Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18803
Kód EAN: 8594739011755
Kód SÚKL: 4361
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Anavenol užívají dospělí a mladiství při léčbě dlouhodobé žilní nedostatečnosti, počátečního stádia žilních městků, následků zánětů hlubokých žil, poúrazových poruch krevního oběhu dolních končetin, bércových vředů a žilních zánětů.

Příbalový leták

1/3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls9130/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ANAVENOL
(Dihydroergocristini mesilas, Esculinum sesquihydricum, Rutosidum trihydricum)
obalené tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obshuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek ANAVEVOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANAVENOL užívat
3. Jak se přípravek ANAVENOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek ANAVENOL uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ANAVENOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Anavenol obsahuje tři léčivé látky - derivát námelových alkaloidů dihydroergokristin a látky
přírodního původu rutosid (flavonoid) a eskulin (hydroxykumarin). Všechny tři složky přípravku
Anavenol se společně podílejí na snížení propustnosti a lomivosti krevních vlásečnic, na rozšíření
tepének a zvýšení napětí hladkého svalstva žil. Tím dochází ke zvýšení prokrvení tkání a zlepšení
přívodu kyslíku do tkání.
Anavenol užívají dospělí a mladiství při léčbě dlouhodobé žilní nedostatečnosti, počátečního stádia
žilních městků, následků zánětů hlubokých žil, poúrazových poruch krevního oběhu dolních končetin,
bércových vředů a žilních zánětů.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ANAVENOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ANAVENOL
- jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- při zvýšené krvácivosti (např. krvácení z nosu, neobvykle silná menstruace).

Anavenol není vhodný pro děti do 15 let.

2/3
Další léčivé přípravky a přípravek ANAVENOL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Při současném užívání Anavenolu s klotrimazolem, flukonazolem (léky proti plísním, antimykotika)
nebo erytromycinem (antibiotikum) je zapotřebí zvýšené opatrností z důvodu možného zvýšení
koncentrace námelových derivátů v krvi.
Bez porady s lékařem neužívejte na žilní onemocnění současně s přípravkem Anavenol žádné volně
prodejné léky. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký další lék, informujte ho, že užíváte
Anavenol.

Přípravek ANAVENOLu s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety se polykají celé, nerozkousané, nejlépe po jídle, zapíjí se tekutinou.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Užívání přípravku Anavenol se v těhotenství a během kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Anavenol nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Anavenol obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANAVENOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle užívají dospělí a mladiství nad 15 let věku první týden 2 tablety 3x denně a v dalších týdnech
1 tabletu 3x denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ANAVENOL, než jste měl(a)
Při náhodném předávkování, nebo požijete-li omylem vyšší dávku přípravku, mohou se u Vás objevit
nežádoucí účinky z předávkování, a to nevolnost, zvracení, průjem, slabost a třes. V takovém případě
ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ANAVENOL

Zapomenutou dávku užijte, jakmile si vzpomenete. Pokud se blíží čas následující dávky, vynechte
dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou tabletu.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Výskyt nežádoucích účinku je seřazen dle četnosti výskytu.

- Často (postihují max. 1 z 10 pacientů): nevolnost, zvracení;
- Méně často (postihují max. 1 ze 1 00 pacientů): bolesti hlavy, průjem, zduření nosní sliznice;
3/3
- Vzácně (postihují max. 1 z z 10 00pacientů): kopřivka, únava, silné menstruační krvácení nebo
krvácení mimo cyklus.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci..

5. JAK PŘÍPRAVEK ANAVENOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ANAVENOL obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Dihydroergocristini mesilas, Esculinum sesquihydricum,Rutosidum trihydricum.

Pomocnými látkami jsou :
Monohydrát laktosy,
Kukuřičný škrob,
Povidon,
Sodná sůl karboxymetylškrobu,
Sacharosa,
Mastek,
Oxid titaničitý,
Polyvinylacetát,
Sodná sůl karmelosy,
Kyselina stearová,
Směs bílého a karnaubského vosku
Sodná sůl sulfanové modře
Citronová žluť CH

Jak přípravek ANAVENOL vypadá a co obsahuje toto balení

Anavenol jsou zelené až modrozelené obalené tablety o průměru 6 mm.
Velikost balení: 60 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.10.2012.

Recenze

Recenze produktu ANAVENOL 60 Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANAVENOL 60 Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze