Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

APO-FENO 100X200MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97318

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 97318
Kód EAN: 8594158130679
Kód SÚKL: 122212
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá při léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolemií (zvýšení cholesterolu - hyperlipidemie podle Fredricksona typu IIa a IIb) a s velmi vysokými sérovými hladinami triglyceridů (hyperlipidemií Fredricksonova typu III, IV a V) s vysokým rizikem následků a komplikací zvýšení hladiny triglyceridů (např. zánětu slinivky břišní), pokud pacienti přiměřeně nereagují na dietu.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls182844/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-FENO tvrdé tobolky 

 

fenofibratum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je přípravek Apo-Feno a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Apo-Feno  
3.  Jak se přípravek Apo-Feno užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Apo-Feno uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

1.  

Co je přípravek Apo-Feno a k čemu se používá 

 
Apo-Feno patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se 
užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako triglyceridy.  
 
Apo-Feno se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a 
s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.  
 
Apo-Feno se může za určitých okolností používat společně s jinými léky (statiny), a to tehdy, když 
nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány. 

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apo-Feno užívat 

 
Neužívejte přípravek Apo-Feno  

• 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

• 

jestliže  jste  měl(a)  při  užívání  jiných  léků  alergickou  reakci  nebo  poškození  kůže  slunečním 
zářením  nebo  UV  zářením  (tyto  léky  zahrnují  ostatní  fibráty  a  protizánětlivý  lék  zvaný 
„ketoprofen“) 

• 

jestliže máte závažné problémy s ledvinami 

• 

jestliže máte závažné onemocnění  jater nebo žlučníku 

• 

jestliže  máte  pankreatitidu  (zánět  slinivky  břišní,  který  vyvolává  bolest  břicha),  která  není 
způsobena vysokými hladinami tuku v krvi 

 
Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Apo-Feno. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření
 
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 
•     máte jakékoli potíže s játry  

2/5 

•     máte onemocnění ledvin 
•     máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma očí 
(žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech) 
•     máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus) 
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím 
přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Vliv na svaly 
Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost svalů, 
přestaňte přípravek Apo-Feno užívat a navštivte ihned lékaře. 
•    Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné. 
•    Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození ledvin nebo 

dokonce smrt.  

Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní. 
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud: 
•    jste starší 70 let 
•    máte problémy s ledvinami 
•    máte problémy se štítnou žlázou 
•    pijete velké množství alkoholu 
•    máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které  je dědičné 
•    užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin 

nebo fluvastatin 

•    jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát nebo 

gemfibrozil. 

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím 
přípravku Apo-Feno se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Apo-Feno 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků: 
•    protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin) 
•    jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu 

s přípravkem Apo-Feno může zvýšit riziko svalových obtíží 

•    zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon) 
•    cyklosporin – užívaný k potlačení imunitního systému. 
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užitím 
přípravku Apo-Feno se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Apo-Feno s jídlem, pitím a alkoholem 
Je důležité užívat tobolku s jídlem – při užití nalačno nemůže lék správně působit. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
•    Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, neužívejte 

přípravek Apo-Feno a řekněte to svému lékaři. 

•    Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Apo-Feno. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Apo-Feno obsahuje cukr nazývaný laktosa.  
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  poraďte  se  se  svým  lékařem 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
Tento lék je formou fenofibrátu, která má stejně vysokou biologickou dostupnost jako mikronizovaná 
forma. 

3/5 

 
3.  

Jak se přípravek Apo-Feno užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař  vám  určí  vhodnou  denní  dávku  přípravku  v závislosti  na  vašem  stavu,  další  současné léčbě a 
výši vašeho rizika. 
 
Užívání tohoto přípravku 

•  Polykejte tobolku celou a zapíjejte ji sklenicí vody. 

•  Neotvírejte tobolku ani ji nežvýkejte. 

•  Užívejte tobolku s jídlem – při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.  
 
Kolik přípravku máte užívat 
Doporučená dávka je jedna tobolka (200 mg) za den.  
 
Lidé s onemocněním ledvin 
Máte-li potíže s ledvinami, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku. Zeptejte se na 
to svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití přípravku Apo-Feno u osob mladších 18 let se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Feno, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Feno, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný užil váš lék, 
řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Apo-Feno 
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem. 
Pak pokračujte v užívání tobolek jako obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Apo-Feno  
Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Feno bez porady s lékařem nebo pokud se budete cítit po užití 
tobolek dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou léčbu.  

Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Apo-Feno je také důležité, abyste:  

•  dodržoval(a) nízkotučnou dietu 

•  pravidelně cvičil(a). 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte 
přípravek Apo-Feno užívat a navštivte ihned lékaře – možná budete potřebovat neodkladnou 
lékařskou péči: 

•  alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může 

způsobit dýchací obtíže  

•  křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů – to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu svalů, což 

může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti   

•  bolest žaludku (břicha) – ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)  

4/5 

•  bolest na prsou a pocit dušnosti – to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích (plicní embolie)  

•  bolest, zarudnutí nebo otok nohou – to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze (hluboké žilní 

trombózy) 

•  zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů – to mohou být příznaky 

zánětu jater (hepatitidy). 

Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Apo-Feno 
užívat a navštivte ihned lékaře.  

Ostatní nežádoucí účinky: 
Časté 
(postihují méně než 1 z 10 lidí):  

•  průjem   

•  bolest žaludku (břicha)  

•  plynatost (větry) 

•  pocit nevolnosti (nausea) 

•  nevolnost (zvracení) 

•  zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi – prokazatelné v testech. 
 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí): 
•    bolest hlavy 
•    žlučové kameny 
•    snížená sexuální energie 
•    vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži 
•    vzestup “kreatininu” (vylučovaného ledvinami) - prokazatelný v testech.  
 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):  
•    padání vlasů 
•    pocit závratě (vertigo) 
•    pocit vyčerpání (únava) 
•    vzestup “močoviny” (vylučované ledvinami) - prokazatelný v testech  
•    zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária 
•    pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.  
 

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá 
•    dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to ihned 

svému lékaři. 

•    rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně – viz bod 2 Vliv na svaly) 
•   žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností kaménků ve 

žlučníku a žlučových cestách) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku.  

 
5.  

Jak přípravek Apo-Feno uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25oC v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

5/5 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Apo-Feno obsahuje 
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tobolka Apo-Feno obsahuje 200 mg fenofibratum 

  Pomocnými látkami jsou sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, kyselina stearová 95%, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid 
titaničitý (E171), želatina. 
Potisk tobolek: šelak, propylenglykol, hydroxid draselný, černý oxid železitý (E172). 

 
Jak přípravek Apo-Feno vypadá a co obsahuje toto balení 
Tobolky  přípravku  Apo-Feno jsou oranžové,  tvrdé  želatinové, s  nápisem  APO  200,  obsahující   bílý 
prášek.

 

Přípravek je dodáván v balení o velikosti 30, 50 a 100 tobolek v HDPE lahvičce se šroubovacím PP 
uzávěrem modré barvy s LDPE pěnovou výplní, folií, etiketou. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 10. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu APO-FENO 100X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu APO-FENO 100X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám