Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97677
Kód EAN: 8594158130709
Kód SÚKL: 122116
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek Apo-Flutamide se užívá při léčbě některých nádorů prostaty, a to v těch případech, kdy je zapotřebí potlačit tvorbu mužského pohlavního hormonu (testosteronu). Přípravkem Apo-Flutamide lze: - léčbu nádoru prostaty zahájit společně buď s podáváním tzv. analogu hormonu LHRH (látky, která složitým mechanismem vede ke snížení nebo úplnému potlačení tvorby testosteronu a spermií, tedy k chemické kastraci, jež není trvalá) nebo s kastrací chirurgickou (vždy nevratná); - pokračovat v terapii již zahájené dříve, ať podáváním analogu hormonu LHRH nebo provedením chirurgické kastrace. Přípravek Apo-Flutamide je určen pouze pro dospělé muže.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls150034/2010
a příloha k sp.zn.: sukls31217/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
APO-FLUTAMIDE
potahované tablety
(flutamidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je APO-FLUTAMIDE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-FLUTAMIDE užívat
3. Jak se APO-FLUTAMIDE užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. 5 Jak přípravek APO-FLUTAMIDE uchovávat
6. Další informace

1. CO JE APO-FLUTAMIDE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek APO-FLUTAMIDE je určený pouze pro muže, nikoli pro ženy a děti.
Přípravek APO-FLUTAMIDE je cytostatikum, antiandrogen v tabletách. APO-FLUTAMIDE je
nesteroidní antiandrogen, který zabraňuje účinku mužského pohlavního hormonu testosteronu.
Používá se k léčbě pokročilých stádií nádorového onemocnění prostaty, buď samostatně nebo v
kombinaci s jinou léčbou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-FLUTAMIDE
UŽÍVAT
Neužívejte APO-FLUTAMIDE
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flutamid nebo kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití APO-FLUTAMIDE je zapotřebí
jestliže trpíte poruchou činnosti jater nebo ledvin
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku APO-FLUTAMIDE.
V průběhu léčby budete muset podstupovat různá lékařská vyšetření v pravidelných intervalech.
Přípravek APO-FLUTAMIDE může vyvolat jantarové nebo žlutozelené zabarvení moči; bývá
způsobeno vylučovaným léčivem a nemusíte se jím znepokojovat.
2/5
V průběhu léčby přípravkem APO-FLUTAMIDE musíte velmi pečlivě dodržovat zásady
antikoncepce.
Flutamid je třeba podávat s opatrností, pokud trpíte onemocněním srdce. Flutamid může zhoršit edém
či otok kotníků u pacientů se sklonem k těmto stavům. Zvýšené hladiny estradiolu mohou zvyšovat
pravděpodobnost tromboembolických příhod.
Flutamid je určen pouze k léčbě mužů. Během léčby je nutné používání antikoncepce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek APO-FLUTAMIDE může zesílit účinky tzv. perorálních antikoagulancií (tj. prostředků,
užívaných v tabletách pro snížení krevní srážlivosti, např.warfarinu). Dávkování léků snižujících
krevní srážlivost upraví lékař podle potřeby.

Jestliže užíváte theofylin kvůli respiračním (dechovým) potížím, může být nezbytné dávku APO-
FLUTAMIDE změnit.

Jiné léky s potenciálními nežádoucími účinky na játra je možno souběžně podávat pouze po pečlivém
vyhodnocení přínosu a rizika.

Vzhledem ke známé potenciální jaterní a renální toxicitě se mají pacienti vyhýbat nadměrné
konzumaci alkoholu.

Tyto údaje se mohou vztahovat i na léky, které jste užíval v nedávné době anebo které začnete užívat
brzy po skončení užívání přípravku APO-FLUTAMIDE .

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku APO-FLUTAMIDE s jídlem a pitím
Po dobu léčby přípravkem APO-FLUTAMIDE se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly s flutamidem provedeny.
Byly však zaznamenány nežádoucí účinky jako únava, závratě a zmatenost, které mohou narušit
schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-FLUTAMIDE
Přípravek APO-FLUTAMIDE obsahuje laktózu. Pokud Vám ošetřující lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE APO-FLUTAMIDE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je nutné užívat přesně podle návodu lékaře. Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta třikrát
denně v osmihodinových intervalech.

Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je malým množstvím tekutiny.

Je vhodné užívat přípravek APO-FLUTAMIDE po jídle, můžete jej však užívat nezávisle na jídle.

V případě kombinace s jinou léčbou, např. s tzv. analoga gonadorelinu, určí léčebný postup lékař.

3/5
Dávka tří tablet denně se nepřekračuje.

Dávkování pacientům vyššího a středního věku se neliší.

Léčba přípravkem APO-FLUTAMIDE je dlouhodobá. Její trvání vždy určuje lékař.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku APO-FLUTAMIDE je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři.

Jestliže jste užil více APO-FLUTAMIDE, než jste měl
Závažné předávkování dosud nebylo popsáno. Jestliže jste omylem užil větší dávku, než Vám lékař
předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo dítě, měli byste okamžitě navštívit lékaře.

Jestliže jste zapomněl užít APO-FLUTAMIDE
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku; užijte další předepsanou dávku v
obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal užívat APO-FLUTAMIDE
Přejete-li si přerušit nebo předčasně ukončit léčbu, rozhodně se před tím, prosím, poraďte s lékařem.
Nikdy nepřerušujte sami léčbu bez vědomí lékaře. Léčba přípravkem APO-FLUTAMIDE je
dlouhodobá.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-FLUTAMIDE nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Přípravek APO-FLUTAMIDE tablety se obvykle dobře snáší, někdy se však mohou objevit nežádoucí
účinky.

Svého lékaře musíte bezodkladně informovat, pokud by se u Vás objevily tyto nežádoucí účinky:
svědění kůže, tmavá moč (ale jantarová nebo žlutozelená moč není důvodem k znepokojení), trvalá
ztráta chuti k jídlu, pocit nevolnosti, zvracení, žluté bělmo očí nebo kůže, citlivost v pravé horní části
břicha nebo příznaky podobné chřipce (flu-like syndrom). Tyto nežádoucí účinky mohou být známkou
poškození jater, které je ale velmi vzácné.
Při podávání přípravku APO-FLUTAMIDE samostatně nebo v kombinaci s jinými léky je nutné hlásit
lékaři jakékoliv změny prsů (napětí, bolesti, výtok z bradavky apod.).

Velmi vzácně se může zvýšit množství cukru ve vaší krvi. Jestliže již trpíte cukrovkou (diabetes
mellitus), může být potřebné, aby Váš lékař dávku léčiva užívaného ke kontrole onemocnění upravil.

Kontaktuje ihned svého lékaře, jestliže máte vážné dýchací problémy. Tento nežádoucí účinek byl
hlášen velmi vzácně.

Ostatní nežádoucí účinky mohou vymizet, jakmile se organismus přizpůsobí léčbě. Nicméně někdy
mohou vyžadovat lékařskou péči. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají nebo Vám působí potíže,
navštivte svého lékaře.


4/5
Podávání přípravku APO-FLUTAMIDE samostatně:
Nejčastější nežádoucí účinek je zvětšování prsů nebo jejich citlivost, někdy společně s výtokem z
bradavek. Tyto reakce po přerušení léčby nebo snížení dávek samovolně vymizejí. (Tyto příznaky jsou
méně časté, když je přípravek APO-FLUTAMIDE podáván s jinými léky).

Ostatní nežádoucí účinky jsou: průjem, nevolnost (nauzea), zvracení, zvýšení chuti k jídlu, nespavost
(insomnie) a únava, hepatitida, přechodná abnormální funkce jater.

Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky: pokles pohlavní touhy (libida), neschopnost pohlavního
styku, snížený počet spermií, žaludeční potíže, ztráta chuti k jídlu (anorexie), bolesti žaludku (podobné
jako u žaludečního vředu), pálení žáhy, zácpa (obstipace), otoky chodidel nebo dolní části nohou,
podlitiny na kůži, menší krvácení do kůže či sliznic skvrnitého charakteru (ekchymóza), pásový opar
(herpes zoster), svědění, bolesti hlavy, závratě, pocit nevolnosti, poruchy zraku (rozmazané vidění),
žízeň, bolesti na hrudi, úzkost, deprese, zkrácení dechu, slabost, malátnost, prsní novotvary u mužů,
lymfedém, lupus-like syndrom, návaly horka, fotosenzitivita,.

Při podávání přípravku APO-FLUTAMIDE, tablety v kombinaci s injekční léčbou, kterou stanoví
lékař, jsou nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky:
návaly horka, pokles pohlavní touhy nebo schopnosti, průjem, pocit nevolnosti a zvracení.
Vzácně se mohou objevit: poruchy krevního obrazu, vzestup hladiny cukru v krvi nebo zhoršení
cukrovky, žloutenka, změny v jaterních testech, jaterní encefalopatie a jaterní nekróza, vzestup
močoviny a kreatininu v krvi, ztráta chuti k jídlu, deprese, úzkost, zvětšení prsů, podráždění v místě
vpichu, vyrážka, otoky chodidel nebo dolní části nohou, zkrácení dechu, intersticiální choroba plic,
bolesti nebo záškuby svalů, vysoký krevní tlak, snížení citlivosti, zmatenost, nervozita, nespecifické
abdominální poruchy, fotosenzitivita, erytém, vředy, epidermální nekrolýza, urogenitální symptomy,
změna barvy moče na jantarovou nebo žlutozelenou, tromboembolie.

Při výskytu výše uvedených nežádoucích účinků, případně výskytu jakýchkoli jiných neobvyklých
reakci, je nutno se poradit s lékařem.

5. JAK APO-FLUTAMIDE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co APO-FLUTAMIDE obsahuje
Léčivou látkou je flutamidum 250 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, monohydrát
laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa 2910/5, hyprolosa,
makrogol 3350, oxid titaničitý, karnaubský vosk.

Jak APO-FLUTAMIDE vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku APO-FLUTAMIDE jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety,
s půlící rýhou a vyraženým FLUT nad a 250 pod půlící rýhou na jedné straně a APO na druhé
straně tablety.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné
dávky.
5/5

Přípravek je dodáván v lahvičkách po 50 a 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Datum revize textu
15.8.2012

Recenze

Recenze produktu APO-FLUTAMIDE 100X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FLUTAMIDE 100X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze