Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

APO-SIMVA 10 90X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97325

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 97325
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125076
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Apo-Simva se používá: - ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi v případě, že dieta s nízkým obsahem tuku a jiná opatření (např. cvičení, snížení hmotnosti) byla neúčinná; - ke snížení dědičné vysoké hladiny cholesterolu v krvi (homozygotní familiární hypercholesterolémie) současně s dietou a další léčbou (např. LDL-aferéza) nebo pokud jiná léčba není vhodná; - současně s dietou a další léčbou ke snížení rizika onemocnění věnčitých tepen v srdci, jestliže trpíte kornatěním tepen (arterioskleróza) či cukrovkou, a to i v případě, že jsou vaše hladiny cholesterolu normální.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls127308/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

APO-SIMVA 10 
APO-SIMVA 20 
APO-SIMVA 40 

 

Potahované tablety 

Simvastatinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek APO-SIMVA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-SIMVA užívat  

3. 

Jak se přípravek APO-SIMVA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak APO-SIMVA uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek APO-SIMVA a k čemu se používá 

 

Přípravek  APO-SIMVA  patří  do  skupiny  léků  nazývaných  statiny.  Tyto  léky  snižují  množství 
cholesterolu a dalších tuků nazývaných triglyceridy ve vaší krvi.  
 
APO-SIMVA se používá 
-  ke snížení hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi v případě, že dieta s nízkým obsahem tuku a jiná 

opatření (např. cvičení, snížení tělesné hmotnosti) byla neúčinná,  

-  ke snížení dědičné vysoké hladiny cholesterolu v krvi (homozygotní familiární hypercholesterolemie) 

současně s dietou a další léčbou (např. LDL-aferéza) nebo pokud jiná léčba není vhodná, 

-  současně  s dietou  a  další  léčbou  ke  snížení  rizika  ischemické  choroby  srdeční,  jestliže  trpíte 

kornatěním tepen (arterioskleróza) či cukrovkou, a to i v případě, že jsou vaše hladiny cholesterolu 
normální. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-SIMVA  užívat  

 

Neužívejte přípravek APO-SIMVA 
-  jestliže  jste  alergický

(

á)  na simvastatin nebo na kteroukoli další složku  tohoto přípravku (uvedenou  

v bodě 6). 

-  jestliže máte v současnosti problémy s játry, 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte, 
-  jestliže užíváte následující léky:  

 

 

 

  itrakonazol, ketokonazol nebo posakonazol

(

léky proti plísňovým infekcím) 

  erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (antibiotika proti infekcím) 

  inhibitory HIV-proteázy

 

jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory HIV-

proteázy se používají při léčbě HIV infekcí) 

  nefazodon (lék proti depresi). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-SIMVA  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  o všech Vašich zdravotních potížích, včetně alergií 
-  jestliže konzumujete velké množství alkoholu 
-  jestliže jste v minulosti proděl(a) jaterní onemocnění. APO-SIMVA pro Vás nemusí být vhodný. 
-  jestliže máte podstoupit operaci. Může být potřeba, abyste užívání přípravku APO-SIMVA po krátkou 

dobu vysadil(a). 

-  jestliže máte závažné onemocnění plic. 
 
Jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou 
(k léčbě  bakteriální  infekce),  podávaný  ústy  nebo  ve  formě  injekcí.  Kombinace  kyseliny  fusidové  
a přípravku APO-SIMVA může vést k závažným svalovým obtížím (rhabdomyolýza). 

 

Lékař Vám má před tím, než začnete užívat APO-SIMVA, provést některé krevní testy, aby zkontroloval, 
v jak dobrém stavu jsou Vaše játra. 
Lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil(a) krevní testy ke kontrole, jak Vaše játra fungují poté, co 
začnete APO-SIMVA užívat. 

 

V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro 
vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký 
krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik cukrovky.

 

 

Ihned vyhledejte svého lékaře, jestliže zaznamenáte nevysvětlitelnou bolest ve svalech, citlivost 
nebo slabost. Důvodem je, že ve vzácných případech může dojít k závažným svalovým obtížím, 
včetně rozpadu svalové hmoty, který může mít za důsledek selhání ledvin a ve velmi vzácných 
případech může dojít i k úmrtí.

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro 
diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky. 

 

Riziko rozpadu svalové hmoty je větší při vyšších dávkách simvastatinu a je vyšší u určitých pacientů. 
Promluvte si se svým lékařem, jestliže se Vás týká některá z následujících situací: 
-  konzumujete velké množství alkoholu 
-  trpíte problémy s ledvinami 
-  trpíte problémy se štítnou žlázou 
-  je Vám více než 65 let 
-  jste žena 
-  v minulosti jste měl(a) svalové obtíže během léčby léky na snížení hladiny cholesterolu, které se 

nazývají ‘statiny’ nebo fibráty. 

-  Vy nebo některý blízký příbuzný trpíte dědičnou svalovou poruchou 

 
Další léčivé přípravkya APO-SIMVA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Je možné, že některé z níže uvedených léčiv znáte pod jiným názvem, obvykle pod obchodním názvem. 
V tomto bodě není obchodní název uváděn, pouze název léčivé látky nebo skupiny léčivých látek. Proto 
si  vždy  pečlivě  prohlédněte  krabičku  a  příbalový  leták přípravku, který užíváte, abyste zjistil(a), jakou 
obsahuje léčivou látku. 

 

 

 

Je zvlášť důležité, abyste řekl(a) svému lékaři, jestliže užíváte některý z následujících léků.  
Užívání simvastatinu s těmito léky může zvyšovat riziko svalových obtíží (některé z těchto léků byly již 
zmíněny výše v bodě „Upozornění a opatření“): 
-  cyklosporin (lék často používaný u pacientů po transplantacích orgánů) 
-  danazol (mužský hormon používaný k léčbě endometriózy) 
-  léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky proti plísňovým infekcím) 
-  fibráty jako gemfibrozil a bezafibrát (léky na snížení cholesterolu) 
-  erythromycin,  klarithromycin,  telithromycin  nebo  kyselina  fusidová  (léky  proti  bakteriálním 

infekcím).  Během  léčby  tímto  přípravkem  neužívejte  kyselinu  fusidovou.  Viz  také  bod  4  této 
příbalové informace. 

-  inhibitory HIV-proteázy jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (léky proti AIDS) 
-  nefazodon (lék proti depresi) 
-  amiodaron (lék na nepravidelnou srdeční činnost) 
-  verapamil nebo diltiazem nebo amlodipin (léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti na 

hrudi související s onemocněním srdce nebo jinými srdečními poruchami) 

-  kolchicin (lék k léčbě dny) 
 
Tak  jako  o  lécích  uvedených výše,  máte  svého lékaře nebo lékárníka informovat, jestliže užíváte nebo 
jste v poslední době užíval(a) jakékoliv jiné léky, včetně těch, které lze získat bez lékařského předpisu. 
Zejména byste svého lékaře měl(a) informovat, jestliže užíváte některý z následujících léků:  
-  léky,  které  brání  tvorbě  krevních  sraženin  jako  např.  warfarin,  fenprokumon  a  acenokumarol 

(antikoagulancia)  

-  fenofibrát (další lék ke snížení cholesterolu) 
-  niacin (jiný lék na snížení cholesterolu)  
-  rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy) 

 

Pokud užíváte niacin ( kyselinu nikotinovou ) nebo jakýkoliv přípravek obsahující niacin a jste asijského 
původu, měl(a) byste to sdělit lékaři. 
 
Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce, budete muset 
dočasně  přerušit  léčbu  tímto  léčivým  přípravkem.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  kdy  bude  bezpečné  v  léčbě 
přípravkem  APO-SIMVA  znovu  pokračovat.  Užívání  přípravku  APO-SIMVA  s  kyselinou  fusidovou 
může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů (příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více 
informací o rhabdomyolýze viz bod 4. 
 
Informujte lékaře, který Vám předepisuje nový lék, že již užíváte simvastatin
   
Přípravek APO-SIMVA s jídlem, pitím a alkoholem 
Grapefruitový džus obsahuje jednu či více složek, které mění způsob, jak lidské tělo využívá některé 
léčivé přípravky, včetně simvastatinu. Pití grapefruitového džusu se máte vyhnout.   
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Nepoužívejte  APO-SIMVA,  jestliže  jste  těhotná,  plánujete  těhotenství  nebo  se  domníváte,  že  byste 
mohla  být  těhotná. Jestliže otěhotníte během léčby  přípravkem  APO-SIMVA, okamžitě přestaňte tento 
přípravek užívat a vyhledejte lékaře.  
 
Kojení 
Neužívejte  APO-SIMVA,  pokud  kojíte,  protože  není  známo,  zda  simvastatin  přechází  do  mateřského 
mléka. 

 

 

 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost a účinnost byla zjišťována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u dívek, které začaly menstruovat 
nejméně jeden rok předtím (viz také bod „Jak se přípravek APO-SIMVA užívá“). Simvastatin nebyl 
předmětem zkoumání u dětí mladších 10ti let. Další informace Vám sdělí Váš lékař.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neočekává se, že by APO-SIMVA ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky či obsluhovat 
stroje. 
Je však třeba vzít v úvahu, že některé osoby užívající simvastatin mají závratě. 
 
Přípravek APO-SIMVA obsahuje laktózu

 

Přípravek APO-SIMVA kromě jiných složek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud vám lékař řekl, že 
trpíte nesnášenlivostí vůči některým cukrům, prosím, kontaktujte lékaře, dříve než začnete užívat tento 
lék.  
 
3. 

Jak se přípravek APO-SIMVA užívá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Dokud užíváte simvastatin, máte dodržovat dietu na snížení cholesterolu. 
 
Doporučená dávka simvastatinu je 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg nebo 80 mg  v tabletové formě užívaná 
ústy jednou denně. 
 
Dávka 80 mg  se doporučuje jen pro dospělé pacienty s velmi vysokou hladinou cholesterolu a vysokým 
rizikem obtíží se srdečním onemocněním, kteří nedosáhli léčebných cílů na nižších dávkách simvastatinu. 
 
Váš lékař určí, jaká síla tablet je pro Vás vhodná, v závislosti na Vašem stavu, Vaší současné léčbě a na 
Vašem individuálním rizikovém stavu. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Doporučená obvyklá počáteční dávka pro děti (10-17 let) je 10 mg denně večer. Maximální doporučená 
dávka je 40 mg denně. 
 
APO-SIMVA užívejte večer. Můžete jej užívat s jídlem nebo bez něj. 
Obvyklá počáteční dávka je 10, 20 nebo v některých případech 40 mg denně. Lékař Vám může dávku 
upravit po alespoň 4 týdnech na maximum 80 mg denně. Neužívejte víc než 80 mg denně. 
Lékař Vám může předepsat nižší dávky, zejména pokud užíváte určité léky uvedené výše nebo pokud 
máte určité obtíže s ledvinami. Užívejte APO-SIMVA, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a).  
 
Pokud Vám lékař předepsal APO-SIMVA  současně s jakýmkoliv sequestrantem žlučových kyselin (léky 
ke snížení cholesterolu), máte užívat APO-SIMVA  aspoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití 
žlučových sequestrantů. 
   
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-SIMVA, než jste měl(a) 
Jestliže jste omylem užil(a) více přípravku APO-SIMVA, než jste měl(a), ihned kontaktujte lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-SIMVA  
Jestliže krátce po obvyklé době užívání tablety zjistíte, že jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji, 
jakmile to bude možné. Pokud se již blíží čas na další dávku, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte 
si další dávku v obvyklém čase. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-SIMVA  

Pokud tento přípravek náhle přestanete užívat, může vám znovu stoupnout hladina cholesterolu. Proto je 
důležité, abyste se před ukončením léčby poradil(a) s lékařem, i když vám léčba způsobuje obtíže. Lékař 
vám řekne, zda můžete léčbu ukončit a jak nejlépe postupovat. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 

 

Následující pojmy se používají k popisu četnosti hlášení nežádoucích účinků: 

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů  

Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů 

Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů 

Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů 

Není známo: z dostupných údajů nelze určit 

 
Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů 
Už  při  výskytu  jediného  z těchto  závažných  nežádoucích  účinků,  přestaňte  lék  užívat  a  ihned  se 
obraťte na svého lékaře nebo vyhledejte pohotovostní službu v nejbližší nemocnici. 
-  Bolest,  citlivost,  slabost  nebo  křeče  ve  svalech.  Ve  vzácných  případech  mohou  být  tyto  svalové 

obtíže  závažné,  včetně  rozpadu  svalové  tkáně  vedoucí  k  poškození  ledvin.  Ve  velmi  vzácných 
případech došlo k úmrtí. 

-  Hypersenzitivní (alergické) reakce zahrnující: 

-  otok obličeje, jazyka či krku, což může způsobit potíže s dýcháním 

-  silná bolest svalů obvykle v ramenou a kyčlích 

-  vyrážka doprovázená slabostí svalů končetin a krku 

-  bolest nebo zánět kloubů 

-  zánět krevních cév 

-  neobvyklá  tvorba  modřin,  kožní  vyrážky  a  otoky,  kopřivka,  kožní  přecitlivělost  na 

slunce, horečka, zarudnutí 

-  dýchací obtíže a pocit nemoci 

-  obtíže, které se podobají na onemocnění lupus (včetně vyrážky, potíže s klouby a účinků 

na krevní buňky). 

-  Zánět jater projevující se i zežloutnutím kůže a bělma očí, svěděním, tmavým zabarvením moči nebo 

bledě zabarvenou stolicí, selháním jater (velmi vzácně) 

-  Zánět slinivky břišní, často s těžkou bolestí břicha  

 
Vzácně byly hlášeny i následující nežádoucí účinky: 
-  nízký počet červených krvinek (anémie) 

-  necitlivost nebo slabost rukou a nohou 

-  bolest hlavy, pocity brnění, závrať 

-  trávicí obtíže (bolest břicha, zácpa, plynatost, poruchy trávení, průjem, nevolnost, zvracení) 

-  vyrážka, svědění, vypadávání vlasů 

-  slabost 

-  potíže se spánkem (velmi vzácně) 

-  slabá paměť (velmi vzácně) 

 

 

 

 

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit 

erektilní dysfunkce 

deprese 

problémy s dýcháním zahrnující přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečku 

poranění šlach, někdy komplikované rupturou 

svalová slabost, která přetrvává 

 

Při užívání některých statinů byly hlášeny také následující možné nežádoucí účinky: 

  poruchy spánku, včetně nočních můr 

  ztráta paměti 

  sexuální poruchy 

  cukrovka;  je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo 

vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby. 

  Bolest  svalů,  citlivost  svalů  nebo  svalová  slabost,  která  je  neustálá  a  která  ve  velmi  vzácných 

případech nemusí přestat ani po ukončení užívání simvastatinu. 

 
Laboratorní hodnoty 
Bylo pozorováno zvýšení některých hodnot laboratorních krevních testů jaterní funkce a svalových 
enzymů (kreatinkinázy). 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 
5. 

Jak APO-SIMVA uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ 
nebo „EXP“. První dvě čísla označují měsíc, další číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek APO-SIMVA obsahuje: 
 
-  Léčivou látkou je: simvastatin. Jedna potahovaná tableta přípravku APO-SIMVA 10, APO-SIMVA 

20 nebo APO-SIMVA 40 obsahuje simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou: 

Jádro tablety: 
monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý škrob, butylhydroxyanisol 
(E320), kyselina askorbová (E300), kyselina citronová (E330), koloidní bezvodý oxid křemičitý 
(E551), mastek (E553b), magnesium-stearát (E470b), 

 

 

 

Potah tablety: 
hypromelosa (E464), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), triethyl-citrát (E1505), 
oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), povidon (E1201). 

 
Jak přípravek APO-SIMVA vypadá a co obsahuje toto balení 
 
APO-SIMVA 10 jsou světle oranžové, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na jedné 
straně, 10-miligramové tablety mohou být rozděleny na stejné poloviny. 
APO-SIMVA 20 jsou žlutohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety. 
APO-SIMVA 40 jsou červené, oválné, bikonvexní potahované tablety. 
 
Tablety jsou dodávány v blistrech v kartónových krabičkách obsahujících 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 
90, 98, 100 nebo 250 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce  
Apotex Nederland  B.V., Leiden, Nizozemsko. 
Corden Pharma GmbH, Plankstadt, Německo 
Polpharma S.A. Pharmaceutical Works, Starogard Gdański, Polsko 
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A., Via Dell’Artigianato 8/10, 24041 
Brembate (BG), Italy 
 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Nizozemsko         Simvastatine Apotex 10 mg, 20 mg, 40 mg 
Belgie                   Simvastatine Apotex 10 mg, 20 mg, 40 mg 
Česká republika   Apo-Simva 10, 20, 40 
Itálie                     Simvastatina DOC Generici 10 mg, 20 mg, 40 mg 
Polsko                   Apo-Simva 10, 20, 40 
Španělsko             Simvastatina APOTEX 10 mg, 20 mg, 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula  
                              EFG 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.12.2015 
 
 

Recenze

Recenze produktu APO-SIMVA 10 90X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-SIMVA 10 90X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám