Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ANAFRANIL 25 150X25MG Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24195

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24195
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16030
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je Anafranil a k čemu se používá Anafranil patří do skupiny tricyklických antidepresiv, která se používají pro léčení deprese (chorobně pokleslá nálada) různého typu a vzniklé z nejrůznějších příčin. Mezi další onemocnění, která jsou léčena Anafranilem, se řadí obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy), záchvaty paniky, fobie (nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach) a chronické bolestivé stavy. Dále je přípravek určen k léčbě nočního pomočování u dětí od 5 let, pokud nebyla prokázána žádná příčina tohoto stavu.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls78369/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ANAFRANIL   25   

 obalené tablety 

clomipramini hydrochloridum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,  lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Anafranil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anafranil užívat 
3.  Jak se přípravek Anafranil užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Anafranil uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Anafranil a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Anafranil je klomipramin-hydrochlorid, který patří do skupiny tricyklických 
antidepresiv.  
Přípravek Anafranil se užívá k léčbě deprese a poruch nálady. Mezi další psychiatrické stavy, které mohou 
být léčeny přípravkem Anafranil, se řadí obsese (obsedantně-kompulzivní poruchy), záchvaty paniky a fobie 
(nepřiměřeně silný, neodůvodněný strach), chronické bolestivé stavy a svalová slabost (kataplexie) spojená 
s opakovanými atakami (záchvaty) ospalosti (narkolepsie) u dospělých. Dále je přípravek určen k léčbě 
obsesí a nočního pomočování u dětí od 5 let. 
Předpokládá se, že přípravek Anafranil v mozku buď zvyšuje množství v těle se přirozeně vyskytujících 
signálních látek (noradrenalin a serotonin), nebo prodlužuje jejich působení. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anafranil 25 užívat 
 
Neužívejte přípravek Anafranil: 
-  jestliže jste alergický(á) na klomipramin, kterékoli jiné tricyklické antidepresivum nebo kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);  

-  jestliže užíváte léčivé přípravky určené k léčbě deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy 

(inhibitory MAO); 

-  jestliže jste prodělal(a) v nedávné době srdeční infarkt nebo trpíte závažným onemocněním srdce 

(syndrom prodlouženého QT intervalu). 

 
Nejste-li si jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Svého lékaře byste také měl(a) informovat, pokud máte některý z následujících příznaků: 
-  přemýšlíte o sebevraždě; 
-  máte epileptické záchvaty; 
-  máte nepravidelný tep nebo jiné srdeční potíže; 
-  máte schizofrenii nebo jinou duševní poruchu; 
-  máte glaukom (zelený zákal, zvýšený nitrooční tlak); 

2/5 

-  trpíte onemocněním jater nebo ledvin nebo nadledvin; 
-  máte poruchu krvetvorby; 
-  máte potíže s močením (např. při onemocnění prostaty); 
-  máte zvýšenou funkci štítné žlázy; 
-  trpíte chronickou zácpou; 
-  snadno omdlíváte. 
 
Váš lékař tyto skutečnosti zváží před zahájením léčby přípravkem Anafranil i během jejího trvání. 
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkosti 
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto 
myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou 
dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: 
-  jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
-  jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného 

chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni 
antidepresivy. 

Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého 
lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, aby si 
přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že 
se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve vašem chování. 
 
Starší osoby 
Starší osoby obecně potřebují nižší dávky než mladší pacienti a osoby středního věku. Nežádoucí účinky se u 
starších osob projevují častěji. Váš ošetřující lékař Vám poskytne informaci o správném dávkování nebo 
další potřebné péči. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Anafranil nesmí užívat děti nebo dospívající, není-li přímo jim předepsán. Ošetřující lékař Vašeho 
dítěte Vám poskytne informaci o správném dávkování nebo další potřebné péči. 
U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích 
účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, 
protichůdné chování a hněv).  
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Anafranil ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji 
poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může Anafranil předepsat 
pacientům do 18 let, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Anafranil 
pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů 
do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Anafranil, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, 
měli byste o tom lékaře informovat. 
 
Přípravek Anafranil s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Anafranil se může užívat nezávisle na příjmu potravy. 
Současné užívání přípravku Anafranil s grapefruitem, grapefruitovou nebo brusinkovou šťávou může zvýšit 
nežádoucí účinky přípravku Anafranil. 
Během léčby tímto přípravkem nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Váš ošetřující lékař s Vámi prodiskutuje možná rizika užívání přípravku Anafranil během těhotenství. 
 
Léčivá látka obsažená v přípravku Anafranil přestupuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky u 
kojených dětí nebyly dosud popsány. Vzhledem k malé zkušenosti s podáváním tohoto přípravku během 
kojení Vám lékař doporučí jinou léčbu. 

3/5 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Anafranil může u některých osob způsobit ospalost, snižovat pozornost nebo způsobit rozmazané 
vidění. Pokud se to stane Vám, neřiďte vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti, které 
vyžadují plnou pozornost.  
 
Důležitá informace o některých složkách přípravku Anafranil 
Přípravek Anafranil obalované tablety obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 

Další léčivé přípravky a přípravek Anafranil 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Přípravek Anafranil může ovlivnit působení mnoha léčivých přípravků, proto může být nutné upravit jejich 
dávkování, nebo je přestat užívat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka zejména, pokud pijete alkohol 
každý den, pokud změníte své kuřácké návyky nebo užíváte některý z následujících přípravků: 
léky užívané na úpravu krevního tlaku nebo choroby srdce, jiná antidepresiva, sedativa (léky na uklidnění), 
trankvilizéry (přípravky na zlepšení nálady), léky proti křečím (např. barbituráty), antiepileptika (k léčbě 
epilepsie), antikoagulancia (léky snižující krevní srážlivost), přípravky k léčbě astmatu nebo alergií, léky na 
Parkinsonovu chorobu, přípravky k léčbě štítné žlázy, léky užívané k léčbě žaludečních vředů nebo na pálení 
žáhy jako cimetidin, lék nazývaný terbinafin, podávaný perorálně (ústy) k léčbě plísňových infekcí kůže, 
vlasů nebo nehtů, přípravky užívané k léčbě poruch pozornosti nebo zvýšené aktivity jako methylfenidát, 
perorální antikoncepci, estrogeny (ženské pohlavní hormony), diuretika (přípravky zvyšující vylučování vody 
a solí ledvinami), léky určené ke snižování hladiny tuku v krvi. 
 
Další bezpečnostní opatření 
Pro Vašeho lékaře je důležité kontrolovat Váš zdravotní stav pravidelně, aby mohl upravovat užívanou dávku 
přípravku a napomoci tak snižování nežádoucích účinků. V rámci těchto kontrol může dělat různé krevní 
testy, měřit Váš krevní tlak a kontrolovat funkci srdce. 
Přípravek Anafranil může způsobit sucho v ústech, což může zvýšit kazivost Vašich zubů. Vzhledem k tomu 
byste během dlouhodobé léčby měl(a) pravidelně chodit na zubní prohlídky. 
Nosíte-li kontaktní čočky a trpíte podrážděním očí, poraďte se se svým lékařem. 
Máte-li podstoupit jakýkoli chirurgický zákrok nebo zubní ošetření, informujte příslušného lékaře, že užíváte 
přípravek Anafranil. 
Přípravek Anafranil může způsobit, že Vaše kůže bude citlivější na sluneční záření. Vyhýbejte se přímému 
slunci, noste ochranný oděv a sluneční brýle. 
 
3. Jak se přípravek Anafranil užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Váš lékař určí pro Vás nejvhodnější dávkování. Na deprese, poruchy nálady, obsedantně-kompulzivní 
poruchy a fobie je doporučená denní dávka 75 mg až 100 mg. Léčba záchvatů paniky a neodůvodněného 
strachu se většinou zahajuje dávkou 25 mg a během několika dnů se dávka zvyšuje až na 100 mg; obvyklá 
denní dávka na chronické bolestivé stavy je většinou mezi 25 a 150 mg. Na noční pomočování u dětí je denní 
dávka většinou 25 – 75 mg podle věku dítěte. 
Přípravek Anafranil je k dispozici pouze ve formě 25mg obalené tablety. Pro dosažení vhodné dávky může 
být nutné použít jinou lékovou formu přípravku. 
Při užívání přípravku Anafranil postupujte podle pokynů lékaře. Neužívejte vyšší dávky, ani neužívejte 
přípravek častěji, než Vám lékař předepsal.  
Přípravek Anafranil se polyká celý, nesmí se kousat a zapíjí se tekutinou. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Anafranil, než jste měl(a) 
Pokud jste náhodou užil(a) více tablet přípravku Anafranil, ihned kontaktujte lékaře. Můžete potřebovat 
lékařskou péči. 
Při předávkování se během několika hodin obvykle objeví následující příznaky: silná ospalost, špatná 
koncentrace, rychlý, pomalý nebo nepravidelný rytmus srdce, neklid a rozrušení, ztráta svalové koordinace a 
svalová ztuhlost, potíže s dýcháním, mdloby, zvracení nebo horečka. 

4/5 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anafranil 
Jestliže si zapomenete vzít jednu dávku přípravku Anafranil, vezměte vynechanou dávku, co nejdříve to bude 
možné, a pak se vraťte zpět k normálnímu dávkovacímu režimu. Pokud je již téměř čas pro další dávku, 
vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v normálním pravidelném užívání léku. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S případnými dotazy se obraťte na lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Anafranil  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Deprese (chorobně pokleslá nálada), obsedantně-kompulzivní poruchy (nutkavé záchvatovité stavy) a 
chronické úzkostné stavy vyžadují dlouhodobou léčbu přípravkem Anafranil. Neměňte svou léčbu ani 
nepřestávejte přípravek Anafranil užívat, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Váš lékař může dávku snižovat 
postupně až do úplného vysazení. To by mělo zabránit nežádoucím účinkům, jako je bolest hlavy, pocit na 
zvracení, zvracení průjem nespavost, nervozita a úzkost. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Tyto nežádoucí účinky jsou většinou mírné a ustávají během léčby, když si Váš organismus zvykne 
na lék.  
 
Některé účinky mohou být závažné 
Vyskytne-li se u Vás některý z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte ihned svého lékaře, protože 
může být nutná lékařská péče: porucha nervového systému projevující se svalovou ztuhlostí, horečkou a 
zhoršenou úrovní vědomí (neuroleptický maligní syndrom), alergické reakce s otokem, vyrážkou a s obtížemi 
s dýcháním. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují velmi vzácně. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10) 
Velmi častými účinky jsou infekce doprovázené horečkou a bolením v krku (způsobené poklesem počtu 
bílých krvinek), zvýšená tvorba modřin (způsobená nedostatkem krevních destiček), spavost, únava, závratě, 
neklid, zvýšení chuti k jídlu, sucho v ústech, zácpa, rozmazané vidění, třes, bolest hlavy, mimovolní pohyby, 
pocit na zvracení, nadměrné pocení, nárůst tělesné hmotnosti, potíže s močením a sexuální problémy.  
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 
Častými nežádoucími účinky jsou vidění nebo slyšení věcí, které ve skutečnosti nejsou zmatenost, 
dezorientace, rozrušení, rychlý tlukot srdce, poruchy spánku, vzrušení, agresivita, špatná paměť, porucha 
pozornosti, noční můry, zívání, porucha citlivosti nebo brnění končetin, návaly horka, obtíže při řeči, 
rozšířené zornice, pokles krevního tlaku spojený se závratí po náhlé změně polohy, zvracení, zažívací obtíže, 
průjem, závažné kožní reakce (svědění nebo zarudnutí), citlivost kůže na sluneční záření, zhoršení deprese, 
zvětšení prsů a vytékání mléka, porucha chuti, snížená chuť k jídlu, zvonění v uších, podráždění, pocit 
odcizení (deperzonalizace), svalová slabost. Na začátku léčby může přípravek Anafranil zvýšit Váš pocit 
úzkosti, ale tento účinek většinou vymizí během dvou týdnů. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) 
Méně časté nežádoucí účinky jsou nepravidelný tlukot srdcevzestup krevního tlaku, porucha hybnosti, 
křeče. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000) 
Mezi velmi vzácné nežádoucí účinky patří vzestup nitroočního tlaku, otoky (kotníky, ruce i jiné části těla), 
padání vlasů, abnormální záznam EKG, zánět jater se žloutenkou nebo bez žloutenky. 
 
U některých nežádoucích účinků není známa četnost výskytu 
Jedná se o následující nežádoucí účinky: pocit vnitřního neklidu a neodolatelné nutkání být neustále 
v pohybu, opakované, nedobrovolné a neúčelné pohyby, svalové poruchy, vzestup hladiny prolaktinu 
(hormon) v krvi a serotoninový syndrom (syndrom vyvolaný zvýšením množství přirozeně se vyskytující 
signální látky serotonin v mozku, který se projevuje příznaky jako rozrušení, zmatenost, průjem, horečka, 

5/5 

zvýšený krevní tlak, nadměrné pocení a rychlý srdeční tep), sebevražedné myšlenky a sebevražedné chování, 
u mužů problémy nebo zpožděný výron semene.  
 
Po uvedení přípravku na trh zjištěno, že u pacientů ve věku 50 let a starších, kteří užívají léky z této skupiny, 
je pravděpodobnější výskyt zlomenin.   
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Anafranil uchovávat 
 
-  Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
-  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

-  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Předávkováním tímto přípravkem je pro malé 

děti obzvlášť nebezpečné. 

-  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Anafranil obsahuje
 
Jedna obalená tableta obsahuje 25 mg léčivé látky clomipramini hydrochloridum 
Pomocné látky: Koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol 85%, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, 
kukuřičný škrob, kyselina stearová 95%, kopovidon, hypromelosa, oxid titaničitý, mikrokrystalická celulosa, 
žlutý oxid železitý, makrogol 8000, povidon K30, sacharosa, mastek.  
 
Jak přípravek Anafranil vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Anafranil jsou světle žluté, kulaté, vypouklé obalené tablety, označené hnědým potiskem na jedné 
straně písmeny CG, na druhé straně FH. 
 
Přípravek Anafranil se dodává v Al/PVC/PE/PVDC blistrech v krabičce ve velikosti balení 30 nebo 150 
obalených tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25.6.2015 

Recenze

Recenze produktu ANAFRANIL 25 150X25MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ANAFRANIL 25 150X25MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám