Podrobné informace

Lék se užívá v psychiatrii k léčení: podrážděnosti, pohybového neklidu, psychomotorického neklidu...

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 14396
Kód EAN: 3838957390670
Kód SÚKL: 96175
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá - Psychomotorický neklid, podrážděnost, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, poruchy soustředění, pocity napětí, nejistoty, neschopnosti, strachu a úzkosti, poruchy chování (psychická tenze). - Zrychlení srdeční činnosti (tachykardie), oběhové poruchy, pseudoanginózní bolesti (psychosomatické poruchy srdce a oběhové soustavy). - Hyperventilační syndrom, syndrom tlaku a tísně na hrudi (psychosomatické poruchy dýchací soustavy). - Nucení na zvracení, žaludeční obtíže, záchvaty křečovitých bolestí v břiše, dráždivý tračník (psychosomatické poruchy trávicí soustavy). - Nnespavost.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ansilan 10 mg tvrdé tobolky
medazepamum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máteli jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, máli stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK Ansilan a k ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je přípravek Ansilan
Přípravek Ansilan je psychotropní léčivo ze skupiny benzodiazepinů.
V nižších dávkách snižuje duševní napětí, mírní neklid a úzkost; ve vyšších dávkách má také zklidňující účinek dále snižuje svalové napětí.
Působí při: úzkosti, neklidu, napětí a nespavosti. Mírní psychosomatické poruchy v srdečně-cévní, trávicí, dýchací a močopohlavní soustavě.
Přípravek Ansilan zvyšuje duševní energii a stabilizuje náladu
K čemu se používá
psychomotorický neklid, podrážděnost, pohybový neklid (agitovanost), nervozita, poruchy soustředění, pocity napětí, nejistoty, neschopnosti, strachu a úzkosti, poruchy chování (psychická tenze),
zrychlení srdeční činnosti (tachykardie), oběhové poruchy, pseudoanginózní bolesti (psychosomatické poruchy srdce a oběhové soustavy),
hyperventilační syndrom, syndrom tlaku a tísně na hrudi (psychosomatické poruchy dýchací soustavy),
nucení na zvracení, žaludeční obtíže, záchvaty křečovitých bolestí v břiše, dráždivý tračník (psychosomatické poruchy trávicí soustavy),
nespavost.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Ansilan UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Ansilan
Přípravek se nesmí podávat u myasthenia gravis (výrazná svalová slabost), ataxie (porucha hybnosti), při těžkých poruchách dýchání, spánkové apnoi (zástava dechu ve spánku), při závislosti, a pokud jste přecitlivělý/á na medazepam nebo na některou z pomocných látek obsažených v přípravku nebo na jiné benzodiazepiny.
Přípravek se nesmí užívat při těžké poruše činnosti jater, žloutence, akutním glaukomu s úzkým úhlem, akutní otravě alkoholem nebo látkami tlumícími ústřední nervovou soustavu.
O působení přípravku Ansilan u dětí není dostatek údajů, proto se přípravek nesmí podávat dětem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ansilan je zapotřebí
Podobně jako jiné benzodiazepiny se přípravek Ansilan podává pouze ze zvlášť závažných důvodů pacientům ve vyšším a pokročilém věku a pacientům oslabeným, stejně jako pacientům s úrazem mozku nebo poruchami činnosti mozku. U těchto pacientů mohou i nízké dávky přípravku mít příliš silný tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Během léčby přípravkem nesmíte užívat látky s tlumivým účinkem na centrální nervovou soustavu.
Přípravek zesiluje účinky alkoholu a léčiv, která mají tlumivé účinky na centrální nervovou soustavu, např. některé přípravky určené k léčbě duševních onemocnění, bolesti, poruch spánku, alergických reakcí a epilepsie. Některá léčiva, např. antidepresiva, určitá antibiotika, cimetidin a propranolol, mohou zesilovat účinky přípravku.
Souběžné užívání přípravku a jiných benzodiazepinů by mohlo způsobit závislost.
Než začnete současně s přípravkem Ansilan užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Užívání přípravku Ansilan s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem nesmíte požívat alkoholické nápoje!
Tobolky se užívají celé, nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Bezpečnost užívání přípravku v těhotenství není potvrzena. Těhotné ženy by neměly přípravek Ansilan užívat, pokud to není nezbytně nutné. Užívání přípravku v naléhavých případech musí posoudit lékař. Ženy, které užívají přípravek Ansilan, nesmí kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může u pacientů významně omezit způsobilost k řízení vozidel, k obsluze strojů nebo k výkonu jiných činností. Případné vykonávání těchto činností musí posoudit ošetřující lékař.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ansilan
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANsilan POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Ansilan přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Neužívejte vyšší dávky, než Vám předepsal Váš lékař.
Dávkování přípravku Ansilan je individuální, v závislosti na závažnosti příznaků, věku a stavu pacienta. Dávkování a délku léčby vždy určí lékař. Přípravek lze užívat s jídlem i nalačno.
Obvyklé dávkování je jedna 10 mg tobolka dvakrát až třikrát denně.
Ve výjimečných případech může být na doporučení lékaře podáváno až šest 10 mg tobolek denně.
Tobolky se užívají celé, nerozkousané, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Neužívejte tento léčivý přípravek déle, než Vám určil Váš lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ansilan, než jste měl(a)
Jestliže jste omylem užil(a) vyšší dávku přípravku nebo pokud přípravek požilo dítě, neprodleně se poraďte s lékařem.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ansilan
Náhlé ukončení dlouhodobého podávání vysokých dávek medazepamu může stejně jako po léčbě jinými benzodiazepiny vyvolat poruchy spánku, úzkost, napětí, živé sny a vnitřní neklid. K příznakům z odnětí přípravku patří dále porucha pozornosti, vědomí, myšlení, paměti, třes, pocení, zvýšené riziko křečí a těžkého duševního onemocnění.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ansilan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek může často, zejména je-li podáván ve vyšších dávkách, způsobit ospalost, únavu, závratě, svalovou slabost, bolesti hlavy a poruchy paměti. Těmto nežádoucím účinkům lze zabránit úpravou dávkování.
U pacientů ve vyšším a pokročilém věku může podávání benzodiazepinů vyvolat paradoxní reakce s příznaky podrážděnosti, agresivity nebo úzkosti a smyslových halucinací. V případě reakcí tohoto typu je třeba léčbu Ansilanem ukončit.
Jinými častými nežádoucími účinky jsou: svalová slabost, zmatenost, poruchy souhry pohybů, poruchy spánku, poruchy chování, snížené soustředění, menší poruchy mluvení a zapomnětlivost.
Méně často se mohou objevit zažívací obtíže (nevolnost, zácpa, průjem) nebo oční poruchy.
Velmi vzácně se mohou u žen vyskytnout menstruační poruchy, změny pohlavní touhy a reakce přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK Ansilan UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ansilan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ansilan obsahuje
Léčivou látkou je: medazepamum, jedna tobolka obsahuje 10 mg medazepamu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Jak přípravek Ansilan vypadá a co obsahuje toto balení
Ansilan 10mg: tvrdá želatinová tobolka, modrá vrchní a žlutá spodní část
Velikost balení: 25 tobolek
Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Výrobce (Výrobci)
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.8. 2008

Recenze

Recenze produktu ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ANSILAN 10 MG TVRDÉ TOBOLKY 25X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze