Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96792

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96792
Kód EAN: 8594158130914
Kód SÚKL: 125524
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek se užívá u dospělých při: - léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku); - léčbě otoků vznikajících v důsledku srdečního onemocnění; - léčbě otoků a ascitu (nahromadění tekutiny v dutině břišní) způsobených cirhózou (jaterním onemocněním). Přípravek je vhodný především pro nemocné, u nichž hrozí riziko snížení hladiny draslíku v krvi.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls182844/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety 

amiloridum/hydrochlorothiazidum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je APO-AMILZIDE 5/50 mg  a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-AMILZIDE 5/50 mg  užívat 
3.  Jak se APO-AMILZIDE 5/50 mg  užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak APO-AMILZIDE 5/50 mg  uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je APO-AMILZIDE 5/50 mg  a k čemu se používá 

Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg  obsahuje léčivé látky hydrochlorothiazid a amilorid. 

Amiloridová složka přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg  je lékem patřícím do skupiny antikaliuretik 
(draslík šetřících léků); amilorid je také slabým diuretikem (tableta podporující močení). 

Hydrochlorothiazidová  složka  přípravku  APO-AMILZIDE  5/50  mg  je  lékem  patřícím  do  skupiny 
diuretik. 

Lékař Vám předepsal přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg s cílem zachovat normální hladiny draslíku 
v krvi.  Přípravek  APO-AMILZIDE  5/50  mg    se  používá  k léčbě  hypertenze  (vysokého  krevního 
tlaku), otoků (otoky kotníků, chodidel a dolních končetin při zadržování vody v organismu v důsledku 
srdečního  onemocnění)  nebo  k léčbě  ascitu  (hromadění  vody  v břišní  dutině)  a  otoků  v důsledku 
cirhózy (onemocnění jater). 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-AMILZIDE 5/50 mg  užívat  

Neužívejte přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg 

jestliže  jste  alergický(a)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže  jste  alergický(a)  na  jakékoli  léky  obsahující  sulfonamidy  (pokud  si  nejste  jisti,  co  jsou 
léky obsahující sulfonamidy, zeptejte se svého lékaře) 

jestliže máte už přirozeně vysoké hladiny draslíku v krvi 

jestliže užíváte jiné léky šetřící draslík nebo doplňky pro zvýšení množství draslíku v krvi 

trpíte  anurií,  akutním  selháním  ledvin,  těžkou  progredující  chorobou  ledvin  a  diabetickou 
nefropatií. 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže se u Vás během léčby přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg vyskytnou vysoké hladiny 
draslíku v krvi 

2/6 

jestliže trpíte onemocněním srdce a plic 

jestliže trpíte onemocněním jater 

jestliže trpíte onemocněním ledvin 

jestliže trpíte poruchou rovnováhy elektrolytů 

jestliže trpíte zvýšenou hladinou dusíkatých látek v krvi 

jestliže máte dnu 

jestliže máte lupus erythematodes 

jestliže se léčíte jiným diuretikem (tabletami podporujícími močení) 

V těchto případech se ošetřující lékař může rozhodnout, že Vám dávky léků upraví. 

Informujte ošetřujícího lékaře, pokud máte diabetes (cukrovku), protože podávání hydrochlorothiazidu 
si může vyžádat úpravu dávek antidiabetik, včetně inzulínu. 

Děti a dospívající 
Používání amiloridu (který představuje jednu ze složek přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg) u dětí 
nebylo hodnoceno, a proto se nedoporučuje. 

Další léčivé přípravky a APO-AMILZIDE 5/50 mg 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Litihium  (lék  na  určité  dušení  nemoci)  –  jeho  vylučování  z těla  může  být  vlivem  složek  přípravku 
APO-AMILZIDE 5/50 mg sníženo a tím se může zvýšit riziko toxicity. 

Nesteroidní  antirevmatika  (léky  proti  zánětu,  revmatu)  –  u  některých  pacientů  může  podávání 
nesteroidních  protizánětlivých  léků  omezit  diuretické,  natriuretické  a  antihypertenzivní  účinky 
diuretik.  Současné  podávání  nesteroidních  antirevmatik  a  draslík  šetřících  léků,  včetně  amiloridu, 
může vést ke zvýšené hladině draslíku v krvi a selhání ledvin, zvláště u starších pacientů. 

Doplňky draslíku – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. 

Diuretika (tablety na odvodnění) šetřící draslík – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. 

Inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  (ACE  ihnibitory),  antagonisté  pro  angiotenzin  II  – 
mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi a ke vzniku hypotenze (příliš nízkého krevního tlaku). 
Aby se snížila pravděpodobnost hypotenze po první dávce, je nutné 2 až 3 dny před zahájením terapie 
inhibitorem ACE vysadit terapii přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg. 

Cyklosporin nebo takrolimus – mohlo by dojít ke zvýšení hladin draslíku v krvi. 

Digoxin – amilorid má vliv na vylučování digoxinu, a proto existuje možnost změněné odpovědi na 
digoxin. 

Digitalisové glykosidy – hydrochlorothiazid může zvýšit toxicitu digitalisových glykosidů snižováním 
koncentrací draslíku v séru. 

Alkohol, barbituráty a narkotika – může dojít k potenciaci ortostatické hypotenze. 

Antidiabetika (perorální léky a inzulin) – může být nutná úprava dávky antidiabetika. 

Další antihypertenziva (léky proti vysokému krevnímu tlaku) – přídatný účinek 

Kortikosteroidy, adrenokortikotropní hormon (ACTH) – zintenzívněný nedostatek elektrolytů, zvláště 
hypokalemie (nízká hladina draslíku v krvi). 
 
Presorické aminy (např. adrenalin) – možnost snížené odpovědi na presorické aminy, ne však natolik, 
aby zabránila jejich použití. 
 
Myorelaxancia, nedepolarizující (např. tubokurarin) – možnost zvýšené reaktivity na svalová 
relaxancia. 
 
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) – byla vyslovena domněnka, že thiazidy (mezi něž 
hydrochlorothiazid patří) mohou působit proti účinku perorálních antikoagulancií 
 

3/6 

Pryskyřice cholestyramin a kolestipol – absorpce hydrochlorothiazidu je v přítomnosti pryskyřic 
s výměnou aniontů narušena. Jednotlivé dávky pryskyřic cholestyraminu nebo kolestipolu se vážou na 
hydrochlorothiazid a snižují jeho vstřebávání z trávicího traktu o 85 % (cholestyramin) a 43 % 
(kolestipol). 
 
Lékové interakce, interakce s laboratorními testy – vzhledem k účinkům na metabolismus vápníku 
může hydrochlorothiazid ovlivnit vyšetření funkce příštítných tělísek. 
 
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg  s jídlem a pitím
 
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   může být užíván s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Užívání během těhotenství 

•  Užívání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg   těhotnými ženami je kontraindikováno. 

•  Jestliže jste těhotná nebo hodláte otěhotnět, sdělte to svému lékaři ještě před zahájením léčby 

přípravkem APO-AMILZIDE 5/50 mg  , aby mohl zvážit jiný způsob léčby. 

 
Užívání kojícími matkami 

•  Hydrochlorothiazidová složka přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg   se vyskytuje v mateřském 

mléku. Pokud kojíte nebo plánujete kojit, poraďte se s ošetřujícím lékařem. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Náhlé snížení krevního tlaku může ovlivnit schopnost se soustředit a rychle reagovat a tudíž 
i schopnost řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje.  
 
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg  obsahuje laktózu a azobarvivo.  
Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než 
začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   obsahuje hlinitý lak oranžové žluti, který může způsobit 
alergické reakce. 
 
3. 

Jak se přípravek APO-AMILZIDE 5/50 MG  užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesnou  dávku,  způsob  užívání  a  délku  léčby  určuje  lékař  na  základě  vašeho  zdravotního  stavu  a 
případné další léčby. 
 
Užívejte přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   každý den, přesně podle pokynů lékaře. Je velmi 
důležité pokračovat v užívání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg   tak dlouho, jak Vám ošetřující 
lékař předepsal. Neužívejte víc tablet než je předepsaná dávka. 
 
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívá se přípravek v následujících dávkách: 
obvykle  se  začíná  užíváním  1/2  tablety  denně  nejlépe  ráno,  obvyklá  udržovací  dávka  je    1  tableta 
denně, při nedostatečném účinku může lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně, což je nejvyšší denní 
dávka. 

Neurčil-li lékař jinak, je nejlépe užívat přípravek ráno, nalačno. Tablety se většinou zapíjejí vodou. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg, než jste měl(a) 
V případě předávkování okamžitě vyhledejte ošetřujícího lékaře, aby Vám mohla být rychle 
poskytnuta lékařská pomoc. Nejpravděpodobnějšími příznaky předávkování by byly pocit opojení 

4/6 

nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, nadměrná žízeň, zmatenost, změna v objemu 
vylučované moči a/nebo rychlý srdeční puls. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
 APO-AMILZIDE 5/50 mg   
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   byste měli užívat podle předpisu. Pokud byste však vynechali 
dávku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v léčbě 
podle obvyklého plánu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   je obvykle dobře snášen. I když méně závažné nežádoucí 
účinky byly popisovány poměrně často, významné nežádoucí účinky časté nejsou. 
 
Mezi nežádoucí účinky, které byly popisovány v souvislosti s užíváním přípravku APO-AMILZIDE 
5/50 mg, obecně patří ty, o nichž je známo, že se vyskytují při diuréze, léčbě thiazidy nebo při léčbě 
základního onemocnění. Klinické studie neprokázaly, že by kombinace amiloridu a 
hydrochlorothiazidu zvyšovala riziko nežádoucích účinků ve srovnání s podáváním uvedených léků 
samostatně. 
 
Při podávání přípravku APO-AMILZIDE 5/50 mg   byly popsány následující nežádoucí účinky: 
 
Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce 
Poruchy metabolismu a výživy: nechutenství, změny vnímání chuti, dehydratace, elektrolytová 
nerovnováha, dna, nízká hladina sodíku v krvi, příznaky nízké hladiny sodíku v krvi 
Psychiatrické poruchy: deprese, nespavost, duševní zmatenost, nervozita, ospalost 
Poruchy nervového systému: pachuť, závrať, bolest hlavy, mravenčení a necitlivost v končetinách 
(parestézie), strnulost, mdloby 
Poruchy oka: poruchy vidění 
Poruchy ucha: závrať 
Poruchy  srdce:  angina  pectoris  (onemocnění  srdce  provázené  bolestí  na  hrudi),  poruchy  srdečního 
rytmu, zrychlený tep  
Cévní poruchy: návaly horka, závrať při napřímení ze sedu nebo lehu 
Poruchy dýchání: dušnost, ucpaný nos 
Poruchy trávicího traktu: pocit plnosti v břiše, bolest břicha, zácpa, průjem, plynatost, krvácení do 
trávicího traktu, škytavka, nevolnost, zvracení 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: pocení, svědění, vyrážka 
Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest zad, bolest kloubů, bolest dolních končetin, svalové křeče 
Poruchy ledvin a močových cest: poruchy tvorby moči, neschopnost udržet moč, noční močení, 
poruchy funkce ledvin včetně selhání ledvin 
Poruchy reprodukčního systému a prsu: impotence (neschopnost pohlavního života) 
Celkové poruchy: bolest na prsou, únava, malátnost, žízeň, slabost 
Vyšetření: zvýšené koncentrace draslíku v séru 
Poranění a otravy: digitalisová toxicita 
 
Další nežádoucí účinky popsané v souvislosti s užíváním jednotlivých složek přípravku APO-
AMILZIDE 5/50 mg: 
 

5/6 

Amilorid 
Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost, neutropenie (nedostatek určitých bílých 
krvinek) 
Psychiatrické poruchy: snížené libido (pohlavní touha) 
Poruchy nervového systému: encefalopatie (onemocnění mozku), ospalost, třes 
Poruchy ucha: zvonění nebo hučení v uších 
Poruchy srdce: u jednoho pacienta s částečnou srdeční blokádou došlo k rozvoji úplné srdeční 
blokády, bušení srdce 
Poruchy dýchání: kašel 
Poruchy trávicího traktu: aktivace pravděpodobně již přítomného peptického vředu, sucho v ústech, 
poruchy trávení 
Poruchy  jater a žlučových cest: žloutenka 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vypadávání vlasů 
Poruchy svalové a kosterní soustavy: bolest šíje/krku/ramen, bolest končetin 
Poruchy ledvin a močových cest: křeče močového měchýře, nadměrná tvorba moči, časté močení 
Vyšetření: abnormální funkce jater, zvýšený nitrooční tlak 
 
Hydrochlorothiazid 
Infekce: zánět slinných žláz 
Poruchy krve a lymfatického systému: agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie, 
leukopenie, purpura, trombocytopenie 
Poruchy metabolismu a výživy: zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie), zvýšená hladina 
kyseliny močové v krvi (hyperurikémie), snížená hladina draslíku v krvi (hypokalémie) 
Psychiatrické poruchy: neklid  
Poruchy oka: přechodné rozmazané vidění, žluté vidění 
Cévní poruchy: zánět cév 
Poruchy dýchání: dechová tíseň včetně pneumonitidy a otoku plic 
Poruchy trávicího traktu: křeče, podráždění žaludku, zánět slinivky břišní 
Poruchy jater a žlučových cest: žloutenka 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: citlivost na sluneční světlo, toxická epidermální nekrolýza, kopřivka 
Poruchy ledvin a močových cest: přítomnost cukru v moči, zánět tkáně ledvin  
Celkové poruchy: horečka 
 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

 
5. 

Jak přípravek  APO-AMILZIDE 5/50 MG   uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě 15 - 25 °C, uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

6/6 

 
Co přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg   obsahuje 

Léčivými  látkami  jsou  amiloridi  hydrochloridum  5,7    mg  (odpovídá  amiloridum  5  mg)  a  
hydrochlorothiazidum 50 mg v jedné tabletě. 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, hydrogenuhličitan sodný, 
sodná  sůl  kroskarmelosy,  magnesium-stearát  ,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  hlinitý  lak 
oranžové žluti. 

 

Jak přípravek APO-AMILZIDE 5/50 mg  vypadá a co obsahuje toto balení 
APO-AMILZIDE 5/50 mg   je kosočtvercovitá, bikonvexní, broskvově zbarvená tableta na jedné 
straně hladká, na druhé straně označená APO nad a 5/50 pod půlicí rýhou. 
 
Velikost balení: 100 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce  
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  

19. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-AMILZIDE 5/50 MG 100X5MG/50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám