Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest

APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95598
 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 95598
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107922
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Apo-Diclo 50 mg se užívá při bolestivých poúrazových nebo pooperačních stavech s projevy otoku či zánětu, při bolestech různého původu (bolesti zad, zubů apod.), při gynekologických zánětech, při bolestivé menstruaci a při bolestech, otocích a zarudnutí provázejících zánět kloubů (artritidu) nebo degenerativní (z opotřebení) onemocnění kloubů. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a může být podáván dětem starším než 12 let s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 7) 

sp.zn. sukls182844/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-DICLO 50 mg enterosolventní tablety 

(diclofenacum natricum)

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je APO-DICLO 50 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DICLO 50 mg užívat 
3.  Jak se APO-DICLO 50 mg užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek APO-DICLO 50 mg uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1.  Co je APO-DICLO 50 mg a k čemu se používá 

 

APO-DICLO  50  mg  patří  do  skupiny  léčiv,  která  se  nazývají  nesteroidní  protizánětlivé  léky 
(NSAID) a používají se při léčení bolesti a zánětu. 
APO-DICLO 50 mg odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje 
horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky. 
 
APO-DICLO 50 mg se užívá k léčbě následujících stavů: 
•  Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). 
•  Bolest  v  zádech,  ztuhlé  rameno,  tenisový  loket  a  ostatní  formy  mimokloubního 

revmatismu. 

•  Záchvat dny. 
•  Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. 
•  Bolest a otok po chirurgickém zákroku. 
•  Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. 
•  Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti. 
 
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DICLO 50 mg užívat 
 
Vždy  dodržuje  pokyny  Vašeho  lékaře  nebo  lékárníka,  i  když  se  liší  od  informací  uvedených 
v této příbalové informaci. 
 

 

Strana 2 (celkem 7) 

Neužívejte APO-DICLO 50 mg: 
•  Pokud  jste  alergický(á)  na  diklofenak  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

•  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti 

(např.  kyselina  acetylsalicylová/aspirin,  diklofenak,  ibuprofen).  Reakce  mohou  být 
následující:  astma,  akutní  rýma,  kožní  vyrážka,  otok  obličeje.  Jestliže  se  domníváte,  že 
můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem. 

•  Pokud máte nebo jste v minulosti opakovaně měl(a) žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. 
•  Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) nebo jste 

v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik. 

•  Při těžším onemocněním jater nebo ledvin. 
•  Pokud trpíte závažným srdečním onemocněním. 
•  Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou 
cévní  mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v srdci  nebo  mozku  nebo  jste 
podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass 

•  Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen) 
•  V posledních třech měsících těhotenství. 
Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  bodů,  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři  a 
neužívejte  APO-DICLO  50  mg.  
Váš  lékař  rozhodne  o  tom,  zda  je  tento  přípravek  pro  vás 
vhodný. 
 
Upozornění a opatření  
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku APO-DICLO 50 mg je třeba: 

•  Pokud užíváte APO-DICLO 50 mg současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky 

jako  je  kyselina  acetylsalicylová  (aspirin),  kortikosteroidy,  léky  proti  krevní  srážlivosti 
(např. warfarin) nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání 
serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky. 

•  Pokud  máte  problémy  s tlustým  střevem  (tj.  zánětlivé  onemocnění  střev  jako  např. 

ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu). 

•  Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rýmu). 
•  Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové 

vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo jste v minulosti měl(a) 
problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. 

•  Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak. 
•  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
•  Jestliže  jste  dehydratován(a)  (odvodnění  organismu)  v důsledku  např.  zvracení,  průjmu, 

před nebo po větší operaci. 

•  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
•  Jestliže  máte  poruchy krvácivosti  nebo  jiné  potíže  s krví  včetně  vzácné  poruchy  jater 

nazývané jaterní porfyrie. 

 
Informujte  svého  ošetřujícího  lékaře,  že  se  u  Vás  některý  z uvedených  stavů  vyskytuje 
ještě před tím, než začnete užívat APO-DICLO 50 mg. 
 
Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 
•  Kouříte 
•  Máte diabetes (cukrovku) 

 

Strana 3 (celkem 7) 

•  Máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní 

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky pro nejkratší 
dobu nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
APO-DICLO  50  mg  může  maskovat  příznaky  infekčního  onemocnění  (např.  bolest  hlavy, 
horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a 
budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte APO-DICLO 50 mg. 
Ve  velmi  vzácných  případech  může  APO-DICLO  50  mg,  tak  jako  i  jiná  nesteroidní 
antirevmatika,  způsobit  těžké  kožní  alergické  reakce  např.  vyrážku.  Z toho  důvodu  je  třeba, 
abyste okamžitě informoval(a) svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky. 
 
Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 
cévních příhod. Riziko  je více pravděpodobné, pokud jsou  používány vysoké dávky a dlouhá 
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
Pokud  máte  srdeční  obtíže,  prodělali  jste  v minulosti  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  máte 
rizikové  faktory  pro  rozvoj  cévních  příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký 
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 
 
APO-DICLO 50 mg a starší lidé 
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by 
měli  starší  pacienti  velmi  pečlivě dodržovat  pokyny  ošetřujícího lékaře, který stanoví  vhodné 
nejnižší  dávkování  k úlevě  od  potíží.  Je  zejména  důležité,  aby  neprodleně  ohlásili  jakýkoli 
nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek APO-DICLO 50 mg není vhodný k léčbě dětí a dospívajících ve věku do 14 let. 

 

Další léčivé přípravky a APO-DICLO 50 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat

Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 
•  Lithium  nebo  inhibitory  zpětného  selektivního  vychytávání  serotoninu  (SSRI),  tj.  léky 

užívané k léčbě depresí. 

•  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
•  Diuretika (močopudné léky) 
•  ACE  inhibitory  nebo  beta  blokátory  (skupiny  léčivých  přípravků  pro  léčbu  vysokého 

krevního tlaku a srdečního selhání). 

•  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo ibuprofen. 
•  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
•  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin. 
•  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
•  Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy) 
•  Cyklosporin (přípravek užívaný po transplantaci orgánů). 
•  Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky). 

•  Sulfinpyrazon  (lék  užívaný  k léčbě  dny)  nebo  vorikonazol  (lék  užívaný  k léčbě  plísňových 

infekcí). 

 

Strana 4 (celkem 7) 

• 

Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)

 

• 

Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

 

 
APO-DICLO 50 mg s jídlem, pitím a alkoholem 
Požití přípravku APO-DICLO 50 mg společně s jídlem nemá vliv na množství vstřebané léčivé 
látky. Může však dojít k mírnému zpoždění vstřebávání léčivé látky přípravku APO-DICLO 50 
mg.  
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat. 
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. APO-DICLO 50 mg by neměl 
být  užíván  během  těhotenství,  pokud  to  není  nezbytně  nutné.  Tak  jako  ostatní  nesteroidní 
protizánětlivé  léky  i  APO-DICLO  50  mg  se  nesmí  užívat  v průběhu  posledních  třech  měsíců 
těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. 
V prvních dvou třetinách těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. APO-DICLO 50 mg prostupuje v malém množství do 
mateřského mléka. Pokud je nutné, abyste při kojení užívala APO-DICLO 50 mg, měla byste 
jej  užívat  pouze  na  doporučení lékaře,  jen  krátkodobě  a  vždy  po  posledním  večerním  kojení 
před nejdelším spánkem dítěte.  
 
Plodnost 
APO-DICLO 50 mg může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, 
jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých  případech  může  APO-DICLO  50  mg  působit  ospalost,  závratě,  rozmazané 
vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte 
stroje,  ani  nevykonávejte  jiné  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a  koordinaci  pohybů. 
Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 

 

Přípravek APO-DICLO 50 mg obsahuje azobarvivo

 

Přípravek APO-DICLO 50 mg obsahuje b

arvivo hlinitý lak oranžové žluti (E 110),

 které může 

způsobit alergickou reakci. 
 
3. 

Jak se APO-DICLO 50 mg užívá 

 

Nepřekračujte  doporučené  dávkování.  Je  důležité  užívat  APO-DICLO  50  mg  v nejnižších 
dávkách a neužívat jej déle, než je nutné. Tak se sníží riziko nežádoucích účinků. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým  lékařem  nebo lékárníkem. Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař 
dávku zvýšit nebo snížit. 
 

 

Strana 5 (celkem 7) 

Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně. V lehčích případech a 
při  dlouhodobé  léčbě  je  dostatečná  dávka  100  mg  denně.  Celková  denní  dávka  by  měla  být 
rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální denní dávku 150 mg. 
U  bolestí  při  menstruaci  začněte  léčbu  dávkou  50  až  100  mg  hned  při  prvních  příznacích. 
Pokračujte  s dávkou  50  mg  třikrát  denně  po  dobu  několika  dní  podle  potřeby.  Jestliže  dávka 
150  mg  nezajistí  úlevu  od  bolesti  během  2  až  3  menstruačních  cyklů,  může  Vám  lékař 
doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující menstruaci. Nepřekračujte denní 
dávku 200 mg. 
 
Použití u dětí a dospívajících  
APO-DICLO 50 mg není určen pro děti a mladistvé do 14 let věku. 
 
Jak a kdy se APO-DICLO 50 mg užívá 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. APO-DICLO 50 mg se 
doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte. 
 
Jak dlouho se APO-DICLO 50 mg užívá 
Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více APO-DICLO 50 mg, než jste měl(a)   
Jestliže  jste  nedopatřením  užil(a)  více  tablet,  než  jste  měl(a),  oznamte  to  ihned  svému  lékaři 
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-DICLO 50 mg 
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-DICLO 50 mg, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, 
pokud  to  není  v době,  kdy  máte  užít  další  dávku.  Dále  pokračujte  v užívání  léku  v obvyklou 
dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. 
Ihned  přestaňte  APO-DICLO  50  mg  užívat  a  informujte  svého  lékaře,  pokud  zaznamenáte 
některý z nežádoucích účinků uvedený pod písmeny a nebo b: 
a) vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky (pravděpodobné u méně než 1 až 10 pacientů 
 10 000) 
•  Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny. 
•  Horečka nebo přetrvávající bolesti v krku. 
•  Alergické reakce, jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené kožní 

vyrážkou  a  svěděním,  které  mohou  také  způsobit  potíže  s polykáním,  hypotenzi  (nízký 
krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu). 

•  Bolest na prsou (příznaky infarktu). 
•  Náhlá  silná  bolest  hlavy,  nevolnost,  závrať,  otupělost,  neschopnost  mluvit  nebo  potíže 

s mluvením, ochrnutí (příznaky mozkové příhody). 

•  Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy). 

 

Strana 6 (celkem 7) 

•  Křeče. 
•  Vysoký krevní tlak (hypertenze). 
•  Červené  nebo  purpurové  skvrny  na  kůži  (možné  příznaky  zánětu  cév);  kožní  vyrážka 

s puchýři;  puchýře  na  rtech,  v  očích  nebo  v ústech;  zarudnutí  kůže  s odlupováním  nebo 
šupinatěním. 

•  Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve. 
•  Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater).   
•  Krev  v moči,  přítomnost  bílkoviny  v moči,  snížení  množství  moči  (příznaky  postižení 

ledvin). 

b) nežádoucí účinek s neznámou četností výskytu 
•  Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby APO-DICLO 50 mg, 

po  kterých  se  následně  objeví  krvácení  z konečníku  nebo  krvavý  průjem,  a  to  obvykle 
během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze 
určit). 

 
Další časté nežádoucí účinky: 
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů ze 100 
Bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  průjem,  špatné  zažívání,  bolest  břicha,  nadýmání, 
ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech, kožní vyrážka. 
 
Další vzácné nežádoucí účinky: 
Pravděpodobné u 1 až 10 pacientů z 10 000 
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel. 
 
Další velmi vzácné nežádoucí účinky: 
Pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 10 000 
Dezorientace,  deprese,  potíže  se  spaním,  noční  můry,  přecitlivělost,  psychické  potíže, 
mravenčení  nebo  snížená  citlivost  rukou  nebo  nohou,  zhoršení  paměti,  úzkost,  třes,  poruchy 
chuti,  porucha  vidění,  porucha  sluchu,  zácpa,  vřídky  v  ústech,  vřed  v jícnu,  bušení  srdce, 
vypadávání  vlasů;  červenání,  otoky  a  puchýřky  na  kůži  (zvýšená  citlivost  kůže  na  sluneční 
záření).  
 
Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 
cévních příhod.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.

 Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 

kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

 

 
 
5. Jak přípravek APO-DICLO 50 mg uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

 

Strana 7 (celkem 7) 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek APO-DICLO 50 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  diclofenacum  natricum  (diklofenak  sodný).  Jedna  enterosolventní  tableta 
obsahuje 50 mg diklofenaku sodného.  
Pomocnými  látkami  jsou  dextrát,  methylcelulosa,  kyselina  stearová  95%,  magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa 2910, makrogol 3350, oxid titaničitý, hlinitý lak 
oranžové žluti, žlutý oxid železitý, polyvinyl-acetát-ftalát, triethyl-citrát. 
 
Jak přípravek APO-DICLO 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: kulaté, rezavě hnědé, potahované tablety bez dělící rýhy, označené na jedné straně 50, na 
druhé straně bez označení. 
Poznámka: Každá lahvička obsahuje vysoušedlo v plastovém obalu (aby tablety zůstaly suché). 
Vysoušedlo nepolykejte! 
 
Velikost balení 
30, 50, 100 tablet v lahvičce  
 
Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce  
Držitel rozhodnutí o registraci  
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19. 10. 2017  
 

Recenze

Recenze produktu APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-DICLO 50 MG 30X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Štítky

Léky na bolest

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám