Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

APO-PERINDO 4 MG 50X4MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97058

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 97058
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120792
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Apo-Perindo se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje); - snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls75413/2009, sukls75415/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
APO-PERINDO 4 mg
APO-PERINDO 8 mg
tablety
Perindoprilum erbuminum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je APO-PERINDO k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PERINDO užívat
3. Jak se APO-PERINDO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-PERINDO uchovávat
6. Další informace
1. CO JE APO-PERINDO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
APO-PERINDO patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE. Tyto léky působí tak, že rozšiřují
krevní cévy. V důsledku toho je pro srdce snazší pumpovat krev do celého těla.
APO-PERINDO se používá:
- k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)
- k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve,
jaké tělo potřebuje).
- ke snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat, u pacientů se stabilní ischemickou
chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již
prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které
krev do srdce přivádějí.
2/7
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PERINDO UŽÍVAT
Neužívejte APO-PERINDO
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na perindopril nebo na kteroukoli další složku přípravku
(viz Další informace, bod 6).
- jestliže jste měl/a příznaky jako sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, kožní
vyrážku, mdloba nebo točení hlavy.
- jestliže jste měl/a uvedené příznaky během minulé léčby inhibitorem ACE nebo kdykoli jindy,
může se jednat o tzv. angioedém. V takovém případě nesmíte přípravek APO-PERINDO užívat.
- pokud jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-PERINDO je zapotřebí
Před použitím přípravku APO-PERINDO se poraďte s lékařem, jestliže:
- máte zúžení srdečních chlopní (aortální či mitrální stenózu) nebo onemocnění srdečního svalu
(hypertrofická kardiomyopatie) nebo zúžení tepny, která zásobuje ledviny krví (stenózu renální
artérie),
- trpíte jinými problémy se srdcem, játry nebo ledvinami nebo pokud jste na dialýze,
- máte cukrovku, která není dobře kontrolována léčbou,
- bylo vám doporučeno, abyste omezil/a příjem soli ve stravě nebo užíváte doplňky solí
obsahující draslík,
- trpíte kolagenovým onemocněním jako např. systémový lupus erythematosus nebo
sklerodermie.
Během užívání přípravku APO-PERINDO se poraďte s lékařem, jestliže:
- máte podstoupit operaci nebo celkovou anestézii,
- nedávno jste měl/a průjem nebo jste zvracel/a,
- máte podstoupit léčbu ke snížení účinku alergie na včelí či vosí štípnutí,
- máte podstoupit přístrojové odstranění cholesterolu z krve (LDL-aferéza).
Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání
přípravku APO-PERINDO není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se
přípravek APO-PERINDO nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz bod
Těhotenství a kojení .
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména je nutné, abyste
se poradil/a s lékařem před zahájením léčby přípravkem APO-PERINDO, jestliže užíváte:
3/7
- léky na vysoký krevní tlak včetně močopudných léků (diuretika),
- močopudné léky (diuretika), která ovlivňují draslík, např. spironolakton, triamteren nebo
amilorid,
- léky na zvýšení hladiny draslíku,
- heparin (na ředění krve) může také ovlivnit hladinu draslíku ve vaší krvi,
- léky na cukrovku (inzulín nebo tablety),
- lithium (na mánii nebo depresi),
- léky na duševní onemocnění, jako je deprese, úzkost, schizofrenie nebo jiné psychózy,
- alopurinol k léčbě dny,
- léky na autoimunitní poruchy (např. revmatoidní artritida) nebo podávané po transplantacích.
Těmto lékům se říká imunosupresiva.
- prokainamid (na nepravidelnou srdeční činnost),
- nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen, diklofenak) včetně aspirinu proti bolesti,
- léky na nízký krevní tlak, šok či astma (jako efedrin, noradrenalin či adrenalin),
- léky, které rozšiřují krevní cévy (vazodilatancia, např. nitráty).
Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky se jedná, poraďte se s lékařem. Řekněte lékaři, pokud jste některé
z výše uvedených léků užíval/a v minulosti, ale nyní je již neužíváte.
Užívání přípravku APO-PERINDO s jídlem a pitím
Pití alkoholu během léčby přípravkem APO-PERINDO může vyvolat závrať. Poraďte se s lékařem,
zda můžete během užívání tohoto přípravku pít alkohol.
Přípravek APO-PERINDO užívejte ráno před jídlem.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku APO-PERINDO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste
těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku APO-PERINDO není vhodné na počátku
těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek APO-PERINDO nesmí užívat, protože během
druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek APO-PERINDO není doporučen kojícím matkám a
váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené
dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby přípravkem APO-PERINDO můžete cítit závrať nebo únavu. V takovém případě neřiďte
a neobsluhujte stroje. Je nutné, abyste se o tom poradil/a se svým lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PERINDO
Přípravek obsahuje laktózu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před
užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.
Informace o speciálních skupinách pacientů
Přípravek APO-PERINDO se nesmí podávat dětem.
4/7
3. JAK SE APO-PERINDO UŽÍVÁ
O tom, jaké množství perindoprilu máte začít užívat, rozhodne lékař. Dávka může být zvýšena podle
vašeho zdravotního stavu a jiných léků, které užíváte. Vždy užívejte přípravek APO-PERINDO přesně
podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neměňte užívanou dávku, pokud vám k tomu nedal pokyn váš lékař. Přípravek APO-PERINDO může
být užíván samostatně nebo současně s jinými léky na snížení krevního tlaku.
- Přípravek APO-PERINDO užívejte pouze ústy.
- Tablety užívejte ráno před jídlem.
- Doporučuje se zapít tabletu(y) sklenicí vody a užívat ji/je každý den ve stejnou dobu.
Obvyklá dávka je:
Vysoký krevní tlak:
- 4 mg denně
- po 1 měsíci léčby může být dávka zvýšena na 8 mg denně.
8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.
U starších lidí s vysokým krevním tlakem je obvyklá denní dávka:
- 2 mg denně
- po 1 měsíci léčby může být dávka zvýšena na 4 mg denně.
8 mg denně je nejvyšší běžně užívaná dávka.
Jestliže užíváte močopudné léky (diuretika):
- lékař vám je mohl vysadit 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem APO-PERINDO.
Důvodem je zabránění poklesu krevního tlaku.
- v případě potřeby můžete po zahájení léčby přípravkem APO-PERINDO začít močopudné léky
znovu užívat.
- není-li možné vysadit močopudné léky, můžete současně s nimi užívat 2 mg perindoprilu.
Lékař nebo lékárník vám přesně řeknou, co byste měl/a dělat.
Lékař může vaši léčbu zahájit dávkou 2 mg denně, jestliže:
- váš krevní tlak je příliš vysoký
- nemáte dostatek tekutiny v těle (jste dehydrovaný/á)
- máte nízkou hladinu soli v krvi
- máte problémy se srdcem, což znamená, že vaše srdce má obtíže pumpovat krev do těla (srdeční
dekompenzace)
- máte vysoký krevní tlak z toho důvodu, že máte ucpané cévy v ledvinách (konstrikce artérií).
Srdeční selhání:
- úvodní dávka je 2 mg denně
- po 2 týdnech může být zvýšena na 4 mg denně.
Stabilní ischemická choroba srdeční:
- obvyklá úvodní dávka je 4 mg jednou denně
- po 2 týdnech může být zvýšena na 8 mg denně.
5/7
U starších lidí s ischemickou chorobou srdeční je obvyklá denní dávka:
- 2 mg denně
- po jednom týdnu může být zvýšena na 4 mg denně
- a za další týden na 8 mg denně, což je nejvyšší používaná dávka.
Jestliže jste užil/a více přípravku APO-PERINDO, než jste měl/a
Jestliže jste si vzal/a více perindoprilu, než jste měl/a, okamžitě se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Mohou se projevit následující účinky:
Nízký krevní tlak, šok, problémy s ledvinami, zrychlený dech, zrychlený srdeční tep, nepravidelný
srdeční tep (palpitace), zpomalený srdeční tep, závrať či úzkost, kašel.
Jestliže jste zapomněl/a užít APO-PERINDO
Je důležité, abyste tento přípravek užíval/a denně. Jestliže si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji,
jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil/a vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal/a užívat APO-PERINDO
Nepřestávejte užívat přípravek APO-PERINDO bez porady s lékařem. Léky na vysoký krevní tlak či
srdeční selhání se obvykle užívají po celý zbytek života. Jestliže přestanete přípravek APO-PERINDO
užívat, váš zdravotní stav se může zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i APO-PERINDO nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-PERINDO užívat a okamžitě
o tom řekněte svému lékaři:
- otok obličeje, rtů, úst, jazyka či krku,
- dýchací obtíže,
- závrať či mdloba,
- velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.
Jedná se o velmi vzácný, ale závažný projev nazývaný angioedém, ke kterému může dojít při užívání
všech léků z této skupiny (inhibitory ACE). Je nutné, abyste byl/a okamžitě léčen/a, obvykle
v nemocnici.
6/7
Časté (postihují méně než jednoho člověka z 10):
- kašel, dušnost
- pocit na omdlení následkem nízkého krevního tlaku (zejména při zahájení léčby přípravkem
APO-PERINDO nebo po zvýšení dávky nebo pokud zároveň užíváte močopudné léky)
- bolest hlavy, závrať či únava, závrať s točením hlavy (vertigo), mravenčení, svalové křeče,
rozmazané vidění, bolest očí, hučení v uších
- nevolnost nebo zvracení, bolest žaludku či zažívací obtíže, změny chuti k jídlu, průjem, zácpa
- kožní vyrážka, svědění.
Méně časté (postihují méně než jednoho člověka ze 100):
- změny nálady či poruchy spánku
- pocit tlaku na hrudi, sípání a dušnost (bronchospasmus)
- sucho v ústech
- problémy s ledvinami
- neschopnost dosáhnout erekce
- pocení
- sípání, otok obličeje, jazyka či krku, silné svědění, kožní vyrážka, mdloba či točení hlavy
(angioedém)
Velmi vzácné (postihují méně než jednoho člověka z 10000):
- zmatenost
- nepravidelný srdeční tep, bolest na hrudi v souvislosti s onemocněním srdce (angina pectoris),
srdeční záchvat a cévní mozková příhoda (tyto účinky byly zaznamenány u lidí s nízkým
krevním tlakem léčených inhibitory ACE)
- hrudní infekce (eosinofilní pneumonie), ucpaný nos či rýma
- zánět slinivky břišní (pankreatitida)
- zánět jater (hepatitida)
- kožní reakce připomínající alergii (erythema multiforme)
- změny krevního obrazu. Lékař vám může provést krevní testy, aby je zkontroloval.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK APO-PERINDO UCHOVÁVAT
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.
Dodržujte dobu použitelnosti
Nepoužívejte APO-PERINDO po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
7/7
6. DALŠÍ INFORMACE
Co APO-PERINDO obsahuje
- Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum.
- Pomocnými látkami jsou laktosa a magnesium-stearát.
Jak APO-PERINDO vypadá a co obsahuje toto balení
APO-PERINDO 4 mg jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s vyraženým označením APO na
jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením PE na jedné straně půlicí rýhy a 4 na druhé
straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
APO-PERINDO 8 mg jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s vyraženým označením APO na
jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením PE na jedné straně půlicí rýhy a 8 na druhé
straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Každá síla přípravku APO-PERINDO se dodává v krabičkách obsahujících 4, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56,
60, 90, 100, 112, 120, 500 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nizozemsko
Výrobce
Katwijk Farma B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.6.2012

Recenze

Recenze produktu APO-PERINDO 4 MG 50X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-PERINDO 4 MG 50X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám