Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMPRILAN 1,25 60X1.25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28646

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 28646
Kód EAN: 3838989621704
Kód SÚKL: 23956
Držitel rozhodnutí: KRKA
Co je Amprilan a k čemu se používá Amprilan je přípravkem ze skupiny ACE inhibitorů, které mají účinek na srdce a cévy. V průběhu léčby přípravkem Amprilan jsou cévy rozšířeny, což vede ke snížení krevního tlaku (především u pacientů se zvýšeným krevním tlakem) a zvyšuje přítok krve a kyslíku do srdce a dalších orgánů. Proto je Amprilan účinný také při léčbě srdeční nedostetčnosti (i po infarktu myokardu). Váš lékař Vám Amprilan předepsal z jednoho nebo více následujících důvodů: @ - aby snížil Váš krevní tlak, je-li vysoký; - aby pomohl srdci v případě srdeční nedostatečnosti; - aby zabránil oslabení srdce po srdečním infarktu; - aby snížil úmrtnost pacientů, kteří měli srdeční infarkt a mají příznaky srdeční nedostatečnosti.

Příbalový leták

 

 

 

Sp.zn.sukls148453/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Amprilan 1,25 

Amprilan 2,5 

Amprilan 5 

Amprilan 10 

tablety 

ramiprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Amprilan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan užívat 

3. 

Jak se přípravek Amprilan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Amprilan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Amprilan a k čemu se používá 

 
Amprilan obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE 
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). 
 
Amprilan účinkuje takto: 

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak, 

uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy, 

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 

 
Amprilan se může používat: 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), 

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici, 

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli 
máte cukrovku nebo ne), 

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání), 

jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním 
selháním. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amprilan užívat 

 
Neužívejte přípravek Amprilan: 

jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, 

 

 

 

tváře, hrdla nebo jazyka. 

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být 
svědění, kopřivka,  červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok 
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. 

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Amprilan pro Vás 
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá. 

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální 
arteriální stenóza). 

v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“). 

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař. 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Jestliže se Vás týká něco z výše uvedeného, neužívejte přípravek Amprilan. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem dříve, než užijete přípravek Amprilan.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Amprilan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami, 

jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým 
pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou 
dobu nebo dialýzou), 

jestliže se máte podrobit léčbě pro snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou 
(desenzibilizace), 

jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci 
nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Amprilan jeden den 
předem - poraďte se proto se svým lékařem, 

jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (prokázané výsledky krevních zkoušek), 

pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte 
onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může 
provádět pravidelné krevní testy se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího 
věku. 

pokud užíváte léčivé přípravky nazývané mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, 
sirolimus) nebo vildagliptin, protože mohou zvýšit riziko angioedému, což je závažná alergická 
reakce. 

jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus 
erythematodes, 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami 
související s diabetem. 

aliskiren. 

Váš lékař  může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Amprilan“. 

 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Užívání 
přípravku Amprilan se nedoporučuje po dobu prvních tří měsíců  těhotenství a jeho užívání po 
3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství 
a kojení“). 
 
Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Amprilan nedoporučuje, protože 
bezpečnost a účinnost používání přípravku Amprilan u dětí nebyla dosud stanovena. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 

 

 

 

začnete přípravek Amprilan užívat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amprilan
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu 
(včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Amprilan může ovlivnit způsob účinku 
jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Amprilan. 
 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou 
zeslabit účinek přípravku Amprilan: 

léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová). 

léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, 
astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám 
zkontroluje krevní tlak. 

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při 
současném užívání s přípravkem Amprilan zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků: 

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní 
protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina 
acetylsalicylová). 

Protinádorové léky (chemoterapie). 

Temsirolimus (k léčbě rakoviny), 

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin. 

Sirolimus, everolimus (používaný k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu), 

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid. 

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, 
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve). 

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon. 

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi). 

Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem), 

Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekce způsobené bakteriemi), 

Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu). 

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Amprilan může mít 
vliv na jejich účinek: 

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi 
a inzulín. Amprilan může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi 
po dobu užívání přípravku Amprilan. 

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Amprilan Vám může zvýšit množství 
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete přípravek Amprilan užívat. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: 

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě „Neužívejte přípravek Amprilan“ a „Upozornění a opatření“). 

 
Přípravek Amprilan s jídlem a pitím 

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Amprilan může způsobit, že budete pociťovat závrať 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat 
v období, kdy užíváte Amprilan, proberte to se svým lékařem, protože léky používané pro 
snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich účinky se mohou sčítat). 

Přípravek Amprilan se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 

 

 

 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. 
Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Amprilan nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství 
jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. 
Otěhotníte-li během léčby přípravkem Amprilan, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou 
vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. 
 
Kojení 
Nesmíte užívat přípravek Amprilan pokud kojíte. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při léčbě  přípravkem Amprilan můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Je to pravděpodobnější na 
začátku léčby přípravkem Amprilan, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud k tomu dojde, 
neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje. 
 
Přípravek Amprilan obsahuje laktosu 
Jestliže Vám Váš lékař  řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře 
dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Amprilan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. 

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. 

Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 

 
Jaké množství léku je třeba užívat 
Léčba vysokého krevního tlaku 

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou. 

Maximální dávka je 10 mg jednou denně. 

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař  před zahájením léčby 
přípravkem Amprilan diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat. 

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice 

Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. 

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat. 

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami 

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně. 

Léčba srdečního selhání 

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně. 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 

Léčba po srdečním záchvatu 

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně. 

 

 

 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 

Starší pacienti 

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amprilan, než jste měl(a) 
Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amprilan 

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amprilan 
Pokračujte v užívání svého léku, dokud Vám lékař neřekne, abyste s užíváním přestal(a). 
Nepřestávejte užívat přípravek Amprilan jen proto, že se cítíte lépe. Jestliže přestanete s jeho 
užíváním, Vaše onemocnění se může vrátit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat přípravek Amprilan a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli 

následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám 

neodkladnou lékařskou pomoc: 

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Amprilan. 

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 

 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak 
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody. 

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů. 

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. 
krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí 
než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může 
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. 

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní). 

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže 
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater. 

 
Další nežádoucí účinky jsou: 
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, 
prosím, svému lékaři. 
 
Časté
 (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

 

 

 

Bolest hlavy nebo pocit únavy. 

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Amprilan nebo když 
začnete užívat vyšší dávku. 

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si 
rychle sednete. 

Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek 
(bronchitida), ztížené dýchání. 

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení. 

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže. 

Bolest na hrudníku. 

Křeče ve svalech nebo bolest svalů. 

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

Problémy s rovnováhou (vertigo). 

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na 
kůži (parestézie). 

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti. 

Poruchy spánku. 

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid. 

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu. 

Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením 
a průjmem. 

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech. 

Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé. 

Intenzivnější pocení než obvykle. 

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie). 

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. 

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle. 

Zčervenání. 

Rozmazané vidění. 

Bolest kloubů. 

Horečka. 

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen. 

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem. 

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 

Pocit nejistoty nebo zmatenosti. 

Červený a oteklý jazyk. 

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka. 

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka). 

Kožní vyrážka nebo modřiny. 

Skvrny na kůži a studené končetiny. 

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení. 

Porucha sluchu a zvonění v uších. 

Pocit slabosti. 

Pokles počtu  červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství 
hemoglobinu – prokazuje se krevními testy. 

 
Velmi vzácné
 (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle. 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit) 

koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost nebo zvracení, svalové křeče, zmatenost a 
záchvaty, které mohou být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). 

 

 

 

Máte-li tyto příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře. 

 
Další hlášené nežádoucí účinky: 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři. 

Problémy se soustředěním. 

Otok úst. 

Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem. 

Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem. 

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní 
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén). 

Zvětšení prsů u mužů. 

Zpomalené nebo zhoršené reakce. 

Pocit pálení. 

Změny vnímání vůně. 

Vypadávání vlasů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků  můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Amprilan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Amprilan obsahuje 

Léčivou látkou je ramipril. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg. 
Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg. 

Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný (E500); monohydrát laktosy; sodná sůl 
kroskarmelosy; předbobtnalý kukuřičný škrob; natrium-stearyl-fumarát; žlutý oxid železitý 
(E172) – pouze v tabletách o síle 2,5 mg a 5 mg a červený oxid železitý (E172) – pouze 

 

 

 

v tabletách o síle 5 mg. 

 
Jak přípravek Amprilan vypadá a co obsahuje toto balení 
Amprilan 1,25: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,0 x 4,0 mm. 
Amprilan 2,5: žluté podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 10,0 x 5,0 mm. 
Amprilan 5: růžové podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 8,8 x 4,4 mm. 
Amprilan 10: bílé až téměř bílé podlouhlé ploché tablety, o rozměrech 11,0 x 5,5 mm. 
 
Tablety přípravku Amprilan jsou dostupné v krabičkách po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 tabletách 
v blistrech. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.9.2016. 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz. 

Recenze

Recenze produktu AMPRILAN 1,25 60X1.25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMPRILAN 1,25 60X1.25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám