Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

APO-PANTO 40 14X40MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111805

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 111805
Kód EAN:
Kód SÚKL: 116434
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Apo-Panto 40 se používá: - V kombinaci s vhodnými antibiotiky k léčbě dvanáctníkových a žaludečních vředů. Tato léčba spočívá ve vymýcení bakterie Helicobacter pylori, což je mikroorganismus (patogen) vyvolávající onemocnění žaludku a střeva. - K léčbě duodenálních vředů. - K léčbě žaludečních vředů. - K léčbě středně těžké a těžké refluxní ezofagitida (zánět jícnu). - K dlouhodobé léčbě stavů s nadměrnou tvorbou žaludeční kyseliny (např. Zollinger-Ellisonova syndromu).

Příbalový leták

Sp.zn.sukls45772/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

APO-PANTO 40 

enterosolventní tablety 

 

(pantoprazolum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je APO-PANTO 40 a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO 40 užívat  
3.  Jak se APO-PANTO 40 užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-PANTO 40 uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 

 

1. 

Co je APO-PANTO 40 a k čemu se používá 

 
APO-PANTO 40 je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék snižující množství kyseliny 
produkované ve Vašem  žaludku. Používá se pro léčbu onemocnění souvisejících s kyselostí 
žaludku a střev. 
 
APO-PANTO 40 se používá pro léčbu: 
 
Dospělí a mladiství ve věku od 12 let: 

Refluxní  ezofagitida.  Zánět  jícnu  (trubice,  která  spojuje  Vaše  hrdlo  se  žaludkem) 
doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu). 

 
Dospělí: 

Infekce  vyvolané  bakteriemi  Helicobacter  pylori  u  pacientů  s  dvanáctníkovými  
a  žaludečními  vředy  v  kombinaci  se  dvěma  antibiotiky  (eradikační  terapie).  Cílem  
je odstranit bakterie ze žaludku, a snížit tak pravděpodobnost návratu vředů. 

Žaludeční a dvanáctníkové vředy. 

Zollinger-Ellisonův syndrom a další stavy vyznačující se nadměrnou produkcí kyseliny 
v žaludku. 

 

 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-PANTO 40 užívat  
 
Neužívejte APO-PANTO 40 

jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  pantoprazol,  sójový  lecithin  nebo  na 
kteroukoliv další složku přípravku APO-PANTO 40 (uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste alergický(á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové 
pumpy. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-PANTO 40 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 
APO-PANTO 40 a snižuje množství žaludeční kyseliny. 
Pokud  budete  mít  na  kůži  vyrážku,  zejména  na  místech  vystavených  slunečním 
paprskům,  sdělte  to  co  nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  APO-
PANTO  40  bude  možná  nutné  ukončit.  Neopomeňte  uvést  i  případné  další  nežádoucí 
účinky, jako jsou bolesti kloubů. 

máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A) 

 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-PANTO 40 je zapotřebí 

jestliže  máte  závažné  onemocnění  jater.  Informujte  prosím  svého  lékaře,  pokud  jste 
někdy v minulosti měl(a) problémy s játry. Lékař vám bude častěji kontrolovat jaterní 
enzymy,  zejména  pokud  APO-PANTO  40  užíváte  dlouhodobě.  V  případě  zvýšení 
jaterních enzymů se musí léčba ukončit. 

jestliže  máte  Zollinger-Ellisonův  syndrom  nebo  sníženou  zásobu  vitaminu  B12  v  těle 
nebo  máte  rizikové  faktory  pro  sníženou  hladinu  vitaminu  B12  a  užíváte  pantoprazol 
dlouhodobě.  Stejně  jako  všechny  přípravky  snižující  množství  kyseliny  může 
pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. 

jestliže  současně  s  pantoprazolem  užíváte  lék  obsahující  atazanavir  (k  léčbě  infekce 
HIV), požádejte lékaře o konkrétní radu. 

pokud  užíváte  inhibitor protonové  pumpy  jako  je  APO-PANTO  40  po  dobu  delší  než  
1  rok,  můžete  mít  mírně  zvýšené  riziko  zlomeniny  krčku  stehenní  kosti,  zápěstí  nebo 
páteře  (obratlů).  Sdělte  svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte 
kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy). 

 
Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků: 

neúmyslná ztráta tělesné hmotnosti 

opakované zvracení 

potíže při polykání 

zvracení krve 

bledost a pocit únavy (anémie) 

krev ve stolici 

těžký  a/nebo  trvalý  průjem,  jelikož  APO-PANTO  40  je  spojován  s  mírným  zvýšením 
výskytu infekčního průjmu. 

 
Váš  lékař  může  rozhodnout,  že  potřebujete  některá  vyšetření  k  vyloučení  zhoubného 
onemocnění,  protože  pantoprazol  mimo  jiné  potlačuje  příznaky  rakoviny  a  mohl  by  tím 
oddálit  její  diagnózu.  Jestliže  vaše  příznaky  i  přes  léčbu  přetrvávají,  budou  zvážena  další 
vyšetření. 
 
Jestliže užíváte APO-PANTO 40 dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude 
pravidelně  sledovat.  Je  nutné,  abyste  mu  při  každé  návštěvě  ohlásil(a)  jakékoli  nové  
a neobvyklé příznaky a události. 
 
 

Další léčivé přípravky a APO-PANTO 40 
APO-PANTO 40 může ovlivnit účinek jiných léčivých přípravků, proto sdělte svému lékaři, 
pokud užíváte: 

léky  jako  ketokonazol,  itrakonazol  a  posakonazol  (používané  k  léčbě  plísňových 
infekcí) nebo erlotinib (používaný u některých druhů rakoviny), protože APO-PANTO 
40 může narušit správný účinek těchto i jiných léků. 

warfarin a fenprokumon, 

které mají vliv na houstnutí nebo řídnutí krve 

(přípravky na ředění 

krve). Mohou být nutná další vyšetření.  

atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV). 

methotrexát (užívaný k léčbě některých druhů rakoviny nebo lupénky) 

 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  
v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Dostatečné  údaje  o  použití  pantoprazolu  u  těhotných  žen  nejsou  k  dispozici.  Bylo  zjištěno,  
že  pantoprazol  je  vylučován  do  mateřského  mléka.  Pokud  jste  těhotná,  domníváte  se,  
že  můžete  být  těhotná,  nebo  jestliže  kojíte,  smíte  tento  přípravek  užívat,  pouze  pokud  Váš 
lékař rozhodne o tom, že přínos léčby pro Vás převáží možná rizika pro vaše nenarozené dítě. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  zaznamenáte  nežádoucí  účinky  jako  závrať  nebo  porucha  vidění  nesmíte  řídit  nebo 
obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku APO-PANTO 40  
Pokud  Vám  lékař  někdy  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů, 

obraťte  se  na  svého 

lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat

.  

 
Přípravek APO-PANTO 40 obsahuje sójový lecithin.
  
Jestliže jste alergický(á) na arašídy či sóju, neužívejte tento léčivý přípravek. 

 
 

3.       Jak se APO-PANTO 40 užívá  
 
Vždy užívejte přípravek APO-PANTO 40 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kdy a jak se APO-PANTO 40 užívá? 
Tablety přípravku APO-PANTO 40 se užívají jednu hodinu před jídlem, nesmí se kousat ani 
drtit, polykají se celé a zapíjejí se trochou vody. 
 
Pokud lékař neurčil jinak, obvyklá dávka je: 
 
Dospělí a dospívající ve věku od 12 let: 
K léčbě refluxní ezofagitidy 
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Lékař může dávku zvýšit na dvě tablety denně. Doba 
léčení  refluxní  ezofagitidy  je  zpravidla  4  a  8  týdnů.  Lékař  Vám  sdělí,  jak  dlouho  máte 
přípravek užívat. 
 
Dospělí: 
K léčbě  infekce  vyvolané  bakterií  Helicobacter  pylori  u  pacientů  s  dvanáctníkovými  
a žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). 

Jedna  tableta  dvakrát  denně  společně  s  dvěma  tabletami  antibiotik  -  amoxicilinu, 
klarithromycinu  nebo  metronidazolu  (či  tinidazolu)  –  z  nichž  každou  je  třeba  vzít  dvakrát 
denně spolu s tabletou pantoprazolu. Vezměte si první tabletu pantoprazolu jednu hodinu před 
snídaní a druhou tabletu pantoprazolu jednu hodinu před večeří. Užívejte přípravek přesně dle 
pokynů lékaře a také si přečtěte příbalové informace těchto antibiotik. 
Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny. 
 
K léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů 
Obvyklá dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem je možné dávku zdvojnásobit. 
Lékař  Vám  sdělí,  jak  dlouho  máte  přípravek  užívat.  Doba  léčení  žaludečních  vředů  
je zpravidla 4 a 8 týdnů. Doba léčení dvanáctníkových vředů je zpravidla 2 a 4 týdny. 
 
K  dlouhodobé  léčbě  Zollinger-Ellisonova  syndromu  a  dalších  stavů  s nadměrnou 
produkcí žaludeční kyseliny 
Doporučená počáteční dávka je obvykle 2 tablety denně.  
Vezměte si tyto dvě tablety jednu hodinu před jídlem. Lékař Vám může dávku později upravit 
podle množství produkované žaludeční  kyseliny. Pokud  máte předepsané více než 2 tablety 
denně, tablety se musí užívat dvakrát denně. 
Pokud 

Vám lékař předepíše více 

než 4 tablety denně, sdělí Vám také přesně, kdy máte užívání 

léku ukončit. 
 
Zvláštní skupiny pacientů: 

Jestliže 

máte  problémy  s  ledvinami  nebo  středně  těžké  až  těžké  problémy  s  játry,  nemáte 

přípravek APO-PANTO 40 užívat k vymýcení bakterie Helicobacter pylori

Jestliže trpíte 

závažnými jaterními problémy, nemáte 

užívat více než jednu 20 mg tabletu 

pantoprazolu  denně  (pro  tento  účel  jsou  k  dispozici  tablety  obsahující  20  mg 
pantoprazolu pod názvem „APO-PANTO 20 mg enterosolventní tablety“). 

Užití u dětí ve věku do 12 let. Tyto tablety nejsou určeny pro děti ve věku do 12 let. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-PANTO 40, než jste měl(a). 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

. Příznaky předávkování nejsou známy. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-PANTO 40. 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Vezměte  si 
následující dávku v obvyklém čase. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-PANTO 40. 
Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady s Vaším lékařem nebo lékárníkem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  APO-PANTO  40  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel: 
  Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 

  Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 
  Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000) 

  Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 
  Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 
  Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 

Pokud  se  u  vás  vyskytne 

kterýkoliv  z  následujících  závažných  nežádoucích  účinků, 

přestaňte  tyto  tablety  užívat  a  ihned  informujte  svého  lékaře  nebo  kontaktujte 
pohotovost v nejbližší nemocnici: 
 

Závažné  alergické  reakce  (četnost  vzácná):  otok  jazyka  a/nebo  krku,  obtíže  při 
polykání, kopřivka (vyrážka), dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/ 
angioedém), silné závratě s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením. 

 

Závažné  kožní  stavy  (četnost  není  známa):  puchýře  na  kůži  a  rychlé  zhoršení 
celkového  zdravotního  stavu,  oděrky  (včetně  mírného  krvácení)  v  oblasti  očí,  nosu, 
úst/rtů či genitálií (pohlavních orgánů) (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, 
erythema multiforme) a citlivost na světlo. 

 

Další  závažné  stavy  (četnost  není  známa):  zežloutnutí  kůže  či  očního  bělma  (těžké 
poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšení ledvin, někdy  
s bolestivým močením a bolestmi ve spodní části zad (těžký zánět ledvin, který může 
vést k selhání ledvin). 

 

Časté nežádoucí účinky:

 

nezhoubné polypy žaludku.

 

 
Další nežádoucí účinky jsou: 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): 
bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, 
sucho  v  ústech,  bolest  v břiše  a  nepříjemné  pocity  v  břiše,  kožní  vyrážka,  exantém, 
kožní výsev, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví, poruchy 
spánku. 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): 
poruchy  vidění,  např.  rozmazané  vidění,  kopřivka,  bolest  kloubů,  bolest svalů,  změny 
tělesné  hmotnosti,  zvýšení  tělesné  teploty,  otoky  končetin  (periferní  edém),  alergické 
reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů, porucha chuti. 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): 
dezorientace. 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
halucinace,  zmatenost  (zejména  u  pacientů,  u  nichž  se  tyto  příznaky  vyskytly  již  
v  minulosti),  pokles  hladiny  sodíku  v krvi,  pocit  brnění  nebo  pálení,  náhlé  silné  
a  nechtěné  svalové  křeče  a  záškuby  svalů 

jako  následek  nerovnováhy  elektrolytů  (látek 

v krvi), 

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

.

 

 

 

Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy: 

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): 
zvýšená hladina jaterních enzymů. 

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 
zvýšená  hladina  bilirubinu,  zvýšená  hladina  tuků  v krvi,  snížení  určitého  typu  zralých 
bílých krvinek (neutrofilů). 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000): 

snížení  počtu  krevních  destiček,  což  u  Vás  může  způsobit  častější  krvácení  a  tvorbu 
modřin, než je běžné, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím, 
snížení počtu červených krvinek, který může způsobit snížení hladiny hemoglobinu. 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
 
Pokud  užíváte  APO-PANTO  40  déle  než  3  měsíce,  mohlo  by  u  Vás  dojít  k poklesu 
hladiny  hořčíku  v krvi.  Nízké  hladiny  hořčíku  se  projevují  únavou,  mimovolnými 
záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud 
se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned svého lékaře.  
Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles  hladin  draslíku  a  vápníku  v krvi. 
Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek APO-PANTO 40 uchovávat  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte APO-PANTO 40 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce 
za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Pro  tablety  balené  v plastových  lahvičkách:  Spotřebujte  přípravek  APO-PANTO  40  do  
tří měsíců po prvním otevření lahvičky. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  
se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co APO-PANTO 40 obsahuje: 

 

Léčivou látkou je pantoprazolum.  
Jedna  enterosolventní  tableta  obsahuje  pantoprazolum  40  mg  (ve  formě 

pantoprazolum 

natricum sesquihydricum

). 

 

Pomocnými látkami jsou:  
Jádro tablety 
Maltitol (E 965), krospovidon typ B, sodná sůl karmelosy, uhličitan sodný (E 500), kalcium-
stearát 
 
 

Potahová vrstva tablety 
Polyvinylalkohol,  mastek  (E  553b),  oxid  titaničitý  (E  171),  makrogol  3350,  sójový  lecithin  
(E  322),  žlutý  oxid  železitý  (E  172),  uhličitan  sodný  (E  500),  kopolymer  MA/EA  (1:1)  
30% disperze, triethyl-citrát (E 1505) 
 
Jak  APO-PANTO 40 vypadá a co obsahuje toto balení: 
Přípravek APO-PANTO 40 jsou oválné, žluté, enterosolventní tablety.  
Přípravek  APO-PANTO  40  je  dostupný  v baleních  obsahujících  7,  10,  14,  15,  20,  28,  
28  (2x14),  30,  50,  56,  60,  98,  100    enterosolventních  tablet  v blistru  a  14,  28,  
100 enterosolventních tablet v HDPE lahvičce.  

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce 
Sofarimex – Indústria Química e Farmaceutica, SA, Cacém, Portugalsko. 

FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.,Nembro (Bergamo), Itálie 

Lachifarma S.r.l, Laboratorio Chimico Salentino, S.S. 16 Zona Industriale, 73010 Zollino (LE), Itálie 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Česká republika:   APO-PANTO 40 
Itálie:  

PANTOPRAZOLO DOC Generici compresse gastroresistenti 40 mg 

Nizozemsko:  

Pantoprazol 40 mg Apotex 

Polsko:  

Panzol 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 2. 2017 

Recenze

Recenze produktu APO-PANTO 40 14X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-PANTO 40 14X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám