Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96171
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107901
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Fluoxetine se užívá při léčbě duševních chorob: deprese, bulimia nervóza a obsedantně-kompulzivních poruch. Dále se užívá k léčbě premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku a v prsech, bolesti hlavy několik dní před menstruací). Přípravek mohou užívat dospělí nemocní (od 18 let).

Příbalový leták

1/7
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls135774/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
APO-FLUOXETINE
(fluoxetini hydrochloridum)
Tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek APO-FLUOXETINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-FLUOXETINE užívat
3. Jak se přípravek APO-FLUOXETINE užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek APO-FLUOXETINE uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-FLUOXETINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

APO-FLUOXETINE patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva selektivní inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů.

Dospělí:
Depresivní epizody
Obsedantně-kompulzivní porucha
Mentální bulimie: APO-FLUOXETINE je užíván společně s psychoterapií ke snížení
záchvatovitého přejídání a vyprazdňovacích aktivit.

Děti a dospívající od 8 let věku:
Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na
psychologickou terapii. Přípravek APO-FLUOXETINE by měl být poskytnut dětem nebo
mladým osobám pouze v kombinaci s psychologickou terapií.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-
FLUOXETINE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-FLUOXETINE a oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku
APO-FLUOXETINE. Alergie může zahrnovat vyrážku, svědění, oteklé tváře nebo rty a
dušnost.
jestliže užíváte přípravky známé jako neselektivní inhibitory monoaminooxidázy nebo
reverzibilní inhibitory monoamiooxidázy typu A (označované také IMAO), které jsou také
2/7
používané k léčbě deprese, protože může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím.Léčba fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními inhibitory
IMAO (např. tranylcypromin).

Avšak léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po ukončení léčby určitými IMAO
nazývanými reverzibilní inhibitory (např. moklobemid).

Neužívejte žádné přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby
přípravkem APO-FLUOXETINE. Jestliže je přípravek APO-FLUOXETINE předepisován po delší
dobu nebo ve větších dávkách, váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují
nialamid, iproniazid, selegilin, moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon.

Protože při užívání přípravku APO-FLUOXETINE je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo
lékárníkovi, jestliže:
dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo
dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře.
máte nebo jste v minulosti měl epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila, přestaňte
okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka.
trpěl jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání
fluoxetinu může být nutné ukončit.
máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby;
máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku)
máte problémy se srdcem
užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší
jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky)
měl(a) jste v minulosti potíže s krvácivostí nebo u vás dojde ke vzniku modřin nebo
neobvyklého krvácení
užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz Vzájemné působení s dalšími
přípravky).
jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem
nebo neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně,
jedná se o život ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu může být nutné
ukončit.
máte sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostnou poruchu. Jestliže trpíte depresí
nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na sebevraždu. Tyto
myšlenky mohou zesílit, pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože k nástupu účinku
těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po delší době.

Tyto myšlenky můžete mít častěji:
pokud jste již dříve uvažoval/a o sebevraždě nebo o ublížení si.
pokud jste dosáhl/a dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené
riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli
léčeni antidepresivy.

Jestliže se u vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého
lékaře, nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Může být pro vás užitečné svěřit se se svou depresí nebo úzkostí vašemu příbuznému nebo blízkému
příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby vám řekli, pokud
se budou domnívat, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni
změnami ve vašem chování.

3/7
Užití u dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let:

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). APO-FLUOXETINE by měl být u dětí a
dospívajících ve věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod
(v kombinaci psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích.

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku APO-FLUOXETINE ve vztahu k dalšímu růstu,
dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto
může APO-FLUOXETINE předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých
depresivních epizod v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším
zájmu. Pokud lékař předepsal APO-FLUOXETINE pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit,
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem
APO-FLUOXETINE, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře
informovat.

APO-FLUOXETINE by neměl být používán v léčbě dětí do 8 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době (až 5 týdnů zpátky), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tento přípravek
může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly nastat:

inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese). Neselektivní inhibitory MAO a inhibitory MAO
typu A (moklobemid) by neměly být užívány společně s přípravkem APO-FLUOXETINE
vzhledem k tomu, že může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz
bod Neužívejte přípravek APO-FLUOXETINE). Inhibitory MAO typu B (selegilin) mohou
být užívány s přípravkem APO-FLUOXETINE pouze pod přísným lékařským dohledem.
lithium, tryptofan; při podávání těchto přípravků s přípravkem APO-FLUOXETINE existuje
zvýšené riziko serotoninového syndromu. Jestliže je fluoxetin užíván v kombinaci s lithiem,
lékař vás bude častěji kontrolovat.
fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek APO-FLUOXETINE může ovlivnit
hladiny tohoto léku v krvi, může váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější
kontroly, pokud je podáván společně s přípravkem APO-FLUOXETINE.
klozapin, (užívaný k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (lék proti bolesti) nebo
triptany (k léčbě migrény); existuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku.
flekainid nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k léčbě epilepsie), tricyklická
antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin); protože přípravek APO-
FLUOXETINE může měnit hladiny těchto léků v krvi, lékař může snížit jejich dávku, pokud
jsou podávány společně s přípravkem APO-FLUOXETINE.
warfarin nebo jiné přípravky užívané k ředění krve; Přípravek APO-FLUOXETINE může
ovlivňovat účinek těchto léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem APO-FLUOXETINE
zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte warfarin, lékař může provést určitá vyšetření.
Pokud jste léčen/a přípravkem APO-FLUOXETINE, neměl/a byste užívat rostlinné přípravky
obsahující třezalku tečkovanou, protože to může mít za následek zvýšení nežádoucích účinků.
Pokud již třezalku užíváte, když zahájíte léčbu přípravkem APO-FLUOXETINE, přestaňte
třezalku užívat a při další návštěvě to sdělte svému lékaři.

Užívání přípravku APO-FLUOXETINE s jídlem a pitím

Přípravek APO-FLUOXETINE můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co
upřednostňujete.
Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měli vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství a kojení
4/7

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo pokud těhotenství plánujete,
poraďte se se svým lékařem co nejdříve.

Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly fluoxetin během prvních několika měsíců
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se
srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících fluoxetin je výskyt zmíněného rizika
zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro
Vás bude lepší postupně APO-FLUOXETINE vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech
v léčbě přípravkem APO-FLUOXETINE pokračovat.

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost,
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-FLUOXETINE.
Užívání látek podobných přípravku APO-FLUOXETINE během těhotenství, zvláště v posledních 3
měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se
obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého
dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Kojení

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař vám může
předepsat nižší dávku fluoxetinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez
porady s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek APO-FLUOXETINE obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-FLUOXETINE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-FLUOXETINE přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Deprese: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku
v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až
na maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že
dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku
na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika
týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.
Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně.
Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař
přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně
zvýšit až na maximálně 60 mg. Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem
APO-FLUOXETINE by měla být přehodnocena.
Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována
5/7
specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné lékové formě. Po jednom nebo dvou
týdnech může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby
bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou
potřebovat nižší dávky. Po 6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě.
Jestliže nedojde ke zlepšení, léčba může být přehodnocena.

Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40
mg. Maximální denní dávka je 60 mg.

Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař vám může
předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku APO-FLUOXETINE každý druhý den.

Způsob podání:

Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-FLUOXETINE, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo
to ihned oznamte svému lékaři.
Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku APO-FLUOXETINE.

Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem
(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od
rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-FLUOXETINE

Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den
v obvyklý čas. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval/a
pravidelně.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-FLUOXETINE

Nepřestávejte užívat přípravek APO-FLUOXETINE, dokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité,
abyste přípravek nepřestal/a užívat.

Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe.
Ujistěte se, že vám tobolky nedojdou.

Při ukončení užívání přípravku APO-FLUOXETINE můžete zaznamenat následující příznaky:
závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo
rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci
nebo nemoc), třes, bolest hlavy.

Většina lidí zjistila, že příznaky po vysazení přípravku APO-FLUOXETINE jsou mírné a samy mizí
v průběhu několika týdnů. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého
lékaře.
Jestliže přestáváte užívat přípravek APO-FLUOXETINE, lékař vám může snížit dávku pomalu v
průběhu jednoho nebo dvou týdnů to může snížit možnost příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
6/7

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek APO-FLUOXETINE nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře.
Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o
stav nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku APO-FLUOXETINE může způsobit, že se
cítíte hůře. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím,
nebo se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné.

Někteří pacienti měli:

kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost,
extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně)
pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících
diuretika (tablety na odvodnění)
prodloužená a bolestivá erekce
podrážděnost a extrémní rozrušení

Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému
lékaři.

Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte
lékaře nebo lékárníka

Organismus celkově zimnice, citlivost na sluneční světlo, úbytek tělesné hmotnosti.

Trávicí ústrojí průjem a žaludeční nevolnost, zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání nebo
změny chuti nebo sucho v ústech. Vzácně byly hlášeny abnormální jaterní funkce, velmi vzácně
případy zánětu jater.

Nervový systém bolest hlavy, problémy se spánkem nebo nezvyklé sny, závrať, špatná chuť k jídlu,
únava, neobvykle dobrá nálada, nekontrolovatelné pohyby, záchvaty, extrémní neklid, halucinace,
netypické zuřivé chování, zmatenost, rozrušení, úzkost, nervozita, neschopnost se koncentrovat nebo
řádně přemýšlet, záchvaty paniky, myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.

Urogenitální (močopohlavní) systém a reprodukční poruchy obtížné močení nebo příliš časté
močení, nízká sexuální výkonnost, prodloužená erekce, tvorba mléka.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Dýchací systém podrážděné hrdlo, dušnost. Vzácně byly hlášeny plicní problémy (včetně
zánětlivých procesů různého druhu a/nebo fibróza).

Zlomeniny kostí u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený
výskyt zlomenin kostí.

Jiné vypadávání vlasů, zívání, rozmazané vidění, nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení, pocení,
návaly horka, pocit závratě při postavení se, bolest kloubů nebo svalů, nízké hladiny sodíku v krvi.

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) fluoxetin může zpomalit růst nebo možná
zpozdit pohlavní dospívání.
7/7

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-FLUOXETINE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-FLUOXETINE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na
lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě 15-25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-FLUOXETINE tobolky obsahuje:
Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: Laktóza, škrob, kyselina stearová 95%, želatina, chinolinová žluť, oranžová
žluť, brilantní modř FCF, černý inkoust (šelak, propylenglykol, černý oxid železitý), oxid titaničitý.

Jak přípravek APO-FLUOXETINE vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky mají vrchní část světle zelenou, spodní část světle žlutou, s černým potiskem APO 20,
obsahující bílý nebo téměř bílý granulát.
Velikost balení: 30, 50 nebo 100 tobolek v lahvičce se šroubovacím uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
4.7.2012

Recenze

Recenze produktu APO-FLUOXETINE 100X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FLUOXETINE 100X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze