Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96164
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107886
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Proč užívat přípravek Apo-Sertral? Přípravek Apo-Sertral je určen především k léčbě příznaků deprese, jak doprovázené úzkostí, tak i bez ní. Lze jím léčit také nemocné, u kterých k depresi dochází opakovaně, i nemocné, kde se deprese střídají s mánií (chorobně dobrá nálada a urychlení psychických funkcí). Sertralin je dále určen k léčbě obsedantně - kompulsivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie (také známou jako sociální úzkost, což znamená strach ze setkání s novými lidmi, obava býti jimi kritizován). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let. U deprese, panických poruch a sociální fobie lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění. Tento přípravek byl předepsán pro Vás osobně a neměl(a) byste jej dávat nikomu jinému.

Příbalový leták

1/9


Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls135790/2012 a sukls135811/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
APO-SERTRAL 50
APO-SERTRAL 100
(Sertralinum)
tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Apo-Sertral a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Sertral užívat
3. Jak se přípravek Apo-Sertral užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Apo-Sertral uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-SERTRAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Apo-Sertral obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.

Přípravek Apo-Sertral je určen k léčbě
deprese a k prevenci obnovení deprese (u dospělých)
sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
panické poruchy (u dospělých)
obsedantně - kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítít smutný/á, nemůžete pořádně spát nebo
se těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž
trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nátlak).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.

2/9
Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým

člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Apo-Sertral předepsán.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-
SERTRAL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Apo-Sertral:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Apo-Sertral (pomocné látky viz bod 6)
jestliže užíváte nebo jste užíval/a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem
musíte počkat alespoň týden než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte
počkat alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
jestliže užíváte lék pimozid (k léčbě mentálních poruch, jako je např. psychóza).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Sertral je zapotřebí:
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Apo-Sertral sdělte svému lékaři,
zda trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:

Serotoninový syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem určité léky, může se ve vzácných
případech tento syndrom objevit (příznaky viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). Váš lékař
by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl/a.
Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby
přípravkem Apo-Sertral. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi,
protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
Jste-li starší pacient, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké
hladiny sodíku v krvi (viz výše).
Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Apo-
Sertral.
Cukrovka; hladina krevní glukózy může být přípravkem Apo-Sertral ovlivněna a užívání
léků na cukrovku možná bude nutno tomu přizpůsobit.
Epilepsie nebo nebo dříve prodělané záchvaty. Máte-li záchvat, informujte ihned svého
lékaře.
Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií nebo jste
tato onemocnění měl/a v minulosti. Máte-li manickou epizodu, informujte ihned svého
lékaře.
Máte nebo jste měl/a sebevražedné myšlenky (viz níže Sebevražedné myšlenky a zhoršení
deprese nebo úzkostné poruchy).
Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová
(aspirin), nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Apo-Sertral lze použít pouze k léčbě
dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou. Pokud se
s tímto onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a
dospívajících)
3/9
Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s akatizií (úzkostný neklid a potřeba pohybu, často neschopnost
klidně stát nebo sedět). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky
může být pro pacienta s těmito příznaky škodlivé. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, kontaktujte
svého lékaře.

Abstinenční příznaky
Abstinenční příznaky jsou častým jevem po ukončení léčby, zvláště, je-li léčba ukončena náhle (viz
bod 4 Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby,
dávkování a rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední
intenzity. U některých pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika
prvních dnů po ukončení léčby. Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U
některých pacientů přetrvávají déle (2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se
doporučuje postupné snižování dávky po dobu několika týdnů nebo měsíců, v závislosti na
potřebách pacienta.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto
léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel/a o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý dospělý pacient. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou
do nemocnice.
Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli,
jestliže si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni
změnami ve Vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy
o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné
chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Apo-Sertral pacientům mladším 18 let předepsat,
pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek Apo-Sertral
pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, lékaře znovu. Jestliže se u pacientů
do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Apo-Sertral, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených
příznaků, měl/a byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku
Apo-Sertral ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této
věkové skupině prokázány.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to
i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
4/9

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Apo-Sertral a přípravek Apo-Sertral může snížit
účinek jiných současně užívaných léků.

Užívání přípravku Apo-Sertral s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě
depresí) a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby) a antibiotikum linezolid. Neužívejte
přípravek Apo-Sertral spolu s těmito léky.
Léky k léčbě mentálních poruch (pimozid). Neužívejte přípravek Apo-Sertral spolu s
pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny.
Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
Léky k léčbě těžké bolesti (např. tramadol).
Léky k léčbě migrény (např. sumatriptan).
Léky na ředění krve (warfarin).
Léky k léčbě bolesti/artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen,
kyselina acetylsalicylová (aspirin).
Sedativa (diazepam).
Diuretika (močopudné léky).
Léky k léčbě epilepsie (fenytoin).
Léky k léčbě cukrovky (tolbutamid).
Léky k léčbě nadměrné tvorby žaludečních kyselin a vředů (cimetidin).
Léky k léčbě mánie a deprese (lithium).
Jiné léky k léčbě deprese (např. amitriptylin, nortriptylin).
Léky k léčbě schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
Přípravky používané k úpravě srdečního rytmu (jako je flekainind, propafenon).

Užívání přípravku Apo-Sertral s jídlem a pitím
Tobolky přípravku Apo-Sertral by se měly užívat s jídlem.
Během léčby přípravkem Apo-Sertral není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin je možné podat těhotným
ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro plod. Ženy ve věku,
kdy mohou otěhotnět, by v období užívání sertralinu měly používat vhodnou antikoncepci.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-SERTRAL. Užívání látek
podobných APO-SERTRAL během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko
výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje
zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu.
Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžite kontaktujte dětského lékaře.

Existují údaje o tom, že sertralin proniká do mateřského mléka. Sertralin je možné podat kojícím
ženám pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro matku převyšuje možné riziko pro dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
5/9
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte
ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.

Přípravek Apo-Sertral obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, která může způsobit alergickou reakci.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-SERTRAL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Apo-Sertral přesně podle pokynů svého lékaře.
Tobolky přípravku Apo-Sertral by měly být užívány s jídlem.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:

Dospělí:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg
denně. Tato denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních
intervalech během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.
Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní
dávka může být poté zvyšována po 50 mg během několika týdnů. Maximální
doporučená dávka je 200 mg denně.

Děti a dospívající:
Přípravek Apo-Sertral lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní
poruchou ve věku 6-17 let.
Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může
lékař dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně.
Maximální dávka je 200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na
Vaší odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba
deprese by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.


Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Sertral, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Apo-Sertral, ihned informujte svého lékaře nebo
vyhledejte nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam
ještě nějaký lék zbývá.

Příznaky předávkování jsou ospalost, nucení na zvracení a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid,
závrať a ve vzácných případech bezvědomí.

6/9
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Sertral
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Sertral
Přípravek Apo-Sertral nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby
tímto přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle
přestanete tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy
spánku, neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, pocit na zvracení, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý
z těchto účinků nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Apo-Sertral, konzultujte to se
svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Sertral nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je nucení na zvracení. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a
často s pokračující léčbou vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto
léku; tyto příznaky mohou být závažné.
Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema
multiforme), (může postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-
Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto
případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá
vyrážka, obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní
tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky serotoninového
syndromu. Ve vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li
současně se sertralinem i jiné léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese se sebevražednými myšlenkami.
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Apo-Sertral pocit neklidu a nejste
schopen/schopna klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit
neklidný/á.
Proděláváte-li záchvat.
Procházíte-li manickou epizodou (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost než
začnete přípravek Apo-Sertral užívat).


Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):
7/9
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, nucení na zvracení, sucho v ústech, porucha
ejakulace, únava.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů ze 100):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost,
vzrušenost, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání zubů, otupělost a brnění, třes, svalové napětí,
neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti, poruchy zraku, zvonění v uších, bušení srdce, návaly
horka, zívání, bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost, vyrážka, zvýšené pocení,
bolest svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na hrudi.

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 1000):
Infekce horních cest dýchacích, rýma, halucinace, pocit velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé
myšlení, křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti,
snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna, bolest ucha, zrychlený srdeční tep,
vysoký krevní tlak, návaly, potíže s dýcháním, dušnost, pocit krátkého dechu, krvácení z nosu,
zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání, otok oka,
červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka, zánět kloubů, svalová
slabost, bolest zad, svalové záškuby, močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči,
zvýšená četnost močení, potíže s močením, krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce,
malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň, snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 -10 pacientů z 10000):
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace, kóma, neobvyklé pohyby,
potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha smyslového vnímání, zelený zákal, porucha slzení,
tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla, překrvené oči, zvětšené zornice,
srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením, škytavka,
krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka, vředy v
ústech, porucha funkce jater, puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna
pachu kůže, poruchy kostí, snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení, silné
krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z genitálu,
prodloužená erekce, výtok z prsů, kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, neobvyklé
laboratorní testy, poruchy spermatu, zranění, roztažení srdečních cév. Během léčby sertralinem
nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy sebevražedných myšlenek a chování (viz bod 2
Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek Apo-Sertral užívat).

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy, endokrinní
potíže, nízká hladina sodíku v krvi, děsivé neobvyklé sny, sebevražedné chování, potíže s pohyby
svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí a potíže s chůzí), mdloby, poruchy vidění,
neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu, žaludku, nebo krev v moči), zánět slinivky břišní,
závažné onemocnění jater, žloutenka, otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů,
svalové křeče, zvětšení prsů, nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti a závažné
alergické reakce.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm
pozorovaným u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly
bolesti hlavy, nespavost, průjem a pocit na zvracení.

8/9
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky
by to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Příznaky objevující se po ukončení léčby
Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,
otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes
(viz bod 3 Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Sertral).5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU APO-SERTRAL

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek Apo-Sertral nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Apo-Sertral obsahuje
Léčivou látkou v tomto přípravku je Sertralini hydrochloridum 56 mg nebo 112 mg, což odpovídá
sertralinum 50 mg nebo 100 mg v jedné tvrdé tobolce.
Přípravek APO-SERTRAL obsahuje ještě tyto pomocné látky:
APO-SERTRAL 50: Sodná sůl kroskarmelózy, kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, kukuřičný škrob, mastek, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), oranžová žluť
(E110), želatina, černý inkoust (brilantní modř FCF, indigokarmín, červeň allura AC, černý oxid
železitý).
APO-SERTRAL 100: Sodná sůl kroskarmelózy, kyselina stearová 95%, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, kukuřičný škrob, mastek, oxid titaničitý (E171), chinolinová žluť (E104), červeň allura
AC (E129), želatina, černý inkoust (brilantní modř FCF, indigokarmín, červeň allura AC, černý
oxid železitý).

Jak přípravek Apo-Sertral vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky sertralin-hydrochloridu jsou baleny v bílé neprůhledné lahvičce 30, 50 nebo 100 tvrdých
tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
9/9

Výrobce přípravku
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.7.2012Recenze

Recenze produktu APO-SERTRAL 50 50X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu APO-SERTRAL 50 50X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze