Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14396
Lék se užívá v psychiatrii k léčení: podrážděnosti, pohybového neklidu, psychomotorického neklidu...

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Lék se užívá v psychiatrii k léčení: podrážděnosti, pohybového neklidu, psychomotorického neklidu...

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 14396
Kód EAN: 3838957390670
Kód SÚKL: 96175
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá - Psychomotorický neklid, podrážděnost, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, poruchy soustředění, pocity napětí, nejistoty, neschopnosti, strachu a úzkosti, poruchy chování (psychická tenze). - Zrychlení srdeční činnosti (tachykardie), oběhové poruchy, pseudoanginózní bolesti (psychosomatické poruchy srdce a oběhové soustavy). - Hyperventilační syndrom, syndrom tlaku a tísně na hrudi (psychosomatické poruchy dýchací soustavy). - Nucení na zvracení, žaludeční obtíže, záchvaty křečovitých bolestí v břiše, dráždivý tračník (psychosomatické poruchy trávicí soustavy). - Nnespavost.

Příbalový leták

 

                                                               1/7 

sp.zn. sukls272320/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Ansilan 10 mg tvrdé tobolky 

medazepamum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  CO JE PŘÍPRAVEK ANSILAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Co je přípravek Ansilan 

Přípravek Ansilan je psychotropní léčivo ze skupiny benzodiazepinů. 

Přípravek Ansilan se používá k léčbě následujících stavů: 

-  příznaky akutních a chronických úzkostných stavů, psychického napětí a neklidu, které se 

vyskytují buď jako samostatné poruchy nebo doprovázejí určitá onemocnění 

-  krátkodobá léčba nespavosti. 

 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  ANSILAN 

UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Ansilan: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku,  na  jiné  benzodiazepiny  nebo  na  kteroukoli  další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

jestliže  trpíte  onemocněním  myasthenia  gravis  (onemocnění  charakterizované  výraznou 

svalovou slabostí) nebo ataxií (porucha hybnosti) 

 

jestliže trpíte těžkou dechovou nedostatečností 

 

jestliže trpíte syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku) 

 

jestliže trpíte těžkou jaterní nedostatečností nebo žloutenkou 

1.  Co je přípravek Ansilan a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ansilan užívat  

3.  Jak se přípravek Ansilan užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ansilan uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

 

                                                               2/7 

 

jestliže máte akutní otravu alkoholem nebo látkami tlumícími centrální nervovou soustavu.  

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Ansilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Oznamte, prosím, svému 
lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy nebo onemocnění, o kterých by Váš lékař měl 
vědět. Obzvláště sdělte svému lékaři: 

 

jestliže jste měl(a) tzv. anafylaktickou nebo anafylaktoidní reakci (rychle nastupující závažná 

alergická reakce s dýchacími obtížemi a šokem), nebo tzv. angioedém (rychle vznikající otok 
na různých místech těla zahrnující i otok jazyka, hlasivek nebo hrtanu) po léčbě sedativními 
hypnotiky (tlumící léky k léčbě nespavosti) 

 

jestliže  užíváte  přípravek  Ansilan  k  léčbě  nespavosti  několik  týdnů  bez  přerušení.  V tomto 

případě může dojít ke snížení účinku. 

 

máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků 

  jestliže  užíváte  medazepam  ve  vysokých  dávkách  a  po  delší  dobu,  protože  to  může  vést  ke 

vzniku závislosti 

 

při náhlém vysazení, protože může dojít ke vzniku abstinenčního syndromu. 

 

Vznik závislosti 

Léčba medazepamem může vést ke vzniku fyzické a psychické závislosti. Riziko závislosti se zvyšuje 
s dávkou a délkou léčby a může být vyšší u pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků.  

 

Příznaky z vysazení (abstinenční syndrom) 

Náhlé vysazení léku nebo převádění z jiných benzodiazepinů na medazepam může vyvolat abstinenční 
příznaky.  Ty  mohou  zahrnovat  bolesti  hlavy,  úzkost,  napětí,  depresi,  neklid,  zmatenost,  nespavost, 
podrážděnost,  pocit  nepohody,  pocit  nereálnosti,  pocit  odcizení,  bolesti  svalů,  znecitlivění  končetin, 
třes, nadměrné reflexy, mimovolní pohyby, záchvaty, břišní a svalové křeče, přecitlivělost na světlo a 
hluk,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  průjem,  ztrátu  chuti  k jídlu,  pocení,  halucinace,  delirium,  bušení 
srdce,  zrychlený  srdeční  tep,  záchvat  paniky,  závratě,  krátkodobou  poruchu  paměti  a  přehřátí.  Po 
vysazení  benzodiazepinů  může  být  nespavost  ještě  výraznější  než  před  začátkem  léčby.  Může  být 
doprovázena změnami nálad, úzkostí, poruchami spánku a psychickým neklidem. Záchvaty mohou být 
častější  u  pacientů  s předchozími  záchvatovitými  poruchami  nebo  u  pacientů  užívajících  léčiva 
snižující  práh  pro  vznik  záchvatů  jako  např.  antidepresiva.  Proto  Vám  při  ukončování  léčby  bude 
dávka snižována pomalu.  

 

Poruchy paměti 

V souvislosti s užíváním benzodiazepinů byly hlášeny poruchy paměti pro nové informace a zhoršení 
paměti.  Tyto  stavy  se  objevují  nejčastěji  několik  hodin  po  požití  léčivého  přípravku.  Pokud  užíváte 
přípravek Ansilan k léčbě nespavosti, je třeba, abyste měl(a) nepřerušovaný spánek 7-8 hodin. 

 

Paradoxní a psychotické reakce 

Příležitostně  byly  v souvislosti  s užíváním  benzodiazepinů  hlášeny  neklid,  rozrušení,  agresivita, 
zuřivost,  noční  můry,  psychotické  příznaky  (halucinace  a  bludy)  a  nevhodné  chování.  V těchto 
případech by měl být léčivý přípravek okamžitě vysazen. Tyto reakce jsou častější u starších pacientů. 

 

Řízení ve spánku 

 

                                                               3/7 

V souvislosti  s užitím  i  léčebných  dávek  byly  hlášeny  příhody  související  se  spánkem,  jako  je  tzv. 
řízení  ve  spánku  –  řízení,  zatímco  pacient  není  zcela  vzhůru  po  požití  uklidňujícího  přípravku  na 
spaní,  a  ztráta  paměti  na  dobu  události.  Zdá  se,  že  požití  alkoholu  a  užívání  jiných  tlumících  látek 
s přípravky  na  spaní  zvyšuje  riziko  takového  chování,  stejně  jako  užití  dávek  překračujících 
maximální doporučené dávky. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Ansilan není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. O působení přípravku Ansilan u 
dětí není dostatek údajů, proto se přípravek nemá podávat dětem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Ansilan  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.  

Během  léčby  přípravkem  byste  neměl(a)  užívat  látky  s tlumivým  účinkem  na  centrální  nervovou 
soustavu. Přípravek zesiluje účinky alkoholu a léčiv, která mají tlumivé účinky na centrální nervovou 
soustavu,  např.  antipsychotik  (léky  ovlivňující  duševní  činnost),  hypnotik  (léky  k léčbě  poruch 
spánku),  anxiolytik/sedativ  (léky  proti  úzkosti  a  na  zklidnění),  antidepresiv  (léky  k léčbě  deprese), 
opioidních  analgetik  (silné  léky  proti  bolesti),  antiepileptik  (léky  k léčbě  epilepsie),  anestetik  (léky 
proti bolesti), antihistaminik (léky proti alergii).   

Některá léčiva,  např.  disulfiram  (užívá  se  při  odvykací léčbě chronického alkoholismu), cimetidin a 
omeprazol  (užívají  se  k  léčbě  různých  onemocnění  žaludku)  mohou  zesilovat  a  prodloužit  účinky 
přípravku. 

V případě  užívání  přípravků  k  léčbě  bolesti,  tzv.  opioidních  analgetik,  může  dojít  k zesílení  pocitu 
euforie (povznesené dobré nálady), což může vést až k psychické závislosti. 

Může taktéž dojít k zesílení účinku léků na uvolnění svalů (myorelaxancia).  

Léky  na  rozšíření  průdušek,  tzv.  nízkodávkové  theofyliny,  způsobují  ztrátu  tlumivého  účinku 
medazepamu. 

Medazepam může tlumit účinek levodopy (lék k léčbě Parkinsonovy nemoci). 

Ve  vzácných  případech  může  medazepam  zesílit  účinek  fenytoinu.  Fenobarbital  a  fenytoin  (léčiva 
k léčbě epilepsie) mohou zesilovat účinek medazepamu. 

Pokud  užíváte  antihypertenziva  (léky  k  snížení  krevního  tlaku),  beta  blokátory  (léky  k  snížení 
krevního  tlaku),  antikoagulancia  (léky  k  ředění  krve),  kardioaktivní  glykosidy  (léky  na  srdeční 
nedostatečnost  a  poruchy  srdečního  rytmu)  a  kontraceptiva  (léky  zabraňující  početí),  nebo 
antidiabetika  (léky  k  léčbě  cukrovky),  informujte  o  tom  svého  lékaře  před  zahájením  léčby 
medazepamem.  

 

Přípravek Ansilan s jídlem, pitím a alkoholem 

Během léčby přípravkem nepožívejte alkoholické nápoje. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.   

 

Těhotenství 

 

                                                               4/7 

Bezpečnost  užívání  přípravku  v těhotenství  nebyla  stanovena.  Chronické  užívání  benzodiazepinů 
během  těhotenství  může  způsobit  fyzickou  závislost  a  syndrom  z odnětí  u  novorozence.  Užívání 
benzodiazepinů před porodem  může  vyvolat pokles tělesné teploty, pokles krevního tlaku, dechovou 
nedostatečnost a problém se sáním u novorozence.  

Medazepam  může,  stejně  jako  jiné  benzodiazepiny,  prostupovat  placentou.  Protože  se  medazepam 
v těle  přeměňuje  na  diazepam,  je  nutné  se  zmínit,  že  diazepam  může  zvýšit  riziko  vrozených  vad, 
pokud je užíván v prvním trimestru (první 3 měsíce) těhotenství.  

Těhotné ženy by neměly přípravek Ansilan užívat, pokud to není nezbytně nutné. Užívání přípravku 
během těhotenství musí posoudit lékař. 

Kojení 

S podáváním  medazepamu  kojícím  ženám  není  dostatek  zkušeností.  Medazepam  se  vylučuje  do 
mateřského mléka a při opakovaných dávkách se hromadí v krvi kojených dětí. Může vyvolat dušnost, 
zpomalený tep a útlum u kojenců. Ženy by v průběhu léčby, zejména opakovanými dávkami, neměly 
kojit. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože tento léčivý přípravek 
může významně omezit způsobilost k výkonu těchto činností, zvláště při současném požití alkoholu.  

 

Přípravek Ansilan obsahuje monohydrát laktózy a tartrazin. 

Přípravek  Ansilan  obsahuje  monohydrát  laktózy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

Tartrazin (E102) může způsobovat alergické reakce. 

 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK ANSILAN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování  přípravku  Ansilan  je  individuální,  v závislosti  na  závažnosti  příznaků,  věku  a  stavu 
pacienta. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Přípravek lze užívat s jídlem i nalačno. 

Doporučená  dávka  je  jedna  10mg  tobolka  jednou  až  třikrát  denně.  V případě  potřeby  lze  podat 
přípravek v jediné večerní dávce před spaním. 

Ve výjimečných případech může být na doporučení lékaře podána vyšší dávka. 

Léčba by měla být krátkodobá. Léčba nespavosti by měla trvat od pár dnů až do 2 týdnů a neměla by i 
s postupným snižováním dávky překročit 4 týdny. Léčba  úzkosti by neměla překročit 8 až 12 týdnů, 
včetně  období  snižování  dávky.  O  případném  prodloužení  léčby  rozhodne  lékař  na  základě 
vyhodnocení Vašeho současného stavu. 

 

Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater 

Pacienti  s onemocněním  jater  by  měli  užívat  nižší  dávky  medazepamu;  pacienti  s těžkou  jaterní 
poruchou nesmí užívat přípravek Ansilan. 

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin 

Pacienti s onemocněním ledvin by měli užívat nižší dávky přípravku Ansilan. 

Děti a dospívající 

 

                                                               5/7 

Bezpečnost a účinnost přípravku Ansilan u dětí do 18 let nebyla dosud stanovena. Podávání přípravku 
Ansilan dětem se nedoporučuje.  

Zvláštní skupiny pacientů 

Pacienti s oběhovou nedostatečností nebo aterosklerózou (kornatění cév), stejně jako pacienti s plicní 
nedostatečností a mozkovými poruchami nebo změnami by měli užívat nižší dávky přípravku Ansilan. 

Tobolky se užívají celé, nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. 

Neužívejte vyšší dávky, než Vám předepsal Váš lékař.  

Neužívejte tento léčivý přípravek déle, než Vám určil Váš lékař. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ansilan, než jste měl(a) 

Jestliže jste  omylem  užil(a)  vyšší  dávku  přípravku  nebo  pokud  přípravek  požilo  dítě,  neprodleně se 
poraďte s lékařem. 

V lehčích případech předávkování se může vyskytnout ospalost, zmatenost a otupělost, ve vážnějších 
případech  až  porucha  koordinace  pohybů,  snížení  svalového  napětí,  snížení  krevního  tlaku,  útlum 
dechu, vzácně kóma a velmi vzácně úmrtí. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ansilan 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ansilan 

Náhlé  ukončení  dlouhodobého  podávání  vysokých  dávek  medazepamu  může  –  stejně jako  po  léčbě 
jinými  benzodiazepiny  –  vyvolat  poruchy  spánku,  úzkost,  napětí,  živé  sny  a  vnitřní  neklid. 
K příznakům z odnětí přípravku patří dále porucha pozornosti, vědomí, myšlení, paměti, třes, pocení, 
zvýšené riziko křečí a těžkého duševního onemocnění. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Přípravek může  často, zejména je-li podáván ve vyšších dávkách, způsobit ospalost, únavu, závratě, 
svalovou  slabost,  bolest  hlavy  a  poruchy  paměti.  Těmto  nežádoucím  účinkům  lze  zabránit  úpravou 
dávkování.  

U  starších  pacientů  může  podávání  benzodiazepinů  vyvolat  paradoxní  reakce  s příznaky 
podrážděnosti, agresivity nebo úzkosti a smyslových halucinací. V případě reakcí tohoto typu je třeba 
léčbu Ansilanem ukončit. 

Nežádoucí  účinky  jsou  častější  na  začátku  léčby  a  jsou  závislé  na  dávce.  V průběhu  léčby  nebo  po 
snížení  dávek  pomalu  ustávají.  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře, 
vyhledejte lékaře. 

 

Další  nežádoucí  účinky  se  mohou  vyskytnout  s četností,  která  je  definována  takto:  velmi  časté 
(vyskytují se u více než 1 pacienta z 10), časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté 
(vyskytují  se  u  1  až  10  pacientů  z 1000),  vzácné  (vyskytují  se  u  1  až  10  pacientů  z 10000),  velmi 

 

                                                               6/7 

vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000), není známo (četnost výskytu nelze z dostupných 
údajů určit). 

 

Časté nežádoucí účinky 

Útlum 

Netečnost 

Zmatenost 

Zpomalené reakce 

 

Vzácné nežádoucí účinky 

Alergická reakce 

Poruchy menstruačního cyklu 

Změny sexuální touhy 

 

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa 

Poruchy mluvení 

Poruchy pohybů nebo chůze (po dlouhodobém užívání, zejména vyšších dávek) 

Poruchy zraku včetně mimovolních pohybů očí, rozmazaného a dvojitého vidění (zejména po 

vyšších dávkách) 

Útlum dýchání u pacientů s již přítomnými poruchami dýchání a onemocněním mozku 

Pocit na zvracení 

Zácpa (ve výjimečných případech průjem) 

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů 

Žloutenka 

Paradoxní reakce (např. svalové křeče – vyskytují se častěji u dětí a starších pacientů). 

 

Přípravek  může  vyvolat  poruchu  paměti  pro  uchování  nových  informací,  riziko  stoupá  u  vyšších 
dávek. Poruchy paměti mohou být spojeny s nevhodným chováním. 

Během užívání benzodiazepinů se může projevit již existující deprese. 

Dlouhodobé užívání (i doporučených dávek) může v některých případech vyvolat závislost, zhoršení 
stavu po vysazení léčiva a vývoj tolerance (stav, který vyžaduje pro udržení daného účinku stále vyšší 
a vyšší dávky léčiva).    

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucího účinku můžete přispět k získání vice informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

 

                                                               7/7 

5. JAK PŘÍPRAVEK ANSILAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na  lahvičce  za 
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Ansilan obsahuje 

Léčivou látkou je medazepamum. Jedna tobolka obsahuje medazepamum 10 mg. 

Pomocnými látkami jsou:  

Obsah tobolky: monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 

Tobolka: oxid titaničitý (E171), tartrazin (E102), indigokarmín (E132), želatina. 

 

Jak přípravek Ansilan vypadá a co obsahuje toto balení 

Ansilan  10mg:  tvrdá  želatinová  tobolka,  modrá  vrchní  a  žlutá  spodní  část,  obsahující  světle  žlutý 
prášek. 

Velikost balení: 25 tvrdých tobolek.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 

 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.10.2014. 

 

Recenze

Recenze produktu ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám