Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 33010
Kód EAN: 4029668041046
Kód SÚKL: 18701
Proč se Angeliq užívá? Angeliq zajišťuje hormonální substituční léčbu (HRT) klimakterických obtíží u postmenopauzálních žen, jako jsou návaly horka, pocení, poruchy spánku, depresivní nálady, nervozita a známky involuce (přirozené zmenšování) močového měchýře a pohlavních orgánů. Používá se také k léčbě příznaků výrazně snížené aktivity pohlavních orgánů (hypogonadismus), příznaků následujících po odstranění vaječníků nebo v případě, že vaječníky nepracují (primární selhání vaječníků). Angeliq je vhodný pro ženy, které mají zachovanou dělohu (intaktní uterus). U některých žen je v pozdějším věku větší pravděpodobnost rozvoje osteoporózy v závislosti na údajích v anamnéze a na životním stylu. Angeliq vám může být předepsána jako prevence osteoporózy v případě, že nebudete moci užívat jiné přípravky určené pro prevenci osteoporózy, nebo pokud bude jiná léčba u vás neúčinná. Váš lékař vám poskytne vysvětlení.

Příbalový leták

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls173377/2011
a příloha k sp. zn. sukls248494/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELKY
Angeliq
1mg/2mg potahované tablety
Estradiol/ Drospirenon
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE ANGELIQ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ ..6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANGELIQ UŽÍVAT .8
Lékařská anamnéza a pravidelné sledování.......8
Neužívejte Angeliq....9
Kdy je třeba zvláštní opatrnosti při použití přípravku Angeliq 11
Hormonální substituční léčba (HRT) a rakovina..16
Účinek HRT na srdce a krevní oběh16
Jiné stavy...27
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Laboratorní vyšetření. 28
Těhotenství a kojení..30
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 31
Důležité informace o některých složkách přípravku Angeliq .31
3. JAK SE ANGELIQ UŽÍVÁ.32
Jestliže jste užila více tablet Angeliq, než jste měla ..33
Jestliže jste zapomněla Angeliq užít .34
Jestliže jste přestala užívat Angeliq...34
Jestliže je nutný operační zákrok ..35
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ...36
5. JAK ANGELIQ UCHOVÁVAT43
6. DALŠÍ INFORMACE44

1. CO JE ANGELIQ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Angeliq
2Angeliq je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje dva typy ženských hormonů,
estrogen a progestagen. Angeliq se používá u postmenopauzálních žen (žen po přechodu), od
jejichž posledního přirozeného menstruačního krvácení uplynul nejméně 1 rok.
K čemu se Angeliq používá
Ke zmírnění příznaků vyskytujících se po menopauze (po přechodu)
V menopauze klesá množství estrogenu, které tělo ženy vytváří. To může způsobit příznaky
jako pocit horka v obličeji, na krku a hrudníku (návaly horka). Angeliq tyto příznaky po
menopauze zmírňuje. Angeliq vám bude předepsán, jestliže vás tyto příznaky velmi obtěžují
v běžném životě.
Prevence osteoporózy
Po menopauze se může u některých žen rozvinout řídnutí kostí (osteoporóza). Měla byste si
pohovořit s lékařem o všech možnostech, které máte k dispozici. Pokud máte vysoké riziko
vzniku zlomenin v důsledku osteoporózy a jiné léky pro vás nejsou vhodné, můžete užívat
Angeliq k prevenci vzniku osteoporózy po menopauze.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANGELIQ UŽÍVAT
Lékařská anamnéza a pravidelné sledování
Užívání hormonální substituční léčby (HRT) má určitá rizika, která je nutno zvážit, jestliže se
rozhoduje o začátku užívání nebo o pokračování v užívání této léčby.
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (při selhání činnosti vaječníků nebo po
jejich chirurgickém odstranění) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, rizika
užívání HRT mohou být odlišná. Pohovořte si se svým lékařem.
Než začnete užívat HRT (poprvé nebo znovu po určité době) váš lékař s vámi sepíše vaši
osobní a rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout provést celkové vyšetření. To může
zahrnovat vyšetření prsů a/nebo interní vyšetření, bude-li potřeba.
Jakmile začnete Angeliq užívat, měla byste chodit k svému lékaři na pravidelné kontroly
(nejméně jedenkrát za rok). Při těchto kontrolách si s lékařem pohovořte o přínosu a rizicích
další léčby přípravkem Angeliq.
Choďte na pravidelné preventivní kontroly prsů dle pokynů lékaře.
Neužívejte Angeliq
Pokud se vás týká některý z dále uvedených stavů. Pokud si nejste jistá v některém bodě,
řekněte to svému lékaři než začnete užívat Angeliq.
Neužívejte Angeliq
- pokud máte karcinom prsu (podezření na toto onemocnění nebo již potvrzené), nebo
pokud jste jej prodělala v minulosti
- pokud máte zhoubný nádor, jehož růst je závislý na estrogenech, například rakovinu
výstelky dělohy (endometria), nebo existuje-li na ni podezření
- pokud máte neobjasněné vaginální (poševní) krvácení
3- pokud máte výrazné ztluštění výstelky dělohy (endometriální hyperplázie)
- pokud máte nebo jste někdy měla krevní sraženinu v žilách (hlubokou žilní trombózu),
například v nohách (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie)
- pokud máte poruchu krevní srážlivosti (jako nedostatek proteinu C, proteinu S nebo
anti-trombinu)
- pokud máte nebo jste měla nedávno onemocnění způsobené krevní sraženinou v tepnách,
například srdeční záchvat, mrtvici nebo anginu pectoris
- pokud máte nebo jste měla dříve jaterní onemocnění a jaterní testy se ještě nevrátily
do normálních hodnot
- pokud máte vzácnou krevní poruchu zvanou porfýrie, která se dědí v některých rodinách
(vrozená porucha)
- pokud máte závažné onemocnění ledvin nebo akutní selhání ledvin
- pokud máte alergii (přecitlivělost) na estrogeny, progestageny nebo jinou složku,
přípravku Angeliq (vyjmenované v části 6 Další informace)
Objeví-li se některý z těchto stavů poprvé v průběhu léčby přípravkem Angeliq,
okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem.
Kdy je třeba zvláštní opatrnosti při použití přípravku Angeliq
Sdělte svému lékaři před začátkem léčby, pokud jste někdy měla některou z níže
vyjmenovaných poruch, protože se mohou navrátit nebo zhoršit během léčby přípravkem
Angeliq, v tomto případě byste měla chodit na lékařské kontroly častěji:
fibroidy uvnitř dělohy
růst děložní výstelky mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní výstelky
(endometriální hyperplázie)
zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz odstavec Krevní sraženiny v žílách
(trombóza))
zvýšené riziko nádoru, který je závislý na estrogenech (pokud vaše matka, sestra nebo
babička měly rakovinu prsu),
vysoký krevní tlak
onemocnění jater jako například nezhoubný (benigní) nádor jater
cukrovka (diabetes)
žlučníkové kameny
migréna nebo silné bolesti hlavy
onemocnění imunitního systému, které postihuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus
erythematodes, SLE)
epilepsie
astma
onemocnění postihující ušní bubínek nebo sluch (otoskleróza)
velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridů)
zadržování tekutiny způsobené problémy se srdcem nebo ledvinami
Přestaňte užívat Angeliq a okamžitě vyhledejte lékaře
Pokud se při užívání HRT u vás objeví některý z následujících stavů
některý ze stavů vyjmenovaných v části Neužívejte Angeliq
4 žluté zbarvení kůže a očního bělma (žloutenka). To může být známkou jaterního
onemocnění
velké zvýšení krevního tlaku (známkami mohou být bolest hlavy, únava, závrať)
migréně podobná bolest hlavy, která se objevila poprvé
pokud otěhotníte
pokud zaznamenáte známky krevní sraženiny, jako například
bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny
náhlá bolest na hrudníku
obtíže při dýchání
Více informací najdete v části Krevní sraženiny v žílách (trombóza).
Poznámka: Angeliq není orální kontraceptivum. Pokud od vaší poslední menstruace uplynulo
méně než 12 měsíců nebo nejste starší než 50 let, můžete stále potřebovat antikoncepční
ochranu před otěhotněním. Požádejte lékaře o radu.
HRT a rakovina
Nadměrné ztluštění děložní výstelky (endometriální hyperplázie) a rakovina výstelky
dělohy (rakovina endometria)
Užívání HRT obsahující pouze estrogen zvyšuje riziko nadměrného ztluštění výstelky dělohy
(endometriální hyperplázie) a rozvoje rakoviny výstelky dělohy (endometriální rakovina).
Progestagen v přípravku Angeliq pomáhá snižovat toto zvýšené riziko.
Nepravidelné krvácení
Během prvních 3-6 měsíců užívání přípravku Angeliq můžete mít nepravidelné krvácení nebo
špinění.
Pokud však nepravidelné krvácení:
trvá déle než prvních 6 měsíců
začne až po 6ti měsících užívání přípravku Angeliq
pokračuje i po ukončení léčby přípravkem Angeliq
co nejdříve navštivte lékaře.
Rakovina prsu
Důkazy ukazují, že kombinovaná estrogen-progestagenová a možná také pouze estrogenová
HRT zvyšuje riziko karcinomu prsu. Toto zvýšené riziko závisí na tom, jak dlouho HRT
užíváte. Zvýšené riziko je zřejmé během několika let. Po ukončení léčby se však navrací
k normálu během několika let (převážně 5ti let).
Porovnání: U žen ve věku 50 až 79 let, které neužívají HRT, bude během 5ti let průměrně u 9
až 14 na 1000 žen diagnostikována rakovina prsu. U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají
estrogen-progestagenovou HRT, bude během 5ti let 13 až 20 případů na 1000 uživatelek (to
znamená 4 až 6 případů navíc).
.
5 Pravidelně si kontrolujte svá prsa. Navštivte svého lékaře, pokud zjistíte změny jako
je:
tvorba důlků v kůži prsou
změny bradavky
jakákoli bulka (uzlík), kterou vidíte nebo hmatáte
Rakovina vaječníku (karcinom ovaria)
Rakovina vaječníku je velmi vzácná. Mírně zvýšené riziko rakoviny vaječníku se uvádí u žen
užívajících HRT nejméně 5 až 10 let.
U žen ve věku 50 až 69 let, které neužívají HRT, bude během 5ti let průměrně u 2 na 1000 žen
diagnostikována rakovina vaječníku. U žen, které užívaly HRT 5 let, budou 2 až 3 případy na
1000 uživatelek (to znamená až 1 případ navíc).
Účinek HRT na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žílách (trombóza)
Riziko krevních sraženin v žílách je asi 1,3 až 3 x vyšší u uživatelek HRT než u žen, které
HRT neužívají, zejména během prvního roku užívání.
Krevní sraženina může mít závažný průběh a pokud cestuje do plic, může způsobit bolest,
dušnost, mdloby nebo dokonce úmrtí.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne žilní sraženina, se zvyšuje s věkem a v případě, že se u
vás vyskytne některý z dále vyjmenovaných stavů. Informujte lékaře, jestliže se vás týká
některá z následujících situací:
nejste schopná delší dobu chodit v důsledku většího chirurgického zákroku, úrazu
nebo nemoci (viz také část 3 Pokud potřebujete operační zákrok).
máte výraznou nadváhu (BMI vyšší než 30 kg na m2)
máte poruchu krevní srážlivosti, která vyžaduje dlouhodobou léčbu léky
zabraňujícími tvorbě sraženin
pokud někdo z vašich přímých příbuzných měl někdy sraženinu v noze, plicích nebo
jiných orgánech
máte systémový lupus erythematodes
máte rakovinu
Příznaky vzniku krevní sraženiny najdete v části Přestaňte užívat Angeliq a okamžitě
vyhledejte lékaře.
Srovnání:
U žen mezi 50-60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5 letého období
předpokládán vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000. U 50-60letých žen, které
užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních sraženin
u 9-12 žen z 1000 (tj. o 5 případů více).
6Onemocnění srdce (infarkt myokardu)
Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu.
U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně
zvýšená náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které žádnou HRT neužívají.
Cévní mozková příhoda
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HRT 1,5x vyšší než u žen, které HRT
neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody navíc z důvodu užívání HRT se
s věkem zvyšuje.

Srovnání
U žen mezi 50-60 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období
předpokládán vznik cévní mozkové příhody u 8 žen z 1000. U 50-60letých žen, které užívají
HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více).
Další stavy
Užívání HRT není prevencí ztráty paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika
ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se
svým lékařem.
Pokud máte onemocnění ledvin a máte vysokou hladinu draslíku v séru, zvláště užíváte-
li další léky, které hladinu draslíku zvyšují, váš lékař vám může během prvního měsíce léčby
kontrolovat hladiny draslíku v krvi.
Pokud máte vysoký krevní tlak, léčba přípravkem Angeliq jej může snížit. Angeliq však
nemá být používán k léčbě vysokého krevního tlaku.
Pokud máte sklon ke změně barvy kůže (těhotenská chloasma chloasma) v obličeji, měla
byste se během užívání přípravku Angeliq vyhnout slunění nebo ultrafialovému záření.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Souběžné užívání s některými přípravky může ovlivnit působení přípravku Angeliq, což může
vyvolávat nepravidelné krvácení. Mezi tyto přípravky patří:
přípravky podávané k léčbě epilepsie (jako např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)
přípravky podávané k léčbě tuberkulózy (jako např. rifampicin a rifabutin)
přípravky podávané k léčbě HIV infekce (jako např. nevirapine, efavirenz, nelfinavir a
ritonavir)
rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
Následující léky mohou mírně zvýšit hladinu draslíku v séru:
jde o léky používané k léčbě:
7 zánětu nebo bolesti (např. aspirin, ibuprofen)
určitých typů srdečního onemocnění nebo vysokého krevního tlaku (např.
diuretika (močopudné látky), ACE inhibitory (např. enalapril), inhibitory receptorů
angiotenzinu II (např. losartan). Jestliže užíváte léčbu na vysoký krevní tlak a Angeliq
současně, může dojít k dalšímu poklesu krevního tlaku.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech léčivých přípravcích, které užíváte nebo jste
užívala v nedávné době, včetně přípravků bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků nebo
jiných přírodních doplňků.
Laboratorní testy
Pokud budete potřebovat laboratorní vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že
užíváte přípravek Angeliq, protože může ovlivnit výsledky některých testů.

Těhotenství a kojení
Angeliq je indikován pouze pro ženy po přechodu. Pokud během léčby otěhotníte, přestaňte
užívat Angeliq a okamžitě se obraťte na svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl zjištěn žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Angeliq
Angeliq obsahuje monohydrát laktosy (druh cukru). Jestliže nesnášíte některé cukry, poraďte
se před užíváním přípravku se svým lékařem.
3. JAK SE ANGELIQ UŽÍVÁ
Vždy užívejte Angeliq přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, zeptejte se lékaře
nebo lékárníka. Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte Angeliq užívat.
Užívejte jednu tabletu denně, pokud možno vždy ve stejnou dobu. Tabletu spolkněte celou a
zapijte ji trochou vody. Angeliq můžete užívat spolu s jídlem nebo nezávisle na něm. Nové
kalendářní balení začněte vždy užívat po využívání současného. Nedělejte přestávky v užívání
mezi jednotlivými baleními.
Pokud užíváte jiné HRT přípravky: pokračujte až do využívání všech tablet z balení pro
daný měsíc. Další den užijte první tabletu přípravku Angeliq. Mezi současně užívaným
přípravkem a přípravkem Angeliq nedělejte přestávku.
Pokud je to vaše první léčba HRT: můžete začít užívat Angeliq kdykoliv.

Jestliže jste užila více tablet Angeliq, než jste měla
8Jestliže jste omylem užila více tablet Angeliq, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se u
vás objeví krvácení podobné menstruačnímu. Zvláštní léčba není nutná, ale pokud máte obavy,
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněla Angeliq užít
Jestliže jste zapomněla Angeliq užít v obvyklou dobu a ještě neuplynulo 24 hodin, užijte tabletu
co nejdříve. Další tabletu užijte v obvyklou dobu. Jestliže uplynulo již více než 24 hodin,
ponechte vynechanou tabletu v balení. Pokračujte v užívání tablet každý den ve stejnou dobu.
Nezdvojujte dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. Pokud zapomenete tablety užívat
několik dní, může se u vás objevit nepravidelné krvácení.
Jestliže jste přestala užívat Angeliq
Můžete opět začít pociťovat obvyklé příznaky menopauzy (přechodu), které mohou zahrnovat
návaly horka, poruchy spánku, nervozitu, závratě, suchost pochvy. Jestliže přestanete Angeliq
užívat, můžete také začít ztrácet kostní hmotu. Pokud chcete ukončit užívání přípravku,
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže je nutný operační zákrok
Jestliže máte podstoupit plánovaný operační zákrok, je třeba oznámit lékaři provádějícímu
zákrok, že užíváte Angeliq. V některých případech je nezbytné přerušit užívání asi 4 - 6 týdnů
před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz také část 2 odstavec Krevní
sraženiny v žilách (trombóza)). Poraďte se s lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít Angeliq
opět užívat.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Angeliq nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT
neužívají.
karcinom prsu
abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria)
rakovina vaječníku (karcinom ovaria)
krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus)
onemocnění srdce
cévní mozková příhoda (mrtvice)
možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce
Více informací o těchto nežádoucích účincích naleznete v části 2.
Podobně jako jiné léky, může mít i přípravek Angeliq nežádoucí účinky, které se ale nemusí
projevit u každého.
Následuje výčet nežádoucích účinků, které se vyskytly při užívání přípravku Angeliq.
Nejčastější nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacientku z každých 10 pacientek)
9 neočekávané menstruaci podobné krvácení (viz také část 2 Angeliq a
rakovina/rakovina výstelky dělohy)
napětí v prsou
bolest prsou
Neočekávané menstruaci podobné krvácení se vyskytuje během několika prvních měsíců
léčby a běžně vymizí s pokračující léčbou. Pokud se tak nestane, kontaktujte svého lékaře.
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientek z každých 100 pacientek)
deprese, změny nálady, nervozita
bolesti hlavy
bolest břicha, nevolnost, zvětšení břicha
uzlíky v prsou (benigní neoplázie), zduření prsou
zvětšení děložních fibroidů
nenádorový růst buněk krčku děložního
nepravidelnosti v poševním krvácení
výtok z pochvy
ztráta energie, lokalizované zadržování tekutiny
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientek z každých 1000 pacientek)
zvýšení nebo snížení hmotnosti, ztráta nebo zvýšení chuti k jídlu, zvýšení hodnot
krevních tuků
poruchy spánku, úzkost, snížení pohlavní touhy
pocit pálení nebo píchání, snížená koncentrace, závratě
problémy s očima (např. červené oči), poruchy vidění (např. rozmazané vidění)
bušení srdce
krevní sraženina, žilní trombóza (viz také část 2 Angeliq a krevní sraženina), vysoký
krevní tlak, migréna, zánět žil, žilní městky
ztížené dýchání
žaludeční obtíže, průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech, plynatost, porucha chuti
porucha jaterních enzymů (projeví se v jaterních testech)
kožní problémy, akné, vypadávání vlasů, svědící kůže, nadměrné ochlupení
bolest zad, bolest kloubů, bolest v končetinách, svalové křeče
poruchy a infekce močového ústrojí
rakovina prsu, ztluštění výstelky dělohy, nezhoubný útvar v děloze, moučnivka, suchost
pochvy, svědění pochvy
uzlíky v prsu (fibrocystóza), poruchy vaječníků, hrdla děložního a dělohy, bolesti
v pánevní oblasti
celkové zadržování tekutiny, bolest na hrudníku, celková nevolnost, zvýšené pocení
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientek z každých 10 000 pacientek)
chudokrevnost
nestabilita
zvonění v uších
žlučníkové kameny
bolest ve svalech
zánět vejcovodů
10
mléčný výtok z prsních bradavek
zimnice
Následující nežádoucí účinky se vyskytly v klinických studiích u žen s vysokým krevním
tlakem:
vysoká hladina draslíku (hyperkalémie) někdy způsobující svalové křeče, průjem,
nevolnost, závrať, bolest hlavy
srdeční selhání, zvětšení srdce, kmitání srdce (flutter), účinek na srdeční rytmus
nárůst hodnot aldosteronu v krvi
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT:
onemocnění žlučníku
různé kožní projevy:
- změny barvy kůže zejména v obličeji nebo na krku (těhotenská chloasma)
- bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum)
- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK ANGELIQ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Angeliq po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za
Použ(itelné) do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Angeliq nevyžaduje žádná zvláštní opatření pro uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Angeliq obsahuje
Léčivými látkami jsou: estradiolum (jako estradiolum hemihydricum) a drospirenonum
Jedna potahovaná tableta obsahuje 1 mg estradiolu a 2 mg drospirenonu.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předželatinovaný kukuřičný
škrob, povidon 25, magnesium-stearát (E470b). Potah tablety obsahuje: hypromelósu (E464),
makrogol 6000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172)
11
Jak Angeliq vypadá a co obsahuje toto balení
Angeliq jsou středně červené, kulaté, bikonvexní potahované tablety. Na jedné straně jsou
vyražená písmena DL v pravidelném šestiúhelníku.
Dodávají se v kalendářním balení (blistr s označením dnů v týdnu). Krabička obsahuje 1 nebo 3
blistry.
1 kalendářní balení (1 blistr = platíčko) Angeliq obsahuje 28 potahovaných tablet.
Velikost balení: 1 x 28 potahovaných tablet nebo
3 x 28 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo
Výrobce
Bayer Pharma AG
Mullerstrasse 170-178
D-13353 Berlín
Německo
Tento léčivý přípravek je registrován v zemích Evropského společenství pod
následujícími názvy:
Angeliq: Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Estonsko, Německo, Řecko, Finsko,
Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko,
Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Velká Británie
Angemin: Dánsko, Island, Švédsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2011

Recenze

Recenze produktu ANGELIQ 84 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANGELIQ 84 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze