Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

APO-TIC 30X250MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95571

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 95571
Kód EAN: 8594158130815
Kód SÚKL: 125520
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá k předcházení tvorby sraženin krve v cévách a z toho plynoucích komplikací. Apo-Tic je určen pro pacienty po prodělané mozkové příhodě a pro pacienty s poruchami prokrvení dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi. Ticlopidin užívají i pacienti léčení umělou ledvinou a lze jej rovněž použít k předcházení novému vzniku cévního uzávěru u nemocných po operačních výkonech na srdečních tepnách. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls182844/2017

 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-TIC 

Potahované tablety 

Ticlopidini hydrochloridum 

 
 

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je APO-TIC a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-TIC užívat 
3.  Jak se APO-TIC užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak  APO-TIC uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

1.  Co je APO-TIC a k čemu se používá 

 

 
Tiklopidin-hydrochlorid, léčivá látka přípravku, zabraňuje shlukování krevních destiček a působí tak 
proti vzniku sraženin krve v cévách. 

Přípravek  se  užívá  k  předcházení  tvorby  sraženin  krve  v  cévách  a  z  toho  plynoucích  komplikací.  
APO-TIC  je  určen  pro  pacienty  po  prodělané  cévní  mozkové  příhodě  a  pro  pacienty  s  poruchami 
prokrvení dolních končetin projevujícími se bolestmi při chůzi.

 

Tiklopidin užívají i pacienti na dialýze 

(léčení  umělou  ledvinou)  a  lze  jej  rovněž  použít  k předcházení  cévního  uzávěru  u  nemocných  po 
operačních výkonech na srdečních tepnách. 

Přípravek je určen k léčbě dospělých. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-TIC užívat 

 
Neužívejte přípravek  APO-TIC: 

•  jestliže jste alergický(á) na tiklopidin-hydrochlorid nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

•  jestliže jste nedávno prodělal(a) cévní mozkovou příhodu způsobenou krvácením, 

•  jestliže máte nějaká ložiska, která by mohla krvácet, např. vřed v žaludku či ve střevě, nebo 

krvácení do mozku, 

•  jestliže máte závažnou poruchu krvácivosti, 

•  jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nenormální výsledky krevních testů, např. nízký počet bílých 

krvinek či krevních destiček. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím použitím přípravku APO-TIC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

2/5 

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku APO-TIC je zapotřebí 

•  jestliže máte problémy s játry, 

•  jestliže máte problémy s ledvinami, 

•  jestliže podstupujete chirurgický zákrok (včetně zubního zákroku), 

•  jestliže užíváte léky jako kyselina acetylsalicylová, heparin, nesteroidní protizánětlivé léky, např. 

ibuprofen, nebo antikoagulancia, např. warfarin, z důvodu zvýšeného rizika krvácení při 
souběžném užívání s přípravkem APO-TIC. 

 
Pokud máte naplánován chirurgický zákrok, nezapomeňte o tom lékaře předem informovat, neboť 
Vám může doporučit, abyste tablety dočasně vysadil(a). 
 
Pokud máte podstoupit náhlý, neplánovaný zákrok, nezapomeňte lékaře informovat, že užíváte 
přípravek APO-TIC. 
 
Lékař Vám bude provádět běžné krevní testy ke kontrole složení krve. Obvykle je bude provádět 
každé dva týdny během prvních tří měsíců léčby, a dva týdny po ukončení léčby, pokud léčbu 
ukončíte během prvních tří měsíců. 
 
Pokud zaznamenáte horečku, bolest v krku či vředy v ústech, prodloužené či neobvyklé krvácení, 
tvorbu modřin, purpurovou vyrážku, dehtovitou stolici nebo neurologické příznaky jako halucinace 
(vidění či slyšení věcí, které nejsou), podivné chování, změna duševního stavu, příznaky připomínající 
cévní mozkovou příhodu, bolest hlavy nebo problémy s ledvinami, přestaňte přípravek APO-TIC 
užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Prosím, informujte svého lékaře, jestliže máte problémy s ledvinami. Možná Vás bude chtít pečlivěji 
sledovat. 
 
Kontaktujte svého lékaře, pokud zaznamenáte projevy zánětu jater (hepatitidy), jako je žloutenka 
(zežloutnutí kůže a očního bělma), světlé zbarvení stolice, tmavé zbarvení moči. 
 
Děti a dospívající 
Použití přípravku APO-TIC u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek  APO-TIC
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte následující léky: 

•  Léky zvyšující riziko krvácení, např. kyselina acetylsalicylová, heparin, nesteroidní protizánětlivé 

léky, např. ibuprofen, nebo antikoagulancia, např. warfarin. 

•  Cimetidin (lék na vředy), jelikož zvyšuje množství tiklopidin-hydrochloridu v krvi. 

•  Teofylin (na dýchací obtíže), sedativa (zklidňující léky), léky na spaní nebo fenazon (nesteroidní 

protizánětlivý lék), jelikož tyto léky mohou v těle zůstávat delší dobu a může být nutné, aby lékař 
upravil dávkování. 

•  Antacida (na zažívací obtíže), jelikož účinnost tiklopidin-hydrochloridu může být snížena. 

•  Cyklosporin (používaný po transplantacích), jelikož účinnost cyklosporinu může být snížena a 

může být nutná úprava jeho dávky. 

•  Digoxin (na srdeční onemocnění), jelikož může dojít k mírnému snížení množství digoxinu 

v krvi. 

•  Fenytoin (na epilepsii), jelikož množství fenytoinu v krvi může být jiné, než je obvyklé. 

•  Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (včetně, ale nikoliv omezeno na fluoxetin 

nebo fluvoxamin), léčivé přípravky obvykle užívané k léčbě deprese 

•  Pentoxifylin, léčivý přípravek užívaný při zhoršeném oběhu krve v rukou a nohou. 
 
Přípravek APO-TIC s jídlem a pitím 
Užívejte tablety při jídle a zapijte je vodou. 

3/5 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Neužívejte přípravek APO-TIC, jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nežádoucí účinky přípravku APO-TIC, např. závrať, mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat 
stroje, zejména při souběžném užívání s alkoholem. 

3.  Jak se APO-TIC užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Tablety polkněte a zapijte vodou (asi v polovině jídla). 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí: 
Užívá se jedna tableta dvakrát denně. 
Neužívejte více než dvě tablety denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku  APO-TIC, než jste měl(a) 
Jestliže jste Vy nebo někdo jiný užil(a) větší množství tablet současně, nebo se domníváte, že tablety 
užilo dítě, ihned kontaktujte nejbližší pohotovost v nemocnici nebo svého lékaře. 
Prosím, vezměte s sebou do nemocnice či k lékaři tuto příbalovou informaci a případně zbývající 
tablety. Předávkování může vést k prodloužení krvácení a závažným žaludečním problémům. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek  APO-TIC 
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít tabletu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud již není čas na 
další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-TIC 
Nepřestávejte přípravek APO-TIC užívat bez porady s lékařem. Je důležité, abyste v užívání přípravku 
pokračoval(a), i když se již cítíte lépe. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Poruchy krve a cév 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 uživatelů) 

•  Krevní poruchy (které se mohou projevovat horečkou, zimnicí, bolestí v krku, vředy v ústech či 

krku, neobvyklou únavou či slabostí, neobvyklým krvácením nebo nevysvětlitelnou tvorbou 
modřin). Krevní poruchy se nejčastěji vyskytují během prvních tří měsíců léčby. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelů) 

•  Pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), což zvyšuje riziko tvorby modřin a krvácení 

•  Nenormální rozpad červených krvinek (hemolytická anémie) 

4/5 

•  Infekce krve (sepse), která může vyvolat horečku či zimnici, zrychlený tlukot srdce či zrychlené 

dýchání a septický šok (život ohrožující forma sepse, která vede k selhání více orgánů) z důvodu 
poklesu počtu určitých bílých krvinek (agranulocytóza) 

•  Krvácení či tvorba modřin pod kůží, krvácení z nosu 

•  Krvácení do oka, krev v moči 

•  Zvýšené riziko krvácení během operace a po operaci 

•  Závažná krvácení. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 uživatelů) 

•  Pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), selhání kostní dřeně 

tvořit nové krevní buňky 

•  Porucha zvaná trombotická trombocytopenická purpura, která může být i smrtelná. Jejími 

příznaky jsou neobvyklé krvácení či nevysvětlitelná tvorba modřin, anémie či žloutenka, horečka, 
příznaky připomínající cévní mozkovou příhodu, problémy s ledvinami. 

•  Leukémie 

•  Vyšší počet krevních destiček, než je obvyklé (trombocytóza) 

•  Krvácení do mozku. 
 
Není známo (četnost není možno z dostupných údajů určit) 

•  Krvácení do žaludku či střeva. 
 
Další nežádoucí účinky 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 uživatelů) 

•  Závrať, bolest hlavy 

•  Zažívací obtíže jako pocit na zvracení, zvracení a průjem. Nejčastěji se vyskytují během prvních 

tří měsíců léčby, ale obvykle během několika dnů odezní. 

•  Zvýšená hladina jaterních enzymů. 

•  Alergické kožní reakce jako svědění či vyrážka (včetně kopřivky). Kožní reakce se nejčastější 

vyskytují během prvních tří měsíců léčby. 

•  Dlouhodobá léčba může vyvolat zvýšení hladiny tuků v krvi (např. cholesterolu a triglyceridů), 

zřejmě ale bez vlivu na riziko srdečních či cévních problémů. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 uživatelů) 

•  Mravenčení, znecitlivění nebo slabost na jedné straně těla (smyslové poruchy) 

•  Vředy v žaludku či dvanácterníku 

•  Vzestup bilirubinu 

•  Zánět a odlupování kůže (exfoliativní dermatitida) 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 uživatelů) 

•  Zvonění v uších 

•  Zánět jater (hepatitida) a zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka) v prvních měsících léčby 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 uživatelů) 

•  Reakce imunitního systému jako bolest a otok kůže (Quinckeho edém), zánět cév (vaskulitida), 

zvýšený počet jednoho druhu bílých krvinek (eozinofilie), onemocnění postihující kůži a klouby 
(lupus erythematosus), alergický zánět ledvin, někdy vedoucí k selhání ledvin, bolest kloubů, 
alergické onemocnění plic, závažná reakce z přecitlivělosti s dýchacími obtížemi, kopřivkou, 
svěděním a otokem (anafylaktický šok) 

•  Těžký průjem se zánětem střeva (kolitida) 

•  Náhlý závažný zánět jater, který může vést i k úmrtí 

•  Závažná forma kožní vyrážky (erythema multiforme) se zarudnutím, horečkou, puchýři či vřídky 

(Stevens-Johnsonův syndrom), závažná vyrážka se zarudnutím, olupováním a otokem kůže, která 
připomíná těžkou popáleninu (Lyellův syndrom) 

•  Horečka 

5/5 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adrese: Státní ho 
ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5.  Jak přípravek Apo-Tic uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. 

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  “EXP“..  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co Apo-Tic obsahuje 

Léčivou látkou je ticlopidini hydrochloridum v množství 250 mg v 1 potahované tabletě. 

Pomocnými  látkami  jsou:  karnaubský  vosk,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  hypromelosa  2910, 
mikrokrystalická celulosa, makrogol 3350, kyselina stearová, oxid titaničitý. 

 
Jak Apo-Tic vypadá a co obsahuje toto balení 
Apo-Tic:  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  označené  „APO“  na  jedné  straně  a  „250“  na 
druhé straně.                    
Balení obsahuje 30 nebo 100 tablet.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce: 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

19. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu APO-TIC 30X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-TIC 30X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám