Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 28655
Kód EAN: 3838989621766
Kód SÚKL: 23965
Držitel rozhodnutí: KRKA
Co je Amprilan a k čemu se používá Amprilan je přípravkem ze skupiny ACE inhibitorů, které mají účinek na srdce a cévy. V průběhu léčby přípravkem Amprilan jsou cévy rozšířeny, což vede ke snížení krevního tlaku (především u pacientů se zvýšeným krevním tlakem) a zvyšuje přítok krve a kyslíku do srdce a dalších orgánů. Proto je Amprilan účinný také při léčbě srdeční nedostetčnosti (i po infarktu myokardu). Váš lékař Vám Amprilan předepsal z jednoho nebo více následujících důvodů: @ - aby snížil Váš krevní tlak, je-li vysoký; - aby pomohl srdci v případě srdeční nedostatečnosti; - aby zabránil oslabení srdce po srdečním infarktu; - aby snížil úmrtnost pacientů, kteří měli srdeční infarkt a mají příznaky srdeční nedostatečnosti.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls85271/2012, sukls85277/2012,
sukls85322/2012, sukls85326/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
Amprilan 1,25
Amprilan 2,5
Amprilan 5
Amprilan 10
tablety
ramiprilum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Amprilan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amprilan užívat
3. Jak se Amprilan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Amprilan uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Amprilan a k čemu se používá
Amprilan obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).
Amprilan účinkuje takto:
snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak,
uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy,
ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.
Amprilan se může používat:
k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),
ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici,
ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli
máte cukrovku nebo ne),
k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání),
jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním
selháním.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amprilan užívat
2/8
Neužívejte přípravek Amprilan:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na
kteroukoli další složku přípravku Amprilan uvedenou v bodě 6.
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,
tváře, hrdla nebo jazyka.
jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém. Příznakem může být
svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.
pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Amprilan pro Vás
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.
pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální
arteriální stenóza).
v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže Těhotenství a kojení).
pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.
Upozornění a opatření
Spojte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete svůj lék užívat:
- jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami,
- jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým
pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou
dobu nebo dialýzou),
- jestliže se máte podrobit léčbě pro snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou
(desenzibilizace),
- jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci
nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Amprilan jeden den
předem - poraďte se proto se svým lékařem,
- jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek),
- jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus
erythematodes.
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Užívání
přípravku Amprilan se nedoporučuje po dobu prvních tří měsíců těhotenství a jeho užívání po 3.
měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže Těhotenství a
kojení).
Děti
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Amprilan nedoporučuje, protože
bezpečnost a účinnost používání přípravku Amprilan u dětí nebyla dosud stanovena.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než
začnete přípravek Amprilan užívat.
Další léčivé přípravky a přípravek Amprilan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu
(včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Amprilan může ovlivnit způsob účinku
jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Amprilan.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou
zeslabit účinek přípravku Amprilan.
léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
3/8
léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám
zkontroluje krevní tlak.
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při
současném užívání s přípravkem Amprilan zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.
Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní
protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina
acetylsalicylová).
Protinádorové léky (chemoterapie).
Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin.
Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid.
Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve).
Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon.
Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi).
Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Amprilan může mít
vliv na jejich účinek.
Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a
inzulín. Amprilan může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po
dobu užívání přípravku Amprilan.
Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Amprilan Vám může zvýšit množství
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než
začnete přípravek Amprilan užívat.
Přípravek Amprilan s jídlem a pitím
Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Amprilan může způsobit, že budete pociťovat závrať
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat
v období, kdy užíváte Amprilan, proberte to se svým lékařem, protože léky používané pro
snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich účinky se mohou sčítat).
Přípravek Amprilan se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Po dobu prvních
12 týdnů těhotenství se přípravek Amprilan nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce
nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Amprilan, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.
Kojení
Nesmíte užívat přípravek Amprilan pokud kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
4/8
Při léčbě přípravkem Amprilan můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Je to pravděpodobnější na
začátku léčby přípravkem Amprilan, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud k tomu dojde,
neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje.
Přípravek Amprilan obsahuje laktosu.
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se Amprilan užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto léčivého přípravku
Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.
Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.
Tablety nedrťte ani nežvýkejte.
Jaké množství léku je třeba užívat
Léčba vysokého krevního tlaku
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.
Maximální dávka je 10 mg jednou denně.
Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby
přípravkem Amprilan diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.
Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice
Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.
Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami
Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.
Léčba srdečního selhání
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Léčba po srdečním záchvatu
Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.
Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.
Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.
Starší pacienti
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amprilan, než jste měl(a)
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do
nemocnice neřiďte požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amprilan
Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradit(a) vynechanou tabletu.
5/8
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přestaňte užívat přípravek Amprilan a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z
následujících závažných nežádoucích účinků možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou
lékařskou pomoc:
Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Amprilan.
Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:
Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.
Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.
Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.
Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět
slinivky břišní).
Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)
nebo poškození jater.
Další nežádoucí účinky jsou:
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,
prosím, svému lékaři.
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)
Bolest hlavy nebo pocit únavy.
Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan nebo když
začnete užívat vyšší dávku.
Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si
rychle sednete.
Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek
(bronchitida), ztížené dýchání
Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení
Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže
Bolest na hrudníku
Křeče ve svalech nebo bolest svalů
Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)
Problémy s rovnováhou (vertigo)
6/8
Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na
kůži (parestézie)
Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti
Poruchy spánku
Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid
Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu
Otok střeva, tzv. intestinální angioedém, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a
průjmem
Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech
Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé
Intenzivnější pocení než obvykle
Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)
Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše
tělo zadržuje více vody než obvykle.
Zčervenání
Rozmazané vidění
Bolest kloubů
Horečka
Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen
Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem
Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)
Pocit nejistoty nebo zmatenosti
Červený a oteklý jazyk
Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka
Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)
Kožní vyrážka nebo modřiny
Skvrny na kůži a studené končetiny
Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení
Porucha sluchu a zvonění v uších
Pocit slabosti
Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství
hemoglobinu prokazuje se krevními testy.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)
vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.
Další hlášené nežádoucí účinky:
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.
Problémy se soustředěním
Otok úst
Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem
Méně sodíku v krvi než obvykle prokázáno krevním testem
Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)
Zvětšení prsů u mužů
Zpomalené nebo zhoršené reakce
Pocit pálení
Změny vnímání vůně
Vypadávání vlasů
7/8
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak Amprilan uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Amprilan obsahuje
- Léčivou látkou je ramipril.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou: hydrogenuhličitan sodný (E500), monohydrát laktosy, sodná sůl
kroskarmelosy, předbobtnalý škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý (E172) pouze
v tabletách o síle 2,5 mg a 5 mg a červený oxid železitý (E172) pouze v tabletách o síle 5 mg.
Jak přípravek Amprilan vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
Amprilan 1,25: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety o rozměrech 8 x 4 mm.
Amprilan 2,5: žluté podlouhlé ploché tablety o rozměrech 10 x 5 mm.
Amprilan 5: růžové podlouhlé ploché tablety o rozměrech 8,8 x 4,4 mm.
Amprilan 10: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety o rozměrech 11 x 5,5 mm.
Velikost balení:
Tablety jsou dostupné v krabičkách po 10, 20, 30, 50, 60, 90 a 100 tabletách balených v blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6.2.2013
8/8
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního
ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz.

Recenze

Recenze produktu AMPRILAN 5 90X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMPRILAN 5 90X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze