Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89594

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety

1/ 9

Sp.zn. sukls30316/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

APO-CITAL 20 mg

potahované tablety

Citaloprami hydrobromidum

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně  postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je APO-CITAL a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat 

3.

Jak se APO-CITAL užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak APO-CITAL uchovávat 

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je APO-CITAL a k čemu se používá

APO-CITAL  patří  do  skupiny  antidepresiv  (léků  proti  depresi)  nazývaných  selektivní  inhibitory 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 

APO-CITAL se používá:
-

k léčbě deprese

-

k léčbě panické úzkostné poruchy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat

Neužívejte přípravek APO-CITAL
-

jestliže  jste  alergický(á) na citalopram  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku
(uvedenou v bodě 6).

-

jestliže současně užíváte inhibitory  monoaminooxidázy (také  nazývané IMAO, např. selegilin, 
linezolid či moklobemid) nebo jestliže jste je užíval(a) kdykoli během posledních dvou týdnů. 
Váš lékař vám řekne, jak máte začít užívat citalopram poté, co jste ukončil/a léčbu IMAO (viz 
„Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

-

pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a 
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření 
vyhodnotí, jak srdce funguje) 

-

pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit. 
(viz také bod níže „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku APO-CITAL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

2/9

Jestliže trpíte pocitem vnitřního neklidu, který se projevuje neschopností klidně sedět či setrvat 
bez hnutí. Nezvyšujte dávku a kontaktujte svého lékaře.

Jestliže  trpíte  cukrovkou,  léčba  citalopramem  může  změnit  regulaci  glykémie  (hladiny  cukru 
v krvi).  Může  být  nutná  úprava  dávky  inzulínu  a/nebo  ústy  užívaného  antidiabetika  (léku  na 
cukrovku).

Jestliže trpíte epilepsií, možným rizikem léků proti depresi jsou záchvaty.

Jestliže jste léčen(a) elektrokonvulzivní terapií (elektrošoky). Vzhledem k nedostatku zkušeností 
je nutná opatrnost.

Jestliže máte mánii/hypománii (nižší stupeň mánie). Citalopram by měl být v takovém případě 
používán  s opatrností  a  jakmile  vstoupíte  do  manické  fáze,  měl  by  být  vysazen. Mánie  je 
charakterizovaná  neobvyklým  a  rychlým  sledem  myšlenek,  nepřiměřeně  veselou  náladou  a 
nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.

Jestliže  máte  krvácivou poruchu, citalopram  může  vyvolat krvácení (např. krvácení  do  kůže a 
sliznic).  Jestliže  užíváte  léky,  které  ovlivňují  krevní  srážlivost  (viz  „Vzájemné  působení 
s jinými léčivými přípravky“). 

Jestliže máte žaludeční vřed nebo jste v minulosti krvácel/a do žaludku či střeva.

Jestliže  zaznamenáte  tzv.  serotoninový  syndrom.  Rozvoji  tohoto  stavu  může  nasvědčovat 
kombinace  příznaků, jako  jsou  neklid (agitovanost),  třes,  svalové  stahy  a  zvýšená  teplota. 
V takovém případě musí být léčba citalopramem okamžitě ukončena.

Jestliže trpíte psychózou (těžké duševní onemocnění) s depresivními epizodami.

Jestliže trpíte problémy s ledvinami či játry.

Pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.

Pokud máte oční potíže, jako třeba určité typy glaukomu.

Jestliže  jste  náchylný(á) k prodloužení  intervalu  QT  (hodnota  na  EKG)  nebo  jestliže  je  u  vás 
podezření  na  vrozenou  poruchu  dlouhého  QT  nebo  jestliže  trpíte  nízkou  hladinou 
draslíku/nízkou hladinou hořčíku. 

Jestliže léčbu končíte, jelikož se mohou objevit příznaky z vysazení (abstinenční příznaky) (viz 
„Jestliže  jste  přestal(a) užívat  APO-CITAL“).  Mezi  příznaky  z vysazení  patří:  závrať, pocit
mravenčení v rukách či nohách nebo znecitlivění, bolest hlavy, úzkost, nevolnost, průjem (řídká 
stolice),  poruchy  spánku  (živé  sny,  noční  můry,  neschopnost  usnout),  pocity  zmatenosti  nebo
ztráty orientace, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, pocení, pocity neklidu nebo agitovanosti
(pohybový neklid), třes, bušení srdce (palpitace), zrakové poruchy. Většina příznaků z vysazení 
je mírná a sama ustoupí. Obvykle se vyskytují v prvních několika dnech po vysazení léčby. Při 
ukončování  léčby  se  doporučuje,  aby  dávka  byla  postupně  snižována  během několika týdnů
nebo měsíců podle vašich potřeb. 

Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné 
době prodělal(a) srdeční záchvat 

Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako 
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik 
(močopudných léků). 

Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při 
vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. 

Jestliže užíváte léky se serotoninergním účinkem nebo léky obsahující třezalku tečkovanou (viz 
bod „Další léčivé přípravky a APO-CITAL“).

Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. 
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž 
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.

         Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:

-

Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.

-

Jestliže  jste  mladý  dospělý.  Informace  z klinických  studií  ukazují  na  zvýšené  riziko
sebevražedného  chování  u  mladých  dospělých  (mladších  25  let)  s psychiatrickými 

3/9

onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici
.
Možná  bude  užitečné,  když  řeknete  blízkému  příteli  nebo  příbuznému,  že  máte  deprese  nebo 
úzkostnou poruchu a požádáte  ho, aby si přečetl tuto  příbalovou  informaci. Možná byste  je  mohl(a) 
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Užití u starších pacientů a pacientů se sníženou funkcí ledvin a jater
Viz bod 3.

Děti a dospívající
Antidepresiva by obvykle neměla být používána u dětí a dospívajících do 18 let. Zároveň byste měl(a)
vědět,  že  u  pacientů  do  18  let  je  při  užívání  léků  z této  skupiny  zvýšené  riziko  nežádoucích  účinků 
jako  sebevražedné  pokusy,  sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  chování  (zejména  agresivita, 
vzdorovité  chování a  hněv).  Přesto  však  lékař  může  předepsat  přípravek  APO-CITAL  pacientům 
mladším  než  18  let,  pokud  usoudí,  že  je  to  v jejich  nejlepším  zájmu.  Pokud  váš  lékař  předepsal 
přípravek APO-CITAL pacientovi mladšímu než 18 let a Vy byste si o tom přál(a) promluvit, prosím, 
obraťte  se  na  svého  lékaře.  Je  nutné,  abyste  svého  lékaře  informoval(a) v případě,  že  se  u  pacienta 
mladšího než 18 let, který užívá přípravek APO-CITAL, objeví nebo zhorší některé z výše uvedených 
příznaků. Kromě toho v této skupině pacientů chybí údaje o dlouhodobé bezpečnosti ohledně účinků
přípravku APO-CITAL na růst, dospívání a rozvoj poznávacích funkcí a chování. 

Další léčivé přípravky a APO-CITAL
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Mějte, prosím, na paměti, že se tento odstavec týká i léků, 
která jste užíval(a) před nějakou dobou nebo které budete za nějaký čas užívat, rostlinných přípravků
nebo alternativní léčby.

Neužívejte APO-CITAL, jestliže užíváte některé z následujících léků:

Neselektivní  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO)  obsahující  léčivé  látky  fenelzin,  iproniazid, 
isokarboxazid,  nialamid  a  tranylcypromin.  Jestliže  jste  některý  z těchto  léků  užíval/a,  neužívejte 
přípravek  APO-CITAL  během  čtrnácti  dnů  po  ukončení  léčby.  Po  ukončení  léčby  přípravkem 
APO-CITAL neužívejte tyto přípravky dříve než po uplynutí sedmi dnů.

Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (používané k léčbě deprese).

Ireverzibilní  inhibitory  MAO-B  obsahující  selegilin  (používané  k léčbě  Parkinsonovy choroby). 
Tyto přípravky zvyšují riziko nežádoucích účinků.

Antibiotikum linezolid.

Pimozid (lék na psychiatrické choroby).

Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. 
antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), 
tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, 
nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika 
(astemizol, mizolastin). 

Některé  léky  mohou  ovlivnit účinek přípravku  APO-CITAL a přípravek  APO-CITAL  může  ovlivnit 
účinky jiných léků. Mezi takové léky patří:

-

léky  na  depresi  jako  fluoxetin,  fluvoxamin,  paroxetin,  sertralin,  venlafaxin,  tricyklická 
antidepresiva  jako  nortriptylin,  desipramin,  klomipramin,  bupropion a  rostlinný  přípravek 
obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

-

léky na migrénu, např. sumatriptan a jiné triptany

-

lék proti bolesti tramadol

-

léky  proti  bolesti  a  zánětu,  tzv.  nesteroidní  antiflogistika  (NSA – léky  proti  bolesti,  teplotě  a 
zánětu) jako ibuprofen, ketoprofen a diklofenak

-

léky  k zabránění  krevní  srážlivosti  jako  warfarin,  kyselina  acetylsalicylová,  dipyridamol, 

4/9

tiklopidin

-

léky na nepravidelný srdeční tep jako propafenon, flekainid

-

lék na srdeční selhání jako metoprolol

-

léky na žaludeční vředy jako omeprazol, lansoprazol, cimetidin

-

léky na duševní onemocnění jako risperidon, chlorpromazin

-

léky na léčbu schizofrenie: neuroleptika (butyrofenony, thioxanteny)

-

léky na prevenci malárie: meflochin

-

jiné léky se serotoninergními (týkajícími se serotoninu) účinky jako oxitriptan či tryptophan

Přípravek APO-CITAL s jídlem, pitím a alkoholem
Doporučuje se, abyste během léčby citalopramem nepil(a) alkohol jako u všech antidepresiv, ačkoliv u 
citalopramu nebyl prokázán zvýšený účinek alkoholu. 
Citalopram můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, neužívejte přípravek APO-CITAL, pokud to váš lékař 
nebude považovat za zcela nezbytné a pouze po pečlivém posouzení poměru rizika a přínosu.

Léčba  přípravkem  APO-CITAL  se  nesmí  vysadit  náhle.  Pokud  užíváte  APO-CITAL  v posledních  3 
měsících  těhotenství,  řekněte  o  tom  svému  lékaři,  jelikož  vaše  dítě  může  mít  po  narození  některé 
příznaky.  Tyto  příznaky  obvykle  začínají  v prvních  24  hodinách  po  porodu.  Patří  mezi  ně  potíže  se 
spaním  či  krmením,  dýchací  obtíže,  modravé  zbarvení  kůže  nebo  přehřátí  či  podchlazení,  zvracení, 
nadměrný  pláč,  ztuhlé  či  ochablé  svaly,  otupělost,  třes,  chvění  či  křeče.  Pokud  má  vaše  dítě  po 
narození některý z těchto příznaků, vyhledejte lékaře, který vám poradí. 

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-CITAL. Užívání léků 
podobných  jako  je  APO-CITAL  během  těhotenství,  a  zvláště  v jeho  posledních  3  měsících,  může  u 
dětí  zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu,  tzv.  perzistující  plicní  hypertenze 
novorozenců,  který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním  a  promodráním.  Tyto  příznaky  se  obvykle 
projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.

Kojení
Citalopram v malém množství přechází do mateřského mléka. Existuje riziko účinku na dítě. Jestliže 
užíváte citalopram, před zahájením kojení se poraďte s lékařem. 

Fertilita
Ve  studiích  na  zvířatech  bylo  prokázáno,  že  citalopram  snižuje  kvalitu  spermií.  Teoreticky  by  to 
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Citalopram může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte či neobsluhujte stroje, 
dokud se neujistíte, že nejste citalopramem ovlivněn(a). Pokud si v tomto ohledu nejste jistý/á, prosím, 
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

APO-CITAL obsahuje laktosu. 
Jestliže vám  lékař řekl, že trpíte  nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se 
poraďte s lékařem.

3.

Jak se APO-CITAL užívá

5/9

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Citalopram se užívá jednou denně ráno nebo večer. Tablety se užívají s jídlem nebo bez jídla. Tablety 
se polykají celé a zapijí vodou či jinou tekutinou. Citalopram neúčinkuje ihned. Obvykle trvá 3 až 4 
týdny, než se účinek projeví. 

Léčba  by  měla pokračovat  do  doby,  než  budete  4  – 6  měsíců  bez  příznaků.  Citalopram  je  nutné 
vysazovat pomalu. Doporučuje se, aby se dávka postupně snižovala během 1 – 2 týdnů. Nepřestávejte 
užívat  citalopram,  dokud  vám  k tomu  nedal  pokyn  Váš  lékař,  a  to  i  v případě,  že se  již  cítíte  lépe. 
Lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba citalopramem trvat. 

Bez předchozí porady s lékařem nikdy neměňte dávku Vašeho léku.

Použití u dětí a dospívajících (do 18 let):
APO-CITAL  by  neměl  být  používán  u  dětí  a  dospívajících  do  18 let  (viz  “Zvláštní  opatrnosti  při 
užívání přípravku APO-CITAL je zapotřebí”).

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí 
Deprese 
Doporučená dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 

Panická porucha 
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20-30 mg denně. Váš 
lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně. 

Starší pacienti (nad 65 let):
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší 
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně. 

Snížená funkce jater:
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.

Opatrnosti a velmi pečlivého dávkování je třeba u pacientů se závažným snížením funkce jater.
Pacienti se sníženou funkcí jater by měli být klinicky sledováni.

Snížená funkce ledvin:
Lékař může předepsat nižší dávku, než je uvedeno výše.

Příznaky z vysazení pozorované po ukončení léčby:
Léčba nesmí být  vysazena náhle. Při ukončování  léčby přípravkem  APO-CITAL by  dávka  měla být 
postupně snižována během jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz body: 
“Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL” a “Možné nežádoucí účinky”) 

Pokud máte pocit, že je účinek citalopramu příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si s lékařem nebo 
lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-CITAL, než jste měl(a)
Jestliže  jste  si  vzal(a) více  citalopramu,  než  jste  měl(a),  okamžitě  se  poraďte  s lékařem  nebo 
lékárníkem.

Příznaky předávkování:
Ospalost,  stav  téměř  úplného  bezvědomí,  se  zjevnou  duševní  otupělostí  a  sníženou  schopností 
reagovat na podněty (komatózní stupor),  křeče, změny srdečního rytmu (např. prodloužení intervalu 
QT), srdeční arytmie, nevolnost, zvracení, pocení, modravé zbarvení kůže v důsledku nedostatečného 
množství  kyslíku  v krvi  (cyanóza),  zrychlený  dech.  Mohou  se  vyskytnout  příznaky  serotoninového 
syndromu (viz “Možné nežádoucí účinky”), zejména jsou-li současně požity i jiné látky.

6/9

Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-CITAL
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) vynechanou  tabletu.  Další  dávku  si  vezměte 
v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat APO-CITAL
Nepřestávejte užívat citalopram, dokud Vám k tomu nedal pokyn Váš lékař.

Jelikož  se  při  ukončení  léčby  mohou  objevit  příznaky  z  vysazení,  doporučuje  se,  aby  dávka  byla 
postupně snižována v rozestupech 1 – 2 týdnů.

Mezi příznaky  z vysazení patří: závrať, mravenčení  či znecitlivění, bolest  hlavy,  nevolnost a úzkost. 
Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka 
byla postupně snižována v 1 – 2 týdenních odstupech.

Máte-li  jakékoli  další  otázky týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-CITAL užívat a okamžitě o tom 
řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat APO-CITAL a okamžitě 
navštivte svého lékaře:

 rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu 

známého jako torsades de pointes

 vysokou  horečku,  třes,  svalové  záškuby  a  úzkost,  jelikož  tyto  příznaky  mohou  nasvědčovat 

rozvoji  tohoto  stavu. U  pacientů  léčených  tímto  druhem  léků  proti  depresi  (SSRI)  byl 
pozorován serotoninový syndrom.

 příznaky  jako  otok  obličeje,  jazyka  a/nebo  hltanu  a/nebo  obtíže  při  polykání  nebo  kopřivka

současně s dýchacími obtížemi (angioedém),

Tyto  nežádoucí  účinky  jsou  velmi  závažné.  Pokud  se  u  Vás  objeví,  můžete  mít  těžkou  alergickou 
reakci na citalopram. Může být nutná okamžitá lékařské péče nebo přijetí do nemocnice.
Všechny tyto velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s přibližnou četností vyjádřenou jako:

Velmi časté (postihují více než jednoho člověka z 10):

-

ospalost

-

poruchy spánku

-

bolesti hlavy

-

sucho v ústech

-

nevolnost

-

zvýšené pocení

Časté (postihují více než jednoho člověka ze 100, ale méně než jednoho člověka z 10):

-

snížení hmotnosti

-

snížení chuti k jídlu

-

pohybový neklid (agitovanost)

-

snížení pohlavní touhy

-

úzkost

-

nervozita

-

zmatenost

-

poruchy orgasmu (u žen)

7/9

-

nenormální sny

-

třes

-

závrať

-

zhoršení schopnosti soustředění

-

zvonění v uších

-

zívání

-

zvracení

-

zácpa

-

průjem

-

impotence

-

poruchy ejakulace (výron semene)

-

vyrážka a svědění

-

svalová bolest

-

únava

Méně časté (postihují více než jednoho člověka z 1000, ale méně než jednoho člověka ze 100):

-

zvýšení hmotnosti

-

zvýšení chuti k jídlu

-

agrese

-

odosobnění

-

stav optimismu, nadšení a dobrého pocitu (euforie)

-

halucinace (vidění věcí, které nejsou přítomny)

-

rozšíření zornic

-

zvýšená pohlavní touha

-

zpomalení či zrychlení srdečního tepu

-

potíže s močením

-

silné menstruační krvácení

-

citlivost pokožky na světlo

-

alergické reakce

-

mdloby

-

hromadění tekutin (otok) na nohou a rukou

Vzácné (postihují více než jednoho člověka z 10000, ale méně než jednoho člověka z 1000):

-

kombinace příznaků jako pohybový  neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový 
syndrom)

-

krvácení (např. z pochvy, trávicího traktu, kůže a sliznic)

-

snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších lidí.

-

křeče

-

horečka

-

poruchy chuti

-

mimovolní pohyby

-

problémy s játry

Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):

-

snížený počet červených krvinek v krvi

-

šok  (prudký  pokles  krevního  tlaku,  bledost,  neklid,  slabý  a rychlý  tep,  lepkavá  kůže,  zhoršení 
vědomí)  vyvolaný náhlým  prudkým  roztažením  cév  v důsledku  závažné  přecitlivělosti  na 
některé látky (anafylaktická reakce)

-

nízká hladina draselných solí v krvi

-

otok  obličeje,  jazyka  a/nebo  hltanu  a/nebo  obtíže  při  polykání  s dechovými  obtížemi 
(angioedém)

-

záchvaty paniky

-

skřípání zubů

-

neklid

8/9

-

kombinace příznaků jako pohybový  neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový 
syndrom)

-

myšlenky na ublížení si či na sebevraždu

-

psychomotorický (týkající se pohybových projevů duševních jevů) neklid (akatizie)

-

rozmazané vidění

-

změny na elektrokardiogramu (EKG) nebo jiné poruchy srdečního rytmu

-

křeče

-

závrať, když náhle vstanete

-

změny svalového napětí

-

zpomalení pohybů

-

krvácení z nosu

-

krvácení do žaludku

-

zkreslené výsledky jaterních funkčních testů

-

krvácení do děložní stěny

-

neustupující erekce (ztopoření)

-

nenormální tvorba mléka v prsu

Jelikož  se  po  ukončení  léčby  mohou  objevit  příznaky  z  vysazení,  doporučuje  se,  aby  dávka  byla 
postupně snižována v rozestupech 1 – 2 týdnů.
Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost. 
Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka
byla postupně snižována v 1 – 2týdenních odstupech.

U pacientů užívajících tento typ léků byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí

Veškeré  nežádoucí  účinky,  které  se  objeví,  obvykle  vymizí  během  několika  dnů.  Pokud  se  u  Vás 
vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v 
případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5.

Jak APO-CITAL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte  tento  přípravek po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co APO-CITAL obsahuje
-

Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 20 mg citalopramu.

-

Pomocnými  látkami jsou  mikrokrystalická  celulosa,  magnesium-stearát,  monohydrát  laktosy, 
sodná sůl kroskarmelosy, hyetelosa, makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171).

Jak APO-CITAL vypadá a co obsahuje toto balení
APO-CITAL  jsou  bílé,  oválné,  bikonvexní  potahované  tablety  s půlicí  rýhou  a  vyraženým  nápisem 
„20“ na jedné straně a „APO“ na druhé straně. 

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikosti balení:
Blistrová balení: 4, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 nebo 120 tablet.

Lahvička: 30 nebo 120 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

9/9

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko

Výrobce
Apotex Nederland B.V

.

Archimedesweg 22333 CN LeidenNizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika:

Apo-Cital 20 mg

Nizozemsko:

Citalopram Apotex 20 mg, filmomhulde tabletten

Španělsko:

Citalopram Apotex 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  červen 2013

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 89594
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114295
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Apo-Cital se používá: - k léčbě deprese; - k léčbě panické úzkostné poruchy.

Příbalový leták

APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-CITAL 20 MG 120X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám