Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 89571
Kód EAN: 8594158131003
Kód SÚKL: 107848
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Co je Apo-Parox a k čemu se užívá Apo-Parox se může předepisovat dospělým, kteří trpí některým z následujících stavů: - Epizody deprese (dokonce i tehdy, když u Vás antidepresivní léky v minulosti neúčinkovaly); - obsedantní nebo kompulzivní (nekontrolovatelné) chování; - panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobené strachem z otevřených prostranství (agorafobie); - celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity; - pocit velké úzkosti nebo nervozity v situacích, kdy se musíte projevit nebo vystupovat ve společnosti; - úzkost po traumatické události (posttraumatická stresová porucha), např. automobilová nehoda, tělesný útok, přírodní katastrofa jako jsou záplavy nebo zemětřesení. K těmto stavům může dojít tehdy, když se sníží hladiny chemické látky nazývané serotonin (5-hydro-xytryptamin) v mozku. Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) a obvykle účinkuje během několika prvních týdnů léčby tak, že zvyšuje hladiny serotoninu v mozku.

Příbalový leták

1/9
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-PAROX
potahované tablety

Paroxetini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádným dalším osobám. Mohl by jim
ublížit, a to i tehdy, mají-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Apo-Parox a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Parox užívat
3. Jak se přípravek Apo-Parox užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Apo-Parox
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-PAROX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Apo-Parox je určen k léčbě dospělých, kteří trpí depresemi a/nebo úzkostnými
poruchami. Mezi úzkostné poruchy, které se léčí přípravkem Apo-Parox, patří: obsedantně
kompulzivní porucha (opakující se nutkavé myšlenky s nekontrolovatelným chováním), panická
porucha (panické záchvaty včetně těch, které jsou způsobeny agorafobií, což je strach z otevřených
prostranství), sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se situacím, kdy musíte vystupovat ve
společnosti), posttraumatická stresová porucha (úzkost po traumatické události) a generalizovaná
úzkostná porucha (celkový pocit velké úzkosti nebo nervozity).
Apo-Parox patří do skupiny léků známých jako SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu). Látku zvanou serotonin má v mozku každý z nás. Lidé trpící depresemi nebo úzkostí mají
nižší hladinu serotoninu než ostatní. Zatím není přesně známo, jak Apo-Parox a ostatní látky ze
skupiny SSRI působí, ale zřejmě pomáhají zvyšovat hladinu serotoninu v mozku. Správná léčba
deprese a úzkostných stavů je důležitá, neboť pomůže zlepšit Váš stav.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-PAROX
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Apo-Parox:
- Pokud užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně
moklobemidu), nebo jste je kdykoli v posledních dvou týdnech užíval/a. Po ukončení užívání
léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl/a začít užívat paroxetin.
- Pokud užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid.
- Pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na paroxetin nebo na kteroukoliv jinou složku Apo-
Paroxu (pomocné látky jsou uvedeny na konci příbalové informace).

Pokud se u Vás vyskytuje kterákoli z výše uvedených podmínek, řekněte to lékaři a neužívejte
Apo-Parox.

2/9
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Parox a zkontrolování zdravotního stavu
s lékařem je zapotřebí:
- Pokud užíváte jakýkoli jiný lék (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky dále v textu).
- Pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem.
- Pokud trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze (již dříve jste je prodělali).
- Pokud jste kdykoli v minulosti měli manické epizody (hyperaktivní chování nebo překotné
myšlenky).
- Pokud se podrobujete elektrokonvulzívní léčbě (ECT).
- Pokud máte v anamnéze poruchy srážení krve nebo užíváte jiné léky, které mohou vyvolat
zvýšené riziko krvácení (patří sem léky používané ke zředění krve jako je warfarin,
antipsychotika jako je perfenazin nebo klozapin, tricyklická antidepresiva, léky používané proti
bolesti a zánětům nazývané nesteroidní protizánětlivé látky, kam patří kyselina acetylsalicylová,
ibuprofen, celekoxib, etodolak, diklofenak, meloxikam).
- Pokud užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu ( nebo při problémech s plodností), Apo-Parox by
mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum.
- Pokud máte diabetes (máte cukrovku).
- Pokud máte předepsanou dietu s nízkým obsahem sodíku.
- Pokud trpíte zeleným očním zákalem (tlakem v oku).
- Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství (viz Těhotenství a kojení dále v textu).
- Pokud je Vám méně než 18 let (viz Použití u dětí a dospívajících do 18 let dále v textu).
Pokud si odpovíte ANO v kterémkoli výše uvedeném bodě a dosud jste o tom s lékařem nemluvil/a,
poraďte se co nejdříve se svým lékařem o dalším užívání Apo-Paroxu.
Použití u dětí a dospívajících do 18 let:
Apo-Parox by neměli užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18
let, kteří se léčí přípravkem Apo-Parox, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou
pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné
chování a hněv). Pokud lékař předepsal Vám nebo Vašemu dítěti Apo-Parox a chcete se o tom poradit,
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte během užívání přípravku
Apo-Parox rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat
svého lékaře. Také byste měli vědět, že dlouhodobé bezpečnostní účinky Apo-Paroxu ve vztahu k
dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Ve studiích prováděných s přípravkem Apo-Parox ve věkové skupině do 18 let byly často se
vyskytujícími nežádoucími účinky, které postihly méně než 1 z 10 dětí/dospívajících následující:
zvýšení četnosti sebevražedných myšlenek a sebevražedných pokusů, úmyslné sebepoškozování,
hněv, agresivita nebo negativně zaujaté a nepřátelské chování, ztráta chuti k jídlu, chvění, abnormální
pocení, hyperaktivita (příliš mnoho energie), rozčilení, změny emocí (včetně pláče a změny nálad) a
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení (jako např. krvácení z nosu). V těchto studiích se také
prokázalo, že stejné příznaky se vyskytly u dětí a dospívajících, kteří dostávali placebo (tablety
obsahující pouze cukr) místo Apo-Paroxu, i když se nevyskytovaly tak často.

V těchto studiích se u některých pacientů do 18 let dostavily po přerušení léčby přípravkem Apo-
Parox abstinenční příznaky. Tyto příznaky byly většinou podobné těm, které byly pozorovány po
přerušení léčby u dospělých (viz bod 3, Jak se přípravek Apo-Parox užívá, dále v textu). Navíc se u
pacientů do 18 let často vyskytovala (méně než u 1 z 10 pacientů) bolest břicha, nervozita a změna
emocí (včetně pláče, změn nálady, pokusů o sebepoškozování, myšlenek na sebevraždu a pokusů o
sebevraždu).

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti Jestliže trpíte depresí či úzkostnými
stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit
častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky
začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
3/9
- Pokud se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu
- Pokud jste mladý dospělý. Informace z klinických studií prokázaly zvýšené riziko sebevražedného
chování u mladých dospělých (do 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete svým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo
úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat,
aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li
znepokojení změnami ve Vašem chování.

Významné nežádoucí účinky pozorované při užívání přípravku Apo-Parox
U některých pacientů užívajících Apo-Parox se objevil neklid, při kterém měli pocit, že nemohou v
klidu ani sedět, ani stát (tento stav se nazývá akatizie). U jiných pacientů se projevil serotoninový
syndrom, při kterém se mohou objevit (některé nebo všechny) následující příznaky: pocit zmatenosti,
pocit neklidu, pocení, třes, chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo
zrychlený srdeční rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, vyhledejte svého lékaře.
Více informací o těchto i jiných nežádoucích účincích po užívání přípravku Apo-Parox naleznete v
bodu 4 této příbalové informace (Možné nežádoucí účinky).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Apo-Parox nebo mohou zvýšit pravděpodobnost
výskytu nežádoucích účinků. Apo-Parox také může ovlivnit účinek některých jiných léků. Léky, o
nichž je známo, že se se Apo-Paroxem navzájem ovlivňují, jsou tyto:
- Léky zvané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, včetně moklobemidu) viz Neužívejte
přípravek Apo-Parox výše v textu.
- Antipsychotika thioridazin nebo pimozid - viz Neužívejte přípravek Apo-Parox výše v textu.
- Kyselina acetylsalicylová, ibuprofen nebo jiné léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých
látek jako je celekoxib, etodolak, diklofenak a meloxikam, které se používají k léčení bolesti a
zánětu.
- Tramadol a pethidin, silné léky proti bolesti opiátového typu
- Léky nazývané triptany, například sumatriptan, používané k léčbě migrény
- Ostatní antidepresiva včetně jiných léků ze skupiny SSRI a tricyklická antidepresiva jako je
klomipramin, nortriptylin a desipramin.
- Doplněk stravy nazývaný tryptofan.
- Přípravky jako lithium, risperidon, perfenazin, klozapin (t.j. antipsychotika) používané k léčení
psychiatrických poruch.
- Fentanyl, užívaný k anestezii a k léčbě chronické bolesti
- Kombinace fosamprenaviru a ritonaviru, která se používá k léčení HIV infekcí.
- Přípravky obsahující výtažek z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí.
- Fenobarbital, fenytoin, valproát sodný nebo karbamazepin, které se používají k léčbě křečí nebo
epilepsie.
- Atomoxetin, který se používá k léčbě hyperaktivity s poruchou pozornosti.
- Procyklidin, který se používá k mírnění příznaků Parkinsonovy nemoci.
- Warfarin nebo jiné látky ze skupiny antikoagulancií, které se používají ke zředění krve. -
Propafenon, flekainid a přípravky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu.
- Metoprolol, beta-blokátor používaný k léčení vysokého krevního tlaku a jiných srdečních
poruch. - Rifampicin, používaný k léčbě tuberkulózy a lepry.
- Linezolid, antibiotikum.
- Tamoxifen, který se užívá k léčbě rakoviny prsu ( nebo při problémech s fertilitou).
Pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval/a jakékoli léky uvedené v seznamu výše a dosud
jste o tom neinformoval/a svého lékaře, znovu ho navštivte a požádejte ho o radu ohledně užívání
přípravku Apo-Parox. Je možné, že bude nutné změnit dávkování nebo změnit léky.
4/9
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Apo-Parox s jídlem a pitím
Pokud užíváte přípravek Apo-Parox, nepijte alkoholické nápoje, protože alkohol může zhoršit
příznaky nežádoucích účinků. Užívání přípravku Apo-Parox ráno společně s jídlem snižuje
pravděpodobnost výskytu pocitu na zvracení (nevolnosti).
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, myslíte-li si, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete-li těhotenství, měla byste o
tom co nejdříve informovat svého lékaře. U dětí, jejichž matky užívaly Apo-Parox v průběhu
několika prvních měsíců těhotenství, byla zaznamenána data poukazující na zvýšené riziko vrozených
vad, především srdečních. V populaci se přibližně 1 ze 100 dětí narodí s vrozenou srdeční vadou. Toto
číslo se zvyšuje až na 2 děti ze 100 u matek, které užívaly přípravek Apo-Parox.
Společně s lékařem se můžete rozhodnout, jestli je pro Vás lepší v době těhotenství změnit způsob
léčby nebo postupně vysadit Apo-Parox. Po zvážení Vašeho stavu ale může lékař dojít k závěru, že je
pro Vás lepší pokračovat v léčbě přípravkem Apo-Parox.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Apo-Parox.
Užívání látek podobných Apo-Parox během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců,
který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráváním. Tyto příznaky se obvykle projeví během
prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte
dětského lékaře.
Pokud užíváte přípravek Apo-Parox během posledních 3 měsíců těhotenství, mohou se u novorozence
objevit i další zdravotní komplikace, které se obvykle rozvinou v průběhu prvních 24 hodin po porodu.
Tyto příznaky jsou:
- potíže s dýcháním
- tmavě modré nebo fialové zabarvení kůže, zvýšená nebo snížená teplota
- modré zbarvení rtů
- zvracení nebo poruchy příjmu potravy
- zvýšená únava, poruchy spánku nebo nepřetržitý pláč
- zvýšené nebo snížené svalové napětí
- třes, neklid nebo křeče.
Pokud se kterýkoli z těchto příznaků objeví po narození u Vašeho dítěte nebo jste znepokojená
zdravotním stavem Vašeho dítěte, řekněte to co nejdříve svému lékaři nebo porodníkovi. Ti Vám
poradí, co máte dělat.

Apo-Parox se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka. Pokud užíváte Apo-Parox,
navštivte před tím, než začnete kojit, svého lékaře a požádejte ho o radu. Poraďte se se svým lékařem
o možnosti kojení během užívání přípravku Apo-Parox.
Léčivé přípravky, jako přípravek Apo-Parox, mohou snižovat kvalitu spermií. Ačkoli dopad tohoto
snížení na plodnost není znám, může být u některých mužů užívajících přípravek Apo-Parox plodnost
ovlivněna.
Řízení motorového vozidla a obsluha strojů
Možnými nežádoucími účinky při užívání přípravku Apo-Parox jsou závratě, zmatenost, ospalost nebo
rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky projeví, nesmíte neřiďte dopravní prostředky
ani neobsluhujte stroje.


3. JAK SE APO-PAROX UŽÍVÁ
Vždy užívejte Apo-Parox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
5/9
Někdy může být potřeba, abyste užívali více než jednu tabletu nebo jen polovinu tablety. V tabulce
naleznete návod, kolik tablet vzhledem k velikosti dávky budete užívat.
Obvyklé dávky pro léčbu jednotlivých poruch jsou uvedeny v následující tabulce.
Úvodní dávka Doporučená denní dávka Maximální denní dávka
Deprese 20 mg 20 mg 50 mg
Obsedantní kompulzivní porucha 20 mg 40 mg 60 mg
Panická porucha 10 mg 40 mg 60 mg
Sociální úzkostná porucha 20 mg 20 mg 50 mg
Posttraumatická stresová porucha 20 mg 20 mg 50 mg
Generalizovaná úzkostná porucha 20 mg 20 mg 50 mg

Váš lékař určí, jakou dávku přípravku Apo-Parox budete při zahájení léčby užívat. Většina lidí
se začíná cítit lépe po několika týdnech léčby. Pokud se Váš stav po několika týdnech léčby nezlepší,
informujte o tom svého lékaře a ten může rozhodnout o postupném zvyšování dávky vždy o 10 mg
týdně až k maximální možné denní dávce.
Užívejte tablety přípravku Apo-Parox ráno s jídlem.
Polykejte je celé a zapijte je vodou.

Tablety se nemají kousat.
Lékař Vám řekne, jak dlouho budete muset tablety užívat. Léčba může trvat několik měsíců ale i déle.
Starší lidé
Nejvyšší doporučená dávka u lidí starších než 65 let je 40 mg denně.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin
Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo těžkou poruchou funkce ledvin, může lékař rozhodnout o
tom, že budete užívat menší dávku přípravku Apo-Parox, než je obvyklé.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Parox, než jste měl/a
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám doporučí lékař. Pokud užijete (nebo někdo jiný užije) příliš
mnoho tablet přípravku Apo-Parox, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc v nemocnici. Ukažte tam také obal užitých tablet.
Pokud se někdo předávkuje přípravkem Apo-Parox, mohou se u něho projevit příznaky popsané v
bodu 4, Možné nežádoucí účinky, nebo některé z následujících příznaků: horečka, nekontrolovatelné
svalové kontrakce (stahy).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Parox
Užívejte svůj lék každý den ve stejný čas.
Pokud na dávku zapomenete a vzpomenete si na ni dříve, než si půjdete lehnout, užijte ji
okamžitě. Další den pokračujte s užíváním v obvyklé době.
Pokud si na dávku vzpomenete až v noci nebo příští den, vynechte tuto dávku. Je přitom možné, že
se u Vás projeví nežádoucí účinky spojené s přerušením léčby, ale ty by měly vymizet po užití
následující dávky v obvyklé době.

Co dělat, pokud se necítíte lépe
Apo-Parox neodstraní Vaše příznaky okamžitě - všechna antidepresiva se musí nějaký čas užívat,
než se dostaví účinek. Někteří pacienti se začnou cítit lépe již za několik týdnů, ale u jiných to může
trvat trochu déle. Někteří pacienti se dokonce mohou přechodně cítit hůře. Pokud se ani po několika
týdnech léčby Váš stav nezlepší, navštivte znovu svého lékaře a řekněte mu to. Lékař by Vám měl na
začátku léčby doporučit, abyste ho po několika týdnech léčby opět navštívil/a a zhodnotil/a spolu s
ním léčbu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Parox
6/9
Neukončujte léčbu přípravkem Apo-Parox a nepřestávejte užívat Apo-Parox, dokud Vám to
neřekne lékař.
Když končíte s užíváním přípravku Apo-Parox, pomůže Vám lékař s pomalým snižováním dávky
trvajícím několik týdnů nebo měsíců, což by mělo snížit pravděpodobnost výskytu abstinenčních
příznaků (nežádoucích účinků spojených s vysazením přípravku). Jeden ze způsobů, jak ukončit léčbu
Apo-Paroxem, spočívá v postupném snižování dávky, kterou užíváte, a to o 10 mg týdně. Pacienti
většinou zjistí, že příznaky vyvolané vysazením přípravku Apo-Parox jsou mírné a sami ukončí léčbu
během dvou týdnů. U některých pacientů jsou ale tyto příznaky podstatně závažnější nebo trvají delší
dobu.

Pokud se u Vás v průběhu snižování dávek projeví abstinenční příznaky, může se Váš lékař
rozhodnout, že celý proces bude probíhat pomaleji. Pokud se u Vás během snižování dávek Apo-
Paroxu projeví závažné abstinenční příznaky, navštivte svého lékaře, který Vás může požádat, abyste
opět začal/a tablety užívat a poté jste dávky snižoval/a pomaleji.

I když se u Vás projeví abstinenční příznaky, neznamená to, že nebudete schopný/á ukončit
léčbu přípravkem Apo-Parox.

Možné nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby

Klinické studie ukazují, že 3 z 10 lidí zaznamenají po ukončení užívání Apo-Paroxu jeden nebo více
příznaků. Některé příznaky se přitom vyskytují častěji než jiné.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:
- Pocit závrati, nestability nebo nerovnováhy.
- Smyslové poruchy včetně pocitu mravenčení, pocitů pálení a méně často pocitů slabých elektrických
šoků (včetně těchto pocitů v hlavě) a dále bzučení, syčení, pískot, zvonění nebo jiné úporné zvuky v
uších (tinitus).
- Poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát).
- Pocit úzkosti.
- Bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:
- Nevolnost (pocit na zvracení).
- Pocení (včetně nočního pocení).
- Motorický (pohybový) neklid.
- Tremor (chvění).
- Pocit zmatenosti nebo dezorientace.
- Průjem.
- Emocionální nestabilita nebo podrážděnost.
- Zrakové poruchy.
- Kolísání srdečního rytmu nebo bušení srdce (palpitace).

Pokud se obáváte, že se u Vás projevily nežádoucí účinky spojené s ukončením léčby Apo-
Paroxem, navštivte, prosím, svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Parox nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků je vyšší v průběhu několika
prvních týdnů užívání Apo-Paroxu.
7/9
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, navštivte lékaře.
Můžete se spojit se svým lékařem nebo vyhledat lékařskou pomoc přímo v nemocnici.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů jsou:
- Pokud u Vás dochází ke vzniku neobvyklých krevních podlitin nebo ke krvácení, včetně
zvracení krve nebo ke ztrátě krve stolicí, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo
vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
- Pokud zjistíte, že nejste schopen/schopna se vymočit, okamžitě o tom informujte svého lékaře
nebo vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů jsou:
- Pokud se u Vás objeví křeče, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte
okamžitou lékařskou pomoc v nemocnici.
- Pokud pociťujete neklid a máte pocit, že nemůžete v klidu ani sedět, ani stát (tento stav se
nazývá akatizie), informujte o tom svého lékaře. Při zvyšování dávek Apo-Paroxu se tyto pocity
mohou zhoršovat.
- Pokud pociťujete únavu, slabost nebo zmatenost a máte bolavé nebo ztuhlé svaly či
nekoordinované pohyby, může to být způsobeno nedostatkem sodíku v krvi. Pokud máte tyto
příznaky, navštivte svého lékaře.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů jsou:
- Alergické reakce na Apo-Parox. Pokud se u Vás objeví zarudlá hrudkovitá kožní vyrážka, otoky
očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začínající svědění nebo těžkosti při dýchání nebo
polykání, okamžitě o tom informujte svého lékaře nebo vyhledejte okamžitou lékařskou
pomoc v nemocnici.
- Pokud se u Vás objeví některé nebo všechny z následujících příznaků, můžete mít tzv.
serotoninový syndrom. Jde o následující příznaky: pocit zmatenosti, pocit neklidu, pocení, třes,
chvění, halucinace (podivné vize nebo zvuky), náhlé svalové záškuby nebo zrychlený srdeční
rytmus. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků objeví, navštivte svého lékaře.
- Akutní glaukom (akutní zelený zákal). Pokud pociťujete bolest v oku spojenou s neostrým
viděním, navštivte svého lékaře.

Neznámá frekvence
U některých osob se mohou při užívání přípravku Apo-Parox nebo krátce po ukončení léčby objevit
myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky (viz bod 2, Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete přípravek Apo-Parox užívat).

Další možné nežádoucí účinky v průběhu léčby:
Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů jsou: -
Narušení koncentrace
- Nevolnost (pocit na zvracení). Užíváním léku ráno po jídle se sníží pravděpodobnost, že k ní dojde.
- Změna v sexuálním chování nebo funkci. Například ztráta orgasmu a u mužů abnormální erekce a
ejakulace.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů jsou:
- Zvýšená hladina cholesterolu v krvi
- Snížená chuť k jídlu.
- Potíže se spánkem (nespavost) nebo pocit ospalosti.
- Abnormální sny (včetně nočních můr).
- Pocit závrati nebo chvění (třes).
- Bolest hlavy
- Pohybový neklid.
- Pocit neobvyklé slabosti.
8/9
- Neostré vidění.
- Zívání, sucho v ústech.
- Průjem nebo zácpa.
- Zvracení.
- Přibírání na váze.
- Pocení.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 100 pacientů jsou:
- Dočasné zvýšení krevního tlaku, nebo dočasné snížení, při kterém můžete mít závrať (pocit točení
hlavy) nebo Vám může být na omdlení, když se náhle postavíte
- Zrychlený srdeční rytmus.
- Neschopnost pohybu, strnulost, třes nebo nekontrolovatelné pohyby úst a jazyka.
- Rozšíření zornic.
- Kožní vyrážky.
- Pocit zmatenosti.
- Halucinace (podivné vize a zvuky).
- Neschopnost se vymočit (retence moči) nebo nekontrolovatelný únik moče (inkontinence moče).

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů jsou:
- Abnormální tvorba mléka u mužů a žen.
- Pomalý srdeční rytmus.
- Zvýšení hodnot jaterních testů.
- Panické záchvaty.
- Hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky (mánie).
- Pocit odcizení a nepřirozeného vztahu k sobě a okolí (deperzonalizace).
- Pocit úzkosti.
- Neodolatelné nutkání k pohybu nohama (syndrom neklidných nohou).
- Bolest kloubů nebo svalů.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů jsou:
- Problémy s játry, které mají za následek zežloutnutí kůže a očního bělma.
- Zadržování tekutin nebo vody způsobující otoky rukou nebo nohou.
- Závažné kožní reakce, citlivost na sluneční světlo.
- Přetrvávající bolestivá erekce.
- Snížený počet krevních destiček.

U některých pacientů se během užívání Apo-Paroxu může objevit bzučení, syčení, pískání zvonění
nebo jiné přetrvávající zvuky v uších (tinitus).
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že paroxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Pokud Vás během užívání Apo-Paroxu cokoli znepokojilo, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi,
kteří Vám jistě poradí. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU APO-PAROX
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
9/9
Přípravek Apo-Parox nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Apo-Parox obsahuje
Léčivou látkou je paroxetini hydrochloridum 22,2 mg, což odpovídá paroxetinum 20 mg v jedné
potahované tabletě
Pomocnými látkami jsou: Magnesium-stearát, sodná sůl karboxymetylškrobu, laktóza, hyprolóza,
hypromelóza 2910, makrogol 8000, oxid titaničitý.

Jak přípravek Apo-Parox vypadá a co obsahuje toto balení
Apo-Parox jsou bílé, oválné, bikonvexní filmem potažené tablety, na jedné straně částečně půlící rýha
a vyražené označení 20, druhá strana prázdná
Apo-Parox je dodáván v lahvičkách po 30 nebo 100 potahovaných tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla schválena: 8.8.2013

Recenze

Recenze produktu APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety

Diskuze (2)

Diskuze k produktu APO-PAROX 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

(2) (0) (0) 06/11/2008

Jan D. - Apo-parox

Zdravím! Mám dotaz,jestli je možné užívat tento jed-já jsem si přečetl příbalový leták a měl jsem pocit,že jsem onemocněl!!TEDY MYSLÍM NEVYLÉČITELNĚ,PROTOŽE TAM JSOU KONTRAINDIKACE VĚTŠÍ,NEŽ INDIKACE...,co potom?

Vstoupit do diskuze

(1) (1) (0) 06/11/2008

Jan D. - Apo-parox

Zdravím! Mám dotaz,jestli je možné užívat tento jed-já jsem si přečetl příbalový leták a měl jsem pocit,že jsem onemocněl!!

Vstoupit do diskuze