroleptickému  malignímu  syndromu  (NMS). 
Známky a symptomy NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního rytmu, 
pocení,  závažné  svalové  ztuhlosti,  zmatenosti,  zvýšení  hladiny  svalového  enzymu  (zjištěné 
v krevním testu). 

 
Další nežádoucí účinky o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře

 

Kašel, sípání, dušnost a vysoká tělesná teplota; 

 

Černá (dehtovitá) stolice nebo krev ve stolici; 

 

Žluté zabarvení kůže nebo očí, svědění při močení nebo tmavé zabarvení moči, které může být 
příznakem zánětu jater (hepatitida); 

 

Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak; 

 

Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice; 

 

Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty; 

 

Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklého nabuzení); 

 

Příznaky z vysazení léčby (viz bod 3. „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Argofan SR“); 

 

Příznak z vysazení (viz bod

 “Jak se přípravek Argofan SR užívá” a  “Jestliže jste přestal(a) 

užívat přípravek Argofan SR”.

 

 

Zvýšená krvácivost, pokud se zraníte nebo říznete, může trvat déle než obvykle, než se krvácení 
zastaví. 
 

Úplný seznam nežádoucích účinků 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): 
 

 

Závrať, bolest hlavy. 

 

Nevolnost, sucho v ústech.  

 

Pocení (včetně nočního pocení). 

 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): 

 

 

Snížení chuti k jídlu. 

 

zmatenost; pocit odcizení od sebe samotného či okolí, neschopnost dosáhnout orgasmu, snížené 
libido (pohlavní touha), nervozita, nespavost, abnormální sny. 

 

Ospalost, třes, mravenčení a brnění, zvýšený svalový tonus (napětí). 

 

Poruchy  vidění,  včetně  rozmazaného  vidění,  rozšířené  zornice,  neschopnost  automatické 
akomodace (zaostření) oka. 

 

Zvonění v uších (tinitus). 

 

Palpitace (bušení srdce vnímané pacientem). 

 

Zvýšený krevní tlak, návaly horka. 

 

Zívání. 

 

Zvracení, zácpa, průjem. 

 

Zvýšená četnost močení, obtížné a bolestivé močení. 

7/9 

 

 

Poruchy  menstruace,  jako  zvýšené  krvácení  při  menstruaci  nebo  zvýšená  nepravidelnost 
krvácení, 

 

Poruchy ejakulace (u mužů), porucha erekce (impotence). 

 

Slabost (astenie), únava, zimnice. 

 

Zvýšený cholesterol. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

Halucinace,  pocit  odcizení  od  reality,  agitovanost  (neklid),  abnormální  orgasmus  (u  žen), 
nedostatek citů nebo emocí, povznesená nálada, skřípaní zubů. 

 

Pocit  neklidu  nebo  neschopnost  zůstat  v klidu,  mdloba,  mimovolní  pohyby  svalů,  porucha 
koordinace a rovnováhy, změny chuti. 

 

Zrychlení srdečního rytmu, pocit závratě (zvláště po příliš rychlém postavení se). 

 

Dušnost. 

 

Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, která může být známkou krvácení do 
trávícího traktu. 

 

Podlitiny především na tváři, ústech, jazyku, oblasti krku nebo rukou a chodidel a/nebo výskyt 
svědivé vyrážky (kopřivky). 

 

Citlivost na sluneční záření, modřiny, vyrážka, nadměrné vypadávání vlasů. 

 

Neschopnost se vymočit. 

 

Zvýšení tělesné hmotnosti, snížení tělesné hmotnosti. 
 

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): 
 

 

Křeče nebo záchvaty. 

 

Inkontinence moči (neschopnost udržet moč). 

 

Nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku (mánie). 
 

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 
 

 

Snížený počet krevních destiček v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; 
poruchy krve, což může vést ke zvýšenému riziku infekce. 

 

Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být 
závažná alergická reakce). 

 

Nadměrný  příjem  vody  (známý  jako  SIADH  –  syndrom  nepřiměřené  sekrece  antidiuretického 
hormonu). 

 

Snížená hladina sodíku v krvi. 

 

Myšlenky na sebepoškození nebo sebevražedné chování; během léčby venlafaxinem nebo krátce 
po jeho vysazení byly hlášeny případy sebevražedného myšlení a chování (viz bod 2). 

 

Dezorientace a zmatenost, často spojená s halucinacemi (delirium), agrese. 

 

Vysoká  teplota  se  ztuhlými  svaly,  zmateností  nebo  agitovaností  (neklidem)  a  pocením,  nebo 
pokud  se  u  Vás  projeví  záškuby  svalů,  které  nelze  ovládat  -  může  se  jednat  o  příznaky 
závažného  stavu,  známého jako  neuroleptický  maligní  syndrom;  pocit euforie,  ospalost,  trvalé 
rychlé  pohyby  očí,  neobratnost,  neklid,  pocit  opilosti,  pocení  nebo  svalová  ztuhlost,  což  jsou 
příznaky serotoninového syndromu, ztuhlost, stahy a mimovolní pohyby svalů. 

 

Silná bolest očí a zhoršené nebo rozmazané vidění. 

 

Točení hlavy (vertigo). 

 

Snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus, který může vést k 
mdlobám; neočekávané krvácení, např. krvácení z dásní, krev v moči nebo zvracení krve, nebo 
nenadálý vznik podlitin nebo porušení krevních cév (křečové žíly). 

 

Kašel,  sípání,  dušnost  a  vysoká  teplota,  což  jsou  příznaky  zánětu  plic  spojeného  se  zvýšením 
počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie). 

8/9 

 

 

Silné  bolesti  břicha  nebo  zad  (které  mohou  indikovat  závažné  problémy  střev,  jater  nebo 
slinivky břišní). 

 

Svědění,  zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  tmavá  moč,  nebo  příznaky  podobné  chřipce,  což  jsou 
příznaky zánětu jater (hepatitida), mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi. 

 

Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění, mírná vyrážka. 

 

Nevysvětlitelná bolest svalů, jejich bolestivost na tlak nebo slabost (rhabdomyolýza). 

 

Abnormální tvorba mateřského mléka. 
 

Přípravek Argofan SR někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi. Jedná se o 
zvýšení  krevního  tlaku,  abnormální  srdeční  rytmus,  mírné  změny  hladin  jaterních  enzymů,  sodíku 
nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může přípravek Argofan SR snižovat počet krevních destiček, což 
může vést ke zvýšenému riziku tvorby podlitin nebo krvácení. Proto Vám Váš lékař může příležitostně 
provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte přípravek Argofan SR dlouhodobě. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Argofan SR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Argofan SR obsahuje 
Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum) 75 mg  nebo 150 mg v jedné 
tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
 
Dalšími pomocnými látkami jsou: hypromelosa, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
disperze kopolymeru MA/EA (1:1) 30%, acetyltriethyl-citrát, mastek. 
 
Jak přípravek Argofan SR vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní (oboustranně vypouklé) tablety o průměru 10 mm (síla 75 mg) 
nebo 11 mm (síla 150 mg). 
Balení obsahuje 30 tablet (3x10 tbl.), 60 tablet (6x10 tbl.) nebo 100 tablet (10x10 tbl.) 

9/9 

 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce: 
Saneca Pharmaceuticals, a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika  
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika, Estonsko, Rumunsko a Slovenská republika:    

Argofan 75/150 SR 

Řecko a Kypr:   

 

 

 

 

 

 

Argofan 75/150 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.8.2015 
 

Recenze

Recenze produktu ARGOFAN 75 SR 100X75MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu ARGOFAN 75 SR 100X75MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám