Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

APO-AMLO 5 1000X5MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96894

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Kód výrobku: 96894
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125069
Držitel rozhodnutí: KATWIJK FARMA B.V., LEIDEN
Amlodipin se používá při: - Zvýšeném krevním tlaku. - Různých typech bolesti na hrudi (angina pectoris). Amlodipin může být používán jako jediný lék k léčbě bolesti na hrudi nebo v kombinaci s jinými léky k léčbě bolesti na hrudi.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls130996/2016 

 Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

APO-AMLO 5 

APO-AMLO 10 

tablety 

Amlodipinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to  
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek APO-AMLO a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-AMLO užívat 
3.  Jak se přípravek APO-AMLO užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek APO-AMLO uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek APO-AMLO a k čemu se používá 
 
Přípravek APO-AMLO obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných 
antagonisté vápníku.  
 
Přípravek APO-AMLO se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti 
na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.  
 
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, 
takže  krev  jimi  může  snadněji  procházet.  U  pacientů  s  anginou  pectoris  přípravek  APO-AMLO  zlepšuje 
zásobení  srdce  krví,  které  tím  dostává  vetší  přísun  kyslíku,  což  zabraňuje  vzniku  bolesti. Tento přípravek 
neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-AMLO užívat 
 
Neužívejte přípravek APO-AMLO,  

  pokud jste alergický(á)  na amlodipin nebo na jakoukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou  

v bodě 6), nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže  
s dýcháním.  

  pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)  
  pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) 

šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)  

  pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím tablet přípravku APO-AMLO se poraďte se svým lékařem.  
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů:  
  nedávný srdeční infarkt  

 

  srdeční selhání  
  závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize) 
  onemocnění jater 
  jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána  
 
Děti a dospívající  
Přípravek APO-AMLO nebyl studován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6–17 let by 
měl být přípravek APO-AMLO použit pouze pro léčbu hypertenze (viz bod 3).  
Více informací Vám poskytne ošetřující lékař. 
 
Další léčivé přípravky a APO-AMLO  
Informujte  svého  lékaře  nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat.  
 
Přípravek APO-AMLO může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:  
  ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)  
  ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)  
  rifampicin, erythromycin (antibiotika)  
  třezalka tečkovaná (hypericum perforatum) 
  verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění)  
  dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)  
  takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožňuje tělu přijmout transplantovaný 

orgán) 

  klarithromycin (antibiotikum k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) 
  simvastatin (lék na snižení hladiny cholesterolu) 
  cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce) 
 
Přípravek APO-AMLO snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na 
snížení vysokého krevního tlaku.  
 
Přípravek APO-AMLO s jídlem a pitím  
Pacientům užívajícím přípravek APO-AMLO se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. 
Grapefruitová šťáva a grapepfruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit 
nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku APO-AMLO na snížení krevního tlaku.  
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství  
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud jste těhotná, domníváte se , že můžete být 
těhotná nebo plánujete otěhotnět, porad´te se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Kojení  
Není známo, zda se amlodipin vylučuje do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete přípravek APO-AMLO užívat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  APO-AMLO  může  ovlivnit  Vaši  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Pokud  cítíte  nevolnost, 
závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře. 
 
 
 
Přípravek APO-AMLO obsahuje laktosu 

 

Tento přípravek obsahuje laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte 
se s lékařem, dříve než začnete užívat tento lék. 
 
 
3.  Jak se přípravek APO-AMLO užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg 
denně.  
 
Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej 
vodou. Během léčby přípravkem APO-AMLO nepijte grapefruitovou šťávu.  
 
Použití u dětí dospívajících  
U dětí a dospívajících (6 - 17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená 
dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek APO-AMLO tablety 2,5 mg k dispozici. Přípravek 
APO-AMLO 5 mg tablety nelze rozdělit na dávku 2,5 mg, protože tablety nejsou vyráběny tak, aby se daly 
rozdělit na dvě stejné poloviny.  
 
Je důležité, abyste tablety  užíval(a) pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet 
využíváte.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-AMLO, než jste měl(a)  
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit 
závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít 
studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet přípravku APO-AMLO vyhledejte ihned 
lékařskou pomoc.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-AMLO  
Neobávejte se. Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte  
v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-AMLO  
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud 
ukončíte tuto léčbu dříve.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako všechny léky, může mít i  tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout  
u každého.  
 
Kontaktujte svého lékaře ihned jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi 
vzácných závažných nežádoucích účinků.  

 

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním  

 

Otok očních víček, obličeje nebo rtů  

 

Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním 

 

Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, 
výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-Johnsonův 
syndrom) nebo jiné alergické reakce  

 

Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep  

 

 

Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým 
pocitem nemoci/celkovou indispozicí  

 
Byly  hlášeny  následující  velmi  časté  nežádoucí  účinky.  Jsou-li  pro  Vás  obtěžující  nebo  trvají  déle  než 
jeden týden
poraďte se se svým lékařem.  
 
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů 
  Otok (zadržování tekutin)  
 
Byly  hlášeny  následující  časté  nežádoucí  účinky.  Jsou-li  pro  Vás  obtěžující  nebo  trvají  déle  než  jeden 
týden, poraďte se se svým lékařem. 
 
Časté
: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů  
  Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)  
  Bušení srdce, návaly horka  
  Bolest břicha, nevolnost (nauzea)  
  Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení 
  Únava, slabost 
  Porucha zraku, dvojité vidění 
  Svalové křeče 
  Otok kotníků   
 
Jiné  hlášené  nežádoucí  účinky  jsou  uvedené  v  následujícím  seznamu.  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích 
účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů  
  Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost  
  Třes, poruchy chuti, mdloby  
  Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti  
  Zvonění v uších  
  Nízký krevní tlak  
  Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice  
  Kašel 
  Sucho v ústech, zvracení  
  Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže  
  Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení  
  Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů  
  Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice  
  Bolest svalů nebo kloubů, bolest zad  
  Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti  
 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů 
  Zmatenost  
 
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů 
  Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu 

modřin nebo sklon ke krvácení   

  Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)  
  Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost  
  Otok dásní  
  Nadmutí břicha (zánět žaludku)  
  Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, 

což může zkreslit výsledky některých krevních testů  

 

  Zvýšené svalové napětí  
  Zánět cév, často s kožní vyrážkou  
  Citlivost na světlo  
  Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo porucha hybnosti  
 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 

  Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek APO-AMLO uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce    nebo  na  blistru  za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek APO-AMLO obsahuje 
Léčivou látkou je amlodipin.  

APO-AMLO  5  Jedna  tableta  přípravku  obsahuje  amlodipini  besilas  odpovídající  amlodipinum  5 
mg. 
APO-AMLO 10 Jedna tableta přípravku obsahuje amlodipini besilas odpovídající amlodipinum 10 
mg. 

Dalšími složkami jsou: 
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob a magnesium-stearát (E470B). 
 
Jak přípravek APO-AMLO vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek APO-AMLO je ve formě tablet. 
APO-AMLO  5  jsou  bílé  až  téměř  bílé,  kulaté  tablety  bez  půlící  rýhy  s potiskem  „APO“  na  jedné  straně  
a „AML“ nad „5“ na druhé straně. 
APO-AMLO  10  jsou  bílé  až  téměř  bílé,  kulaté  tablety  bez  půlící  rýhy  s potiskem  „APO“  na  jedné  straně  
a „AML“ nad „10“ na druhé straně. 

APO-AMLO  5  a  APO-AMLO  10  se  dodávají  v  krabičce  obsahující  4,  28,  30,  56,  60,  84,  98,  100  a  120 
tablet v Al/PVC/PVDC blistrech a v HDPE lahvičkách s polypropylenovým uzávěrem obsahujících 30, 90, 
100 nebo 1000 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko 
Výrobce: 
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie                       Amlodipine Apotex 5, 10 mg tabletten 
Česká republika       APO-AMLO 5, 10 
Španělsko                 Amlodipino APOTEX 5, 10 mg comprimidos 
Polsko                      Apo-Amlo 5, 10 
Nizozemsko             Amlodipine Apotex 5, 10 mg tabletten 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 10.6.2016 
 

Recenze

Recenze produktu APO-AMLO 5 1000X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-AMLO 5 1000X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám