Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.15MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34332

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OWEN MUMFORD
Kód výrobku: 34332
Kód EAN: 8594054502013
Kód SÚKL: 15800
Držitel rozhodnutí: OWEN MUMFORD
K čemu se používá Anapen? Anapen se používá k neodkladné léčbě akutních alergických reakcí nebo anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a anafylaxe neznámého původu.

Příbalový leták

 

1/7 

sp. zn. sukls180175/2016 
a k sp. zn. sukls81389/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  

 

Anapen Junior injekční roztok 150 mikrogramů /0,3 ml (předplněná injekční stříkačka) 

Epinephrinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.  Co je Anapen Junior a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anapen Junior používat  
3.  Jak se Anapen Junior používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5  Jak Anapen Junior uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 
 

 

 
1. 

CO JE ANAPEN JUNIOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

 

-  Anapen Junior obsahuje předplněnou injekční stříkačku s epinefrinem v autoinjekčním přístroji 

(autoinjektoru), který vstříkne jednu dávku epinefrinu do svalu.  

-  Anapen  Junior  je  určen  k  použití  pouze  v  naléhavé  situaci.  Po  použití  autoinjektoru  vyhledejte 

ihned lékařskou pomoc. 

-  Adrenalin je přirozený hormon uvolňující se při stresu. U akutní alergické reakce zvyšuje krevní 

tlak, srdeční a dechové funkce a zmenšuje otoky. Adrenalin je též znám jako epinefrin. 

-  Anapen Junior se používá k neodkladné léčbě akutních (závažných) alergických reakcí nebo 

anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či bodnutím 
hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a anafylaxe neznámého 
původu. 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANAPEN JUNIOR 
POUŽÍVAT  

 

Nepoužívejte Anapen Junior 
Není znám důvod, kvůli kterému by nemohl být Anapen Junior použit při alergické naléhavé situaci. 
 
 

 

2/7 

Upozornění a opatření 
Před použitím Anapenu Junior sdělte lékaři nebo lékárníkovi 

-  Váš lékař by vás měl podrobně seznámit s tím, kdy a jak správně používat Anapen Junior.  
-  Informujte  lékaře,  jestliže  trpíte  srdečním  onemocněním,  včetně  angíny  pectoris,  zvýšenou 

činností štítné žlázy, vysokým krevním tlakem, zvýšenými hladinami draslíku a vápníku v krvi, 
poruchami  krevního  oběhu,  nádorem  nadledvinek  (feochromocytom),  vysokým  nitroočním 
tlakem, onemocněním ledvin nebo prostaty, cukrovkou nebo jinými chorobami. 

-  Pokud máte astma, je u Vás větší riziko výskytu závažné alergické reakce. 
-  Každý, kdo měl anafylaktickou reakci, by měl být lékařem otestován ke zjištění alergenu, aby 

se mu v budoucnu důsledně vyhýbal. Je důležité uvědomit si, že alergie na jednu látku může 
vést k alergii na řadu látek příbuzných. 

-  Pokud  máte  potravinové  alergie,  je  důležité  kontrolovat  přísady  ve  všem,  co  jíte  (včetně 

léčivých přípravků), protože dokonce malá množství alergenů mohou způsobit závažné reakce.    

-  Opakovaný  vpich  může  vést  k místnímu  poškození.  Náhodný  vpich  do  cévy  může  vést 

k náhlému  vzestupu  krevního  tlaku.  Náhodný  vpich  do  ruky  či  nohy  může  způsobit  ztrátu 
prokrvení postižené části. V těchto případech okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší 
nemocnici. Měli byste ihned vyhledat lékařskou pomoc  

 
Další léčivé přípravky a Anapen Junior 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užívali, 
nebo které možná budete užívat.  
 
Jedná se především o: 
-  léky na srdeční onemocnění jako digitalis (digoxin), betablokátory, chinidin 
-  tricyklická  antidepresiva,  inhibitory  monoaminooxidázy  (IMAO),  inhibitory  opětovného  příjmu 

serotoninu a noradrenalinu (SNRI) 

-  léky na cukrovku, jejichž dávkování Vám možná bude muset lékař po použití Anapen Junioru změnit 
-  léky na Parkinsonovu chorobu 
-  léky na štítnou žlázu 
-  ostatní  léky:  antihistaminika  jako  difenhydramin  nebo  chlorfeniramin,  theofylin,  ipratropium  a 

oxitropium  (léky  pro  léčení  onemocnění  dýchacích  cest  včetně  astmatu),  oxytocin  (užívaný  při 
porodu),  inhalační  anestetika,  alfaadrenergní  blokátory  (užívané  v léčbě  vysokého  krevního  tlaku), 
sympatomimetika  (užívaná  v léčbě  astmatu,  u  jiných onemocnění  dýchacích  cest  a  při  zduření  nosní 
sliznice).  

 
Užívání Anapenu Junior s jídlem a pitím 
Alkohol může nepříznivě zvýšit účinky tohoto léku.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 -  Neprokázalo se, že je užití epinefrinu během těhotenství bez rizika pro plod. Pokud jste však těhotná, 
nenechte se tím odradit před nouzovým použitím Anapen Junioru, protože váš život může být ohrožen. 
Proberte tuto možnost s lékařem ještě před tím, než k takové nouzové situaci dojde.  
-  U epinefrinu se neočekává žádný účinek na kojence, pokud je použit v době kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Po injekci Anapenu Junior neřiďte a neobsluhujte stroje, protože můžete být stále pod vlivem 
anafylaktického šoku. 
 
Anapen Junior obsahuje disiřičitan sodný (E223) 
Disiřičitan  sodný  může  vyvolat  reakce  alergického  typu  a  problémy  s dýcháním  (bronchospazmus) 
především  u  osob,  které  mají  v  anamnéze  astma.  Pokud  víte,  že  jste  alergický(á)  na  disiřičitan  sodný, 
informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 

3/7 

Anapen Junior obsahuje malé množství chloridu sodného (sůl). 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, je tedy téměř bez sodíku. 
 
3. 

JAK SE ANAPEN JUNIOR POUŽÍVÁ 

 
Noste vždy 2 injektory pro případ, že první podání se nezdaří, nebo že jedna dávka nebude dostačující. 
 
-  Tento přípravek užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. 
-  Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
-  Určeno pouze pro aplikaci do stehenního svalu. 
-  Určeno pro jednorázové použití, ihned po použití bezpečně zlikvidujte. Anapen Junior obsahuje jednu 

dávku 0,3 ml roztoku, což odpovídá 0,15 mg (150 mikrogramům) epinefrinu (adrenalinu). Po použití 
zůstane v autoinjektoru 0,75 ml, ale již ho nelze znovu použít. 

 
 
Reakce  se  většinou  dostavuje  během  několika  minut  po  kontaktu  s alergenem  a  u  postiženého  se  může 
objevit: 
-  svědění kůže, vyrážka podobná vzhledem popálení kopřivou, zarudnutí a otok očí, otok rtů nebo jazyka  
-  dýchací  potíže  následkem  otoku  sliznice  v  krku,  sípání,  dušnost  a  kašel  následkem  stažení  svalů 

v průduškách 

-  další příznaky anafylaxe zahrnující bolest hlavy, zvracení a průjem 
-  kolaps a ztráta vědomí jako důsledek náhlého snížení krevního tlaku 
 
Pokud  zaznamenáte  tyto  příznaky  a  symptomy,  ihned  použijte  Anapen  Junior  autoinjektor.  Musíte 
aplikovat injekci jen do svalu na vnější straně stehna, ne do hýždě. 
Někdy nemusí k úplnému odvrácení závažné alergické reakce stačit jediná dávka adrenalinu. Z tohoto 
důvodu Vám Váš lékař může předepsat více než jeden Anapen Junior. Pokud se příznaky po první injekci 
nezlepšily do 5-15 min., nebo se zhoršily, Vy nebo osoba, která je s Vámi, můžete aplikovat druhou 
injekci. Z tohoto důvodu byste měli s sebou vždy nosit více než jeden Anapen Junior. 

 
 
Použití u dospělých 
-  Obvyklá dávka je 300 mikrogramů.  
-  U dospělých s větší hmotností může být  k odvrácení účinků alergické reakce potřeba více než jedné 

injekce.  

 
Použití u dětí a dospívajících 
-  Vhodná dávka může být 150 mikrogramů nebo 300 mikrogramů epinefrinu. 
-  Dávkování závisí na tělesné hmotnosti dítěte a na úvaze lékaře. 
-  Dětem a dospívajícím nad 30 kg tělesné hmotnosti by měl být předepsán Anapen 300 mikrogramů.    
-  K dispozici je také autoinjektor Anapen, který byl navržen tak, aby dodal jednu dávku 300 mikrogramů 

epinefrinu.  

-  Dávku nižší než 150 mikrogramů není možno podat s dostatečnou přesností u dětí vážících méně než 

15 kilogramů. V těchto případech se užití nedoporučuje, pokud nejde o život ohrožující situaci a pokud 
jste se neporadili s lékařem. 

 
 
Návod k použití   
 
Doporučuje se, aby také Vaši rodinní příslušníci, pečovatelé nebo učitelé byli poučeni, jak správně 
používat Anapen Junior. 

 
 
 

 

4/7 

A Součásti autoinjektoru Anapen Junior: 

Před použitím autoinjektoru Anapen Junior je nutné se seznámit s jeho součástmi. Součásti jsou 
znázorněny na obrázku.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Otočný kryt kontrolních okének: 

Otočte krytem kontrolního okénka tak, aby čočka a kontrolní okénko byly v jedné rovině.  
 
Kontrolní okénko: 
Před aplikací injekce zkontrolujte skrz čočku kontrolního okénka, že roztok je čirý a připravený k použití. 
 
Indikátor injekce: 
Před aplikací injekce vidíte okénkem bílý plastový píst. To znamená, že autoinjektor Anapen Junior nebyl 
omylem použit nebo s ním nebylo manipulováno. Po aplikaci indikátor injekce zčervená.  To znamená, že 
autoinjektor Anapen Junior byl použit správně. 

 
Černý ochranný uzávěr jehly (vratný): 
Chrání jehlu, když pacient autoinjektor nepoužívá. Před aplikací injekce odstraňte kryt jehly. Po aplikaci 
uzávěr otočte a zakryjte jehlu přiklopením širšího konce černého ochranného uzávěru na ten samý konec 
autoinjektoru.  
 
Šedý bezpečnostní kryt: 
Kryje červené spouštěcí tlačítko. Brání tím jeho neúmyslnému stisknutí. 
 
Neodstraňujte černý ochranný uzávěr jehly (ani) nebo šedý bezpečnostní kryt, pokud nepotřebujete 
autoinjektor použít. 
 
B. Kontrola autoinjektoru Anapen Junior 
Před použitím musíte autoinjektor Anapen Junior zkontrolovat následujícím způsobem:

 

 

 

 

1. Otočte kryt okénka proti směru hodinových ručiček tak, jak ukazuje šipka na 
obrázku, aby čočka a kontrolní okénko byly v jedné rovině. 

 

 

 

2. Podívejte se skrz čočku do kontrolního okénka. Zkontrolujte, jestli je roztok čirý a 
bezbarvý. Pokud je zakalený, zbarvený nebo obsahuje nečistoty, autoinjektor Anapen 
Junior zlikvidujte. 

 

Černý ochranný uzávěr  
jehly (vratný) 

Otočný kryt 
kontrolního okénka 

Indikátor 
injekce 

Červené spouštěcí 

tlačítko 

Konec s jehlou 

Čočka 

Bezpečnostní 
zámek 

Šedý bezpečnostní 

kryt 

 

5/7 

 

3. 

Ujistěte se, že indikátor injekce není červený. Pokud je červený, znamená to, že 

spouštěcí tlačítko autoinjektoru Anapen Junior již bylo stisknuto a musíte jej 
zlikvidovat. 

 

  

4. Kryt okénka pro kontrolu roztoku vraťte zpět po směru hodinových ručiček ve směru 
šipky. Otočte jej tak, aby okénko bylo zakryté. Autoinjektor Anapen Junior uložte zpět 
do obalu do doby, než jej budete potřebovat. 

 
C. Použití autoinjektoru Anapen Junior 
Pokud byl černý ochranný uzávěr jehly odstraněn, nepokládejte palec, prsty ani ruku na otevřený konec 
(konec s jehlou) autoinjektoru Anapen Junior. 
Při použití autoinjektoru Anapen Junior postupujte takto:  
 

 

1. 

Sejměte černý ochranný uzávěr jehly silným zatažením ve směru šipky. 

Tím se také 

z jehly odstraní šedý ochranný plášť.

 

 

 

2. 

Z červeného spouštěcího tlačítka sejměte šedý bezpečnostní kryt jeho vytažením ve 

směru šipky. 

 

 

 

3. Otevřený konec autoinjektoru (konec s jehlou) přiložte k vnější straně stehna. 

Anapen Junior lze v případě potřeby aplikovat i přes lehké oblečení, například džíny, 
bavlnu nebo polyester.

  

 
 

 

4. Stiskněte červené spouštěcí tlačítko tak, abyste uslyšeli klapnutí. Autoinjektor 
Anapen Junior držte přitisknutý ke stehnu 10 vteřin. 
Anapen Junior pomalu 
vytáhněte ze stehna. Pak místo vpichu jemně namasírujte.

 

 

  5. Indikátor injekce zčervená. To znamená, že injekce byla aplikována. 

 Pokud indikátor injekce není červený, je nutné ji aplikovat znovu pomocí nového 
autoinjektoru Anapen Junior.  

 

6/7 

 

6. Jehla po injekci vyčnívá ven. Jehlu zakryjte přiklopením širšího konce černého 
uzávěru jehly zpět na otevřený konec (konec s jehlou) autoinjektoru Anapen Junior (ve 
směru šipky). 

 

Anapen  Junior  je  určen  pro  neodkladnou  léčbu.  Vždy  by  Vám  měla  být  poskytnuta  lékařská  pomoc 
okamžitě  po  použití  Anapenu  Junior.  Volejte  155,  sdělte,  že  se  jedná  o  anafylaxi,  dokonce  i  když 
symptomy  ustupují.  Musíte  být  sledováni  a  dále  léčeni  v nemocnici.  Důvodem  je,  že  reakce  se  může 
později znovu opakovat.    
 
Při  čekání  na  sanitku  byste  měli  ležet  se  zdviženýma  nohama,  pokud  Vám  to  nezpůsobí  dýchací  potíže, 
v takovém případě byste se měli posadit. Pokud se necítíte dobře, požádejte někoho, aby s Vámi zůstal do 
příjezdu sanitky. 
 
Pacienti v bezvědomí by měli být umístěni do stabilizované polohy. 

Použitý Anapen Junior předejte v nemocnici nebo v lékárně ke správné likvidaci.

 

 

Jestliže jste užil(a) více Anapenu Junior, než jste měl(a) 
-  Pokud si aplikujete příliš mnoho epinefrinu nebo si nechtěně píchnete Anapen Junior do cévy nebo 

prstu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici. 

-  Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání Anapenu Junior, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
-  Anapen  Junior  obsahuje  disiřičitan  sodný  (E223),  který  může  vyvolat  reakce  alergického  typu  a 

bronchospazmus především u osob, které mají v anamnéze astma. Pokud se u Vás dostaví tyto obtíže, 
ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 

-  Mezi časté nežádoucí účinky epinefrinu patří bušení srdce (palpitace), zrychlený nebo nepravidelný 

srdeční tep, pocení, nevolnost, zvracení, dýchací potíže, závrať, slabost, pobledlost, třes, bolest hlavy, 
strach, nervozita, úzkost a pocit chladu v končetinách. 

-  Mezi méně časté nežádoucí účinky patří halucinace, mdloba, rozšíření zorniček, potíže při močení, 

svalový třes, zvýšený krevní tlak a změny v krvi, jako např. vyšší hladiny cukru, nižší hladiny draslíku 
a vyšší hladiny kyselin.  

-  Občas se může při vyšších dávkách nebo u náchylných osob dostavit náhlé zvýšení krevního tlaku, 

které může být příčinou krvácení do mozku, dále nepravidelný srdeční tep a srdeční záchvat nebo 
snížené prokrvení kůže, sliznic a ledvin. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
 

 

7/7 

5. 

JAK ANAPEN JUNIOR UCHOVÁVAT

 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a na autoinjektoru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je zakalený, zbarvený nebo obsahuje nečistoty. Viz „Návod k použití“ 
pro pokyny ke kontrole léku. 
 
Uchovávejte autoinjektor ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
  
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Anapen Junior obsahuje 
Léčivá látka: epinephrinum 150 mikrogramů/0,3 ml (1 dávka) 
Pomocné látky: disiřičitan sodný (E223), chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové voda na injekce. 
 
Jak Anapen Junior vypadá a co obsahuje toto balení 
Anapen Junior obsahuje předplněnou injekční stříkačku s injekčním roztokem epinefrinu v auto-injekčním 
přístroji (autoinjektoru).  
 
Přípravek je dostupný ve dvou koncentracích:  
Anapen – 300 mikrogramů v 0,3 ml injekčního roztoku a Anapen Junior – 150 mikrogramů v 0,3 ml 
injekčního roztoku.  
 
Přípravek se dodává v balení s 1 nebo 2 předplněnými injekčními stříkačkami. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Viditelná délka jehly: 10 mm ± 1,5 mm. 
 
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Lincoln Medical Limited 
Unit B Stanley Court, Glenmore Business Park, Telford Road, Salisbury, SP2 7GH, Velká Británie 
 
Výrobce  
Owen Mumford Limited 
Primsdown Industrial Estate, Worcester Road, Chipping Norton, Oxfordshire OX7 5XP 
Velká Británie 
  
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Anapen Junior: Rakousko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, 
Irsko, Lucembursko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Holandsko. 
Anapen (junior): Norsko 
Anapen: Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Španělsko 
Chenpen: Belgie, Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 3. 2017 
 
Anapen je registrovaná ochranná známka. 

Recenze

Recenze produktu ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ANAPEN JUNIOR INJ.ROZTOK 150 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám