Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19893

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19893
Kód EAN: 3838957461288
Kód SÚKL: 72973
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Léčba: - infekce horních dýchacích cest (akutní a chronická sinusitida, akutní a chronická otitida, peritonzilární absces); - infekce dolních dýchacích cest (chronická bronchitida, pneumonie); - infekce močových cest; - gynekologické infekce; - gonorrhoea; - infekce kůže a měkkých tkání; - ranné infekce, pokousání zvířaty nebo člověkem; - infekce kostí a kloubů; - cholecystitida; - chancroid (měkký vřed); - odontogenní infekce; - smíšené infekce vyvolané grampozitivní a gramnegativní flórou a anaeroby: chronická sinusitida a otitida, peritonzilární absces, absces mléčné žlázy, aspirační pneumonie, peritonitida, cholangoitida, pooperační intraabdominální komplikace, břišní infekce. Profylaxe při chirurgických výkonech.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls220692/2011 a sukls220693/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Amoksiklav 600 mg
Amoksiklav 1,2 g
prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku
amoxicillinum / acidum clavulanicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav používat
3. Jak se přípravek Amoksiklav používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Amoksiklav uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny
léků nazývaných peniciliny, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka
(kyselina klavulanová) tomuto brání.
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí
závažné ušní, nosní a krční infekce
infekce dýchacích cest
infekce močových cest
infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí
infekce kostí a kloubů
břišní infekce
infekce ženských pohlavních orgánů.
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených se závažnými
chirurgickými zákroky.
2/8
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Amoksiklav, pokud
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku
přípravku Amoksiklav (viz bod 6)
jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné
antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku
jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí
kůže).
Pokud se Vás kterýkoli z bodů uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav nepoužívejte. Nejste-li si
jistý/á, obraťte se předtím, než Vám začne být přípravek Amoksiklav podáván, na svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestru.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebí
Předtím, než Vám začne být tento lék podáván, se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní
sestru, pokud
máte infekční mononukleózu
jste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry
pravidelně nemočíte.
Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím,
než Vám začne být tento lék podáván, se svým lékařem nebo lékárníkem.
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vás způsobuje infekci. V závislosti na
výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.
Stavy vyžadující pozornost
Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy přípravek
Amoksiklav užíváte, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz Stavy
vyžadující pozornost v bodu 4.
Krevní testy a testy moči
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí)
nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že
tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval/a v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a rostlinných
přípravků.
Zejména musíte s lékařem zkontrolovat, zda neužíváte některý z následujících léků:
alopurinol (na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce
3/8
probenecid (na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav
léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné
provádět další krevní testy
methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav
může ovlivnit jeho fungování.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Důležité informace o některých složkách přípravku Amoksiklav
Amoksiklav 600 mg:
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol sodíku (31,5 mg). To byste měl/a vzít
v úvahu, pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje méně než 1 mmol draslíku (mémě než 39 mg). V podstatě žádný
draslík neobsahuje.
Amoksiklav 1,2 g:
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 2,7 mmol sodíku (63 mg). To byste měl/a vzít v úvahu,
pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím sodíku.
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 1 mmol draslíku (39 mg). To byste měl/a vzít v úvahu,
pokud máte problémy s ledvinami nebo pokud dodržujete dietu s omezeným množstvím draslíku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV POUŽÍVÁ
Dávkování
Tento přípravek si nikdy nebudete podávat sám/sama. Bude Vám podán osobou k tomuto úkonu
kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra.
Obvyklé dávkování
Dospělí a děti vážící 40 kg a více
Obvyklá dávka 1000 mg/200 mg každých 8 hodin
Zabránění
vzniku infekce
v průběhu a po
operaci
1000 mg/200 mg před operací ve stejnou dobu, kdy je
Vám dávána anestezie.
Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Lékař
Vám může podat dávku znovu, pokud operace trvá déle
než jednu hodinu.
Děti vážící méně než 40 kg
Děti ve věku 3
měsíce a starší
25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.
Děti starší než 3
měsíce nebo
s tělesnou
hmotností nižší
než 4 kg
25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin.
4/8
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
jestliže máte problémy s ledvinami, může Vám být podána jiná dávka. Lékař může zvolit jinou
sílu nebo jiný lék
jestliže máte problémy s játry, Váš lékař Vám provede prohlídku a mohou Vám být častěji
prováděny jaterní testy.
Jak Vám bude přípravek Amoksiklav podáván
přípravek Amoksiklav Vám bude podán jako injekce do žíly nebo jako intravenózní infuze
ujistěte se, že během podávání přípravku Amoksiklav pijete dostatečné množství tekutin
obvykle by Vám neměl být přípravek Amoksiklav podáván déle než dva týdny, aniž by došlo
k přehodnocení Vaší léčby lékařem.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Amoksiklav, než je doporučeno
Není pravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Amoksiklav. Pokud ale
máte pocit, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to neprodleně Vašemu lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (nevolnost,
zvracení nebo průjem) nebo křeče.
Pokud máte jakékoli další otázky, týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Stavy vyžadující pozornost
Alergické reakce:
kožní vyrážka
zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé
skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla
horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech
otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním
kolaps.
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékaře. Přestaňte přípravek
Amoksiklav používat.
Zánět tlustého střeva
Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku
a/nebo horečkou. Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto
symptomy objeví.
5/8
Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
moučnivka (kandidóza kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)
průjem.
Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
kožní vyrážka, svědění
vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)
pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při používání vysokých dávek
zvracení
poruchy trávení
závratě
bolesti hlavy.
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.
Vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout až 1 z 1000 lidí
kožní vyrážka, která může může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny
obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji erythema multiforme).
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:
snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve
snížený počet bílých krvinek.
Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není
známa.
alergické reakce (viz výše)
zánět tlustého střeva (viz výše)
těžké kožní reakce:
rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohlavních
orgánů (Steven-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže
(na více než 30 % povrchu těla toxická epidermální nekrolýza)
rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)
červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza)
Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře.
zánět jater (hepatitida)
žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může
projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma
zánět ledvinných tubulů
prodloužení doby srážení krve
křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)
6/8
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit změnami krevních testů
výrazné snížení počtu bílých krvinek
nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie)
krystaly v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25° C.
Používejte pouze čerstvé, čiré roztoky.
Injekční/infuzní roztoky: chraňte před mrazem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Amoksiklav obsahuje
Léčivé látky jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.
Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 600 mg obsahuje amoxicillinum 500 mg ve formě
amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 100 mg ve formě kalii clavulanas.
Jedna injekční lahvička přípravku Amoksiklav 1,2 g obsahuje amoxicillinum 1000 mg ve formě
amoxicillinum natricum a acidum clavulanicum 200 mg ve formě kalii clavulanas.
Pomocné látky: žádné.
Jak Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílý až nažloutlý prášek.
Amoksiklav 600 mg, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku, se dodává v zapertlovaných
lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem žluté barvy,
v krabičce obsahující 5 lahviček.
Amoksiklav 1,2 g, prášek pro přípravu injekčního/infuzního roztoku se dodává v zapertlovaných
lahvičkách (z bezbarvého skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým krytem a chráničem červené barvy,
v krabičce obsahující 5 lahviček.
Velikost balení: 5x600 mg
5x 1,2 g
7/8
Držitel rozhodnutí o registraci:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 10.11.2011
Pokyny/zdravotnické informace
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím
způsobeným viry.
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že taková bakterie mohou
navzdory antibiotiku přežívat a dokonce se i množit.
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby.
Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit
fungování antibiotik.
1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet
dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka,
kteří Vám vše vysvětlí.
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou
bylo předepsáno.
3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té
Vaší.
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do
lékárny k řádné likvidaci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
8/8
Pokyny pro použití přípravku a zacházení s ním
Intravenózní injekce
Injekční lahvička s 600 mg: Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml vody pro injekci.
Injekční lahvička s 1,2 g: Obsah lahvičky se rozpustí v 20 ml vody pro injekci.
Intravenózní injekce je třeba podat (do 20 minut po rozpuštění) pomalu, po dobu 3 až 4 minut.
Intravenózní infuze
Roztok se 600 mg Amoksiklavu (v 10 ml vody pro injekci) se přidá do 50 ml infuzní tekutiny.
Roztok s 1,2 g Amoksiklavu (ve 20 ml vody pro injekci) se přidá do 100 ml infuzní tekutiny.
Infuze se má podávat po dobu 30 až 40 minut.
Amoksiklav se nesmí mísit s jinými léky v téže injekční stříkačce nebo infuzní lahvi.
Roztok je slabě nažloutlý.
Smí se použít jen čerstvý, čirý roztok.
Infuze Amoksiklavu se mohou podávat v různých roztocích pro intravenózní podání:
Stabilita připravených roztoků (v rozdílných infuzních tekutinách a při různých teplotách):
Tekutina k intravenózní infuzi 7. Stabilita roztoku při 25oC 8. Stabilita roztoku při 5oC
Voda pro injekci 4 hodiny 8 hodin
Intravenózní infuze chloridu
sodného (0,9%)
4 hodiny 8 hodin
Ringerova i.v. infuze s laktátem 3 hodiny
Ringerova i.v. infuze anebo
Chlorid sodný
3 hodiny
Roztoky chraňte před mrazem.
Pro uchovávání při 5C se rozpuštěný roztok Amoksiklavu přidá do předem vychlazených infuzních vaků,
které se pak mohou skladovat až 8 hodin při 5C. Infuze se má podávat ihned, jakmile roztok dosáhne
pokojové teploty.
Přípravek se nesmí mísit s roztoky obsahujícími glukosu, dextran nebo hydrogenuhličitan. V těchto
roztocích je méně stabilní. Protože amoxicilin inaktivuje aminoglykosidy, nesmí se s nimi in vitro mísit.

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám