Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OWEN MUMFORD
Kód výrobku: 34332
Kód EAN: 8594054502013
Kód SÚKL: 15800
Držitel rozhodnutí: OWEN MUMFORD
K čemu se používá Anapen? Anapen se používá k neodkladné léčbě akutních alergických reakcí nebo anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a anafylaxe neznámého původu.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls208179/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Anapen Junior injekční roztok 150 mikrogramů /0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)
Epinefrinový autoinjektor
Epinephrinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Anapen Junior a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anapen Junior používat
3. Jak se Anapen Junior používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Anapen Junior uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ANAPEN JUNIOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
- Anapen Junior obsahuje předplněnou injekční stříkačku s epinefrinem v autoinjekčním
přístroji (autoinjektoru), který vstříkne jednu dávku epinefrinu do svalu.
- Anapen Junior je určen k použití pouze v naléhavé situaci. Po použití autoinjektoru
vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
- Adrenalin je přirozený hormon uvolňující se při stresu. U akutní alergické reakce zvyšuje
krevní tlak, srdeční a dechové funkce a zmenšuje otoky. Adrenalin je též znám jako
epinefrin.
- Anapen Junior se používá k neodkladné léčbě akutních (závažných) alergických reakcí
nebo anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či
bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a
anafylaxe neznámého původu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANAPEN JUNIOR
POUŽÍVAT
2/7
Nepoužívejte Anapen Junior
máte-li alergii na epinefrin nebo kteroukoli jinou součást přípravku (disiřičitan sodný více
informací viz Důležité informace o některých složkách Anapenu Junior)
Zvláštní opatrnosti při použití Anapenu Junior je zapotřebí
- Váš lékař by vás měl podrobně seznámit s tím, kdy a jak správně používat Anapen
Junior.
- Informujte lékaře, jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně angíny pectoris,
zvýšenou činností štítné žlázy, vysokým krevním tlakem, zvýšenými hladinami
draslíku a vápníku v krvi, poruchami krevního oběhu, nádorem nadledvinek
(feochromocytom), vysokým nitroočním tlakem, onemocněním ledvin nebo prostaty,
cukrovkou nebo jinými chorobami.
- Opakovaný vpich může vést k místnímu poškození. Náhodný vpich do cévy může vést
k náhlému vzestupu krevního tlaku. Náhodný vpich do ruky či nohy může způsobit
ztrátu prokrvení postižené části. V těchto případech okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc v nejbližší nemocnici. Měli byste ihned vyhledat lékařskou pomoc
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jedná se především o:
- léky na srdeční onemocnění jako digitalis (digoxin), betablokátory, chinidin
- tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), inhibitory opětovného
příjmu serotoninu a noradrenalinu (SNRI)
- léky na cukrovku, jejichž dávkování Vám možná bude muset lékař po použití Anapen Junioru
změnit
- léky na Parkinsonovu chorobu
- léky na štítnou žlázu
- ostatní léky: antihistaminika jako difenhydramin nebo chlorfeniramin, theofylin, ipratropium a
oxitropium (léky pro léčení onemocnění dýchacích cest včetně astmatu), oxytocin (užívaný při
porodu), inhalační anestetika, alfaadrenergní blokátory (užívané v léčbě vysokého krevního
tlaku), sympatomimetika (užívaná v léčbě astmatu, u jiných onemocnění dýchacích cest a při
zduření nosní sliznice).
Užívání Anapenu Junior s jídlem a pitím
Alkohol může nepříznivě zvýšit účinky tohoto léku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
- Neprokázalo se, že je užití epinefrinu během těhotenství bez rizika pro plod. Pokud jste však
těhotná, nenechte se tím odradit před nouzovým použitím Anapen Junioru, protože váš život
může být ohrožen. Proberte tuto možnost s lékařem ještě před tím, než k takové nouzové
situaci dojde.
- U epinefrinu se neočekává žádný účinek na kojence, pokud je použit v době kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Po injekci Anapenu Junior neřiďte a neobsluhujte stroje, protože můžete být stále pod vlivem
anafylaktického šoku.
3/7
Důležité informace o některých složkách Anapenu Junior
Anapen Junior obsahuje disiřičitan sodný, který může vyvolat reakce alergického typu a
bronchospazmus především u osob, které mají v anamnéze astma. Pokud víte, že jste alergický(á)
na disiřičitan sodný, informujte o tom svého lékaře.
3. JAK SE ANAPEN JUNIOR POUŽÍVÁ
- Anapen Junior užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře.
- Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
- Určeno pouze pro aplikaci do stehenního svalu.
- Určeno pro jednorázové použití, ihned po použití bezpečně zlikvidujte.
Reakce se většinou dostavuje během několika minut po kontaktu s alergenem a u postiženého se
může objevit:
- svědění kůže, vyrážka podobná vzhledem popálení kopřivou, zarudnutí a otok očí, otok rtů
nebo jazyka
- dýchací potíže následkem otoku sliznice v krku, sípání, dušnost a kašel následkem stažení
svalů v průduškách
- další příznaky anafylaxe zahrnující bolest hlavy, zvracení a průjem
- kolaps a ztráta vědomí jako důsledek náhlého snížení krevního tlaku
Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, okamžitě použijte Anapen Junior. Přípravek musíte aplikovat
do svalu na vnější straně stehna, ne do hýždě.
Podávání dětem
- Vhodná dávka může být 150 mikrogramů (Anapen Junior) nebo 300 mikrogramů (Anapen)
epinefrinu.
- Dávkování závisí na tělesné hmotnosti dítěte a na úvaze lékaře.
- K dispozici je také autoinjektor Anapen, který byl navržen tak, aby dodal jednu dávku 300
mikrogramů epinefrinu. Dávku nižší než 150 mikrogramů není možno podat s dostatečnou
přesností u dětí vážících méně než 15 kilogramů. V těchto případech se užití nedoporučuje,
pokud nejde o život ohrožující situaci a pokud jste se neporadili s lékařem.
Po použití Anapen Junioru kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo se dostavte do
nejbližší nemocnice. Lékaři vysvětlete, že jste dostali intramuskulární injekci epinefrinu.
Ukažte lékaři krabičku a tyto pokyny.
Návod k použití
A Součásti autoinjektoru Anapen Junior:
Před použitím autoinjektoru Anapen Junior je nutné se seznámit s jeho součástmi. Součásti jsou
znázorněny na obrázku.
Černý ochranný uzávěr
jehly (vratný)
Otočný kryt
kontrolního okénka
Indikátor
injekce
Červené spouštěcí
tlačítko
Konec s jehlou Čočka Bezpečnostní
zámek
Šedý bezpečnostní
kryt
4/7
Otočný kryt kontrolních okének:
Otočte krytem kontrolních okének tak, aby čočka a kontrolní okénka byly v jedné rovině.
Kontrolní okénko:
Před aplikací injekce zkontrolujte skrz čočku kontrolního okénka, že roztok je čirý a připravený k
použití.
Indikátor injekce:
Před aplikací injekce vidíte okénkem bílý plastový píst. To znamená, že autoinjektor Anapen
Junior nebyl omylem použit nebo s ním nebylo manipulováno. Po aplikaci indikátor injekce
zčervená. To znamená, že autoinjektor Anapen Junior byl použit správně.
Černý ochranný uzávěr jehly (vratný):
Chrání jehlu, když pacient autoinjektor nepoužívá. Před aplikací injekce odstraňte kryt jehly. Po
aplikaci uzávěr otočte a zakryjte jehlu přiklopením širšího konce černého ochranného uzávěru na
ten samý konec autoinjektoru.
Šedý bezpečnostní kryt:
Kryje červené spouštěcí tlačítko. Brání tím jeho neúmyslnému stisknutí.
Neodstraňujte černý ochranný uzávěr jehly (ani) nebo šedý bezpečnostní kryt, pokud
nepotřebujete autoinjektor použít.
B. Kontrola autoinjektoru Anapen Junior
Před použitím musíte autoinjektor Anapen Junior zkontrolovat následujícím způsobem:
1. Otočte kryt okének proti směru hodinových ručiček tak, jak ukazuje
šipka na obrázku, aby čočka a kontrolní okénka byly v jedné rovině.
2. Podívejte se skrz čočku do kontrolního okénka. Zkontrolujte, jestli je
roztok čirý a bezbarvý. Pokud je zakalený, zbarvený nebo obsahuje nečistoty, autoinjektor
Anapen Junior zlikvidujte.
3. Ujistěte se, že indikátor injekce není červený. Pokud je červený,
znamená to, že spouštěcí tlačítko autoinjektoru Anapen Junior již bylo stisknuto a musíte
jej zlikvidovat.
5/7
4. Kryt okének pro kontrolu roztoku vraťte zpět po směru hodinových
ručiček ve směru šipky. Otočte jej tak, aby obě okénka byla zakrytá. Autoinjektor Anapen
Junior uložte zpět do obalu do doby, než jej budete potřebovat.
C. Použití autoinjektoru Anapen Junior
Pokud byl černý ochranný uzávěr jehly odstraněn, nepokládejte palec, prsty ani ruku na
otevřený konec (konec s jehlou) autoinjektoru Anapen Junior.
Při použití autoinjektoru Anapen Junior postupujte takto:
1. Sejměte černý ochranný uzávěr jehly silným zatažením ve směru šipky. Tím
se také z jehly odstraní šedý ochranný plášť.
2. Z červeného spouštěcího tlačítka sejměte šedý bezpečnostní kryt jeho
vytažením ve směru šipky.
3. Otevřený konec autoinjektoru (konec s jehlou) přiložte k vnější straně stehna.
Anapen Junior lze v případě potřeby aplikovat i přes lehké oblečení, například
džíny, bavlnu nebo polyester.
4. Stiskněte červené spouštěcí tlačítko tak, abyste uslyšeli klapnutí.
Autoinjektor Anapen Junior držte přitisknutý ke stehnu 10 vteřin. Anapen
Junior pomalu vytáhněte ze stehna. Pak místo vpichu jemně namasírujte.
5. Indikátor injekce zčervená. To znamená, že injekce byla aplikována.
Pokud indikátor injekce není červený, je nutné ji aplikovat znovu pomocí
nového autoinjektoru Anapen Junior.
6. Jehla po injekci vyčnívá ven. Jehlu zakryjte přiklopením širšího konce
černého uzávěru jehly zpět na otevřený konec (konec s jehlou) autoinjektoru
Anapen Junior (ve směru šipky).
6/7
Vyhledejte lékařskou pomoc. Příbalovou informaci a Anapen Junior vezměte s sebou.
Použitý Anapen Junior předejte v nemocnici nebo v lékárně ke správné likvidaci.
Jestliže jste užil(a) více Anapenu Junior, než jste měl(a)
- Pokud si aplikujete příliš mnoho epinefrinu nebo si nechtěně píchnete Anapen Junior do cévy
nebo prstu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici.
- Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání Anapenu Junior, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Anapen Junior nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
- Anapen Junior obsahuje disiřičitan sodný (E223) který může vyvolat reakce alergického
typu a bronchospazmus především u osob, které mají v anamnéze astma. Pokud se u Vás
dostaví tyto obtíže, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mezi časté nežádoucí účinky epinefrinu patří bušení srdce (palpitace), zrychlený nebo
nepravidelný srdeční tep, pocení, nevolnost, zvracení, dýchací potíže, závrať, slabost,
pobledlost, třes, bolest hlavy, strach, nervozita, úzkost a pocit chladu v končetinách.
- Mezi méně časté nežádoucí účinky patří halucinace, mdloba, rozšíření zorniček, potíže při
močení, svalový třes, zvýšený krevní tlak a změny v krvi, jako např. vyšší hladiny cukru, nižší
hladiny draslíku a vyšší hladiny kyselin.
- Občas se může při vyšších dávkách nebo u náchylných osob dostavit náhlé zvýšení krevního
tlaku, které může být příčinou krvácení do mozku, dále nepravidelný srdeční tep a srdeční
záchvat nebo snížené prokrvení kůže, sliznic a ledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři.
5. JAK ANAPEN JUNIOR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Nepoužívejte Anapen Junior po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu.
- Uchovávejte při teplotě do 25 stupňů C.
- Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
- Použitý nebo prošlý přípravek Anapen Junior odevzdejte v nemocnici nebo lékárně k bezpečné
likvidaci.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Anapen Junior obsahuje
Léčivá látka: epinephrinum 150 mikrogramů/0,3 ml (1 dávka)
Pomocné látky: disiřičitan sodný E223, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l,
voda na injekce.
Jak Anapen Junior vypadá a co obsahuje toto balení
Anapen Junior obsahuje předplněnou injekční stříkačku s injekčním roztokem epinefrinu v auto-
injekčním přístroji (autoinjektoru).
7/7
Přípravek je dostupný ve dvou koncentracích:
Anapen 300 mikrogramů v 0,3 ml injekčního roztoku a Anapen Junior 150 mikrogramů v 0,3
ml injekčního roztoku.
Přípravek se dodává v balení s 1 nebo 2 předplněnými injekčními stříkačkami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Držitel rozhodnutí o registraci
Lincoln Medical Limited
Unit 8 Wilton Business Centre, Salisbury, SP2 0AH, Velká Británie
Výrobce
Owen Mumford Limited
Broak Lane Woodstock Oxon OX 20 1TU, Velká Británie
Přípravek je schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Velká Británie, Irsko, Řecko, Kypr, Rakousko: Anapen Junior 150 micrograms in 0,3 ml Solution
for Injection
Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko: Anapen 150 micrograms/0,3 ml Solution for Injection
Česká republika: Anapen Junior injekční roztok 150 mikrogramů/0,3 ml (předplněná injekční
stříkačka)
Francie, Lucembursko, Portugalsko: Anapen Junior 0, 15 mg/0,3 ml Solution for Injection
Německo: Anapen Junior 150 microgramm solution for injection
Švédsko: Anapen Junior 0,15 mg/dos solution for injection
Holandsko: Anapen Junior 0,15 mg/dosis Solution for Injection
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.12.2010

Recenze

Recenze produktu ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze