Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19532
Kód EAN: 4029668040094
Kód SÚKL: 23342
Potlačení pudu u sexuálních deviací u muže. Inoperabilní karcinom prostaty.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls174522/2011
Příbalová informace informace pro uživatele
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se jakýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Androcur depot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám Androcur depot podán
3. Jak se Androcur depot užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Androcur depot uchovávat
6. Další informace
Jméno Vašeho léku je
ANDROCUR DEPOT
300mg, injekční roztok
Léčivou látkou je cyproteron acetát.
1. CO JE ANDROCUR DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Androcur depot je hormonální přípravek s antiandrogenním účinkem. Potlačuje účinek
mužských pohlavních hormonů (androgenů). Léčivou látkou je cyproteron acetát.
Androcur depot snižuje koncentraci testosteronu (androgenu) v krvi. To vede ke snížení
pohlavního pudu.
Androgeny podporují růst karcinomu (rakoviny) prostaty. Androcur depot tento účinek tlumí.
Androcur depot se používá
k potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů
k antiandrogenní léčbě inoperabilního karcinomu prostaty (není-li možná operativní
léčba)
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM ANDROCUR DEPOT PODÁN
Neužívejte Androcur depot
2/8
Neužívejte Androcur depot, jestliže máte některé onemocnění uvedené níže. V případě, že
ano, informujte o tom svého lékaře před podáním Androcuru depot.
- v případě, že je přípravek předepsán k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací
jestliže máte jaterní onemocnění.
jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby
bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom,
Rotorův syndrom).
jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater.
jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly).
jestliže trpíte těžkou chronickou depresí.
jestliže máte nebo jste někdy měl onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy
související s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách
(tromboembolický proces).
jestliže máte těžký diabetes (cukrovku) s cévními změnami.
jestliže máte onemocnění zvané srpkovitá anémie.
jestliže jste přecitlivělý (alergický) na cyproteron acetát nebo na některou jinou složku
Androcuru depot.
jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).
- v případě, že je přípravek předepsán k antiandrogenní léčbě inoperabilního
karcinomu prostaty
jestliže máte jaterní onemocnění.
jestliže trpíte vrozenou poruchou funkce jater projevující se poruchou tvorby
bilirubinu vznikajícího z barviva červených krvinek (Dubin-Johnsonův syndrom,
Rotorův syndrom).
jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubné nebo zhoubné nádory jater (pouze pokud
se nejedná o metastázy karcinomu prostaty).
jestliže máte kachektizující onemocnění (způsobující celkovou sešlost a ztrátu síly;
s výjimkou inoperabilního karcinomu prostaty).
jestliže trpíte těžkou chronickou depresí.
jestliže máte onemocnění postihující krevní oběh, zvláště stavy související
s trombózou (tvorbou krevní sraženiny) v krevních cévách (tromboembolický proces).
jestliže jste přecitlivělý (alergický) na cyproteron acetát nebo na některou jinou složku
Androcuru depot.
jestliže máte nebo jste někdy měl nezhoubný nádor mozku (meningiom).
Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí:
Použití přípravku Androcur depot není doporučeno u chlapců a dospívajících mladších než 18
let, protože účinnost a bezpečnost přípravku nebyla v těchto věkových skupinách hodnocena.
Androcur depot se nesmí podávat před ukončením puberty u dětí a dospívajících, protože
může mít nepříznivý vliv na tělesný růst a dosud nezralé endokrinní funkce.
Pokud máte cukrovku (diabetes), musíte upozornit lékaře, neboť je možné, že bude třeba
upravit vaši léčbu. Tato nemoc vyžaduje pečlivý dohled během léčby Androcurem depot (viz
také část Neužívejte Androcur depot).
3/8
Během léčby Androcurem depot byly hlášeny případy anémie (chudokrevnosti). Proto bude
váš lékař po dobu léčby sledovat počet červených krvinek.
Údaje z klinických studií na zvířatech naznačují, že vysoké dávky Androcuru depot mohou
snižovat funkci nadledvin (žlázy v blízkosti ledvin vytvářející hormony). Proto lékař může
během léčby Androcurem depot provádět některé testy, pomocí kterých bude tento účinek
sledovat.
Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním (roky) cyproteron acetátu v dávce 25 mg/den a více
byl hlášen výskyt nezhoubných nádorů mozku (jednotlivých a mnohočetných meningiomů).
Pokud vám byl zjištěn meningiom, váš lékař léčbu Androcurem depot ukončí (viz část
Neužívejte Androcur depot)
U pacientů užívajících Androcur depot byl popsán výskyt krevních sraženin
(tromboembolických příhod), i když příčinný vztah k užívání přípravku nebyl určen. Pacienti,
kteří dříve prodělali výskyt krevní sraženiny, nebo mají pokročilé maligní onemocnění, mají
zvýšené riziko vzniku další tromboembolické příhody.
Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy prodělal tepennou nebo žilní trombotickou
příhodu, jako například hlubokou žilní trombózu, sraženinu v plicích (plicní embolii), srdeční
záchvat (infarkt myokardu) nebo mrtvici (cévní mozkovou příhodu).
Léčíte-li se pro karcinom prostaty, informujte lékaře, jestliže jste již někdy dříve prodělali
některé z následujících onemocnění, protože v těchto případech je nutné, aby lékař zhodnotil
danou situaci u každého pacienta před tím, než předepíše Androcur depot.
- poruchy krevního oběhu (zvláště výskyt krevních sraženin)
- srpkovitá anémie
- závažná forma cukrovky (diabetes mellitus) s cévními změnami
Jako u jiných olejových roztoků, vám lékař podá injekci Androcuru depot výhradně do svalu a
velmi pomalu. Olejový roztok Androcuru depot se může dostat do plic (pulmonální
mikroembolie olejového roztoku), což může vést ke známkám a příznakům jako je kašel,
dušnost (dyspnoe), bolest na hrudi. Mohou být další známky a příznaky známé jako
vasovagální reakce jako je pocit neklidu, zvýšené pocení (hyperhidróza), závratě, mravenčení
(parestézie) nebo omdlévání (synkopa). Tyto reakce se mohou objevit během nebo ihned po
injekci a jsou vratné (reverzibilní). Léčba lékařem je většinou podpůrná. Můžete například
dostat kyslík.
Užívá-li se Androcur depot k potlačení pohlavního pudu u sexuálních deviací, může být jeho
potlačující účinek snížen při současném požití alkoholu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
4/8
Zvláště informujte lékaře, jestliže užíváte statiny (léky snižující krevní tuky), protože vysoké
dávky Androcuru depot mohou zhoršit nežádoucí účinky na svalovou tkáň (myopatie nebo
rabdomyolýza), které se mohou objevit během léčby statiny.
Dále informujte lékaře, jestliže užíváte léky ovlivňující játra např.
- ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (k léčbě mykotických infekcí)
- ritonavir (k léčbě virových infekcí)
- rifampicin (k léčbě tuberkulózy)
- fenytoin (k léčbě epilepsie)
- přípravky obsahujících třezalku tečkovanou
Vysoké dávky Androcuru (100 mg 3x denně) mohou blokovat určité jaterní enzymy, což
může ovlivnit účinek jiných léků.
Těhotenství a kojení
Léčba přípravkem Androcur depot v daných indikacích není určena pro ženy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Androcur depot může vést k únavě a ke snížení energie a může negativně ovlivnit vaši
schopnost koncentrace.
3. JAK SE ANDROCUR DEPOT UŽÍVÁ
Lékař vám velmi pomalu podá injekci Androcuru depot do svalu tak, aby nedošlo k vpichu do
některé cévy.
Budete-li mít pocit, že účinek Androcuru depot je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Potlačení intenzity pohlavního pudu v případě sexuální deviace u mužů
1. Lékař vám podá 1 ampuli Androcuru depot jako hlubokou nitrosvalovou injekci každých
10 14 dní.
2. Váš lékař může zvýšit dávku až na 2 ampule každých 10 14 dní. V tomto případě vám
podá po jedné ampuli do každého hýžďového svalu.
3. Bude-li dosaženo uspokojivého účinku, váš lékař vám bude snižovat dávku postupným
prodlužováním intervalu mezi injekcemi.
Aby byl stabilizován léčebný účinek, je zapotřebí užívat Androcur depot dlouhodobě. Lékař
vám může během této doby doporučit psychoterapeutickou podporu.
Antiandrogenní léčba inoperabilního karcinomu prostaty
Lékař vám podá 1 ampuli Androcuru depot jako hlubokou nitrosvalovou injekci jednou týdně.
Pocítíte-li zlepšení zdravotního stavu, nesmíte přerušit léčbu nebo měnit předepsanou dávku.
Starší pacienti (65 let a více)
5/8
Podle dostupných údajů není třeba u starších pacientů upravovat dávky.
Pacienti s poruchou funkce jater
Pokud máte poruchu funkce jater, neužívejte Androcur depot (viz část Neužívejte Androcur
depot).
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Podle dostupných údajů není třeba upravovat dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin.
Jestliže vám bylo podáno více Androcuru depot, než mělo být
Nejsou zprávy o výskytu škodlivého účinku při použití vyšší dávky.
Jestliže jste zapomněl na podání Androcuru depot
Domluvte si návštěvu u svého lékaře, aby mohlo dojít k aplikaci další jednotlivé injekce -
dvojitá dávka vám nebude podána.
Jestliže jste přestal užívat Androcur depot
Původní onemocnění, pro které vám byl Androcur depot předepsán, se může zhoršit.
Nepřestávejte s aplikací Androcuru depot, dokud vám lékař neřekne. Jestliže chcete aplikaci
přípravku ukončit, poraďte se o tom předem se svým lékařem.
Pokud máte další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Androcur depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si povšimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Okamžitě informujte lékaře, jestliže zpozorujete některý z následujících příznaků:
- Obecný pocit nedobrého zdraví, horečka, nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, svědění
celého těla, žluté zabarvení kůže a očí, světle zbarvená stolice, tmavě zbarvená moč. Tyto
příznaky mohou být známky jaterní toxicity, včetně zánětu jater (hepatitida) nebo jaterního
selhávání.
U pacientů léčených Androcurem depot byly pozorovány poruchy jaterní funkce, některé
z nich závažné (žloutenka, hepatitida a jaterní selhání). Při dávkách 100 mg a více byly také
hlášeny fatální (smrtelné) případy. Nejvíce hlášených smrtelných případů bylo u mužů
s pokročilou rakovinou prostaty. Poruchy jaterních funkcí jsou závislé na dávce a obvykle se
rozvinou až po několika měsících od začátku léčby. Proto vám bude lékař kontrolovat jaterní
funkce před léčbou a dále v průběhu léčby, zvláště vyskytnou-li se příznaky naznačující
možnost jaterní toxicity. Pokud se jaterní toxicita potvrdí, lékař přeruší léčbu Androcurem
depot, pokud se neprokáže, že jaterní toxicita může být vysvětlena jinou příčinou (např.
6/8
druhotnými nádory). V tomto případě může léčba Androcurem depot pokračovat, pokud
zřejmý prospěch léčby převáží její riziko.

- Neobvyklé bolesti v nadbřišku, které během krátké doby samy nezmizí. Tyto příznaky
mohou být známky nezhoubných nebo zhoubných jaterních tumorů, které mohou vést k život
ohrožujícímu vnitřnímu krvácení (nitrobřišní krvácení).
- Otok lýtka nebo nohy, bolest na hrudníku, potíže s dýcháním nebo náhle vzniklá slabost.
Tyto příznaky mohou být známky tvorby krevních sraženin (tromboembolické příhody).
Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitými frekvencemi, které jsou definovány
takto:
- velmi časté: vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10 pacientů
- časté: vyskytují se nejméně u 1 ze 100 pacientů, ale méně než u 1 z 10 pacientů
- méně časté: vyskytují se nejméně u 1 z 1000 pacientů, ale méně než u 1 ze 100 pacientů
- vzácné: vyskytují se nejméně u 1 z 10 000 pacientů, ale méně než u 1 z 1000 pacientů
- velmi vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů
- neznámé: frekvenci nelze z dostupných údajů určit
Velmi časté nežádoucí účinky
- zvratné potlačení tvorby spermií (spermatogeneze)
- snížení pohlavní touhy (snížené libido)
- neschopnost dosáhnout erekce nebo její udržení (erektilní dysfunkce)
Časté nežádoucí účinky
- jaterní toxicita, včetně žloutenky, zánětu jater (hepatitida), jaterního selhání
- zvýšení tělesné hmotnosti
- snížení tělesné hmotnosti
- depresivní nálada
- přechodný neklid
- zvětšení prsní žlázy (gynekomastie)
- únava
- návaly horka
- pocení
- dechová tíseň
Méně časté nežádoucí účinky
- vyrážka
Vzácné nežádoucí účinky
- alergické reakce (hypersenzitivita)
Velmi vzácné nežádoucí účinky
- nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní) jaterní tumory
Nežádoucí účinky, pro které není frekvence výskytu známa
- vnitřní krvácení (nitrobřišní krvácení)
- tvorba krevních sraženin (tromboembolické příhody) (viz část Zvláštní opatrnosti při
použití Androcuru depot je zapotřebí)
7/8
- pulmonální olejová mikroembolie s příznaky jako je kašel, dechová tíseň (dušnost) nebo
bolest na hrudi (viz část Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí)
- vasovagální reakce s příznaky jako je pocit neklidu, zvýšené pocení (hyperhidróza), závratě,
mravenčení (parestézie) nebo omdlévání (synkopa) (viz část Zvláštní opatrnosti při použití
Androcuru depot je zapotřebí)
- nezhoubné nádory mozku (meningiomy) (viz část Neužívejte Androcur depot a Zvláštní
opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí)
- řídnutí kostí (osteoporóza)
- chudokrevnost (anémie)
Během léčby Androcurem depot je snížen sexuální pud a potence a je potlačena funkce varlat.
Tyto změny se vrací k normálu po ukončení léčby Androcurem depot.
Androcur depot omezuje postupně během několika týdnů tvorbu spermií (spermatogenezi)
jako výsledek svého antiandrogenního a antigonadotropního (protihormonálního) působení.
Spermatogeneze se obnovuje postupně během několika měsíců od ukončení léčby.
Androcur depot může způsobit zvětšení prsní žlázy (gynekomastii, někdy spojenou s
dotykovou citlivostí bradavek) které obvykle ustupuje po ukončení léčby.
Stejně jako jiná antiandrogenní léčba, může dlouhodobé užívání Androcuru depot vést
k osteoporóze.
Ve spojitosti s dlouhodobým užíváním Androcuru (několik let) v dávce 25 mg a více byl
hlášen výskyt nezhoubných mozkových nádorů (meningiomů) (viz část Neužívejte Androcur
depot a Zvláštní opatrnosti při použití Androcuru depot je zapotřebí).
5. JAK ANDROCUR DEPOT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Androcur depot obsahuje
Léčivou látkou je cyproteron acetát.
1 ampule obsahuje cyproteroni acetas 300 mg.
Pomocnými látkami jsou: ricinový olej na injekci, benzyl benzoat
Jak přípravek Androcur depot vypadá a co obsahuje toto balení
Androcur depot je injekční roztok čirá, nažloutlá, olejovitá tekutina bez částic.
8/8
Androcur depot je dostupný v odlamovací skleněné ampulce o objemu 3 ml.
Velikost balení: 3 ampule v krabičce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo
Výrobce:
Bayer Pharma AG, D-13342 Berlín, Německo
Datum revize textu:
19.9.2011

Recenze

Recenze produktu ANDROCUR DEPOT 3X3ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ANDROCUR DEPOT 3X3ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze