Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ANASTROZOL SANDOZ 1 MG 56X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97589

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 97589
Kód EAN:
Kód SÚKL: 104293
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Anastrozol Sandoz se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopause).

Příbalový leták

1/6 

Sp. zn. sukls172836/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Anastrozol Sandoz 1 mg 

potahované tablety 

anastrozolum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,  lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg a k čemu se používá 
 
Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje léčivou látku anastrozol. Ta patří do skupiny léků nazývaných 
inhibitory (blokátory) aromatázy. Anastrozol Sandoz 1 mg se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po 
přechodu (menopauze). 
 
Anastrozol Sandoz 1 mg působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve 
Vašem těle. Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako 
„aromatáza“. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg užívat 
 
Neužívejte přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg 

 

jestliže  jste  alergická  na  anastrozol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Neužívejte Anastrozol Sandoz 1 mg, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty 
se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Anastrozol Sandoz 1 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

 

jestliže stále máte menstruaci a nedostavila se ještě menopauza (přechod).  

 

jestliže užíváte lék obsahující tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod Další léčivé 
přípravky a přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg). 

 

jestliže máte nebo jste někdy měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza).  

 

jestliže máte problémy s játry či ledvinami. 

1.  Co je přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg užívat  
3.  Jak se přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 

2/6 

 
Pokud si nejste jistá, jestli se Vás něco z toho týká, před užívám přípravku Anastrozol Sandoz 1 mg se 
poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte přípravek Anastrozol 
Sandoz 1 mg. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo  které  možná  budete  používat.  Přípravek  Anastrozol  Sandoz  1  mg  může  ovlivnit  účinek jiných 
léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Anastrozol Sandoz 1 mg. 
 
Neužívejte Anastrozol Sandoz 1 mg, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:  

 

Některé  léčivé  přípravky  používané  k  léčbě  rakoviny  prsu  (selektivní  modulátory  vazných 

míst  pro  estrogeny),  např.  přípravky  s  obsahem  tamoxifenu.  Tyto  léčivé  přípravky  mohou 
blokovat účinek přípravku Anastrozol Sandoz 1 mg. 

 

Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (HRT).  

Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:  

 

Léky  známé  jako  analogy  „LHRH“.  Tyto  léky  obsahují  gonadorelin,  buserelin,  goserelin, 

leuprorelin  a  triptorelin.  Tyto  léky  se  používají  k  léčbě  rakoviny  prsu,  některých  ženských 
(gynekologických) problémů a problémů s plodností. 

 
Přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg s jídlem a pitím 
Jídlo a pití nemají na Anastrozol Sandoz žádný vliv. 
 
Těhotenství a kojení 
Neužívejte  přípravek  Anastrozol  Sandoz  1  mg,  pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte.  Přestaňte  užívat 
přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg pokud otěhotníte a informujte svého lékaře. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Anastrozol Sandoz pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem  Anastrozol Sandoz  občasnou slabost nebo ospalost. 
Pokud je to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje laktózu 
Přípravek Anastrozol Sandoz obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry
, poraďte se s lékařem dříve, než začnete užívat tento lék. 
 
3.  Jak se přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg užívá 
 

 

Vždy užívejte přípravek Anastrozol Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 

Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.  

 

Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.  

 

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.  

  Anastrozol Sandoz 1 mg můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.  

 
Užívejte Anastrozol Sandoz 1 mg tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, 
a tak můžete užívat Anastrozol Sandoz 1 mg po dobu několika roků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

3/6 

Použití u dětí a dospívajících 
Anastrozol Sandoz 1 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím.  

 
Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol Sandoz 1 mg, než jste měla 
Jestliže  jste  užila  více  přípravku  Anastrozol  Sandoz  1  mg,  než  jste  měla,  ihned  se  obraťte  na  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg 
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg 
Nepřestávejte užívat Anastrozol Sandoz 1 mg, pokud tak nerozhodne lékař.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Anastrozol Sandoz nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 
 
Jestliže  zaznamenáte  následující  vzácné,  ale  závažné  nežádoucí  účinky,  ihned  přestaňte  tento 
přípravek užívat
 a zavolejte si sanitku nebo navštivte lékaře, můžete potřebovat okamžitou lékařskou 
pomoc. 

 

Velmi  závažná  kožní  reakce  s tvorbou  vředů  či  puchýřů  na  kůži.  Nazývá  se  „Stevens-

Johnsonův syndrom“. 

  Alergické (přecitlivělostní) reakce s otokem hrdla, které mohou vyvolat obtíže při polykání či 

dýchání. Nazývá se „angioedém“. 

 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů) 

  Bolest hlavy.   
 

Návaly horka.   

  Nevolnost (nauzea).   
 

Kožní vyrážka.   

 

Bolest nebo ztuhlost kloubů.   

 

Zánět kloubů (artritida).   

  Pocit slabosti.   
 

Řídnutí kostí (osteoporóza).  

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů)   

 

Ztráta chuti k jídlu.   

 

Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. To lze prokázat 

při kontrolním vyšetření krve.   

  Pocit ospalosti.   
 

Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí).   

 

Průjem.   

 

Nevolnost (zvracení).   

 

Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater.   

 

Řídnutí vlasů (alopecie).   

 

Alergické reakce (přecitlivělost) postihující obličej, rty a jazyk.   

4/6 

  Bolest v kostech.   
 

Sucho v pochvě.   

 

Krvácení  z  dělohy  (obvykle  v  průběhu  prvních  několika  týdnů  léčby  -  pokud  krvácení  trvá 

déle, poraďte se s lékařem).  

 

Bolest svalů. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů)   

 

Změny  výsledků  speciálních  krevních  testů  zaměřených  na  funkci  jater  (gamma-GT  a 

bilirubin).   

 

Zánět jater (hepatitida).   

 

Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce.   

 

Lupavý prst (stav, kdy prst zatuhne v zahnuté poloze).  

 

Zvýšené množství vápníku v krvi. Pokud se u Vás objeví nevolnost, zvracení a žízeň, oznamte 

to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, protože můžete potřebovat krevní testy.

 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů)   

 

Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři.   

 

Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce).   

 

Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se 

mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schönleinova purpura“.  

 
Vliv na Vaše kosti  
Anastrozol  Sandoz  1  mg  snižuje  množství  hormonu estrogenu,  který  se  nachází  ve  Vašem  těle. Tím 
může  dojít  ke  snížení  obsahu  minerálních  látek  ve  Vašich  kostech.  Kosti  mohou  být  méně  pevné  a 
riziko zlomenin se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke 
snížení tohoto rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi 
léčby.  

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5.  Jak přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Vaše tablety by jim mohly ublížit. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Přípravek  Anastrozol  Sandoz  neužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za 
„Použitelné do“ nebo„EXP.  
První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

5/6 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna tableta obsahuje anastrazolum 1 mg. 

 

Pomocnými látkami v jádru tablety jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, 

povidon (E1201), magnesium-stearát (E572). 
Pomocnými  látkami  v potahu  tablety  jsou  makrogol,  hypromelosa  (E464)  a oxid  titaničitý 
(E171). 

 
Jak přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Anastrozol  Sandoz  1 mg  je  bílá,  potahovaná,  kulatá  biokonvexní  tableta,  na  jedné  straně 
s vyraženým “ANA” a “1”. 
 
Přípravek Anastrozol Sandoz 1 mg je dostupný v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 
100 nebo 300 tabletách a v nemocničních blistrech po 28, 50, 84, 98, 300 nebo 500 tabletách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobci: 
Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
Nizozemsko 
 
Synthon Hispania, S.L. 
C/Castelló, 1 
Polígono Las Salinas 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 
Španělsko 
 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke-Allee 1 
39179 Barleben 
Německo 
 
LEK Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova 57 
1526 Ljubljana 
Slovinsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika 

 

Anastrozol Sandoz 1 mg 

Estonsko 

 

 

Anastrozole Sandoz 1 mg 

Litva   

 

 

Anastrozole Sandoz 1 mg, plėvele dengtos tabletės 

Lotyšsko 

 

 

Anastrozole Sandoz 1 mg apvalkotās tabletes 

Maďarsko 

 

 

Anastrozol Sandoz 1 mg 

Nizozemsko 

 

 

Anastrozol Sandoz 1 mg, filmomhulde tabletten 

6/6 

Polsko   

 

 

AnastroLEK 

Slovenská republika 

 

Anastrozol Sandoz 1 mg filmom obalené tablety 

Slovinsko 

 

 

Anastrozol Lek 1 mg filmsko oblozene tablete 

Španělsko 

 

 

Anastrozol Placasod 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 11/2013 

Recenze

Recenze produktu ANASTROZOL SANDOZ 1 MG 56X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANASTROZOL SANDOZ 1 MG 56X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám