Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG 20 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 40997

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 40997
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51374
Držitel rozhodnutí: KRKA
Amprilan H je přípravek snižující krevní tlak, který se používá při léčbě zvýšeného krevního tlaku, kterou nelze dostatečně ovlivnit pouze jedinou léčivou látkou. Váš lékař Vám mohl předepsat tento léčivý přípravek k jinému účelu. Vždy se řiďte pokyny svého lékaře.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls77715/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg
Amprilan H 5 mg/25 mg
Ramiprilum/Hydrochlorothiazidum
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Amprilan H a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan H užívat
3. Jak se Amprilan H užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Amprilan H uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AMPRILAN H A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Amprilan H je kombinací dvou léčivých látek, ramiprilu a hydrochlorothiazidu.
Ramipril patří do skupiny léků zvaných inhibitory ACE (Inhibitory enzymu přeměňujícího
angiotensin). Účinkuje takto:
- snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které zvyšují krevní tlak,
- uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy,
- usnadňuje Vašemu srdci čerpat krev do celého těla.
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků zvaných thiazidová diuretika neboli odvodňovací tablety.
Zvyšuje množství vody (moči), kterou Vaše tělo vyprodukuje. Tímto způsobem se snižuje krevní tlak.
Amprilan H se používá k léčbě vysokého krevního tlaku. Obě léčivé látky snižují Váš krevní tlak.
Používají se společně v případech, kdy léčba jednotlivými látkami nebyla účinná.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMPRILAN H UŽÍVAT
Neužívejte Amprilan H
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Amprilan H (viz bod 6).
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léky podobné přípravku Amprilan H (jiné inhibitory
ACE nebo léky odvozené od sulfonamidů).
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
2/8
- Jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci zvanou angioedém. Příznaky zahrnují
svědění, kopřivku, červené skvrny na rukou, nohou a hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a
rtů a obtíže při dýchání a polykání.
- Jestliže se podrobujete dialýze nebo jakémukoliv jinému druhu filtrace krve. Přípravek
Amprilan H nemusí být pro Vás vhodný, což závisí na používaném přístroji.
- Jestliže máte závažné problémy s játry.
- Jestliže máte v krvi abnormální množství některých solí (vápníku, draslíku, sodíku),
- Jestliže máte problémy s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (stenóza
(zúžení) tepny ledviny).
- Během posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení).
- Jestliže kojíte (viz bod níže Těhotenství a kojení).
Neužívejte Amprilan H, jestliže pro Vás platí kterýkoli z těchto případů. Jestliže si nejste jistý(á),
spojte se se svým lékařem dříve, než začnete Amprilan H užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amprilan H je zapotřebí
Spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:
- jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami,
- jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým
pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou
dobu nebo dialýzou),
- jestliže se máte podrobit léčbě pro snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace),
- jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci
nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Amprilan H jeden den
předem - poraďte se proto se svým lékařem,
- jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek),
- jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes,
- jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte to říci svému lékaři.
Amprilan H se nedoporučuje během prvních 3 měsíců těhotenství a může způsobit závažné
poškození Vašeho dítěte, jestliže se užívá po 3. měsíci těhotenství (viz bod níže Těhotenství a
kojení).
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Amprilan H nedoporučuje, protože u této
věkové skupiny pacientů nikdy nebyl používán.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete přípravek Amprilan H užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných
přípravků). Je to kvůli tomu, že Amprilan H může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně
některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Amprilan H.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Amprilan H:
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
3/8
- Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Amprilan H zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:
- Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
- Léčivé přípravky, které mohou snižovat množství draslíku ve Vaší krvi. To zahrnuje léky na
zácpu, diuretika (odvodňovací tablety), amfotericin B (užívané pro léčbu plísňových infekcí) a
ACTH (používá se pro zjištění, zda Vaše nadledviny správně fungují).
- Léky pro léčbu rakoviny (chemoterapie).
- Léky užívané při srdečních problémech, včetně problémů se srdečním tepem.
- Léky zabraňující odmítnutí orgánů po transplantaci, jako je cyklosporin.
- Diuretika (odvodňovací tablety), jako je furosemid.
- Léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku ve Vaší krvi, jako je spironolakton, triamteren,
amilorid, soli draslíku a heparin (používaný pro ředění krve).
- Steroidní léky používané při zánětech, jako je prednisolon.
- Doplňky vápníku.
- Alopurinol (používaný pro snížení hladiny kyseliny močové v krvi).
- Prokainamid (používaný při problémech se srdečním rytmem).
- Kolestyramin (používaný pro snížení množství tuku v krvi).
- Karbamazepin (používaný při epilepsii).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Amprilan H může mít
vliv na jejich účinek:
- Léky na cukrovku, jako jsou léky k vnitřnímu použití snižující hladinu cukru v krvi a inzulin.
Amprilan H může snižovat množství cukru v krvi. Po dobu užívání přípravku Amprilan H si
pečlivě kontrolujte hladinu cukru ve své krvi.
- Lithium (používané při duševních onemocněních). Amprilan H může zvyšovat množství lithia
v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
- Léky pro uvolnění svalů.
- Chinin (proti malárii).
- Léky obsahující jód; ty se mohou používat před rentgenovým vyšetřením v nemocnici.
- Penicilin (používaný při infekcích).
- Léky k ředění krve, které užíváte vnitřně (perorální antikoagulancia), jako je warfarin.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem dříve,
než začnete Amprilan H užívat.
Testy
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:
- Jestliže máte podstoupit vyšetření příštítných tělísek. Amprilan H může ovlivnit výsledky
vyšetření.
- jestliže jste sportovec (sportovkyně) mající se podrobit antidopingovému testu. Amprilan H
může způsobit pozitivní výsledek testu.
Užívání přípravku Amprilan H s jídlem a pitím
- Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Amprilan H může způsobit, že budete pociťovat
závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete
zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Amprilan H, proberte to se svým lékařem,
protože léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich
účinky se mohou sčítat).
- Amprilan H se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
4/8
Těhotenství a kojení
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Amprilan H nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej
dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Amprilan H, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na
jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Pokud kojíte, nesmíte Amprilan H užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Doporučuje se, abyste neřídil(a) vozidlo ani neobsluhoval(a) stroje, dokud nezjistíte, jak na Vás
Amprilan H působí. Při užívání přípravku Amprilan H můžete pociťovat závratě. Je to
pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan H nebo jestliže přecházíte na vyšší dávku.
Pokud k tomu dojde, neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Amprilan H
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE AMPRILAN H UŽÍVÁ
Vždy užívejte Amprilan H přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg ráno. Tuto dávku lze v případě
potřeby zvyšovat v intervalech alespoň 3 týdnů na 1 tabletu přípravku Amprilan H 5 mg/25 mg ráno.
Maximální dávka je 5 mg ramiprilu a 25 mg hydrochlorothiazidu.
Způsob užívání tohoto léku
- Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, nejlépe ráno.
- Tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.
- Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Starší osoby
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amprilan H, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít Amprilan H
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradit(a) vynechanou tabletu.
5/8
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Amprilan H nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Velmi časté: Postihující více než 1 z 10 pacientů
Časté: Postihující 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté: Postihující 1 až 10 z 1 000 pacientů
Vzácné: Postihující 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné: Postihující méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit
Ihned přestaňte užívat přípravek Amprilan H a navštivte svého lékaře, pokud zaznamenáte
kterýkoli z následujících závažných vedlejších účinků - je možné, že budete potřebovat naléhavou
lékařskou péči:
- Otok obličeje, rtů nebo hrdla, který může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání, stejně tak
jako svědění a vyrážky. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Amprilan H.
- Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Informujte ihned svého lékaře, jestliže zaznamenáte:
- Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo závažnější problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
- Dušnost, kašel a horečku trvající 2 až 3 dny a nechutenství. Může jít o příznaky plicních
problémů včetně zápalu plic.
- Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), purpurové skvrny, tvorbu velkých skvrn nebo puchýřů na kůži nebo častější
výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závratě nebo bledou
pokožku. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
- Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
- Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo bělma očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět
jater) nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Sdělte, prosím, svému lékaři, pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne
v závažné míře, nebo pokud trvá déle než několik dnů.
Časté (postihující méně než 1 z 10 pacientů)
- Bolest hlavy, pocit slabosti nebo únavy.
- Pocit závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan H nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
- Suchý dráždivý kašel nebo zánět průdušek (bronchitida).
- Vyšší hladina cukru v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními testy. Pokud máte cukrovku,
může se zhoršit.
- Více kyseliny močové nebo větší množství tuků v krvi, než je obvyklé prokazuje se krevními
testy.
- Bolestivé, zarudlé a oteklé klouby.
Méně časté (postihující méně než 1 ze 100 pacientů)
6/8
- Kožní vyrážka s vyvýšenými plochami nebo bez nich.
- Zčervenání, mdloba, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle
postavíte anebo si rychle sednete.
- Problémy s rovnováhou (vertigo).
- Svědění a neobvyklé pocity na kůži, jako je pocit necitlivosti, mravenčení, bodání, pálení nebo
napjatosti kůže (parestézie).
- Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti.
- Problémy se spaním.
- Pocit deprese, úzkosti, zvýšené nervozity nebo chvění.
- Ucpaný nos, zánět dutin (sinusitida), dušnost.
- Zánět dásní (gingivitida), otok v ústech.
- Červené, svědivé, oteklé nebo vlhké oči.
- Zvonění v uších.
- Rozostřené vidění.
- Vypadávání vlasů.
- Bolest na hrudníku.
- Svalová bolest.
- Zácpa, bolest žaludku nebo střev.
- Špatné trávení nebo pocit nevolnosti.
- Vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé.
- Intenzivnější pocení než obvykle nebo pocit žízně.
- Ztráta nebo pokles chuti k jídlu (anorexie), snížený pocit hladu.
- Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.
- Otok horních a dolních končetin. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než
obvykle.
- Horečka.
- Sexuální neschopnost u mužů.
- Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy.
- Změna funkce jater, slinivky břišní nebo ledvin prokázaná krevním testem
- Méně draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle
Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 pacientů)
- Nevolnost, průjem nebo pálení žáhy.
- Červený oteklý jazyk nebo sucho v ústech.
- Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Sdělte, prosím, svému lékaři, pokud se kterýkoli z následujících účinků vyskytne v závažné míře nebo
pokud trvá déle než několik dnů:
- Obtíže se soustředěním, pocit neklidu či zmatenosti.
- Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (mohl by to být Raynaudův fenomén).
- Zvětšení prsů u mužů.
- Krevní sraženiny.
- Porucha sluchu.
- Slzení očí v menší míře než obvykle.
- Vidění žlutých předmětů.
- Dehydratace (ztráta tekutin).
- Otok, bolest a zrudnutí tváří (zánět slinné žlázy).
- Otok střeva zvaný intestinální angioedém vykazující příznaky, jako je bolest břicha, zvracení
a průjem.
- Větší citlivost na sluneční záření než obvykle.
- Závažné popraskání nebo odlupování kůže, svědivá vyrážka s vyvýšenými plochami nebo jiné
kožní reakce, jako je červená vyrážka na obličeji nebo čele.
- Kožní vyrážka nebo tvorba modřin.
7/8
- Skvrny na kůži a studené končetiny.
- Problémy s nehty (například uvolnění či oddělení nehtu z nehtového lůžka).
- Strnulost těla nebo neschopnost hýbat čelistmi (tetanus).
- Slabost nebo křeče svalstva.
- Snížená sexuální touha u mužů i žen.
- Krev v moči. Může být příznakem problémů s ledvinami (intersticiální nefritida).
- Více cukrů v moči než je obvyklé.
- Zvýšené množství určitého typu bílých krvinek (eozinofilie) zjistí se krevními testy.
- Příliš malé množství krvinek v krvi (pancytopenie) zjistí se krevními testy.
- Změny množství iontů (solí), jako je sodík, vápník, hořčík a chlorid v krvi zjistí se krevními
testy.
- Zpomalené či zhoršené reakce.
- Změna vnímání vůně.
- Obtíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.
Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AMPRILAN H UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Amprilan H nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Amprilan H obsahuje
- Léčivými látkami jsou: ramiprilum a hydrochlorothiazidum.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.
- Pomocnými látkami jsou: hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl
kroskarmelosy, předbobtnalý škrob a natrium-stearyl-fumarát.
Jak přípravek Amprilan H vypadá a co obsahuje toto balení
Amprilan H 2,5 mg/12,5 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety
s půlící rýhou na jedné straně a označením 12,5 na druhé straně. Půlící rýha má pouze usnadnit
dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.
Amprilan H 5 mg/25 mg, tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé, nepotahované ploché tablety s půlící
rýhou na jedné straně a označením 25 na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Tablety přípravku Amprilan H se dodávají v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 84, 98 a 100
tabletách v blistrech a polypropylenových nádobkách po 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
8/8
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.1.2012
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Recenze

Recenze produktu AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG 20 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMPRILAN H 2,5 MG/12,5 MG 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám