Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG 14X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102437

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 102437
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125393
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Anastrozol Synthn se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopause).

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls231083/2011
a příloha k sp. zn. sukls213584/2009, sukls62328/2011, sukls154457/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Anastrozol Actavis 1 mg
potahované tablety
anastrozolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK ANASTROZOL ACTAVIS 1MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Anastrozol Acatvis 1 mg obsahuje léčivou látku anastrozol. Anastrozol patří do skupiny léků
nazývaných inhibitory (blokátory) aromatázy. Anastrozol se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po
přechodu (menopauze).
Anastrozol Actavis 1 mg působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve
Vašem těle. Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako
aromatáza".
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Anastrozol Actavis 1 mg
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na anastrozol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Anastrozol Actavis 1 mg (viz bod 6 Další informace)
jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení)
Neužívejte Anastrozol Actavis 1 mg, pokud se některý z bodů výše týká také Vás. V případě nejistoty
se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Anastrozol Actavis 1 mg je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem Anastrozol Actavis 1 mg se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem:
- jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod).
1. Co je přípravek Anastrozol Actavis 1 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anastrozol Actavis 1 mg užívat
3. Jak se přípravek Anastrozol Actavis 1 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Anastrozol Actavis 1 mg uchovávat
6. Další informace
2/5
- jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
- jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza).
- jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.
Pokud se některé z omezení vztahuje také na Vás, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem ještě před
zahájením léčby přípravkem Anastrozol Actavis 1 mg.
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Anastrozol Actavis 1
mg.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo jste užíval(a)
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu včetně rostlinných léčiv.
Anastrozol Actavis 1 mg může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek
přípravku Anastrozol Actavis 1 mg.
Neužívejte Anastrozol Actavis 1 mg, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:
- Některé léčivé přípravky používané k léčbě rakoviny prsu (selektivní modulátory vazných
míst pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou
blokovat účinek přípravku Anastrozol Actavis 1 mg.
- Léky s obsahem estrogenů, používané např. při hormonální substituční léčbě (náhradě
chybějících vlastních hormonů). Pokud takové léky užíváte, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:
- Léky známé jako analogy LHRH". Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin,
leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě rakoviny prsu, některých ženských
(gynekologických) problémů a problémů s plodností.
Těhotenství a kojení
Neužívejte Anastrozol Actavis 1 mg, pokud jste těhotná nebo kojíte. Přestaňte užívat Anastrozol
Actavis 1 mg, pokud otěhotníte a informujte svého lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Anastrozol Actavis 1 mg pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a
obsluhovat stroje. Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Anastrozol Actavis 1 mg občasnou
slabost nebo ospalost. Pokud je to i Váš případ, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Anastrozol Actavis 1 mg
Přípravek Anastrozol Actavis 1 mg obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než tento lék začnete užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Anastrozol Actavis 1 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
- Obvyklá dávka je jedna tableta (1 mg anastrozolu) jednou denně.
- Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.
- Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.
- Anastrozol Actavis 1 mg můžete užívat před jídlem, v průběhu jídla i po jídle.
3/5
Užívejte Anastrozol Actavis 1 mg tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou
léčbu, a tak můžete užívat Anastrozol Actavis 1 mg po dobu několika roků.
Použití u dětí
Anastrozol Actavis 1 mg se nesmí podávat dětem a dospívajícím.
Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol Actavis 1 mg, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Anastrozol Actavis 1 mg, než jste měla, řekněte to lékaři.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Anastrozol Actavis 1 mg
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte
následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradila vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala užívat přípravek Anastrozol Actavis 1 mg
Nepřestávejte lék užívat,aniž by Vám k tomu dal pokyn lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Anastrozol Actavis 1 mg nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů)
bolest hlavy
návaly horka
nevolnost (nauzea)
kožní vyrážka
bolest nebo ztuhlost kloubů
zánět kloubů (artritida)
pocit slabosti
řídnutí kostí (osteoporóza)
Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů)
ztráta chuti k jídlu
zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek známých jako cholesterol v krvi. Tento
nežádoucí účinek se zjistí vyšetřením krve
pocit ospalosti
syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad a slabost v části ruky)
průjem
zvracení
změny při vyšetření krve, které ukáží, jak dobře Vám fungují játra
řídnutí vlasů (ztráta vlasů)
alergické reakce (přecitlivělost) zahrnující obličej, rty a jazyk
bolest kostí
sucho v pochvě
krvácení z pochvy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby - pokud krvácení trvá
déle, poraďte se s lékařem)
Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 1000 pacientů)
změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a
bilirubin)
4/5
zánět jater (hepatitida)
kopřivka a vyrážka podobná kopřivce
lupavý prst (stav, kdy prst na ruce nebo noze je v ohnuté poloze)
Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 ze 10 000 pacientů)
vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři
kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce)
zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako Henoch-Schonleinova purpura"
Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)
velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži známé jako Stevens-
Johnsonův syndrom
alergické reakce (reakce přecitlivělosti) doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím s
dýcháním a polykáním známé jako angioedém
Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť můžete
potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.
Vliv na Vaše kosti
Anastrozol snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin
se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto
rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostech léčby.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tablety uchovávejte na bezpečném místě, na kterém je děti
nemohou vidět a mimo jejich dosah. Tablety mohou dětem ublížit.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Anastrozol Actavis 1 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a
blistru za Použitelné do a EXP. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři číslice označují rok.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Anastrozol Actavis 1 mg obsahuje
Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.
Pomocné látky:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon (E1201),
magnesium-stearát (E572).
Potah tablety: makrogol, hypromelosa (E464) a oxid titaničitý (E171).
5/5
Jak přípravek Anastrozol Actavis 1 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Anastrozol Actavis 1 mg je bílá, potahovaná, kulatá bikonvexní tableta, na jedné straně
s vyraženým ANA a 1.
Přípravek Anastrozol Actavis je dostupný v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100,
120 nebo 300 tabletách a v nemocničních blistrech po 28, 50, 84, 98, 300 nebo 500 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Výrobce
Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Nizozemsko
Synthon Hispania, S.L., C/Castelló, 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona,
Španělsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie Anastrozol Actavis 1 mg tabletten
Česká republika Anastrozol Actavis 1 mg
Dánsko Anastrozol Actavis
Estonsko Anastrozole Actavis
Finsko Anastrozol Actavis 1 mg
Irsko Anastrozol 1 mg Film-coated Tablets
Island Anastrozol Actavis
Itálie Anastrozolo Actavis
Litva Anastrozol Actavis 1 mg plvele dengtos tablets
Lotyšsko Anastrozole Actavis 1 mg apvalkots tabletes
Lucembursko Anastrozol Actavis
Maďarsko Anaromat
Německo Anastrozol-Actavis 1 mg Filmtabletten
Nizozemsko Anastrozol Actavis 1mg
Norsko Anastrozol Actavis
Polsko Ansyn
Portugalsko Anastrozol Actavis 1 mg comprimidos revestidos por película
Rakousko Anastrozol Actavis 1 mg Filmtabletten
Rumunsko Anaromat
Řecko Ansyn
Slovenská republika Ansyn 1 mg
Slovinsko Ansyn 1 mg filmsko obložene tablete
Španělsko Anastrozol Actavis 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG
Švédsko Anastrozol Actavis
Velká Británie Anastrozole 1 mg Tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.2.2013

Recenze

Recenze produktu ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG 14X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANASTROZOL ACTAVIS 1 MG 14X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám