Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU 14X5GM 1% Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41960

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 41960
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30749
Tento přípravek představuje hormonální léčbu. Používá se při obtížích spojených s nedostatkem testosteronu.

Příbalový leták

 

 
 

Page 1 of 5 

 

Sp.zn.sukls30369/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ANDROGEL 50 mg, gel v sáčku 

 

Testosteronum 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Androgel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Androgel používat 

3. 

Jak se přípravek Androgel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Androgel uchovávat 

6.        Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Androgel a k čemu se používá 

 
Tento přípravek obsahuje testosteron, mužský pohlavní hormon, vytvářený přirozeně v těle. 
 
Přípravek  Androgel  se  používá  u  dospělých  mužů  jako  náhrada  testosteronu  pro  léčbu  různých 
zdravotních  problémů  způsobených  nedostatkem  testosteronu  (mužský  hypogonadismus).  To  je  třeba 
potvrdit  dvěma  samostatnými  měřeními  hladiny  testosteronu  v krvi  a  přítomností  klinických  příznaků, 
jako je např.: 
- impotence, 
- neplodnost, 
- snížená sexuální apetence, 
- únava,  
- depresivní nálada, 
- úbytek kosti způsobený nízkými hladinami hormonu, 
- ústup znaků typických pro muže, 
- sklon k poklesu tělesné hmotnosti, 
- neschopnost mít/udržet erekci. 
 
 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Androgel používat 
 
Nepoužívejte přípravek Androgel 
 
- jestliže jste alergický na testosteron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 
6), 
- jestliže trpíte rakovinou prostaty, 
- jestliže trpíte rakovinou prsu. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Page 2 of 5 

 

Upozornění a opatření 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Androgel je zapotřebí:
 
 
Před  začátkem  léčby  přípravkem  Androgel  musí  být  Váš  nedostatek  testosteronu  jasně  zřejmý  z 
klinických  projevů  (ústup  znaků  typických  pro  muže,  sklon  k poklesu  tělesné  hmotnosti,  slabost  nebo 
únava,  snížená  sexuální  touha/energie,  neschopnost  mít  nebo  udržet  erekci,  atd.).  Tento  nedostatek 
musí být potvrzený laboratorními testy prováděnými vždy ve stejné laboratoři. 
 
Androgel se nepoužívá pro: 
- léčbu mužské sterility nebo impotence, 
- děti, protože nejsou k dispozici klinické údaje pro chlapce mladší 18 let, 
- ženy pro možnost rozvoje mužských charakteristických rysů. 
 
Androgeny  mohou  zvyšovat  riziko  zvětšení  prostaty  (benigní  hypertrofie  prostaty)  nebo  rakoviny 
prostaty.  Před  začátkem  a  v  průběhu  léčby  by  měla  být  prováděna  pravidelná  vyšetření  prostaty 
podle doporučení Vašeho lékaře. 
 
Pokud  máte  závažné  onemocnění  srdce,  jater  nebo  ledvin,  může  léčba  přípravkem  Androgel  způsobit 
závažné komplikace projevující se jako zadržení vody v těle, které je někdy doprovázeno (městnavým) 
srdečním selháním. 
 
Váš lékař by měl provádět následující vyšetření krve před a během léčby: hladina testosteronu v krvi, 
kompletní krevní obraz. 
 
Informujte svého lékaře, pokud máte vysoký krevní tlak, nebo se léčíte pro vysoký krevní tlak, protože 
testosteron může způsobit zvýšení krevního tlaku. 
 
Během léčby testosteronem bylo u některých jedinců hlášeno zhoršení dechových obtíží během spánku, a 
to zvláště u lidí s velkou nadváhou nebo lidí již trpících dýchacími obtížemi. 
 
Pokud  trpíte  rakovinou,  která  postihuje  kosti,  může  se  u  Vás  objevit  zvýšená  hladina  vápníku  v  krvi 
nebo  moči.  Androgel  může  dále  tyto  hladiny  vápníku  ovlivnit.  Během  léčby  přípravkem  Androgel 
může  Váš lékař kontrolovat tyto hladiny vápníku pomocí krevních testů. 
 
Užíváte-li  náhradní  hormonální  léčbu  testosteronem  po  dlouhou  dobu,  může  se  u  Vás  vyvinout 
abnormální  vzrůst  počtu  červených  krvinek  v  krvi  (polycytémie).  Aby  bylo  zřejmé,  že  tato  situace  u 
Vás nenastala, budete podstupovat pravidelné kontroly krve. 
 
Trpíte-li  epilepsií  nebo  migrénou,  musí  být  Androgel  používán  opatrně,  protože  tato  onemocnění  se 
mohou zhoršit. 
 
Vyskytnou-li se závažné kožní reakce, má být léčba přehodnocena a pokud je to nezbytné, zastavena. 
 
Následující  příznaky  mohou  ukazovat,  že  používáte  příliš  mnoho  přípravku:  podrážděnost, 
nervozita,vzestup  na  váze,  časté  nebo  prodloužené  erekce.  Oznamte  jakýkoli  z  těchto  příznaků  svému 
lékaři,  aby Vám mohl upravit denní dávku přípravku Androgel. 
 
Před  začátkem  léčby  Vám  Váš  lékař  provede  celkové  vyšetření.  Dříve  než  dostanete  tento  lék, 
odebere  Vám  lékař  během  dvou  návštěv  vzorky  krve,  aby  mohly  být  změřeny  Vaše  hladiny 
testosteronu.  Během  léčby  budete  podstupovat  pravidelné  kontroly,  a  to  nejméně  jednou  za  rok  nebo 
dvakrát za rok, pokud jste starší nebo rizikový pacient. 
 
Možnost přenosu testosteronu 
Pokud  nejsou  zakryta  místa  aplikace  přípravku,  může  být  při  těsném  a  relativně  dlouhodobém 
kontaktu  kůže    testosteron    přenesen    na    jinou    osobu.    To    by    mohlo    u  Vaší    partnerky    vyvolat  
příznaky  zvýšené hladiny testosteronu, jako je zmnožení ochlupení na obličeji a na těle a hlubší hlas. U 
žen  mohou  být  vyvolány  změny  menstruačního  cyklu.  Přenosu  léčivé  látky  lze  zabránit  zakrýváním 
aplikačních míst oděvem nebo sprchováním před kontaktem. 
 

 

 
 

Page 3 of 5 

 

Jsou doporučována následující opatření: 
- po aplikaci gelu si umyjte ruce mýdlem a vodou, 
- po zaschnutí gelu si oděvem zakrývejte místa, kam byl gel aplikován, 
- před intimním kontaktem se osprchujte. 
 
Pokud jste přesvědčeni, že testosteron byl přenesen na jinou osobu (ženu nebo dítě): 
- okamžitě umyjte mýdlem a vodou místa na kůži, která mohla být zasažena, 
-  hlaste  svému  lékaři  jakékoli  příznaky  jako  je  akné  nebo  změny  v délce  nebo  typu  ochlupení  na  těle 
nebo obličeji. 
 
Aby  byla  jistota,  že  nikdo  jiný  není  náhodně  vystaven  riziku  přenosu  testosteronu,  měl  byste  mezi 
aplikací  přípravku  Androgel  a  kontaktem  ponechat  dlouhý  časový  interval.  Při  těsném  kontaktu  byste 
také měl buď nosit tričko zakrývající místa aplikace Androgelu nebo se před kontaktem osprchovat nebo 
vykoupat. 
 
Mezi  aplikací  gelu  a  sprchováním  nebo  koupelí  je  vhodné  zachovat  nejméně  šestihodinový  interval. 
Pokud  příležitostně  potřebujete  koupel  nebo  sprchu  v  době  mezi  jednou  a  šesti  hodinami  po  aplikaci 
gelu, nemělo by to významně ovlivnit účinek Vaší léčby. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Androgel 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné 
době užíval nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Zvláště  informujte  o  perorálních  antikoagulanciích  (léky  na  snížení  srážlivosti  krve),  inzulinu  a 
kortikosteroidech. Zvláště tyto léky mohou být důvodem úpravy dávkování přípravku Androgel. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotné nebo kojící ženy nemají Androgel používat. 
Těhotné  ženy  se  musí  vyhnout  jakémukoli  kontaktu  s  místy,  kam  byl  Androgel  aplikován.  Toto 
léčivo  může    způsobit    rozvoj    nechtěných    mužských    rysů    u    rozvíjejícího    se    dítěte.    V  případě  
kontaktu  si  co nejdříve umyjte místa dotyku mýdlem a vodou, jak je doporučeno výše. 
Pokud  Vaše  partnerka  otěhotní,  musíte  se  řídit  všemi  pokyny,  jak  zabránit  přenosu  testosteronového 
gelu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Androgel nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
Sportovci a ženy: 
Sportovci  a ženy  by měli uvážit,  že přípravek  obsahuje  léčivou látku – testosteron,  která může  vyvolat 
pozitivní reakci na antidopingový test. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Androgel používá 

 
Tento přípravek je určen pouze pro dospělé muže. 
 
Vždy  používejte  tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Doporučená  dávka  je  5  g  gelu  (tj.  50  mg  testosteronu)  aplikovaná  jednou  denně  přibližně  ve  stejnou 
dobu, nejlépe ráno. 
 
Denní  dávka  může  být  upravena  Vaším  lékařem  podle  Vašich  individuálních  potřeb.  Denní  dávka 
by neměla přesáhnout 10 g gelu denně. 
 
Gel  musí  být  v  tenké  vrstvě  jemně  rozestřen  na  čistou,  suchou  a  zdravou  kůži  ramen,  paží  nebo 
oblasti žaludku. 
 
Po otevření se celý obsah sáčku vytlačí ven a okamžitě se aplikuje na kůži. Před oblečením nechte gel 3 
až 5 minut zaschnout. Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem a vodou. 
 

 

 
 

Page 4 of 5 

 

Nenanášejte  přípravek  do  oblasti  genitálií  (penis  a  varlata),  protože  vysoký  obsah  alkoholu  v 
přípravku může způsobit místní podráždění. 
 
 

 

 
Jestliže jste použil více přípravku Androgel, než jste měl 
Vyhledejte radu svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl použít Androgel 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal používat přípravek Androgel 
Neměl byste přerušit léčbu přípravkem Androgel bez porady se svým lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny   léky,  může  mít  i  tento přípravek nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 10 ze 100 lidí 
Protože  tento  přípravek  obsahuje  alkohol,  časté  aplikace  na  kůži  mohou  způsobit  podráždění  a 
suchost kůže. Navíc se může vyskytnout akné. 
 
Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 lidí ze 100) 
Androgel  může  způsobit  bolest  hlavy,  padání  vlasů,  rozvoj  bolestivosti  a  napětí  nebo  zvětšení 
prsou,  změny    prostaty,    průjem,    závratě,    vzestup    krevního    tlaku,    změny    nálady,  zvýšený  počet 
červených  krvinek,  zvýšený  hematokrit  (procento  červených  krvinek  v  krvi)  a  hemoglobin  (složka 
červených  krvinek,  která  přenáší  kyslík),  zjištěné  při  pravidelných  vyšetřeních  krve,    změny    hladin 
lipidů, kožní přecitlivělost, mravenčení, a ztrátu paměti. 
 
Ostatní nežádoucí účinky, které byly pozorovány při perorální nebo injekční léčbě testosteronem: 
vzestup  na  váze,  změny  soli  v  krvi,  svalová  bolest,  nervozita,  deprese,  hostilita  (nepřátelství), 
poruchy  dýchání  při  spánku,  zežloutnutí  kůže  (žloutenka),  změny  výsledků  testů,  kterými  se 
kontroluje  funkce jater, seborea (zvýšená tvorba kožního mazu), změny sexuální energie, snížení počtu 
spermií, časté nebo prodloužené erekce, ztížené močení, zadržování vody v těle, reakce z přecitlivělosti. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 

 
 

Page 5 of 5 

 

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Androgel uchovávat 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Androgel obsahuje 

Léčivou látkou je testosteron. Jeden sáček s 5 g gelu obsahuje 50 mg testosteronum. 

Pomocnými  látkami  jsou  karbomer  980,  isopropyl  myristát,  ethanol  96%,  roztok  hydroxidu 

sodného 0,1 mol/l, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Androgel vypadá a co obsahuje toto balení 
Androgel 50 mg je bezbarvý gel, balený do sáčku o obsahu 5 g. 
Androgel je k dispozici v krabičkách s 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčky. Na trhu nemusí 
být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Laboratoires Besins International 
3, rue du Bourg l’Abbé 
75003 Paříž Francie  
 
Výrobce 
Laboratoires Besins International  

nebo  

Besins Manufacturing Belgium 

13, rue Périer  

Groot Bijgaardenstraat, 128 

92120 Montrouge  

1620 Drogenbos 

Francie  

Belgie 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko,  Belgie,  Česká  republika,  Dánsko,  Francie,  Maďarsko,  Irsko,  Itálie,  Lotyšsko,  Litva, 
Lucembursko, Portugalsko, Nizozemsko: ANDROGEL 
Německo: ANDROTOP GEL 
Polsko, Slovinsko: ANDROTOP 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 06/2015 

Recenze

Recenze produktu ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU 14X5GM 1% Gel

Diskuze

Diskuze k produktu ANDROGEL 50 MG, GEL V SÁČKU 14X5GM 1% Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám