Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89571

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 89571
Kód EAN: 8594158131003
Kód SÚKL: 107848
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Co je Apo-Parox a k čemu se užívá Apo-Parox se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

Příbalový leták

1/9 

 

sp.zn. sukls182844/2017

 

 

Příbalová informace - informace pro uživatele 

 

APO-PAROX 

potahované tablety 

 

Paroxetini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, mají-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Apo-Parox a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Parox užívat 
3.  Jak se přípravek Apo-Parox užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Apo-Parox uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

1.    Co je přípravek Apo-Parox a k čemu se používá 

Přípravek Apo-Parox je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresemi a/nebo úzkostnými 
poruchami. 
Mezi úzkostné poruchy, které se léčí přípravkem Apo-Parox, patří: obsedantně 
kompulzivní porucha (opakující se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním), panická 
porucha (panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených 
prostranství), sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se situacím, kdy musíte vystupovat ve 
společnosti), posttraumatická stresová porucha (úzkost po traumatické události) a generalizovaná 
úzkostná porucha (celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity). 
Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu). Látku zvanou serotonin má v mozku každý z nás. Lidé trpící depresemi nebo úzkostí mají 
nižší hladinu serotoninu než ostatní. Zatím není přesně známo, jak Apo-Parox a ostatní látky ze 
skupiny SSRI působí, ale zřejmě pomáhají zvyšovat hladinu serotoninu v mozku. Správná léčba 
deprese a úzkostných stavů je důležitá, neboť pomůže zlepšit Váš stav. 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Parox užívat 

Neužívejte přípravek Apo-Parox: 
-  Pokud užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně 

moklobemidu), nebo jste je kdykoli v posledních dvou týdnech užíval(a). Po ukončení užívání léků 
ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl(a) začít užívat paroxetin. 

-  Pokud užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid. 
-  Pokud jste alergický(á) na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

 

2/9 

 

Pokud se u Vás vyskytuje kterákoli z výše uvedených podmínek, řekněte to lékaři a neužívejte 
Apo-Parox. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Apo-Parox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  Pokud užíváte jakýkoli jiný lék (viz Další léčivé přípravky a Apo-Parox dále v textu). 
-  Pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem. 
-  Pokud trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze (již dříve jste je prodělali). 
-  - Pokud jste kdykoli v minulosti měli „manické“ epizody (hyperaktivní chování nebo překotné 

myšlenky). 

-  Pokud se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT). 
-  - Pokud máte v anamnéze poruchy srážení krve nebo užíváte jiné léky, které mohou vyvolat 

zvýšené riziko krvácení (patří sem léky používané ke „zředění“ krve jako je warfarin, 
antipsychotika jako je perfenazin nebo klozapin, tricyklická antidepresiva, léky používané proti 
bolesti a zánětům nazývané nesteroidní protizánětlivé látky, kam patří kyselina acetylsalicylová, 
ibuprofen, celekoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam). 

-  - Pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností), Apo-Parox by 

mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum. 

-  Pokud máte diabetes (máte cukrovku). 
-  Pokud máte předepsanou dietu s nízkým obsahem sodíku. 
-  Pokud trpíte zeleným očním zákalem (tlakem v oku). 
-  Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz Těhotenství a kojení dále v textu). 
-  Pokud je Vám méně než 18 let (viz Použití u dětí a dospívajících do 18 let dále v textu). 
Pokud si odpovíte ANO v kterémkoli výše uvedeném bodě a dosud jste o tom s lékařem 
nemluvil(a), poraďte se co nejdříve se svým lékařem o dalším užívání Apo-Paroxu. 
 
Použití u dětí a dospívajících do 18 let:  
Apo-Parox by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. 
Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 
let, kteří se léčí přípravkem Apo-Parox, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou 
pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné 
chování a hněv). Pokud lékař předepsal Vám nebo Vašemu dítěti Apo-Parox a chcete se o tom poradit, 
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte během užívání přípravku 
Apo-Parox rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat 
svého lékaře. Také byste měli vědět, že dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Apo-Parox ve 
vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině 
prokázány.  
 
Ve studiích prováděných s přípravkem Apo-Parox ve věkové skupině do 18 let byly často se 
vyskytujícími nežádoucími účinky, které postihly méně než 1 z 10 dětí/dospívajících následující: 
zvýšení četnosti sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů, úmyslné sebepoškozování, 
hněv, agresivita nebo negativně zaujaté a nepřátelské chování, ztráta chuti k jídlu, chvění, abnormální 
pocení, hyperaktivita (příliš mnoho energie), rozčilení, změny emocí (včetně pláče a změny nálad) a 
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení (jako např. krvácení z nosu). V těchto studiích se také 
prokázalo, že stejné příznaky se vyskytly u dětí a dospívajících, kteří dostávali placebo (tablety 
obsahující pouze cukr) místo Apo-Paroxu, i když se nevyskytovaly tak často.  
 
V těchto studiích se u některých pacientů do 18 let dostavily po přerušení léčby přípravkem Apo-
Parox abstinenční příznaky. Tyto příznaky byly většinou podobné těm, které byly pozorovány po 
přerušení léčby u dospělých (viz bod 3, Jak se přípravek Apo-Parox užívá, dále v textu). Navíc se 
u pacientů do 18 let často vyskytovala (méně než u 1 z 10 pacientů) bolest břicha, nervozita a změna 
emocí (včetně pláče, změn nálady, pokusů o sebepoškozování, myšlenek na sebevraždu a pokusů 
o sebevraždu).  
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti Jestliže trpíte depresí či úzkostnými 
stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit 

3/9 

 

častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky 
začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  
-  Pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu 
-  Pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií prokázaly zvýšené riziko sebevražedného 

chování u mladých dospělých (do 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni 
antidepresivy.  

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici
.  
Možná bude užitečné, když řeknete svým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo 
úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, 
aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li 
znepokojení změnami ve Vašem chování.  
 
Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Apo-Parox  
U některých pacientů užívajících Apo-Parox se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou 
v klidu ani sedět, ani stát (tento stav se nazývá akatizie). U jiných pacientů se projevil serotoninový 
syndrom, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující příznaky: pocit zmatenosti, 
pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo 
zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, vyhledejte svého lékaře
Více informací o těchto i jiných nežádoucích účincích po užívání přípravku Apo-Parox naleznete 
v bodu 4 této příbalové informace (Možné nežádoucí účinky). 
 
Další léčivé přípravky a Apo-Parox 
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Apo-Parox nebo mohou zvýšit pravděpodobnost 
výskytu nežádoucích účinků. Apo-Parox také může ovlivnit účinek některých jiných léků. Léky, 
o nichž je známo, že se s přípravkem Apo-Parox navzájem ovlivňují, jsou tyto: 
-  Léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu) – viz Neužívejte 

přípravek Apo-Parox výše v textu.  

-  Antipsychotika thioridazin nebo pimozid - viz Neužívejte přípravek Apo-Parox výše v textu.  
-  Kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek 

jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti a zánětu.  

-  Tramadol a pethidin, silné léky proti bolesti opiátového typu  
-  Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény  
-  Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI a tricyklická antidepresiva jako je 

klomipramin, nortriptylin a desipramin.  

-  Doplněk stravy nazývaný tryptofan.  
-  Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (t.j. antipsychotika) používané k léčení 

psychiatrických poruch.  

-  Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti  
-  Kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení HIV infekcí.  
-  Přípravky obsahující výtažek z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí.  
-  Fenobarbital, fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin, které se používají k léčbě křečí nebo 

epilepsie.  

-  Atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti.  
-  Procyklidin, který se používá k mírnění příznaků Parkinsonovy nemoci.  
-  Warfarin nebo jiné látky ze skupiny antikoagulancií, které se používají ke „zředění“ krve.  
-  Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu.  
-  Metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních 

poruch.  

-  Pravastatin, používaný k léčení vysokého cholesterolu. 
-  Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry.  
-  Linezolid, antibiotikum.  
-  Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu (nebo při problémech s plodností).  

4/9 

 

Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval(a) jakékoli léky uvedené v seznamu výše a dosud 
jste o tom neinformoval(a) svého lékaře, znovu ho navštivte a požádejte ho o radu ohledně užívání 
přípravku Apo-Parox
. Je možné, že bude nutné změnit dávkování nebo změnit léky. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a)
 nebo které možná budete užívat. 

Apo-Parox s jídlem, pitím a alkoholem 
Pokud  užíváte  přípravek  Apo-Parox,  nepijte  alkoholické  nápoje,  protože  alkohol  může  zhoršit 
příznaky  nežádoucích  účinků.  Užívání  přípravku  Apo-Parox  ráno  společně  s  jídlem  snižuje 
pravděpodobnost výskytu pocitu na zvracení (nevolnosti). 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
U  dětí,  jejichž  matky  užívaly  Apo-Parox  v  průběhu  několika  prvních  měsíců  těhotenství,  byla 
zaznamenána data poukazující na zvýšené riziko vrozených vad, především srdečních. V populaci se 
přibližně  1  ze  100  dětí  narodí  s  vrozenou  srdeční  vadou.  Toto  číslo  se  zvyšuje  až  na  2  děti  ze  100 
u matek, které užívaly přípravek Apo-Parox.  
Společně  s  lékařem  se  můžete  rozhodnout, jestli je  pro  Vás  lepší  v  době  těhotenství  změnit  způsob 
léčby nebo postupně vysadit Apo-Parox. Po zvážení Vašeho stavu ale může lékař dojít k závěru, že je 
pro Vás lepší pokračovat v léčbě přípravkem Apo-Parox.  
 
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Apo-Parox. 
Užívání látek podobných Apo-Parox během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí 
zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců, 
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním. Tyto příznaky se obvykle projeví během 
prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud  tyto  příznaky  zpozorujete  u  svého  dítěte,  okamžitě  kontaktujte 
dětského lékaře. 
Pokud užíváte přípravek Apo-Parox během posledních 3 měsíců těhotenství, mohou se u novorozence 
objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle rozvinou v průběhu prvních 24 hodin po porodu. 
Tyto příznaky jsou:  

- potíže s dýcháním  
- tmavě modré nebo fialové zabarvení kůže, zvýšená nebo snížená teplota  
- modré zbarvení rtů  
- zvracení nebo poruchy příjmu potravy  
- zvýšená únava, poruchy spánku nebo nepřetržitý pláč  
- zvýšené nebo snížené svalové napětí  
- třes, neklid nebo křeče.  

Pokud  se  kterýkoli  z  těchto  příznaků  objeví  po  narození  u  Vašeho  dítěte  nebo  jste  znepokojená 
zdravotním stavem Vašeho dítěte, řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodníkovi. Ti Vám 
poradí, co máte dělat
.  
 
Apo-Parox se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Apo-Parox, 
navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu. Poraďte se se svým lékařem 
o možnosti kojení během užívání přípravku Apo-Parox.  

Léčivé  přípravky,  jako  přípravek  Apo-Parox,  mohou  snižovat  kvalitu  spermií.  Ačkoli  dopad  tohoto 
snížení na plodnost není znám, může být u některých mužů užívajících přípravek Apo-Parox plodnost 
ovlivněna. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Možnými nežádoucími účinky při užívání přípravku Apo-Parox jsou závratě, zmatenost, ospalost nebo 
rozmazané  vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto  nežádoucí  účinky  projeví,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani 
neobsluhujte stroje. 
 

5/9 

 

3. 

Jak se Apo-Parox užívá 

Vždy užívejte Apo-Parox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  

Někdy  může být potřeba, abyste užívali více než jednu tabletu nebo jen polovinu tablety. V tabulce 
naleznete návod, kolik tablet vzhledem k velikosti dávky budete užívat.  

Obvyklé dávky pro léčbu jednotlivých poruch jsou uvedeny v následující tabulce.  

                                                   Úvodní dávka Doporučená denní dávka Maximální denní dávka  
Deprese                                               20 mg                               20 mg                              50 mg  
Obsedantní kompulzivní porucha       20 mg                               40 mg                               60 mg  
Panická porucha                                 10 mg                               40 mg                               60 mg  
Sociální úzkostná porucha                  20 mg                               20 mg                               50 mg  
Posttraumatická stresová porucha       20 mg                               20 mg                               50 mg  
Generalizovaná úzkostná porucha      20 mg                               20 mg                               50 mg  
 
Váš lékař určí, jakou dávku přípravku Apo-Parox budete při zahájení léčby užívat. Většina lidí 
se začíná cítit lépe po několika týdnech léčby. Pokud se Váš stav po několika týdnech léčby nezlepší, 
informujte o tom svého lékaře a ten může rozhodnout o postupném zvyšování dávky vždy o 10 mg 
týdně až k maximální možné denní dávce.  

Užívejte tablety přípravku Apo-Parox ráno s jídlem.  
Polykejte je celé a zapijte je vodou.  
 
Tablety se nemají kousat.  

Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba může trvat několik měsíců ale i déle.  

Starší lidé  
Nejvyšší doporučená dávka u lidí starších než 65 let je 40 mg denně.  
 
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin  
Pokud  trpíte  poruchou  funkce  jater  nebo  těžkou  poruchou  funkce  ledvin,  může  lékař  rozhodnout 
o tom, že budete užívat menší dávku přípravku Apo-Parox, než je obvyklé.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Parox, než jste měl(a)  
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám doporučí lékař. 
Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš 
mnoho tablet přípravku Apo-Parox, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také obal užitých tablet.  
Pokud  se  někdo  předávkuje  přípravkem  Apo-Parox,  mohou  se  u  něho  projevit  příznaky  popsané 
v bodu 4, Možné nežádoucí účinky, nebo některé z následujících příznaků: horečka, nekontrolovatelné 
svalové kontrakce (stahy).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Parox  
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas.  
Pokud  na  dávku  zapomenete  a  vzpomenete  si  na  ni  dříve,  než  si  půjdete  lehnout,  užijte  ji 
okamžitě. Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.  
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechte tuto dávku. Je přitom možné, že 
se  u  Vás  projeví  nežádoucí  účinky  spojené  s  přerušením  léčby,  ale  ty  by  měly  vymizet  po  užití 
následující dávky v obvyklé době.  
 
Co dělat, pokud se necítíte lépe  
Apo-Parox neodstraní Vaše příznaky okamžitě 
- všechna antidepresiva se musí nějaký čas užívat, 
než se dostaví účinek. Někteří pacienti se začnou cítit lépe již za několik týdnů, ale u jiných to může 
trvat trochu déle. Někteří pacienti se dokonce mohou přechodně cítit hůře. Pokud se ani po několika 
týdnech léčby Váš stav nezlepší, navštivte znovu svého lékaře a řekněte mu to. Lékař by Vám měl na 

6/9 

 

začátku  léčby  doporučit,  abyste  ho  po  několika  týdnech  léčby  opět  navštívil(a)  a  zhodnotil(a)  spolu 
s ním léčbu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Parox  
Neukončujte  léčbu  přípravkem  Apo-Parox  a  nepřestávejte  užívat  Apo-Parox,  dokud  Vám  to 
neřekne lékař.  
Když končíte s užíváním přípravku Apo-Parox
, pomůže Vám lékař s pomalým snižováním dávky 
trvajícím  několik  týdnů  nebo  měsíců,  což  by  mělo  snížit  pravděpodobnost  výskytu  abstinenčních 
příznaků (nežádoucích účinků spojených s vysazením přípravku). Jeden ze způsobů, jak ukončit léčbu 
přípravkem  Apo-Parox,  spočívá  v  postupném  snižování  dávky,  kterou  užíváte,  a  to  o  10  mg  týdně. 
Pacienti  většinou  zjistí,  že  příznaky  vyvolané  vysazením  přípravku  Apo-Parox  jsou  mírné  a  sami 
ukončí  léčbu  během  dvou  týdnů.  U  některých  pacientů  jsou  ale  tyto  příznaky  podstatně  závažnější 
nebo trvají delší dobu.  
 
Pokud  se  u  Vás  v  průběhu  snižování  dávek  projeví  abstinenční  příznaky,  může  se  Váš  lékař 
rozhodnout, že celý proces bude probíhat pomaleji. Pokud se u Vás během snižování dávek přípravku 
Apo-Parox  projeví  závažné  abstinenční  příznaky,  navštivte  svého  lékaře,  který  Vás  může  požádat, 
abyste opět začal(a) tablety užívat a poté jste dávky snižoval(a) pomaleji.  
 
I  když  se  u  Vás  projeví  abstinenční  příznaky,  neznamená  to,  že  nebudete  schopný(á)  ukončit 
léčbu přípravkem Apo-Parox
.  
 
Možné nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby  
 
Klinické studie ukazují, že 3 z 10 lidí zaznamenají po ukončení užívání  přípravku  Apo-Parox jeden 
nebo více příznaků. Některé příznaky se přitom vyskytují častěji než jiné.  
 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:  
-  Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy. 
-  Smyslové  poruchy  včetně  pocitu  mravenčení,  pocitů  pálení  a  méně  často  pocitů  slabých 

elektrických šoků (včetně těchto pocitů v hlavě) a dále bzučení, syčení, pískot, zvonění nebo jiné 
úporné zvuky v uších (tinitus).  

-  Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát).  
-  Pocit úzkosti.  
-  Bolesti hlavy.  
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:  
-  Nevolnost (pocit na zvracení).  
-  Pocení (včetně nočního pocení).  
-  Motorický (pohybový) neklid.  
-  Tremor (chvění).  
-  Pocit zmatenosti nebo dezorientace.  
-  Průjem.  
-  Emocionální nestabilita nebo podrážděnost.  
-  Zrakové poruchy.  
-  Kolísání srdečního rytmu nebo bušení srdce (palpitace).  
 
Pokud  se  obáváte,  že  se  u  Vás  projevily  nežádoucí  účinky  spojené  s  ukončením  léčby 
přípravkem Apo-Parox, navštivte, prosím, svého lékaře. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

7/9 

 

 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Pravděpodobnost  výskytu  nežádoucích  účinků  je  vyšší  v  průběhu  několika 
prvních týdnů užívání přípravku Apo-Parox.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, navštivte lékaře.  

Můžete se spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc přímo v nemocnici.  

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů, jsou:  
-  Pokud  u  Vás  dochází  ke  vzniku  neobvyklých  krevních  podlitin  nebo  ke  krvácení,  včetně 

zvracení  krve  nebo  ke  ztrátě  krve  stolicí,  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  

-  Pokud zjistíte, že nejste schopen(a) se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo 

vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  

 

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů, jsou:  
-  Pokud  se  u  Vás  objeví  křeče,  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo  vyhledejte 

okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  

-  Pokud  pociťujete  neklid  a  máte  pocit,  že  nemůžete  v  klidu  ani  sedět,  ani  stát  (tento  stav  se 

nazývá  akatizie),  informujte  o  tom  svého  lékaře.  Při  zvyšování  dávek  přípravku  Apo-Parox  se 
tyto pocity mohou zhoršovat.  

-  Pokud  pociťujete  únavu,  slabost  nebo  zmatenost  a  máte  bolavé  nebo  ztuhlé  svaly  či 

nekoordinované  pohyby,  může  to  být  způsobeno  nedostatkem  sodíku  v  krvi.  Pokud  máte  tyto 
příznaky, navštivte svého lékaře.  

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů, jsou:  
-  Alergické  reakce  na  Apo-Parox,  které  mohou  být  závažné,.  Pokud  se  u  Vás  objeví  zarudlá 

hrudkovitá  kožní  vyrážka,  otoky  očních  víček,  obličeje,  rtů,  úst  nebo  jazyka,  začínající  svědění 
nebo  těžkosti  při  dýchání  (dušnost)  nebo  polykání  a  pociťujete  slabost  nebo  točení  hlavy 
způsobující  omdlení  nebno  ztrátu  vědomí,  okamžitě  o  tom  informujte  svého  lékaře  nebo 
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.  

-  Pokud  se  u  Vás  objeví  některé  nebo  všechny  z  následujících  příznaků,  můžete  mít  tzv. 

serotoninový  syndrom.  Jde  o  následující  příznaky:  pocit  zmatenosti,  pocit  neklidu,  pocení,  třes, 
chvění,  halucinace  (podivné  vize  nebo  zvuky),  náhlé  svalové  záškuby  nebo  zrychlený  srdeční 
rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.  

-  Akutní  glaukom  (akutní  zelený  zákal).  Pokud  pociťujete  bolest  v  oku  spojenou  s  neostrým 

viděním, navštivte svého lékaře.  

 
Neznámá frekvence  
-  U  některých  osob  se  mohou  při  užívání  přípravku  Apo-Parox  nebo  krátce  po  ukončení  léčby 

objevit  myšlenky  na  sebepoškozování  nebo  sebevražedné  myšlenky  (viz  bod  2,  Čemu  musíte 
věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Parox užívat).  

-  Agresivita 
 
Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby:  

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů, jsou:  
-  Narušení koncentrace 
-  Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno po jídle se sníží pravděpodobnost, že k ní dojde. 
-  Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce a 

ejakulace.  

 

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů, jsou:  

8/9 

 

-  Zvýšená hladina cholesterolu v krvi  
-  Snížená chuť k jídlu.  
-  Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti.  
-  Abnormální sny (včetně nočních můr).  
-  Pocit závrati nebo chvění (třes).  
-  Bolest hlavy  
-  Pohybový neklid.  
-  Pocit neobvyklé slabosti.  
-  Neostré vidění.  
-  Zívání, sucho v ústech.  
-  Průjem nebo zácpa.  
-  Zvracení.  
-  Přibírání na váze.  
-  Pocení.  
 

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů, jsou:  
-  Dočasné zvýšení krevního tlaku, nebo dočasné snížení, při kterém můžete mít závrať (pocit točení 

hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte  

-  Zrychlený srdeční rytmus.  
-  Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka.  
-  Rozšíření zornic.  
-  Kožní vyrážky.  
-  Pocit zmatenosti.  
-  Halucinace (podivné vize a zvuky).  
-  Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovatelný únik moče (inkontinence moče).  
-  Pokud máte cukrovku, můžete si při užívání přípravku Apo-Parox všimnout narušení kontroly Vaší 

hladiny  krevního  cukru.  Sdělte  to,  prosím,  svému  lékaři,  aby  mohl  upravit  dávkování  Vašeho 
inzulinu nebo přípravků k léčbě cukrovky. 

 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů, jsou:  
-  Abnormální tvorba mléka u mužů a žen.  
-  Pomalý srdeční rytmus.  
-  Zvýšení hodnot jaterních testů.  
-  Panické záchvaty.  
-  Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie).  
-  Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (deperzonalizace).  
-  Pocit úzkosti.  
-  Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou).  
-  Bolest kloubů nebo svalů.  
 

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů, jsou:  
-  Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma.  
-  Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou.  
-  Závažné kožní reakce, citlivost na sluneční světlo. 
-  Přetrvávající bolestivá erekce.  
-  Snížený počet krevních destiček.  
 
U  některých  pacientů  se  během  užívání  přípravku  Apo-Parox  může  objevit  bzučení,  syčení,  pískání 
zvonění nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus).  

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.  
 

9/9 

 

Pokud  Vás  během  užívání  přípravku  Apo-Parox  cokoli  znepokojilo,  řekněte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi, kteří Vám jistě poradí.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

5. 

Jak přípravek Apo-Parox uchovávat 

•  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

•  Uchovávejte  při  teplotě  do  25  °C  v dobře  uzavřené  lahvičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkostí. 

•  Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

•  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Apo-Parox obsahuje 
Léčivou  látkou  je  paroxetini  hydrochloridum  22,2  mg,  což  odpovídá  paroxetinum  20  mg  v  jedné 
potahované tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou:  Magnesium-stearát,  sodná  sůl  karboxymetylškrobu,  laktóza,  hyprolóza, 
hypromelóza 2910, makrogol 8000, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek Apo-Parox vypadá a co obsahuje toto balení 
Apo-Parox jsou bílé, oválné, bikonvexní filmem potažené tablety, na jedné straně částečně půlící rýha 
a vyražené označení 20, druhá strana prázdná 
Apo-Parox je dodáván v lahvičkách po 30 nebo 100 potahovaných tabletách.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce: 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19. 10. 2017. 

 

Recenze

Recenze produktu APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety

Diskuze (2)

Diskuze k produktu APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Apo-parox

(0) 06/11/2008

Zdravím! Mám dotaz,jestli je možné užívat tento jed-já jsem si přečetl příbalový leták a měl jsem pocit,že jsem onemocněl!!TEDY MYSLÍM NEVYLÉČITELNĚ,PROTOŽE TAM JSOU KONTRAINDIKACE VĚTŠÍ,NEŽ INDIKACE...,co potom?

Vstoupit do diskuze

- Apo-parox

(0) 06/11/2008

Zdravím! Mám dotaz,jestli je možné užívat tento jed-já jsem si přečetl příbalový leták a měl jsem pocit,že jsem onemocněl!!

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám