Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Actavis CZ a.s.
Kód výrobku: 97035
Kód EAN: 8594158131386
Kód SÚKL: 115479
Držitel rozhodnutí: Actavis CZ a.s.
Apo-Enalapril se používá jednak při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenzi), jednak při léčbě některých forem srdeční nedostatečnosti. Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Příbalový leták

1/7
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls113020/2008,
sukls113021/2008, sukls113022/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Apo-Enalapril 5 mg
Apo-Enalapril 10 mg
Apo-Enalapril 20 mg
tablety
(Enalaprili maleas)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Apo-Enalapril a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Enalapril užívat
3. Jak se Apo-Enalapril užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Apo-Enalapril chovávat
6. Další informace
1. CO JE APO-ENALAPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Váš lékař Vám předepsal enalapril k léčbě vaší hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo srdečního
selhání (oslabení srdeční funkce). Enalapril se také používá k prevenci symptomatického srdečního
selhání.
U mnoha nemocných v časném stádiu srdečního selhávání, tj. v období ještě před vývojem příznaků
srdečního selhávání, enalapril napomáhá předcházet oslabování srdeční funkce a zpomalovat vývoj těchto
příznaků (např. krácení dechu, únavnost po lehké fyzické námaze jako je chůze, nebo otékání kotníků a
nohou). U těchto nemocných je menší pravděpodobnost hospitalizace v důsledku srdečního selhávání.
U mnoha nemocných, kteří mají příznaky srdečního selhávání, zpomaluje enalapril zhoršování srdečního
selhávání, snižuje nutnost vyhledat nemocniční ošetření v důsledku srdečního selhávání, prodlužuje život
mnoha pacientům se srdečním selháváním.
Apo-Enalapril patří do skupiny léků známých jako inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin (ACE).
Tento lék působí rozšířením cév, čímž usnadňuje srdci čerpání krve těmito cévami do všech částí těla. To
vede ke snížení vysokého krevního tlaku.
Apo-Enalapril se používá při léčbě:
vysokého krevního tlaku (hypertenze);
symptomatického srdečního selhání (stavu, při kterém srdce není schopno čerpat dostatečné
množství krve pro splnění potřeb těla);
2/7
při prevenci symptomatického srdečního selhání ve stavu bez příznaků, se zhoršením čerpací
schopnosti srdce.
Přípravek je určen jen pro dospělé pacienty.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-ENALAPRIL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Apo-Enalapril
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na enalapril nebo na kteroukoliv z ostatních složek přípravku
Apo-Enalapril nebo na kterýkoliv inhibitor ACE;
pokud jste měl(a) alergické reakce na inhibitory ACE (léky téže skupiny), jako je otok obličeje, rtů,
jazyka a/nebo hrdla s obtížemi při polykání nebo dýchání;
pokud jste ve své rodině měl(a) angioedém nebo pokud jste sám měl(a) angioedém za jakýchkoliv
jiných okolností;
pokud jste těhotná déle než 3 měsíce nebo kojíte (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku
těhotenství viz bod Těhotenství a kojení).
Pokud se na Vás vztahuje kterákoliv z těchto skutečností, měl(a) byste to sdělit svému lékaři.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Enalapril je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání Apo-
Enalaprilu není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Apo-
Enalapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu viz bod Těhotenství a kojení.
Jestliže jste dehydratovaný(á) (máte v těle málo vody) následkem léčby diuretiky (tablety zvyšující
vylučování moče), dialýzy, diety s nízkým obsahem soli, zvracení nebo průjmu. Může u Vás dojít
s vyšší pravděpodobností k velkému poklesu krevního tlaku (hypotenzi) při užívání těchto tablet a
můžete mít pocit mdlob nebo závratě.
Jestliže trpíte některým srdečním problémem (jiným, než pro který jste léčen(a)) nebo jestliže jste
ve stavu postihujícím cévy v mozku.
Jestliže máte problémy s ledvinami nebo zúžení tepny zásobující ledvinu krví (stenózu renální
arterie).
Jestliže jste se nedávno podrobil(a) transplantaci ledvin.
Jestliže máte problémy s játry.
Jestliže máte onemocnění cévního kolagenu, užíváte terapii imunosupresivními léky (léky užívané
pro léčbu autoimunitních poruch, jako je revmatická artritida, nebo po transplantaci orgánů), jestliže
užíváte alopurinol (k léčbě dny) nebo prokainamid (pro léčbu abnormálních srdečních rytmů). Váš
lékař může periodicky odebírat vzorek krve pro ověření počtu bílých krvinek. Jestliže pro Vás platí
kterýkoliv z těchto případů a nastane některá infekce (příznaky mohou být vysoká teplota,
horečnatý stav), měl(a) byste to ihned oznámit svému lékaři.
Jestliže máte anamnézu angioedému (příznaky, jako je vyrážka, potíže při polykání a dýchání, otok
rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka - angioedém) při užívání inhibitorů ACE.
Jestliže berete antidiabetické prostředky nebo insulin pro potlačení cukrovky. Měl(a) byste být
pečlivě sledován(a) ohledně hypoglykemie, zejména v prvním měsíci kombinovaného užívání.
Jestliže užíváte draslíkové doplňky nebo náhrady soli s obsahem draslíku.
Jestliže užíváte lithium, které se používá pro léčbu některých psychiatrických onemocnění.
Jestliže máte černou barvu pleti, protože účinek enalaprilu může být snížený.
Pokud u Vás při užívání přípravku Apo-Enalapril nastane kterýkoliv z následujících příznaků,
měl(a) byste ihned uvědomit svého lékaře:
3/7
- Pocit závratě po první dávce. Někteří lidé reagují na první dávku nebo na zvýšení dávky pocitem
závratě, slabosti, mdlob a nevolnosti.
- Náhlý otok rtů a obličeje, jazyka, hlasivkové štěrbiny, hrtanu, krku a končetin. Tento stav se nazývá
angioedém. Může nastat kdykoliv během léčby. Inhibitory ACE způsobují vyšší výskyt angioedému
u pacientů s černou barvou pleti než u ostatních.
- Vysoká teplota, bolest v krku nebo vředy v ústech (to mohou být příznaky infekce způsobené
snížením počtu bílých krvinek).
- Zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka), což mohou být příznaky jaterního onemocnění.
- Suchý kašel, který přetrvává po dlouhou dobu. Při užívání inhibitorů ACE byl uváděn kašel, i když
ten může být též příznakem jiných onemocnění horních cest dýchacích.
Pokud se máte podrobit kterémukoliv z následujících postupů, měl(a) byste svému lékaři oznámit,
že užíváte Apo-Enalapril:
- jakýkoliv chirurgický zákrok nebo podání znecitlivujících prostředků (dokonce i u zubního lékaře).
- léčba, která snižuje účinek alergie na bodnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).
- hemodialýza (s vysokoprůtokovými membránami) nebo léčba zvaná LDL aferéza (s natrium-
dextran-sulfátem), což je odstraňování cholesterolu z Vašeho těla pomocí přístroje.
Jestliže zahajujete poprvé léčbu přípravkem Apo-Enalapril, bude Váš lékař sledovat často Váš krevní tlak,
aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku. Navíc u některých pacientů může lékař vyžadovat provedení
určitých testů pro změření draslíku a kreatininu (odpadní produkt přítomný v moči) nebo hladin jaterních
enzymů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jestliže užíváte kterýkoliv z následujících léků, měl(a) byste to oznámit svému lékaři dříve, než začnete
poprvé užívat přípravek Apo-Enalapril, jelikož Váš lékař může vyžadovat změnu dávkování Vaší léčby:
Diuretika šetřící draslík (například spironolakton, eplerenon, triamteren nebo amilorid), draslíkové
doplňky nebo náhrady soli s obsahem draslíku mohou zvyšovat hladiny draslíku v krvi, což vede
k hyperkalemii. Mírná hyperkalemie způsobuje nejvýše mírné příznaky a obvykle ji lze prokázat
krevními zkouškami nebo na elektrokardiogramu.
Diuretika, jako je thiazid nebo kličková diuretika, jako je furosemid, bumetanid, ostatní
antihypertenzní prostředky a nitroglycerol, ostatní nitráty a ostatní prostředky rozšiřující cévy;
současné podávání s enalaprilem může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak).
Lithium, látka užívaná pro léčbu některých psychiatrických onemocnění. Užívání enalaprilu spolu
s lithiem se nedoporučuje.
Tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin (užívaný pro léčbu depresí), antipsychotické
prostředky, jako jsou deriváty fenotiazinu (pro ulehčení závažné úzkosti), narkotika, jako je morfin
(užívaný k léčbě středně těžké a závažné bolesti), nebo znecitlivující prostředky. Současná léčba
těmito léky a enalaprilem může vést k dalšímu snížení Vašeho krevního tlaku.
Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID, jako je diflunisal nebo diklofenak) nebo preparáty
obsahující zlato používané k ulehčení bolesti, ztuhlosti a zánětu souvisejícího s bolestivými stavy,
které zejména postihují svaly, kosti a klouby. Tyto léky mohou při užívání spolu s enalaprilem
zabraňovat správnému potlačení krevního tlaku a mohou snižovat hladinu draslíku v krvi.
Léčba sloučeninami zlata při užívání spolu s inhibitory ACE včetně enalaprilu může způsobovat
zrudnutí tváře, nevolnost, zvracení a nízký krevní tlak.
Sympatomimetika, jako je efedrin, noradrenalin nebo adrenalin, užívaná pro léčbu hypotenze, šoku,
srdečního selhání, astmatu nebo alergií. Při užívání s enalaprilem mohou tyto léky způsobit
udržování zvýšeného krevního tlaku.
4/7
Antidiabetické léky, jako je insulin, užívané pro snížení hladin cukru v krvi. Při užívání
s enalaprilem mohou tyto léky způsobovat další pokles cukru v krvi.
Užívání přípravku Apo-Enalapril s jídlem a pitím
Apo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly.
Alkohol zvyšuje účinek snížení krevního tlaku přípravkem Apo-Enalapril. Požívání alkoholu je třeba
snížit na minimum.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám
doporučí vysazení přípravku Apo-Enalapril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste
těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Apo-Enalapril není vhodné na počátku
těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se Apo-Enalapril nesmí užívat, protože během druhé a třetí
třetiny těhotenství by mohl způsobit závažné poškození plodu.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště
nedonošeného dítěte není léčba Apo-Enalaprilem vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí váš lékař zvážit
přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jednotlivé odpovědi na tento lék se mohou měnit. Při užívání enalaprilu byly uváděny určité vedlejší
účinky, které mohou u některých pacientů ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo provozovat
strojní zařízení. Příležitostně může nastat stav závratě či únavy.
Důležité informace o některých složkách přípravku Apo-Enalapril
Přípravek Apo-Enalapril obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE APO-ENALAPRIL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Apo-Enalapril je možné užívat s jídlem nebo mezi jídly. Tablety zapijte trochou tekutiny.
Váš lékař rozhodne o vhodné dávce enalaprilu v závislosti na Vaší kondici a na tom, jestli užíváte další
léky.
Užívejte enalapril každý den přesně podle pokynů lékaře. Je velice důležité pokračovat v užívání enalapril
po celou dobu, na kterou Vám ho lékař předepsal. Neužívejte víc tablet, než Vám bylo předepsáno.
Dávkování při vysokém krevním tlaku:
Doporučovaná zahajovací dávka je 5 mg jednou denně až 20 mg jednou denně, v závislosti na Vašem
krevním tlaku. Někteří pacienti mohou zahájit užívání nižší dávkou. U pacientů s problémy s ledvinami,
se srdcem, s nízkými hladinami soli a/nebo tekutin je třeba použít zahajovací dávku 5 mg nebo nižší.
Jestliže v současné době užíváte vysoké dávky diuretik (léky, které zvyšují množství vylučované moče),
může Váš lékař požádat, abyste jejich užívání zastavil(a) dva až tři dny před užíváním přípravku Apo-
Enalapril. Doporučuje se zahajovací dávka 5 mg nebo nižší.
5/7
Jakmile je Váš krevní tlak pod kontrolou, je obvyklá udržovací dávka 20 mg denně až do maximální
dávky 40 mg denně.
Dávkování při srdečních poruchách
U pacientů se srdečními problémy se Apo-Enalapril užívá navíc k diuretikům, a pokud je to vhodné,
s přípravkem obsahujícím digitalis (lék užívaný při městnavém srdečním selhání nebo chybné činnosti
srdce) nebo s beta-blokátory (léky užívané pro léčbu vysokého krevního tlaku, anginy pectoris a srdečních
problémů). Jestliže se užívají diuretika, měla by být, pokud je to možné, před zahájením léčby enalaprilem
dávka snížena. Počáteční dávka je 2,5 mg a měla by se postupně zvyšovat do obvyklé udržovací dávky 20
mg jednou denně nebo 10 mg dvakrát denně během dvou až čtyř týdnů. Maximální dávka je 40 mg denně
rozdělená do dvou dílčích dávek.
Snížená funkce ledvin
U pacientů, kteří mají problémy s ledvinami, je třeba dávku enalaprilu upravit v závislosti na funkci
ledvin. Funkce ledvin se vypočítá změřením množství kreatininu (odpadní produkt v moči) a také na
základě odběru krve.
Jestliže se podrobujete dialýze, bude se Vaše dávkování denně měnit. Váš lékař Vám sdělí, jaká má být
Vaše dávka.
Starší pacienti
O Vaší dávce rozhodne lékař na základě funkce Vašich ledvin.
Děti
S užíváním enalaprilu u dětí s jsou omezené zkušenosti, proto se jeho užívání u dětí nedoporučuje.
Apo-Enalapril slouží k perorálnímu užívání a bere se s jídlem nebo bez jídla. Tablety je třeba spolknout
spolu se sklenicí tekutiny, obvykle vody. Měl(a) byste se snažit brát svou denní dávku zhruba ve stejnou
denní dobu. Je důležité, abyste v užívání přípravku Apo-Enalapril pokračoval(a) pokud Vám lékař
nedoporučí užívání zastavit.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Enalapril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Apo-Enalapril, než jste měl(a)
Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet, nebo pokud některé tablety polkne dítě, obraťte se ihned na
svého lékaře.
Nejběžnější známky a příznaky předávkování jsou pokles krevního tlaku a strnulost (stav téměř úplné
ztráty vědomí). Jiné příznaky mohou zahrnovat závratě následkem poklesu krevního tlaku, zesílení a
zrychlení srdeční činnosti, rychlý puls, úzkost, kašel, selhání ledvin a zrychlené dýchání.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Apo-Enalapril
Jestliže zapomenete vzít některou dávku, pokračujte normálně příští dávkou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže zastavujete užívání přípravku Apo-Enalapril
Jestliže zastavujete svou léčbu, může Váš krevní tlak vzrůst. Jestliže se Váš krevní tlak příliš zvýší, může
ovlivnit činnost Vašeho srdce a ledvin. Nepřestávejte užívat svůj lék, pokud Vám to neporadí lékař.
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
6/7
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Apo-Enalapril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Je velice důležité, abyste ihned přerušil(a) užívání přípravku Apo-Enalapril a navštívil(a) svého lékaře,
pokud máte závažné závratě, zejména při zahájení léčby nebo zvýšení dávky nebo když vstáváte.
Je životně důležité zastavit podávání přípravku Apo-Enalapril a ihned vyhledat lékařskou péči, pokud
zaznamenáte svědění, krátký dech nebo sípání a vznik otoku rukou, úst, hrdla, obličeje nebo očí.
Níže se uvádí seznam vedlejších účinků, které se kdy vyskytly u pacientů užívajících enalapril.
Velmi časté (u více než 1 z 10 pacientů):
Rozostřené vidění, závratě, kašel, nevolnost, slabost.
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů):
Bolest hlavy, deprese, abnormálně nízký krevní tlak (včetně nízkého krevního tlaku pouze při vstávání),
mdloby, srdeční záchvat nebo mrtvice, bolest na hrudníku, poruchy rytmu, angina pectoris, rychlá srdeční
činnost, dušnost, průjem, bolest břicha, pozměněná chuť, kožní vyrážka, reakce z přecitlivělosti
(angioedém) a únava.
Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů):
Chudokrevnost, nízké hladiny cukru v krvi, stav zmatenosti, ospalost nebo neschopnost usnout, nervozita,
pocity znecitlivění nebo mravenčení v rukou či nohou, vertigo (pocity točení hlavy nebo otáčení okolí),
nízký krevní tlak při vstávání, rychlá a silná srdeční činnost, vodnatý výtok z nosu, závažná bolest v krku
a chrapot, astma, blokáda střeva, zánět slinivky břišní, zvracení, špatné trávení, zácpa, ztráta chuti k jídlu,
podráždění žaludku, sucho v ústech, peptický vřed, pocení, svědění, kopřivka, vypadávání vlasů, snížená
funkce ledvin nebo selhání ledvin, přítomnost bílkoviny v moči (obvykle zjištěná zkouškou), impotence,
svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka.
Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů):
Změna krevního obrazu, například snížený počet červených a bílých krvinek, snížený počet destiček,
ovlivnění obranyschopnosti organismu a účinky na plíce, abnormální sny, poruchy spánku, chladné ruce a
nohy (Raynaudův fenomén), zánět plic, zánět nosní sliznice, zánět a tvorba vředů v ústech, zánět jazyka,
selhání jater, zánět jater, žloutenka, závažné kožní reakce (například tvorba puchýřků nebo uvolnění
kůže), snížení množství moči vylučované za den, zvětšení prsů u mužů.
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 pacientů):
Otok (edém) střev.
Byly též pozorovány komplexní vedlejší účinky, které mohou zahrnovat všechny nebo některé
z následujících příznaků: horečka, zánět cév, bolest a zánět svalů a kloubů, krevní poruchy ovlivňující
složky krve a obvykle zjištěné krevním testem, vyrážka, přecitlivělost na sluneční světlo a další účinky na
kůži.
Laboratorní testy
Byly uváděny některé vedlejší účinky, které ovlivňují krev a mohou být stanoveny pouze laboratorními
zkouškami.
Časté (u více než 1 ze 100 pacientů): vysoké hladiny draslíku, vzrůst kreatininu (odpadního produktu),
Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů): vzrůst močoviny (odpadního produktu), snížené hladiny
sodíku,
7/7
Vzácné (u méně než 1 z 1000 pacientů): zvýšené hladiny jaterních enzymů, zvýšené hladiny bilirubinu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK APO-ENALAPRIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
- Léčivou látkou je enalaprili maleas 5 mg, 10 mg nebo 20 mg v jedné tabletě
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy,
předbobtnalý kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, Apo-Enalapril 10 a 20 mg obsahují navíc
červený a žlutý oxid železitý.
Jak přípravek Apo-Enalapril vypadá a co obsahuje toto balení
Apo-Enalapril 5 mg : bílé ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.
Apo-Enalapril 10 mg : růžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.
Apo-Enalapril 20 mg : světle oranžové ploché, kulaté tablety s půlící rýhou na obou stranách tablety.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko.
Výrobce
Actavis hf., Hafnarfjordur, Island.
Actavis Ltd., Zejtun, Malta.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.2. 2011

Recenze

Recenze produktu APO-ENALAPRIL 5 MG 100X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-ENALAPRIL 5 MG 100X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze