Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: OWEN MUMFORD
Kód výrobku: 34331
Kód EAN: 8594054502006
Kód SÚKL: 15799
Držitel rozhodnutí: OWEN MUMFORD
K čemu se používá Anapen? Anapen se používá k neodkladné léčbě akutních alergických reakcí nebo anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a anafylaxe neznámého původu.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls208179/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Anapen injekční roztok 300 mikrogramů /0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)
Epinefrinový autoinjektor
Epinephrinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Anapen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Anapen používat
3. Jak se Anapen používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Anapen uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ANAPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
- Anapen obsahuje předplněnou injekční stříkačku s epinefrinem v autoinjekčním přístroji
(autoinjektoru), který vstříkne jednu dávku epinefrinu do svalu.
- Anapen je určen k použití pouze v naléhavé situaci. Po použití autoinjektoru vyhledejte
ihned lékařskou pomoc.
- Adrenalin je přirozený hormon uvolňující se při stresu. U akutní alergické reakce zvyšuje
krevní tlak, srdeční a dechové funkce a zmenšuje otoky. Adrenalin je též znám jako
epinefrin.
- Anapen se používá k neodkladné léčbě akutních (závažných) alergických reakcí nebo
anafylaxe vyvolaných burskými oříšky nebo jinými potravinami, léky, kousnutím či
bodnutím hmyzem nebo jinými alergeny, a dále též anafylaxe vyvolané námahou a
anafylaxe neznámého původu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ANAPEN POUŽÍVAT
2/7
Nepoužívejte Anapen
máte-li alergii na epinefrin nebo kteroukoli jinou součást přípravku (disiřičitan sodný více
informací viz Důležité informace o některých složkách Anapenu)
Zvláštní opatrnosti při použití Anapenu je zapotřebí
- Váš lékař by vás měl podrobně seznámit s tím, kdy a jak správně používat Anapen.
- Informujte lékaře, jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně angíny pectoris,
zvýšenou činností štítné žlázy, vysokým krevním tlakem, zvýšenými hladinami
draslíku a vápníku v krvi, poruchami krevního oběhu, nádorem nadledvinek
(feochromocytom), vysokým nitroočním tlakem, onemocněním ledvin nebo prostaty,
cukrovkou nebo jinými chorobami.
- Opakovaný vpich může vést k místnímu poškození. Náhodný vpich do cévy může vést
k náhlému vzestupu krevního tlaku. Náhodný vpich do ruky či nohy může způsobit
ztrátu prokrvení postižené části. V těchto případech okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc v nejbližší nemocnici. Měli byste ihned vyhledat lékařskou pomoc
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Jedná se především o:
- léky na srdeční onemocnění jako digitalis (digoxin), betablokátory, chinidin
- tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), inhibitory opětovného
příjmu serotoninu a noradrenalinu (SNRI)
- léky na cukrovku, jejichž dávkování Vám možná bude muset lékař po použití Anapenu změnit
- léky na Parkinsonovu chorobu
- léky na štítnou žlázu
- ostatní léky: antihistaminika jako difenhydramin nebo chlorfeniramin, theofylin, ipratropium a
oxitropium (léky pro léčení onemocnění dýchacích cest včetně astmatu), oxytocin (užívaný při
porodu), inhalační anestetika, alfaadrenergní blokátory (užívané v léčbě vysokého krevního
tlaku), sympatomimetika (užívaná v léčbě astmatu, u jiných onemocnění dýchacích cest a při
zduření nosní sliznice).
Užívání Anapenu s jídlem a pitím
Alkohol může nepříznivě zvýšit účinky tohoto léku.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
- Neprokázalo se, že je užití epinefrinu během těhotenství bez rizika pro plod. Pokud jste však
těhotná, nenechte se tím odradit před nouzovým použitím Anapenu, protože váš život může
být ohrožen. Proberte tuto možnost s lékařem ještě před tím, než k takové nouzové situaci
dojde.
- U epinefrinu se neočekává žádný účinek na kojence, pokud je použit v době kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Po injekci Anapenu neřiďte a neobsluhujte stroje, protože můžete být stále pod vlivem
anafylaktického šoku.
Důležité informace o některých složkách Anapenu
Anapen obsahuje disiřičitan sodný, který může vyvolat reakce alergického typu a bronchospazmus
3/7
především u osob, které mají v anamnéze astma. Pokud víte, že jste alergický(á) na disiřičitan
sodný, informujte o tom svého lékaře.
3. JAK SE ANAPEN POUŽÍVÁ
- Anapen užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře.
- Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.
- Určeno pouze pro aplikaci do stehenního svalu.
- Určeno pro jednorázové použití, ihned po použití bezpečně zlikvidujte.
Reakce se většinou dostavuje během několika minut po kontaktu s alergenem a u postiženého se
může objevit:
- svědění kůže, vyrážka podobná vzhledem popálení kopřivou, zarudnutí a otok očí, otok rtů
nebo jazyka
- dýchací potíže následkem otoku sliznice v krku, sípání, dušnost a kašel následkem stažení
svalů v průduškách
- další příznaky anafylaxe zahrnující bolest hlavy, zvracení a průjem
- kolaps a ztráta vědomí jako důsledek náhlého snížení krevního tlaku
Podávání dospělým
- Obvyklá dávka je 300 mikrogramů.
- U dospělých s větší hmotností může být k odvrácení účinků alergické reakce potřeba více než
jedné injekce.
- Za určitých okolností nemusí jediná dávka epinefrinu stačit k úplnému odvrácení účinků
akutní alergické reakce. U těchto pacientů je možno podat další injekci po 10-15 minutách.
Podávání dětem
- Vhodná dávka může být 150 mikrogramů (Anapen Junior) nebo 300 mikrogramů (Anapen)
epinefrinu.
- Dávkování závisí na tělesné hmotnosti dítěte a na úvaze lékaře.
- K dispozici je také autoinjektor Anapen Junior, který byl navržen tak, aby dodal jednu dávku
150 mikrogramů epinefrinu. Dávku nižší než 150 mikrogramů není možno podat s dostatečnou
přesností u dětí vážících méně než 15 kilogramů. V těchto případech se užití nedoporučuje,
pokud nejde o život ohrožující situaci a pokud jste se neporadili s lékařem.
Po použití Anapenu kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo se dostavte do nejbližší
nemocnice. Lékaři vysvětlete, že jste dostali intramuskulární injekci epinefrinu. Ukažte
lékaři krabičku a tyto pokyny.
Návod k použití
A Součásti autoinjektoru Anapen:
Před použitím autoinjektoru Anapen je nutné se seznámit s jeho součástmi. Součásti jsou
znázorněny na obrázku.
Černý ochranný uzávěr
jehly (vratný)
Otočný kryt
kontrolního okénka
Indikátor
injekce
Červené spouštěcí
tlačítko
Konec s jehlou Čočka Bezpečnostní
zámek
Šedý bezpečnostní
kryt
4/7
Otočný kryt kontrolních okének:
Otočte krytem kontrolních okének tak, aby čočka a kontrolní okénka byly v jedné rovině.
Kontrolní okénko:
Před aplikací injekce zkontrolujte skrz čočku kontrolního okénka, že roztok je čirý a připravený k
použití.
Indikátor injekce:
Před aplikací injekce vidíte okénkem bílý plastový píst. To znamená, že autoinjektor Anapen
nebyl omylem použit nebo s ním nebylo manipulováno. Po aplikaci indikátor injekce zčervená.
To znamená, že autoinjektor Anapen byl použit správně.
Černý ochranný uzávěr jehly (vratný):
Chrání jehlu, když pacient autoinjektor nepoužívá. Před aplikací injekce odstraňte kryt jehly. Po
aplikaci uzávěr otočte a zakryjte jehlu přiklopením širšího konce černého ochranného uzávěru na
ten samý konec autoinjektoru.
Šedý bezpečnostní kryt:
Kryje červené spouštěcí tlačítko. Brání tím jeho neúmyslnému stisknutí.
Neodstraňujte černý ochranný uzávěr jehly (ani) nebo šedý bezpečnostní kryt, pokud
nepotřebujete autoinjektor použít.
B. Kontrola autoinjektoru Anapen
Před použitím musíte autoinjektor Anapen zkontrolovat následujícím způsobem:
1. Otočte kryt okének proti směru hodinových ručiček tak, jak ukazuje
šipka na obrázku, aby čočka a kontrolní okénka byly v jedné rovině.
2. Podívejte se skrz čočku do kontrolního okénka. Zkontrolujte, jestli je
roztok čirý a bezbarvý. Pokud je zakalený, zbarvený nebo obsahuje nečistoty, autoinjektor
Anapen zlikvidujte.
3. Ujistěte se, že indikátor injekce není červený. Pokud je červený,
znamená to, že spouštěcí tlačítko autoinjektoru Anapen již bylo stisknuto a musíte jej
zlikvidovat.
5/7
4. Kryt okének pro kontrolu roztoku vraťte zpět po směru hodinových
ručiček ve směru šipky. Otočte jej tak, aby obě okénka byla zakrytá. Autoinjektor Anapen
uložte zpět do obalu do doby, než jej budete potřebovat.
C. Použití autoinjektoru Anapen
Pokud byl černý ochranný uzávěr jehly odstraněn, nepokládejte palec, prsty ani ruku na
otevřený konec (konec s jehlou) autoinjektoru Anapen.
Při použití autoinjektoru Anapen postupujte takto:
1. Sejměte černý ochranný uzávěr jehly silným zatažením ve směru šipky. Tím
se také z jehly odstraní šedý ochranný plášť.
2. Z červeného spouštěcího tlačítka sejměte šedý bezpečnostní kryt jeho
vytažením ve směru šipky.
3. Otevřený konec autoinjektoru (konec s jehlou) přiložte k vnější straně stehna.
Anapen lze v případě potřeby aplikovat i přes lehké oblečení, například džíny,
bavlnu nebo polyester.
4. Stiskněte červené spouštěcí tlačítko tak, abyste uslyšeli klapnutí.
Autoinjektor Anapen držte přitisknutý ke stehnu 10 vteřin. Anapen pomalu
vytáhněte ze stehna. Pak místo vpichu jemně namasírujte.
5. Indikátor injekce zčervená. To znamená, že injekce byla aplikována.
Pokud indikátor injekce není červený, je nutné ji aplikovat znovu pomocí
nového autoinjektoru Anapen.
6. Jehla po injekci vyčnívá ven. Jehlu zakryjte přiklopením širšího konce
černého uzávěru jehly zpět na otevřený konec (konec s jehlou) autoinjektoru
Anapen (ve směru šipky).
6/7
Vyhledejte lékařskou pomoc. Příbalovou informaci a Anapen vezměte s sebou.
Použitý Anapen předejte v nemocnici nebo v lékárně ke správné likvidaci.
Jestliže jste užil(a) více Anapenu, než jste měl(a)
- Pokud si aplikujete příliš mnoho epinefrinu nebo si nechtěně píchnete Anapen do cévy nebo
prstu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc v nejbližší nemocnici.
- Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se užívání Anapenu, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Anapen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
- Anapen obsahuje disiřičitan sodný (E223) který může vyvolat reakce alergického typu a
bronchospazmus především u osob, které mají v anamnéze astma. Pokud se u Vás dostaví tyto
obtíže, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Mezi časté nežádoucí účinky epinefrinu patří bušení srdce (palpitace), zrychlený nebo
nepravidelný srdeční tep, pocení, nevolnost, zvracení, dýchací potíže, závrať, slabost,
pobledlost, třes, bolest hlavy,strach, nervozita, úzkost a pocit chladu v končetinách.
- Mezi méně časté nežádoucí účinky patří halucinace, mdloba, rozšíření zorniček, potíže při
močení, svalový třes, zvýšený krevní tlak a změny v krvi, jako např. vyšší hladiny cukru, nižší
hladiny draslíku a vyšší hladiny kyselin.
- Občas se může při vyšších dávkách nebo u náchylných osob dostavit náhlé zvýšení krevního
tlaku, které může být příčinou krvácení do mozku, dále nepravidelný srdeční tep a srdeční
záchvat nebo snížené prokrvení kůže, sliznic a ledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři.
5. JAK ANAPEN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Nepoužívejte Anapen po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu.
- Uchovávejte při teplotě do 25 stupňů C.
- Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
- Použitý nebo prošlý přípravek Anapen odevzdejte v nemocnici nebo lékárně k bezpečné
likvidaci.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Anapen obsahuje
Léčivá látka: epinephrinum 300 mikrogramů/0,3 ml (1 dávka)
Pomocné látky: disiřičitan sodný E223, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l,
voda na injekce.
Jak Anapen vypadá a co obsahuje toto balení
Anapen obsahuje předplněnou injekční stříkačku s injekčním roztokem epinefrinu v auto-
injekčním přístroji (autoinjektoru).
7/7
Přípravek je dostupný ve dvou koncentracích:
Anapen 300 mikrogramů v 0,3 ml injekčního roztoku a Anapen Junior 150 mikrogramů v 0,3
ml injekčního roztoku.
Přípravek se dodává v balení s 1 nebo 2 předplněnými injekčními stříkačkami.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE
Držitel rozhodnutí o registraci
Lincoln Medical Limited
Unit 8 Wilton Business Centre, Salisbury, SP2 0AH, Velká Británie
Výrobce
Owen Mumford Limited
Broak Lane Woodstock Oxon OX 20 1TU, Velká Británie
Přípravek je schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Velká Británie, Irsko, Řecko, Kypr, Rakousko: Anapen 300 micrograms in 0,3 ml Solution for
Injection
Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko: Anapen 300 micrograms/0,3 ml Solution for Injection
Česká republika: Anapen injekční roztok 300 mikrogramů/0,3 ml (předplněná injekční stříkačka)
Francie, Lucembursko, Portugalsko: Anapen 0, 30 mg/0,3 ml Solution for Injection
Německo: Anapen 300 microgramm solution for injection
Švédsko: Anapen 0,30 mg/dos solution for injection
Holandsko: Anapen 0,3 mg/dosis Solution for Injection
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.12.2010
Anapen je registrovaná ochranná známka.

Recenze

Recenze produktu ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.3MG/D Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA) 0.3ML/0.3MG/D Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze