Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

APO-CITAL 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89591

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 89591
Kód EAN:
Kód SÚKL: 114292
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Apo-Cital se používá: - k léčbě deprese; - k léčbě panické úzkostné poruchy.

Příbalový leták

1/ 9
Sp.zn. sukls30316/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele
APO-CITAL 20 mg
potahované tablety
Citaloprami hydrobromidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je APO-CITAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat
3. Jak se APO-CITAL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak APO-CITAL uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je APO-CITAL a k čemu se používá
APO-CITAL patří do skupiny antidepresiv (léků proti depresi) nazývaných selektivní inhibitory
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).
APO-CITAL se používá:
- k léčbě deprese
- k léčbě panické úzkostné poruchy.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CITAL užívat
Neužívejte přípravek APO-CITAL
- jestliže jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (také nazývané IMAO, např. selegilin,
linezolid či moklobemid) nebo jestliže jste je užíval(a) kdykoli během posledních dvou týdnů.
Váš lékař vám řekne, jak máte začít užívat citalopram poté, co jste ukončil/a léčbu IMAO (viz
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření
vyhodnotí, jak srdce funguje)
- pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.
(viz také bod níže Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku APO-CITAL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
2/9
Jestliže trpíte pocitem vnitřního neklidu, který se projevuje neschopností klidně sedět či setrvat
bez hnutí. Nezvyšujte dávku a kontaktujte svého lékaře.
Jestliže trpíte cukrovkou, léčba citalopramem může změnit regulaci glykémie (hladiny cukru
v krvi). Může být nutná úprava dávky inzulínu a/nebo ústy užívaného antidiabetika (léku na
cukrovku).
Jestliže trpíte epilepsií, možným rizikem léků proti depresi jsou záchvaty.
Jestliže jste léčen(a) elektrokonvulzivní terapií (elektrošoky). Vzhledem k nedostatku zkušeností
je nutná opatrnost.
Jestliže máte mánii/hypománii (nižší stupeň mánie). Citalopram by měl být v takovém případě
používán s opatrností a jakmile vstoupíte do manické fáze, měl by být vysazen. Mánie je
charakterizovaná neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeně veselou náladou a
nadměrnou tělesnou aktivitou. Pokud se takové příznaky u Vás objeví, vyhledejte svého lékaře.
Jestliže máte krvácivou poruchu, citalopram může vyvolat krvácení (např. krvácení do kůže a
sliznic). Jestliže užíváte léky, které ovlivňují krevní srážlivost (viz Vzájemné působení
s jinými léčivými přípravky).
Jestliže máte žaludeční vřed nebo jste v minulosti krvácel/a do žaludku či střeva.
Jestliže zaznamenáte tzv. serotoninový syndrom. Rozvoji tohoto stavu může nasvědčovat
kombinace příznaků, jako jsou neklid (agitovanost), třes, svalové stahy a zvýšená teplota.
V takovém případě musí být léčba citalopramem okamžitě ukončena.
Jestliže trpíte psychózou (těžké duševní onemocnění) s depresivními epizodami.
Jestliže trpíte problémy s ledvinami či játry.
Pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi.
Pokud máte oční potíže, jako třeba určité typy glaukomu.
Jestliže jste náchylný(á) k prodloužení intervalu QT (hodnota na EKG) nebo jestliže je u vás
podezření na vrozenou poruchu dlouhého QT nebo jestliže trpíte nízkou hladinou
draslíku/nízkou hladinou hořčíku.
Jestliže léčbu končíte, jelikož se mohou objevit příznaky z vysazení (abstinenční příznaky) (viz
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-CITAL). Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, pocit
mravenčení v rukách či nohách nebo znecitlivění, bolest hlavy, úzkost, nevolnost, průjem (řídká
stolice), poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost usnout), pocity zmatenosti nebo
ztráty orientace, pocity rozrušení nebo podrážděnosti, pocení, pocity neklidu nebo agitovanosti
(pohybový neklid), třes, bušení srdce (palpitace), zrakové poruchy. Většina příznaků z vysazení
je mírná a sama ustoupí. Obvykle se vyskytují v prvních několika dnech po vysazení léčby. Při
ukončování léčby se doporučuje, aby dávka byla postupně snižována během několika týdnů
nebo měsíců podle vašich potřeb.
Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal(a) srdeční záchvat
Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků).
Pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při
vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Jestliže užíváte léky se serotoninergním účinkem nebo léky obsahující třezalku tečkovanou (viz
bod Další léčivé přípravky a APO-CITAL).
Prosím, poraďte se s lékařem, i když se vás uvedené situace týkaly kdykoli v minulosti.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými
3/9
onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo
úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a)
požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-
li znepokojení změnami ve Vašem chování.
Užití u starších pacientů a pacientů se sníženou funkcí ledvin a jater
Viz bod 3.
Děti a dospívající
Antidepresiva by obvykle neměla být používána u dětí a dospívajících do 18 let. Zároveň byste měl(a)
vědět, že u pacientů do 18 let je při užívání léků z této skupiny zvýšené riziko nežádoucích účinků
jako sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky a nepřátelské chování (zejména agresivita,
vzdorovité chování a hněv). Přesto však lékař může předepsat přípravek APO-CITAL pacientům
mladším než 18 let, pokud usoudí, že je to v jejich nejlepším zájmu. Pokud váš lékař předepsal
přípravek APO-CITAL pacientovi mladšímu než 18 let a Vy byste si o tom přál(a) promluvit, prosím,
obraťte se na svého lékaře. Je nutné, abyste svého lékaře informoval(a) v případě, že se u pacienta
mladšího než 18 let, který užívá přípravek APO-CITAL, objeví nebo zhorší některé z výše uvedených
příznaků. Kromě toho v této skupině pacientů chybí údaje o dlouhodobé bezpečnosti ohledně účinků
přípravku APO-CITAL na růst, dospívání a rozvoj poznávacích funkcí a chování.
Další léčivé přípravky a APO-CITAL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Mějte, prosím, na paměti, že se tento odstavec týká i léků,
která jste užíval(a) před nějakou dobou nebo které budete za nějaký čas užívat, rostlinných přípravků
nebo alternativní léčby.
Neužívejte APO-CITAL, jestliže užíváte některé z následujících léků:
Neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující léčivé látky fenelzin, iproniazid,
isokarboxazid, nialamid a tranylcypromin. Jestliže jste některý z těchto léků užíval/a, neužívejte
přípravek APO-CITAL během čtrnácti dnů po ukončení léčby. Po ukončení léčby přípravkem
APO-CITAL neužívejte tyto přípravky dříve než po uplynutí sedmi dnů.
Reverzibilní selektivní inhibitory MAO-A obsahující moklobemid (používané k léčbě deprese).
Ireverzibilní inhibitory MAO-B obsahující selegilin (používané k léčbě Parkinsonovy choroby).
Tyto přípravky zvyšují riziko nežádoucích účinků.
Antibiotikum linezolid.
Pimozid (lék na psychiatrické choroby).
Léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např.
antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol),
tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin,
nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika
(astemizol, mizolastin).
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku APO-CITAL a přípravek APO-CITAL může ovlivnit
účinky jiných léků. Mezi takové léky patří:
- léky na depresi jako fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin, tricyklická
antidepresiva jako nortriptylin, desipramin, klomipramin, bupropion a rostlinný přípravek
obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
- léky na migrénu, např. sumatriptan a jiné triptany
- lék proti bolesti tramadol
- léky proti bolesti a zánětu, tzv. nesteroidní antiflogistika (NSA léky proti bolesti, teplotě a
zánětu) jako ibuprofen, ketoprofen a diklofenak
- léky k zabránění krevní srážlivosti jako warfarin, kyselina acetylsalicylová, dipyridamol,
4/9
tiklopidin
- léky na nepravidelný srdeční tep jako propafenon, flekainid
- lék na srdeční selhání jako metoprolol
- léky na žaludeční vředy jako omeprazol, lansoprazol, cimetidin
- léky na duševní onemocnění jako risperidon, chlorpromazin
- léky na léčbu schizofrenie: neuroleptika (butyrofenony, thioxanteny)
- léky na prevenci malárie: meflochin
- jiné léky se serotoninergními (týkajícími se serotoninu) účinky jako oxitriptan či tryptophan
Přípravek APO-CITAL s jídlem, pitím a alkoholem
Doporučuje se, abyste během léčby citalopramem nepil(a) alkohol jako u všech antidepresiv, ačkoliv u
citalopramu nebyl prokázán zvýšený účinek alkoholu.
Citalopram můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, neužívejte přípravek APO-CITAL, pokud to váš lékař
nebude považovat za zcela nezbytné a pouze po pečlivém posouzení poměru rizika a přínosu.
Léčba přípravkem APO-CITAL se nesmí vysadit náhle. Pokud užíváte APO-CITAL v posledních 3
měsících těhotenství, řekněte o tom svému lékaři, jelikož vaše dítě může mít po narození některé
příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v prvních 24 hodinách po porodu. Patří mezi ně potíže se
spaním či krmením, dýchací obtíže, modravé zbarvení kůže nebo přehřátí či podchlazení, zvracení,
nadměrný pláč, ztuhlé či ochablé svaly, otupělost, třes, chvění či křeče. Pokud má vaše dítě po
narození některý z těchto příznaků, vyhledejte lékaře, který vám poradí.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte APO-CITAL. Užívání léků
podobných jako je APO-CITAL během těhotenství, a zvláště v jeho posledních 3 měsících, může u
dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze
novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle
projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě
kontaktujte dětského lékaře.
Kojení
Citalopram v malém množství přechází do mateřského mléka. Existuje riziko účinku na dítě. Jestliže
užíváte citalopram, před zahájením kojení se poraďte s lékařem.
Fertilita
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to
mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Citalopram může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte či neobsluhujte stroje,
dokud se neujistíte, že nejste citalopramem ovlivněn(a). Pokud si v tomto ohledu nejste jistý/á, prosím,
zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
APO-CITAL obsahuje laktosu.
Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před užíváním tohoto přípravku se
poraďte s lékařem.
3. Jak se APO-CITAL užívá
5/9
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Citalopram se užívá jednou denně ráno nebo večer. Tablety se užívají s jídlem nebo bez jídla. Tablety
se polykají celé a zapijí vodou či jinou tekutinou. Citalopram neúčinkuje ihned. Obvykle trvá 3 až 4
týdny, než se účinek projeví.
Léčba by měla pokračovat do doby, než budete 4 6 měsíců bez příznaků. Citalopram je nutné
vysazovat pomalu. Doporučuje se, aby se dávka postupně snižovala během 1 2 týdnů. Nepřestávejte
užívat citalopram, dokud vám k tomu nedal pokyn Váš lékař, a to i v případě, že se již cítíte lépe.
Lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba citalopramem trvat.
Bez předchozí porady s lékařem nikdy neměňte dávku Vašeho léku.
Použití u dětí a dospívajících (do 18 let):
APO-CITAL by neměl být používán u dětí a dospívajících do 18 let (viz Zvláštní opatrnosti při
užívání přípravku APO-CITAL je zapotřebí).
Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí
Deprese
Doporučená dávka je 20 mg denně. Váš lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Panická porucha
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20-30 mg denně. Váš
lékař může zvýšit dávku až na maximálně 40 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let):
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší
pacienti by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Snížená funkce jater:
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Opatrnosti a velmi pečlivého dávkování je třeba u pacientů se závažným snížením funkce jater.
Pacienti se sníženou funkcí jater by měli být klinicky sledováni.
Snížená funkce ledvin:
Lékař může předepsat nižší dávku, než je uvedeno výše.
Příznaky z vysazení pozorované po ukončení léčby:
Léčba nesmí být vysazena náhle. Při ukončování léčby přípravkem APO-CITAL by dávka měla být
postupně snižována během jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko příznaků z vysazení (viz body:
Jestliže jste přestal/a užívat APO-CITAL a Možné nežádoucí účinky)
Pokud máte pocit, že je účinek citalopramu příliš silný nebo příliš slabý, promluvte si s lékařem nebo
lékárníkem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-CITAL, než jste měl(a)
Jestliže jste si vzal(a) více citalopramu, než jste měl(a), okamžitě se poraďte s lékařem nebo
lékárníkem.
Příznaky předávkování:
Ospalost, stav téměř úplného bezvědomí, se zjevnou duševní otupělostí a sníženou schopností
reagovat na podněty (komatózní stupor), křeče, změny srdečního rytmu (např. prodloužení intervalu
QT), srdeční arytmie, nevolnost, zvracení, pocení, modravé zbarvení kůže v důsledku nedostatečného
množství kyslíku v krvi (cyanóza), zrychlený dech. Mohou se vyskytnout příznaky serotoninového
syndromu (viz Možné nežádoucí účinky), zejména jsou-li současně požity i jiné látky.
6/9
Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-CITAL
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Další dávku si vezměte
v obvyklém čase.
Jestliže jste přestal(a) užívat APO-CITAL
Nepřestávejte užívat citalopram, dokud Vám k tomu nedal pokyn Váš lékař.
Jelikož se při ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla
postupně snižována v rozestupech 1 2 týdnů.
Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost.
Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka
byla postupně snižována v 1 2 týdenních odstupech.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u vás některý z uvedených účinků vyskytne, přestaňte APO-CITAL užívat a okamžitě o tom
řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici.
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat APO-CITAL a okamžitě
navštivte svého lékaře:
rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsades de pointes
vysokou horečku, třes, svalové záškuby a úzkost, jelikož tyto příznaky mohou nasvědčovat
rozvoji tohoto stavu. U pacientů léčených tímto druhem léků proti depresi (SSRI) byl
pozorován serotoninový syndrom.
příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka
současně s dýchacími obtížemi (angioedém),
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi závažné. Pokud se u Vás objeví, můžete mít těžkou alergickou
reakci na citalopram. Může být nutná okamžitá lékařské péče nebo přijetí do nemocnice.
Všechny tyto velmi závažné nežádoucí účinky jsou velmi vzácné.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s přibližnou četností vyjádřenou jako:
Velmi časté (postihují více než jednoho člověka z 10):
- ospalost
- poruchy spánku
- bolesti hlavy
- sucho v ústech
- nevolnost
- zvýšené pocení
Časté (postihují více než jednoho člověka ze 100, ale méně než jednoho člověka z 10):
- snížení hmotnosti
- snížení chuti k jídlu
- pohybový neklid (agitovanost)
- snížení pohlavní touhy
- úzkost
- nervozita
- zmatenost
- poruchy orgasmu (u žen)
7/9
- nenormální sny
- třes
- závrať
- zhoršení schopnosti soustředění
- zvonění v uších
- zívání
- zvracení
- zácpa
- průjem
- impotence
- poruchy ejakulace (výron semene)
- vyrážka a svědění
- svalová bolest
- únava
Méně časté (postihují více než jednoho člověka z 1000, ale méně než jednoho člověka ze 100):
- zvýšení hmotnosti
- zvýšení chuti k jídlu
- agrese
- odosobnění
- stav optimismu, nadšení a dobrého pocitu (euforie)
- halucinace (vidění věcí, které nejsou přítomny)
- rozšíření zornic
- zvýšená pohlavní touha
- zpomalení či zrychlení srdečního tepu
- potíže s močením
- silné menstruační krvácení
- citlivost pokožky na světlo
- alergické reakce
- mdloby
- hromadění tekutin (otok) na nohou a rukou
Vzácné (postihují více než jednoho člověka z 10000, ale méně než jednoho člověka z 1000):
- kombinace příznaků jako pohybový neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový
syndrom)
- krvácení (např. z pochvy, trávicího traktu, kůže a sliznic)
- snížené množství sodíku v krvi, zejména u starších lidí.
- křeče
- horečka
- poruchy chuti
- mimovolní pohyby
- problémy s játry
Neznámá frekvence (z dostupných údajů ji nelze určit):
- snížený počet červených krvinek v krvi
- šok (prudký pokles krevního tlaku, bledost, neklid, slabý a rychlý tep, lepkavá kůže, zhoršení
vědomí) vyvolaný náhlým prudkým roztažením cév v důsledku závažné přecitlivělosti na
některé látky (anafylaktická reakce)
- nízká hladina draselných solí v krvi
- otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání s dechovými obtížemi
(angioedém)
- záchvaty paniky
- skřípání zubů
- neklid
8/9
- kombinace příznaků jako pohybový neklid, třes, svalové stahy a zvýšení teploty (serotoninový
syndrom)
- myšlenky na ublížení si či na sebevraždu
- psychomotorický (týkající se pohybových projevů duševních jevů) neklid (akatizie)
- rozmazané vidění
- změny na elektrokardiogramu (EKG) nebo jiné poruchy srdečního rytmu
- křeče
- závrať, když náhle vstanete
- změny svalového napětí
- zpomalení pohybů
- krvácení z nosu
- krvácení do žaludku
- zkreslené výsledky jaterních funkčních testů
- krvácení do děložní stěny
- neustupující erekce (ztopoření)
- nenormální tvorba mléka v prsu
Jelikož se po ukončení léčby mohou objevit příznaky z vysazení, doporučuje se, aby dávka byla
postupně snižována v rozestupech 1 2 týdnů.
Mezi příznaky z vysazení patří: závrať, mravenčení či znecitlivění, bolest hlavy, nevolnost a úzkost.
Většina příznaků z vysazení je mírná a sama ustoupí. Při ukončování léčby se doporučuje, aby dávka
byla postupně snižována v 1 2týdenních odstupech.
U pacientů užívajících tento typ léků byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí
Veškeré nežádoucí účinky, které se objeví, obvykle vymizí během několika dnů. Pokud se u Vás
vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v
případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
5. Jak APO-CITAL uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co APO-CITAL obsahuje
- Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum odpovídající 20 mg citalopramu.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, monohydrát laktosy,
sodná sůl kroskarmelosy, hyetelosa, makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171).
Jak APO-CITAL vypadá a co obsahuje toto balení
APO-CITAL jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou a vyraženým nápisem
20 na jedné straně a APO na druhé straně.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikosti balení:
Blistrová balení: 4, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 112 nebo 120 tablet.
Lahvička: 30 nebo 120 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
9/9
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko
Výrobce
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Apo-Cital 20 mg
Nizozemsko: Citalopram Apotex 20 mg, filmomhulde tabletten
Španělsko: Citalopram Apotex 20 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: červen 2013

Recenze

Recenze produktu APO-CITAL 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-CITAL 20 MG 100X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám