Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

APO-PERINDO 4 MG 500X4MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97065

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 97065
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120799
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Apo-Perindo se používá: - k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, jaké tělo potřebuje); - snížení rizika srdečních příhod, jako je srdeční záchvat, u pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (onemocnění, kdy je sníženo či zamezeno zásobování srdce krví) a kteří již prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které krev do srdce přivádějí.

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls14927/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-PERINDO 4 mg 
APO-PERINDO 8 mg 

tablety 

Perindoprilum erbuminum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je APO-PERINDO k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PERINDO užívat  
3.  Jak se APO-PERINDO užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-PERINDO uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je APO-PERINDO a k čemu se používá 

 
APO-PERINDO  je  inhibitor  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  (ACE).  Působí  tak,  že  rozšiřuje 
krevní cévy, čímž usnadňuje Vašemu srdci pumpovat cévami krev. 
 
APO-PERINDO se používá: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) 

k léčbě srdečního selhání (stav, kde srdce není schopno pumpovat do těla takové množství krve, 
jaké tělo potřebuje). 

ke  snížení  rizika  srdečních  příhod,  jako  je  srdeční  záchvat,  u  pacientů  se  stabilní  ischemickou 
chorobou  srdeční  (
onemocnění,  kdy  je  sníženo  či  zamezeno  zásobování  srdce  krví)  a  kteří  již 
prodělali srdeční záchvat a/nebo operaci ke zlepšení zásobování srdce krví rozšířením cév, které 
krev do srdce přivádějí. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PERINDO užívat 

 
Neužívejte APO-PERINDO
 

jestliže  jste  alergický(á)  na  perindopril  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste  při předchozí léčbě inhibitorem ACE  zaznamenal(a) příznaky jako  ztížené dýchání, 
otok obličeje, jazyka nebo krku, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky,  nebo jestliže se tyto 
příznaky  vyskytly u Vás nebo jiného člena rodiny za jakýchkoli jiných okolností (tento stav se 
nazývá angioedém). 

2/7 

 

-      jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek APO-PERINDO ani na 

počátku těhotenství – viz bod Těhotenství) 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 
krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku APO-PERINDO se poraďte s lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže  máte  stenózu  aorty  (zúžení  hlavní  tepny,  která  vede  ze  srdce)  nebo  hypertrofickou 
kardiomyopatii  (onemocnění  srdečního  svalu)  nebo  stenózu  renální  arterie  (zúžení  tepny,  která 
zásobuje ledviny krví), 

jestliže máte jakékoliv další potíže se srdcem, 

jestliže máte potíže s játry, 

jestliže máte potíže s ledvinami nebo jestliže podstupujete dialýzu, 

jestliže  trpíte  kolagenózou  (onemocnění  pojivové  tkáně),  jako  např.  systémový  lupus 
erythematodes nebo sklerodermie, 

jestliže máte cukrovku 

jestliže máte dietu s omezeným příjmem soli nebo užíváte doplňky solí obsahující draslík, 

jestliže máte podstoupit anestézii a/nebo velkou operaci, 

jestliže  máte  podstoupit  LDL  aferézu  (což  je  odstranění  cholesterolu  z Vaší  krve  pomocí 
přístroje), 

máte podstoupit desenzibilizační léčbu za účelem snížení alergie na včelí nebo vosí štípnutí, 

jestliže jste v nedávné době měl(a) průjem nebo jste zvracel(a), nebo jste dehydratovaný(á), 

jestliže Vám bylo lékařem řečeno, že nesnášíte některé cukry, 

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

 

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známy jako sartany – například valsartan, 
telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s ledvinami  související 
s diabetem, 

 

aliskiren 

jestliže užíváte některé z následujících léků, zvyšuje se riziko angioedému: 

 

racekadotril (používaný k léčbě průjmu) 

 

sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. inhibitorů mTor (používané 
k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu tělem) 

Váš  lékař  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.  
Viz také informace v bodě „Neužívejte APO-PERINDO“. 

 

pokud jste černošského původu, můžete mít větší riziko výskytu angioedému a tento lék může být 
méně účinný na snížení krevního tlaku než u nečernošských pacientů. 

 
Angioedém 
Angioedém (těžká alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla s obtížemi s polykáním a 
dýcháním) byla hlášena u pacientů léčených ACE inhibitory, včetně perindoprilu. Může se vyskytnout 
kdykoli během léčby. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, měl(a) byste okamžitě přestat perindopril 
užívat a vyhledat lékaře. Viz také bod 4. 
 
Musíte  informovat  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  (nebo  můžete  být)  těhotná.  Přípravek 
APO-PERINDO není  doporučen v časných stádiích těhotenství a nesmí být užíván, jestliže jste déle 
než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, pokud se užívá během 
tohoto stádia (viz bod těhotenství).  
 
Děti a dospívající 
Přípravek APO-PERINDO není doporučen k použití u dětí a dospívajících. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek APO-PERINDO 

3/7 

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Léčbu  přípravkem  APO-PERINDO  mohou  ovlivnit  jiné  léčivé  přípravky.  Lékař  může  změnit  Vaši 
dávku a/nebo zavést jiná opatření. Patří mezi ně: 
-  jiné léky na vysoký krevní tlak včetně blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARB), aliskiren (viz 

také  informace  v bodě  „Neužívejte  APO-PERINDO“  a  „Upozornění  a  opatření“)  nebo  diuretika 
(léky, které zvyšují tvorbu moči v ledvinách), 

léky  šetřící  draslík  (např.  triamteren,  amilorid),  doplňky  draslíku  nebo  doplňky  solí  obsahující 
draslík, 

draslík šetřící léky používané k léčbě srdečního selhání: eplerenon a spironolakton v dávkách mezi 
12,5 mg až 50 mg denně, 

lithium (k léčbě mánie nebo deprese), 

nesteroidní protizánětlivé léky (např. ibuprofen) ke zmírnění bolesti nebo vysoké dávky acylpyrinu, 

léky k léčbě cukrovky (např. inzulin nebo metformin a gliptiny jako např. linagliptin, saxagliptin, 
sitagliptin, vildagliptin), 

baklofen (užívaný k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako roztroušená skleróza), 

léky  k léčbě  duševních  poruch  jako  deprese,  úzkost,  schizofrenie  atd.  (např.  tricyklická 
antidepresiva, antipsychotika), 

imunosupresiva  (léky,  které  snižují  obranné  mechanismy  těla)  používané  k léčbě  autoimunních 
chorob nebo po transplantacích (např. cyklosporin, takrolimus), 

trimetoprim (k léčbě infekcí), 

estramustin (používaný k léčbě rakoviny), 

alopurinol (k léčbě dny), 

prokainamid (k léčbě nepravidelného srdečního tepu), 

vazodilatancia včetně nitrátů (přípravky rozšiřující cévy), 

heparin (lék k ředění krve), 

léky  používané  k léčbě  nízkého  krevního  tlaku,  šoku  nebo  astmatu  (např.  efedrin,  noradrenalin 
nebo adrenalin), 

soli zlata, především k nitrožilnímu podání (používané k léčbě příznaků revmatické artritidy). 

léky,  které  se  nejčastěji  používají  k léčbě  průjmu  (racekadotril)  nebo  k zabránění  odmítnutí 
transplantovaného orgánu tělem (sirolimus, everolimus, temsirolimus a další léky ze skupiny tzv. 
inhibitorů mTor). Viz bod „Upozornění a opatření“. 

 
Přípravek APO-PERINDO s jídlem a pitím 
Pití  alkoholu  během  léčby  přípravkem  APO-PERINDO  může  vyvolat  závrať.  Poraďte  se  s lékařem, 
zda můžete během užívání tohoto přípravku pít alkohol. 
Přípravek APO-PERINDO se doporučuje užívat před jídlem. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět). Lékař 
vám doporučí vysazení přípravku APO-PERINDO ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že 
jste těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku APO-PERINDO není vhodné na počátku 
těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek APO-PERINDO nesmí užívat, protože během 
druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  kojíte  nebo  chcete  začít  kojit.  Přípravek  APO-PERINDO  není 
doporučen kojícím matkám a váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte 
novorozeně nebo předčasně narozené dítě.  

4/7 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Perindopril obvykle neovlivňuje pozornost, ale u některých pacientů se může vyskytnout závrať nebo 
slabost  vyvolaná  nízkým  krevním  tlakem.  Jestliže  jste  takto  ovlivněn(a),  Vaše  schopnost  řídit  a 
obsluhovat stroje může být narušena.  
 
Přípravku APO-PERINDO obsahuje laktózu  
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se 
poraďte s lékařem. 

 

3. 

Jak se APO-PERINDO užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Tablety  spolkněte  a  zapijte  sklenicí  vody,  nejlépe  ve  stejnou  denní  dobu  ráno  před  jídlem.  Dávku, 
která je pro Vás vhodná, určí lékař. 
 
Doporučené dávky jsou: 
 
Vysoký krevní tlak: obvyklá úvodní a udržovací dávka je 4 mg jednou denně. Za měsíc může být tato 
dávka  v případě  potřeby  zvýšena  na  8  mg  jednou  denně.  Maximální  doporučená  dávka  u  vysokého 
krevního tlaku je 8 mg denně. 
Jestliže je Vám 65 let nebo více, obvyklá úvodní dávka je 2 mg jednou denně. Za měsíc může být tato 
dávka zvýšena na 4 mg jednou denně, a poté, je-li to nutné, až na 8 mg jednou denně. 
 
Srdeční selhání: obvyklá úvodní dávka je 2 mg jednou denně. Po dvou týdnech může být tato dávka 
zvýšena na 4 mg jednou denně, což je maximální doporučená dávka u srdečního selhání. 
 
Stabilní ischemická choroba srdeční: obvyklá úvodní dávka je 4 mg jednou denně. Po dvou týdnech 
může  být  tato  dávka  zvýšena  na  8  mg  jednou  denně,  což  je  maximální  doporučená  dávka  u  této 
indikace. 
Jestliže Vám je 65 let nebo více, obvyklá úvodní dávka je 2 mg jednou denně. Za týden může být tato 
dávka zvýšena na 4 mg jednou denně, a za další týden na 8 mg jednou denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-PERINDO, než jste měl(a) 
Jestliže jste si užil(a) nadměrné množství tablet, kontaktujte nejbližší pohotovost nebo o tom okamžitě 
řekněte  svému  lékaři.  Nejpravděpodobnějším  účinkem  při  předávkování  je  nízký  krevní  tlak,  kvůli 
kterému  se  Vám  může  točit  hlava,  nebo  můžete  omdlít.  Pokud  k tomu  dojde,  může  Vám  pomoci, 
pokud si lehnete na zem se zdviženými nohami. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-PERINDO 
Je  důležité  užívat  tento  lék  každý  den,  jelikož  pravidelná  léčba  je  nejúčinnější.  Pokud  si  však 
zapomenete  vzít  svou  dávku  přípravku  APO-PERINDO,  vezměte  další  dávku  v obvyklém  čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-PERINDO 
Jelikož  léčba  přípravkem  APO-PERINDO  je  obvykle  celoživotní,  měl(a)  byste  vysazení  tohoto 
přípravku předem probrat se svým lékařem. 
 

5/7 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  tento  léčivý  přípravek  a  ihned  vyhledejte  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte 
jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné: 

otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo krku, obtíže při dýchání (angioedém) (viz bod 2 Upozornění a 
opatření), 

silné závratě nebo mdloby následkem nízkého tlaku krve, 

neobvykle  rychlý  nebo  nepravidelný  srdeční  tep  nebo  bolest  na  hrudi  (angina  pectoris)  nebo 
srdeční záchvat, 

slabost rukou nebo nohou, nebo potíže při mluvě, což mohou být projevy možné mrtvice, 

náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním (bronchospasmus), 

zánět slinivky břišní, který může způsobit silné bolesti břicha a zad doprovázené silným pocitem 
nevolnosti, 

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), které může být projevem zánětu jater (hepatitida), 

kožní vyrážka, která často začíná červenými svědivými skvrnami na obličeji,  rukách a nohách 
(erythema multiforme) 

 
Přestaňte  užívat  tento  léčivý  přípravek  a  informujte  svého  lékaře,  pokud  si  všimnete  jakýkoli 
z následujících nežádoucích účinků: 

problémy s ledvinami, 

změny v krevních testech, jako je vysoká hladina draslíku vratná po vysazení léčby, nebo nízká 
hladina sodíku, 

hrudní infekce (eozinofilní pneumonie), 

nevysvětlitelná tvorba modřin a krvácení, 

vracející se teploty nebo záněty, 

pocit únavy nebo dušnosti více než obvykle, 

změny v hodnotách krevních testů jako je nízký počet bílých a červených krvinek, nižší hodnota 
hemoglobinu, nižší počet krevních destiček. 
 

Další možné nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

bolest hlavy,  

točení hlavy,  

závrať, 

mravenčení, 

porucha zraku, 

hučení v uších (tinitus), 

kašel,  

obtížné dýchání (dušnost), 

trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, poruchy chuti, zažívací obtíže, průjem, zácpa), 

alergické reakce (jako vyrážka, svědění), 

svalové křeče, 

pocit slabosti. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

změny nálady,  

6/7 

 

poruchy spánku,  

sucho v ústech, 

silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, 

tvorba puchýřků na kůži, 

impotence, 

pocení, 

zvýšený počet eozinofilů (typ bílých krvinek), 

somnolence, 

mdloba,  

palpitace (bušení srdce),  

tachykardie (zrychlení srdečního tepu), 

vaskulitida (zánět krevních cév), 

fotosenzitivní reakce (zvýšená citlivost kůže na sluneční záření), 

artralgie (bolest kloubů),  

myalgie (bolest svalů), 

bolest na hrudi, 

malátnost, 

periferní otok, 

horečka, 

pád, 

změna v laboratorních hodnotách: hypoglykémie (velmi nízká hladina cukru v krvi) u diabetiků, 
zvýšená hladina močoviny v krvi a zvýšená hladina kreatininu v krvi. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 

změny v laboratorních hodnotách: zvýšené hladina jaterních enzymů, vysoká hladina sérového 
bilirubinu. 

zhoršení lupénky 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů): 

zmatenost, 

rýma (ucpaný nos nebo vodnatý výtok z nosu). 
 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak APO-PERINDO uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu. 
 
Nepoužívejte  přípravek  APO-PERINDO  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

7/7 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co APO-PERINDO obsahuje 

Léčivou látkou je perindoprilum erbuminum. 

Pomocnými látkami jsou laktosa a magnesium-stearát. 
 

Jak APO-PERINDO vypadá a co obsahuje toto balení 
APO-PERINDO  4  mg  jsou  bílé,  podlouhlé,  bikonvexní  tablety  s vyraženým  označením  „APO“  na 
jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením „PE“ na jedné straně půlicí rýhy a „4“ na druhé 
straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
APO-PERINDO  8  mg  jsou  bílé,  podlouhlé,  bikonvexní  tablety  s vyraženým  označením  „APO“  na 
jedné straně a na druhé straně s vyraženým označením „PE“ na jedné straně půlicí rýhy a „8“ na druhé 
straně půlicí rýhy. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
Každá síla přípravku APO-PERINDO se dodává v krabičkách obsahujících 4, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 
60, 90, 100, 112, 120, 500 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V. 
Darwinweg 20 
2333 CR Leiden 
Nizozemsko 
 
Výrobce 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2 – 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M.S.P.A, Via R. Follereau 25, 24027 Nembro, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 3. 2017  
 

Recenze

Recenze produktu APO-PERINDO 4 MG 500X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-PERINDO 4 MG 500X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám