Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19825

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19825
Kód EAN: 3838957294404
Kód SÚKL: 85525
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Na co se Amoksiklav užívá? Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí: - infekce horních cest dýchacích: akutní a chronický zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), akutní a chronický zánět středního ucha (otitida), peritonsilární supurace (absces); - infekce dolních cest dýchacích (akutní a chronický zánět průdušek, zápal plic); - infekce močových cest; - gynekologické infekce; - kapavka; - infekce po kousnutí zvířetem nebo člověkem; - infekce kůže a měkkých tkání; - infekce kostí a kloubů; - cholecystitida a cholangitida (zánět žlučníku a žlučovodů); - měkký vřed; - odontogenní infekce (infekce úst, zubů); - abdominální infekce; - smíšené infekce vyvolané gramnegativními a grampozitivními mikroorganismy a anaeroby.

Příbalový leták

Příloha č. 1 k
1/7
rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls27766/2010
a příloha ke sdělení sp.zn.sukls88050/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Amoksiklav 625 mg
potahované tablety
amoxicillinum / acidum clavulanicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tent
tehdy, má
o přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Amoksiklav a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoksiklav užívat
3. Jak se Amoksiklav užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Amoksiklav uchovávat
6. Další informace
1. CO JE AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé
léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků
nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka
(kyselina klavulanová) tomu brání.
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:
infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOKSIKLAV
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Amoksiklav, pokud:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, penicilin nebo
kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (jsou uvedeny v části 6)
jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku
(zežloutnutí kůže).
2/7
Pokud se vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav neužívejte. Nejste-li si
jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat na svého lékaře nebo lékárníka.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud
máte
jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
infekční mononukleózu
pravidelně nemočíte.
Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se
předtím, než začnete tento lék užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na
výsledcích Vám může být podána jiná síla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová nebo jiný lék.
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost
Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Ty zahrnují alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání přípravku
Amoksiklav si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz Stavy
vyžadující zvýšenou pozornost v bodu 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí)
nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav.
To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době. To se týká léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.
Pokud užíváte alopurinol (lék na dnu) spolu s přípravkem Amoksiklav, může se zvýšit
pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce.
Pokud užíváte probenecid (lék na dnu), může se Váš lékař rozhodnout, že upraví dávku přípravku
Amoksiklav.
Pokud se spolu s přípravkem Amoksiklav užívají léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin
(jako je warfarin), pak může být potřebné provádět další krevní testy.
Přípravek Amoksiklav může mít vliv na fungování methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo
revmatických chorob).
Užívání přípravku Amoksiklav s jídlem a pitím
K minimalizaci potenciální nesnášenlivosti v trávicím traktu tablety užívejte těsně před jídlem.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte, informujte o tom
prosím svého lékaře nebo lékárníka.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit
3/7
řízení.
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil/a dobře.
3. JAK SE AMOKSIKLAV UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Obvyklá dávka je 1 tableta třikrát denně.
Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být léčeny kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová spíše
ve formě perorální suspenze nebo sáčků.
Pokud podáváte přípravek Amoksiklav dětem vážícím méně než 40 kg, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu
nebo jiný lék.
jestliže máte problémy s ját
zkontrolovala funkce jater.
ry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se
Jak se přípravek Amoksiklav užívá
tabletu
dávky během dne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny
užívejte na začátku jídla nebo těsně předtím.
neužívejte 2 dávky.
tento lék neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit
lékaře.
Jestliže jste užil/a více přípravku Amoksiklav, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek
(pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte
s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amoksiklav
Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš
brzy před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amoksiklav
Přípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí
potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4.
4/7
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Stavy vyžadující pozornost
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok, někdy obličeje nebo úst (
kolaps.
angioedém), způsobující potíže s dýcháním
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Přestaňte
přípravek Amoksiklav užívat.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo
horečkou.
Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.
Další nežádoucí účinky
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)
průjem (u dospělých).
Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce ve vagině, ústech nebo v kožních záhybech)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte
přípravek Amoksiklav před jídlem.
zvracení
průjem (u dětí).
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymy) vytvářených v játrech.
Vzácné (postihují až 1 z 1000 lidí)
kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet kr
snížený počet bílých krvinek.
5/7
evních destiček účastnících se srážení krve
Neznámá četnost nežádoucích účinků (nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu
lidí, a tak jejich přesná četnost není známa)
alergické reakce (viz výše)
zánět tlustého střeva (viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a
pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující
rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální
nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní
dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných kanálků
prodloužení doby srážení krve
hyperaktivita
křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s
ledvinami)
černý, chlupatě vyhlížející jazyk
skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech
výrazné snížení počtu bílých krvinek
snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6.
6/7
DALŠÍ INFORMACE
Co Amoksiklav obsahuje
Léčivé látky jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.
Jedna potahovaná tableta přípravku Amoksiklav 625 mg obsahuje amoxicillinum 500 mg ve formě
amoxicillinum trihydricum a acidum clavvulanicum 125 mg ve formě kalii clavulanas. Jedna
potahovaná tableta rovněž obsahuje 25 mg draslíku.
Pomocné látky
Jádro: koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát,
mikrokrystalická celulosa.
Potahová vrstva: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, oxid titaničitý (E 171),
mastek.
Jak Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení
Amoksiklav 625 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s délkou 23 mm.
Potahované tablety přípravku Amoksiklav 625 mg jsou dodávány po 21 tabletách v Al/Al blistrech a
krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Lek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko
Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010
Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů
bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie
mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik
může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly
ukončit fungování antibiotik.
1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný
počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře
nebo lékárníka o vysvětlení.
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na
kterou bylo předepsáno.
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je
podobná té Vaší.
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
5. Pokud Vám n
do lékárny k řádné likvidaci.
7/7
ějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 625 MG TBL OBD 21X625MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám