Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 41939
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30717
Tento přípravek představuje hormonální léčbu. Používá se při obtížích spojených s nedostatkem testosteronu.

Příbalový leták

1/5
Příloha k oznámení o změně registrace sp.zn. sukls66882/2012/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

ANDROGEL 25 mg, gel v sáčku
testosteronum
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Androgel k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Androgel používat
3. Jak se Androgel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Androgel uchovávat

1. CO JE PŘÍPRAVEK ANDROGEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tento přípravek obsahuje testosteron, mužský pohlavní hormon, vytvářený přirozeně v těle.
Používá se k hormonální léčbě u mužů při obtížích spojených s nedostatkem testosteronu, jak je popsáno
v části 2. (Čemu musíte věnovat pozornost...) .

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ANDROGEL
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Androgel
- jestliže jste přecitlivělý (alergický) na testosteron nebo na kteroukoliv další složku přípravku,
- jestliže trpíte rakovinou prostaty,
- jestliže trpíte rakovinou prsu.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Androgel je zapotřebí:
Před začátkem léčby přípravkem Androgel musí být Váš nedostatek testosteronu jasně zřejmý
z klinických projevů (ústup znaků typických pro muže, sklon k poklesu tělesné hmotnosti, slabost nebo
únava, snížená sexuální touha/energie, neschopnost mít nebo udržet erekci, atd.). Tento nedostatek musí
být potvrzený laboratorními testy prováděnými vždy ve stejné laboratoři.
Androgel se nepoužívá pro:
- léčbu mužské sterility nebo impotence,
- děti, protože nejsou k dispozici klinické údaje pro chlapce mladší 18 let,
- ženy pro možnost rozvoje mužských charakteristických rysů.
2/5
Androgeny mohou zvyšovat riziko zvětšení prostaty (benigní hypertrofie prostaty) nebo rakoviny
prostaty. Před začátkem a v průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná vyšetření prostaty podle
doporučení Vašeho lékaře.
Trpíte-li závažným onemocněním srdce, jater nebo ledvin, může léčba přípravkem Androgel způsobit
vážné komplikace v podobě zadržování tekutiny v těle, což může být někdy doprovázeno městnavým
srdečním selháním (přetížením srdce tekutinou).
Testosteron může vyvolat vzestup krevního tlaku. Proto pokud trpíte vysokým krevním tlakem, měl by být
přípravek Androgel používán opatrně.
Během léčby testosteronem bylo u některých jedinců hlášeno zhoršení dechových obtíží během spánku, a
to zvláště u lidí s velkou nadváhou nebo lidí již trpících dýchacími obtížemi.
Pokud trpíte rakovinou, která postihuje kosti, může se u Vás objevit zvýšená hladina vápníku v krvi nebo
moči. Androgel může dále tyto hladiny vápníku ovlivnit. Během léčby přípravkem Androgel může Váš
lékař kontrolovat tyto hladiny vápníku pomocí krevních testů.
Užíváte-li náhradní hormonální léčbu testosteronem po dlouhou dobu, může se u Vás vyvinout
abnormální vzrůst počtu červených krvinek v krvi (polycytémie). Aby bylo zřejmé, že tato situace u Vás
nenastala, budete podstupovat pravidelné kontroly krve.
Trpíte-li epilepsií nebo migrénou, musí být Androgel používán opatrně, protože tato onemocnění se
mohou zhoršit.
Vyskytnou-li se závažné kožní reakce, má být léčba přehodnocena a pokud je to nezbytné, zastavena.
Následující příznaky mohou ukazovat, že používáte příliš mnoho přípravku: podrážděnost, nervozita,
vzestup na váze, časté nebo prodloužené erekce. Oznamte jakýkoli z těchto příznaků svému lékaři, aby
Vám mohl upravit denní dávku přípravku Androgel.
Před začátkem léčby Vám Váš lékař provede celkové vyšetření. Dříve než dostanete tento lék, odebere
Vám lékař během dvou návštěv vzorky krve, aby mohly být změřeny Vaše hladiny testosteronu. Během
léčby budete podstupovat pravidelné kontroly, a to nejméně jednou za rok nebo dvakrát za rok, pokud
jste starší nebo rizikový pacient.
Možnost přenosu testosteronu
Pokud nejsou zakryta místa aplikace přípravku, může být při těsném a relativně dlouhodobém kontaktu
kůže testosteron přenesen na jinou osobu. To by mohlo u Vaší partnerky vyvolat příznaky zvýšené
hladiny testosteronu, jako je zmnožení ochlupení na obličeji a na těle a hlubší hlas. U žen mohou být
vyvolány změny menstruačního cyklu. Přenosu léčivé látky lze zabránit zakrýváním aplikačních míst
oděvem nebo sprchováním před kontaktem.
Jsou doporučována následující opatření:
- po aplikaci gelu si umyjte ruce mýdlem a vodou,
- po zaschnutí gelu si oděvem zakrývejte místa, kam byl gel aplikován,
- před intimním kontaktem se osprchujte.
Pokud jste přesvědčeni, že testosteron byl přenesen na jinou osobu (ženu nebo dítě):
- okamžitě umyjte mýdlem a vodou místa na kůži, která mohla být zasažena,
- hlaste svému lékaři jakékoli příznaky jako je akné nebo změny v délce nebo typu ochlupení na těle nebo
obličeji.
Aby byla jistota, že nikdo jiný není náhodně vystaven riziku přenosu testosteronu, měl byste mezi aplikací
přípravku Androgel a kontaktem ponechat dlouhý časový interval. Při těsném kontaktu byste také měl
buď nosit tričko zakrývající místa aplikace Androgelu nebo se před kontaktem osprchovat nebo vykoupat.
3/5
Mezi aplikací gelu a sprchováním nebo koupelí je vhodné zachovat nejméně šestihodinový interval.
Pokud příležitostně potřebujete koupel nebo sprchu v době mezi jednou a šesti hodinami po aplikaci gelu,
nemělo by to významně ovlivnit účinek Vaší léčby.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště informujte o perorálních
antikoagulanciích (léky na snížení srážlivosti krve), inzulinu a kortikosteroidech. Zvláště tyto léky mohou
být důvodem úpravy dávkování přípravku Androgel.
Těhotenství a kojení
Těhotné nebo kojící ženy nemají Androgel používat.
Těhotné ženy se musí vyhnout jakémukoli kontaktu s místy, kam byl Androgel aplikován. Toto léčivo
může způsobit rozvoj nechtěných mužských rysů u rozvíjejícího se dítěte. V případě kontaktu si co
nejdříve umyjte místa dotyku mýdlem a vodou, jak je doporučeno výše.
Pokud Vaše partnerka otěhotní, musíte se řídit všemi pokyny, jak zabránit přenosu testosteronového gelu.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Androgel nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Sportovci a ženy:
Sportovci a ženy by měli uvážit, že přípravek obsahuje léčivou látku testosteron, která může vyvolat
pozitivní reakci na antidopingový test.

3. JAK SE ANDROGEL POUŽÍVÁ

Tento přípravek je určen pouze pro dospělé muže.
Vždy používejte přípravek Androgel přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se
se svým lékařem.
Doporučená dávka je 5 g gelu (tj. 50 mg testosteronu) aplikovaná jednou denně přibližně ve stejnou dobu,
nejlépe ráno.
Denní dávka může být upravena Vaším lékařem podle Vašich individuálních potřeb. Denní dávka by
neměla přesáhnout 10 g gelu denně.
Gel musí být v tenké vrstvě jemně rozestřen na čistou, suchou a zdravou kůži ramen, paží nebo oblasti
žaludku.
Po otevření se celý obsah sáčku vytlačí ven a okamžitě se aplikuje na kůži. Před oblečením nechte gel 3
až 5 minut zaschnout. Po aplikaci si umyjte ruce mýdlem a vodou.
Nenanášejte přípravek do oblasti genitálií (penis a varlata), protože vysoký obsah alkoholu v přípravku
může způsobit místní podráždění.
4/5
Obrázek (aplikační místa)


Jestliže jste použil více přípravku Androgel, než jste měl
Vyhledejte radu svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl použít Androgel
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal používat přípravek Androgel
Neměl byste přerušit léčbu přípravkem Androgel bez porady se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Androgel nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 10 ze 100 lidí
Protože tento přípravek obsahuje alkohol, časté aplikace na kůži mohou způsobit podráždění a suchost
kůže. Navíc se může vyskytnout akné.
Časté nežádoucí účinky (u 1 až 10 lidí ze 100)
Androgel může způsobit bolest hlavy, padání vlasů, rozvoj bolestivosti a napětí nebo zvětšení prsou,
změny prostaty, průjem, závratě, vzestup krevního tlaku, změny nálady, změny laboratorních testů
(vzestup počtu červených krvinek a lipidů), kožní přecitlivělost, mravenčení, a ztrátu paměti.
Ostatní nežádoucí účinky, které byly pozorovány při perorální nebo injekční léčbě testosteronem:
vzestup na váze, změny soli v krvi, svalová bolest, nervozita, deprese, hostilita (nepřátelství), poruchy
dýchání při spánku, zežloutnutí kůže (žloutenka), změny výsledků testů, kterými se kontroluje funkce
jater, seborea (zvýšená tvorba kožního mazu), změny sexuální energie, snížení počtu spermií, časté nebo
prodloužené erekce, ztížené močení, zadržování vody v těle, reakce z přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5/5
5. JAK PŘÍPRAVEK ANDROGEL UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Androgel po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Androgel obsahuje

- Léčivou látkou je testosteron. Jeden sáček s 2,5 g gelu obsahuje 25 mg testosteronum.
- Pomocnými látkami jsou karbomer 980, isopropyl myristát, ethanol 96%, roztok hydroxidu sodného
0,1 mol/l, čištěná voda.
Jak přípravek Androgel vypadá a co obsahuje toto balení
Androgel 25 mg je bezbarvý gel, balený do sáčku o obsahu 2,5 g.
Androgel je k dispozici v krabičkách s 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 nebo 100 sáčky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires Besins International
3, rue du Bourg lAbbé
75003 Paříž
Francie
Výrobce
Laboratoires Besins International nebo Besins Manufacturing Belgium
13, rue Périer Groot Bijgaardenstraat, 128
92120 Montrouge 1620 Drogenbos
Francie Belgie
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími jmény:
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko, Nizozemsko: ANDROGEL
Německo: ANDROTOP GEL
Polsko, Slovinsko: ANDROTOP

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.10.2012

Recenze

Recenze produktu ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU 28X2.5GM 1% Gel

Diskuze

Diskuze k produktu ANDROGEL 25 MG, GEL V SÁČKU 28X2.5GM 1% Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze