Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU 28X2.5GM 1% Gel

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 41939

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 41939
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30717
Tento přípravek představuje hormonální léčbu. Používá se při obtížích spojených s nedostatkem testosteronu.

Příbalový leták

 

Page 1 of 6 

 

Sp.zn.sukls30369/2015 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ANDROGEL 25 mg, gel v sáčku 

Testosteronum 

 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Androgel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Androgel používat 

3. 

Jak se přípravek Androgel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Androgel uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.       Co je přípravek Androgel a k čemu se používá 
 
Tento přípravek obsahuje testosteron, mužský pohlavní hormon, vytvářený přirozeně v těle. 
 
Přípravek Androgel se používá u dospělých mužů jako náhrada testosteronu pro léčbu různých zdravotních 
problémů  způsobených  nedostatkem  testosteronu  (mužský  hypogonadismus).  To  je  třeba  potvrdit  dvěma 
samostatnými měřeními hladiny testosteronu v krvi a přítomností klinických příznaků, jako je např.: 
- impotence, 
- neplodnost, 
- snížená sexuální apetence, 
- únava, 
- depresivní nálada, 
- úbytek kosti způsobený nízkými hladinami hormonu, 
- ústup znaků typických pro muže, 
- sklon k poklesu tělesné hmotnosti, 
- neschopnost mít/udržet erekci. 

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Androgel používat 

 

Nepoužívejte přípravek Androgel 

jestliže  jste  alergický  na  testosteron  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte rakovinou prostaty, 

jestliže trpíte rakovinou prsu. 

 

 

Page 2 of 6 

 

Upozornění a opatření 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Androgel je zapotřebí: 

 

Před   začátkem   léčby   přípravkem   Androgel   musí   být   Váš   nedostatek   testosteronu   jasně   zřejmý z 
klinických  projevů  (ústup  znaků  typických  pro  muže,  sklon  k  poklesu  tělesné  hmotnosti,  slabost  nebo 
únava, snížená sexuální touha/energie, neschopnost mít nebo udržet erekci, atd.). Tento nedostatek musí být 
potvrzený laboratorními testy prováděnými vždy ve stejné laboratoři. 

 

Androgel se nepoužívá pro: 
- léčbu mužské sterility nebo impotence, 
- děti, protože nejsou k dispozici klinické údaje pro chlapce mladší 18 let, 
- ženy pro možnost rozvoje mužských charakteristických rysů. 
 
Androgeny  mohou   zvyšovat  riziko   zvětšení  prostaty   (benigní  hypertrofie  prostaty)  nebo   rakoviny 
prostaty.  Před  začátkem  a  v průběhu  léčby  by  měla  být  prováděna  pravidelná  vyšetření  prostaty  podle 
doporučení Vašeho lékaře. 

 

Pokud  máte  závažné  onemocnění  srdce,  jater  nebo  ledvin,  může  léčba  přípravkem  Androgel  způsobit 
závažné  komplikace  projevující  se  jako  zadržení  vody  v  těle,  které  je  někdy  doprovázeno  (městnavým) 
srdečním selháním. 

 

Váš  lékař  by  měl  provádět  následující  vyšetření  krve  před  a  během  léčby:  hladina  testosteronu  v  krvi, 
kompletní krevní obraz. 

 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  máte  vysoký  krevní  tlak,  nebo  se  léčíte  pro  vysoký  krevní  tlak,  protože 
testosteron může způsobit zvýšení krevního tlaku. 

 

Během léčby testosteronem bylo u některých jedinců hlášeno zhoršení dechových obtíží během spánku, a to 
zvláště u lidí s velkou nadváhou nebo lidí již trpících dýchacími obtížemi. 
 
Pokud trpíte rakovinou, která postihuje kosti, může se u Vás objevit zvýšená hladina vápníku v krvi nebo 
moči.  Androgel  může  dále  tyto  hladiny  vápníku  ovlivnit.  Během  léčby  přípravkem  Androgel  může  Váš 
lékař kontrolovat tyto hladiny vápníku pomocí krevních testů. 
 
Užíváte-li   náhradní   hormonální   léčbu   testosteronem   po   dlouhou   dobu,   může   se   u   Vás   vyvinout 
abnormální vzrůst  počtu  červených krvinek  v krvi  (polycytémie). Aby  bylo  zřejmé, že  tato  situace  u  Vás 
nenastala, budete podstupovat pravidelné kontroly krve. 
 
Trpíte-li  epilepsií  nebo  migrénou,  musí  být  Androgel  používán  opatrně,  protože  tato  onemocnění  se 
mohou zhoršit. 

 

Vyskytnou-li  se  závažné  kožní  reakce,  má  být  léčba  přehodnocena  a  pokud  je  to  nezbytné,  zastavena. 
Následující  příznaky  mohou  ukazovat,  že  používáte  příliš  mnoho  přípravku:  podrážděnost,  nervozita, 
vzestup na váze, časté nebo prodloužené erekce. Oznamte jakýkoli z těchto příznaků svému lékaři, aby 
Vám mohl upravit denní dávku přípravku Androgel. 
 
Před  začátkem  léčby  Vám  Váš  lékař  provede  celkové  vyšetření.  Dříve  než  dostanete  tento  lék,  odebere 
Vám  lékař  během  dvou  návštěv  vzorky  krve,  aby  mohly  být  změřeny  Vaše  hladiny  testosteronu. Během 
léčby budete podstupovat pravidelné kontroly, a to nejméně jednou za rok  nebo dvakrát za rok, pokud jste 
starší nebo rizikový pacient. 
 
 
 

 

Page 3 of 6 

 

Možnost přenosu testosteronu 
 
Pokud  nejsou  zakryta  místa  aplikace  přípravku,  může  být  při  těsném  a  relativně  dlouhodobém  kontaktu 
kůže  testosteron  přenesen  na  jinou  osobu.  To  by  mohlo  u  Vaší  partnerky  vyvolat  příznaky  zvýšené 
hladiny  testosteronu,  jako  je  zmnožení  ochlupení  na  obličeji  a  na  těle  a  hlubší  hlas.  U  žen  mohou  být 
vyvolány  změny  menstruačního  cyklu.  Přenosu  léčivé  látky  lze  zabránit  zakrýváním  aplikačních  míst 
oděvem nebo sprchováním před kontaktem. 
 
Jsou doporučována následující opatření: 
- po aplikaci gelu si umyjte ruce mýdlem a vodou, 
- po zaschnutí gelu si oděvem zakrývejte místa, kam byl gel aplikován, 
- před intimním kontaktem se osprchujte. 
 
Pokud jste přesvědčeni, že testosteron byl přenesen na jinou osobu (ženu nebo dítě): 
- okamžitě umyjte mýdlem a vodou místa na kůži, která mohla být zasažena, 
- hlaste svému lékaři jakékoli příznaky jako je akné nebo změny v délce nebo typu ochlupení na těle nebo 
obličeji. 
 
Aby byla jistota, že nikdo jiný není náhodně vystaven riziku přenosu testosteronu, měl byste mezi aplikací 
přípravku Androgel a kontaktem ponechat dlouhý časový interval. Při těsném kontaktu byste také měl buď 
nosit tričko zakrývající místa aplikace Androgelu nebo se před kontaktem osprchovat nebo vykoupat. 
 
Mezi  aplikací  gelu  a  sprchováním  nebo  koupelí  je  vhodné  zachovat  nejméně  šestihodinový  interval. 
Pokud příležitostně potřebujete koupel nebo sprchu v době mezi jednou a šesti hodinami po aplikaci gelu, 
nemělo by to významně ovlivnit účinek Vaší léčby. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Androgel 
 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte, které  jste  v nedávné době 
užíval nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště 
informujte o  perorálních antikoagulanciích (léky na  snížení srážlivosti krve), inzulinu a  kortikosteroidech. 
Zvláště tyto léky mohou být důvodem úpravy dávkování přípravku Androgel. 
 
Těhotenství a kojení
 
 
Těhotné nebo kojící ženy nemají Androgel používat. 
 
Těhotné  ženy  se  musí  vyhnout  jakémukoli  kontaktu  s místy,  kam  byl  Androgel  aplikován.  Toto  léčivo 
může  způsobit  rozvoj  nechtěných  mužských  rysů  u  rozvíjejícího  se  dítěte.  V případě  kontaktu  si  co 
nejdříve umyjte místa dotyku mýdlem a vodou, jak je doporučeno výše. 
 
Pokud Vaše partnerka otěhotní, musíte se řídit všemi pokyny, jak zabránit přenosu testosteronového gelu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
 
Androgel nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 

 

Sportovci a ženy: 
 
Sportovci  a  ženy  by  měli  uvážit,  že  přípravek  obsahuje  léčivou  látku  –  testosteron,  která  může  vyvolat 
pozitivní reakci na antidopingový test. 
 
 
 

 

Page 4 of 6 

 

3.       Jak se přípravek Androgel používá 
 
Tento přípravek je určen pouze pro dospělé muže. 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý,  poraďte  se  se 
svým lékařem. 
 
Doporučená dávka je 5 g gelu (tj. 50 mg testosteronu) aplikovaná jednou denně přibližně ve stejnou dobu, 
nejlépe ráno. 

 

Denní  dávka  může  být  upravena  Vaším  lékařem  podle  Vašich  individuálních  potřeb.  Denní  dávka  by 
neměla přesáhnout 10 g gelu denně. 

 

Gel  musí  být  v tenké  vrstvě  jemně  rozestřen  na  čistou,  suchou  a  zdravou  kůži  ramen,  paží  nebo  oblasti 
žaludku. 

 

Po otevření se celý obsah sáčku vytlačí ven a okamžitě se aplikuje na kůži. Před oblečením nechte gel 3 až 
5 minut zaschnout. Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem a vodou. 

 

Nenanášejte  přípravek  do  oblasti  genitálií  (penis  a  varlata),  protože  vysoký  obsah  alkoholu  v přípravku 
může způsobit místní podráždění. 
 
 

 

 
Jestliže jste použil více přípravku Androgel, než jste měl 
 
Vyhledejte radu svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl použít Androgel 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal používat přípravek Androgel 

 

Neměl byste přerušit léčbu přípravkem Androgel bez porady se svým lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
 
 
 

 

Page 5 of 6 

 

4.       Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 10 ze 100 lidí 
Protože  tento  přípravek  obsahuje  alkohol,  časté  aplikace  na  kůži  mohou  způsobit  podráždění  a  suchost 
kůže. Navíc se může vyskytnout akné. 
 
Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 lidí ze 100) 
Androgel  může  způsobit  bolest  hlavy,  padání  vlasů,  rozvoj  bolestivosti  a  napětí  nebo  zvětšení  prsou, 
změny    prostaty,    průjem,    závratě,    vzestup    krevního    tlaku,    změny    nálady,  zvýšený  počet  červených 
krvinek, zvýšený hematokrit (procento červených krvinek v krvi) a hemoglobin (složka červených krvinek, 
která přenáší kyslík), zjištěné při pravidelných vyšetřeních krve, změny  hladin lipidů, kožní přecitlivělost, 
mravenčení, a ztrátu paměti. 
 
Ostatní nežádoucí účinky, které byly pozorovány při perorální nebo injekční léčbě testosteronem: 
 
vzestup  na  váze,  změny  soli  v krvi,  svalová  bolest,  nervozita,  deprese,  hostilita  (nepřátelství),  poruchy 
dýchání  při  spánku,  zežloutnutí  kůže  (žloutenka),  změny  výsledků testů,  kterými  se  kontroluje  funkce 
jater,  seborea  (zvýšená  tvorba  kožního  mazu),  změny  sexuální  energie,  snížení  počtu  spermií,  časté  nebo 
prodloužené erekce, ztížené močení, zadržování vody v těle, reakce z přecitlivělosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Androgel uchovávat 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Androgel obsahuje 

-  Léčivou látkou je testosteron. Jeden sáček s 2,5 g gelu obsahuje testosteronum 25 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou karbomer 980, isopropyl myristát, ethanol 96%, roztok hydroxidu sodného 

0,1 mol/l, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Androgel vypadá a co obsahuje toto balení 
Androgel 25 mg je bezbarvý gel, balený do sáčku o obsahu 2,5 g. 
Androgel je k dispozici v krabičkách s 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčky. 

 

Page 6 of 6 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Laboratoires Besins International 
3, rue du Bourg l’Abbé 
75003  Paříž 
Francie  
 
Výrobce 
Laboratoires Besins International 

nebo 

Besins Manufacturing Belgium 

13, rue Périer 

Groot Bijgaardenstraat, 128 

92120 Montrouge 

1620 Drogenbos 

Francie 

Belgie 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Rakousko,  Belgie,  Česká  republika,  Dánsko,  Francie,  Maďarsko,  Irsko,  Itálie,  Lotyšsko,  Litva, 
Lucembursko, Portugalsko, Nizozemsko: ANDROGEL 
Německo: ANDROTOP GEL 
Polsko, Slovinsko: ANDROTOP 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 06/2015 

 
 
 
 
 
 
 

5/5 

Recenze

Recenze produktu ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU 28X2.5GM 1% Gel

Diskuze

Diskuze k produktu ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU 28X2.5GM 1% Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám