Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19893

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19893
Kód EAN: 3838957461288
Kód SÚKL: 72973
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Léčba: - infekce horních dýchacích cest (akutní a chronická sinusitida, akutní a chronická otitida, peritonzilární absces); - infekce dolních dýchacích cest (chronická bronchitida, pneumonie); - infekce močových cest; - gynekologické infekce; - gonorrhoea; - infekce kůže a měkkých tkání; - ranné infekce, pokousání zvířaty nebo člověkem; - infekce kostí a kloubů; - cholecystitida; - chancroid (měkký vřed); - odontogenní infekce; - smíšené infekce vyvolané grampozitivní a gramnegativní flórou a anaeroby: chronická sinusitida a otitida, peritonzilární absces, absces mléčné žlázy, aspirační pneumonie, peritonitida, cholangoitida, pooperační intraabdominální komplikace, břišní infekce. Profylaxe při chirurgických výkonech.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn. sukls255860/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Amoksiklav 600 mg prášek pro injekční/infuzní roztok 

Amoksiklav 1,2 g prášek pro injekční/infuzní roztok 

 

amoxicillinum / acidum clavulanicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav používat  

3. 

Jak se přípravek Amoksiklav používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.  Co je přípravek Amoksiklav a k čemu se používá 
 
Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce.  
Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny 
léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka 
(kyselina klavulanová) tomuto brání.  

 
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí  

  závažné ušní, nosní a krční infekce  

  infekce dýchacích cest  

  infekce močových cest  

  infekce kůže a měkkých tkání, včetně zubních infekcí  

  infekce kostí a kloubů 

  břišní infekce 

  infekce ženských pohlavních orgánů. 

 
Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k prevenci infekcí spojených se závažnými 
chirurgickými zákroky.  
 

2/9 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amoksiklav používat 
 
Nepoužívejte přípravek Amoksiklav: 

  jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) těžkou alergickou reakci na jakékoli jiné antibiotikum. 

Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku  

  jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku 

(zežloutnutí kůže).  

 
Pokud se Vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav nepoužívejte. 
Nejste-li si 
jistý(á), obraťte se předtím, než Vám začne být přípravek Amoksiklav podáván, na svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestru.  
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Amoksiklav se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou, pokud 

  máte infekční mononukleózu  

  jste léčen(a) na problémy s ledvinami nebo játry  

  pravidelně nemočíte.  

 
Jestliže si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, 
než Vám začne být tento lék podáván, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který u Vás způsobuje infekci. V závislosti na 
výsledcích Vám může být podána jiná síla přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.  
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost 

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí 
účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během doby, kdy přípravek 
Amoksiklav užíváte, si musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy 
vyžadující zvýšenou pozornost’ 
v bodu 4.  

Krevní testy a testy moči  
Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) 
nebo testy moči, lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že 
tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amoksiklav 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a 
rostlinných přípravků.  
 
Měl(a) byste se poradit s lékařem, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků: 
 

  alopurinol (lék na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní 

reakce  

  probenecid (lék na dnu): lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav 

3/9 

  léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné 

provádět další krevní testy 

  methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav 

může ovlivnit jeho fungování.  

  mofetil-mykofenolátu (lék užívaný k zabránění odmítnutí transplantovaných orgánů). 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit řízení.  
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil(a) dobře. 
 
Přípravek Amoksiklav obsahuje sodík a draslík 
Amoksiklav 600 mg:  
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje přibližně 1,4 mmol sodíku (31,5 mg). Je nutno vzít v úvahu  u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
Přípravek Amoksiklav 600 mg obsahuje méně než 1 mmol draslíku (méně než 39 mg), tj v podstatě je  bez 
draslíku. 
 
Amoksiklav 1,2 g:  
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 2,7 mmol sodíku (63 mg).  
Je nutno vzít v úvahu  u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
Přípravek Amoksiklav 1,2 g obsahuje přibližně 1 mmol draslíku (39 mg). Je nutno vzít v úvahu  u 
pacientů na dietě s nízkým obsahem draslíku. 
 

3.  Jak se přípravek Amoksiklav používá 
 
Dávkování 
Tento přípravek si nikdy nebudete podávat sám/sama. Bude Vám podán osobou k tomuto úkonu 
kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra. 
 
Doporučené dávkování 
 
Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a více
 
Standardní 
dávka 

1000 mg/200 mg každých 8 hodin 

Dávky podávané 
k zabránění 
vzniku infekce 
v průběhu a po 
operaci 

1000 mg/200 mg před operací ve stejnou dobu, kdy je 
Vám dávána anestezie. 
Dávka se může lišit v závislosti na typu operace. Lékař 
Vám může podat dávku znovu, pokud operace trvá déle 
než jednu hodinu. 

 
Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg 

 

Děti ve věku 3 
měsíce a starší 

25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin. 

4/9 

Děti mladší než 
3 měsíce nebo 
s tělesnou 
hmotností nižší 
než 4 kg 

25 mg/5 mg na kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin. 

 
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry  

  Jestliže máte problémy s ledvinami, může Vám být podána jiná dávka. Lékař může zvolit jinou 

sílu nebo jiný lék.  

  Jestliže máte problémy s játry, Váš lékař Vám provede prohlídku a mohou Vám být častěji 

prováděny jaterní testy.  

 
Jak Vám bude přípravek Amoksiklav podáván
  

  Přípravek Amoksiklav Vám bude podán jako injekce do žíly nebo jako intravenózní infuze. 

  Ujistěte se, že během podávání přípravku Amoksiklav pijete dostatečné množství tekutin.  

  Obvykle by Vám neměl být přípravek Amoksiklav podáván déle než dva týdny, aniž by došlo 

k přehodnocení Vaší léčby lékařem. 

 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Amoksiklav, než je doporučeno 

Není pravděpodobné, že by Vám bylo podáno větší množství přípravku Amoksiklav. Pokud ale 
máte pocit, že Vám bylo podáno větší množství, oznamte to neprodleně Vašemu lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Příznaky mohou zahrnovat žaludeční obtíže (pocit na zvracení, 
zvracení nebo průjem) nebo křeče. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 

 

4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Stavy vyžadující zvýšenou pozornost  

Alergické reakce:  

  kožní vyrážka  

  zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé 

skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla  

  horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech  

  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním  

  kolaps.  

 
Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na lékařePřestaňte přípravek 
Amoksiklav používat.  
 
Zánět tlustého střeva 
 

5/9 

Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, bolestmi žaludku 
a/nebo horečkou. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto 
symptomy objeví.  

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  

  moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)   

  průjem. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  kožní vyrážka, svědění  

  vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka) 

  pocit na zvracení (nauzea), zvláště při používání vysokých dávek 

→  Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, používejte Amoksiklav před jídlem.

 

  zvracení 

  poruchy trávení 

  závratě 

  bolesti hlavy. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:  

  zvýšení hladiny některých látek (enzymů) vytvářených v játrech. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 

  kožní vyrážka, která 

může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar

 (centrální tmavé skvrny 

obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme). 

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na lékaře. 
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

  snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve 

  snížený počet bílých krvinek. 

 

Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky se vyskytly u velmi malého počtu lidí, ale jejich přesná četnost není 
známa:

 

  alergické reakce (viz výše) 

  zánět tlustého střeva (viz výše) 

  zánět mozkových blan (aseptická meningitida

  těžké kožní reakce:  

•  rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupováním kůže, zejména v okolí úst, nosu, očí a genitálu 

(Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma způsobující rozsáhlé olupování kůže (více 
než 30 % kožního povrchu, toxická epidermální nekrolýza)  

•  rozsáhlá červená kožní vyrážka s malými puchýřky obsahujícími hnis (bulózní exfoliativní 

dermatitida)  

•  červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza). 

•  Chřipce podobné příznaky s vyrážkou, horečkou, zduřelými uzlinami a abnormálními 

výsledky krevních testů (včetně zvýšeného počtu bílých krvinek (eozinofilie) a jaterních 
enzymů) (léková interakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS)). 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékaře. 
 

6/9 

  zánět jater (hepatitida)  

  žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může 

projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma 

  zánět ledvinných tubulů 

  prodloužení doby srážení krve  

  křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami). 

 
Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech: 

  výrazné snížení počtu bílých krvinek 

  nízký počet červených krvinek (hemolytická anémie) 

  krystalky v moči (moč může být zakalená a močení obtížné a bolestivé).  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

5.  Jak přípravek Amoksiklav uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Prášek: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Injekční/infuzní roztok: Chraňte před mrazem. 
Používejte pouze čerstvý, čirý roztok. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 

Co přípravek Amoksiklav obsahuje 
 

Léčivé látky jsou amoxicillinum a acidum clavulanicum. 
 
Jedna  injekční  lahvička  přípravku  Amoksiklav  600  mg  obsahuje  amoxicillinum  500  mg  (jako  
amoxicillinum natricum) a acidum clavulanicum 100 mg (jako kalii clavulanas).  

Jedna  injekční  lahvička  přípravku  Amoksiklav  1,2  g  obsahuje  amoxicillinum  1000  mg  (jako  
amoxicillinum natricum) a acidum clavulanicum  200 mg (jako kalii clavulanas).  

Pomocné látky: žádné. 
 
Jak přípravek Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení 

7/9 

Popis přípravku: bílý až nažloutlý prášek.  

Amoksiklav 600 mg, prášek pro injekční/infuzní roztok, se dodává v injekčních lahvičkách (z bezbarvého 
skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým víčkem a chráničem žluté barvy, v krabičce obsahující 5 injekčních 
lahviček. 

Amoksiklav 1,2 g, prášek pro injekční/infuzní roztok se dodává v injekčních lahvičkách (z bezbarvého 
skla) s pryžovou zátkou, hliníkovým víčkem a chráničem červené barvy, v krabičce obsahující 5 
injekčních lahviček. 
 
Velikost balení: 5x 600 mg 
                           5x 1,2 g 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
 
Výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 
 
Další  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  Vám  poskytne  místní  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci: 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 11 2017 
 
 
 
Pokyny/zdravotnické informace 
 
Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím 
způsobeným viry.  
Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá 
odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie mohou 
navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit.  
 
Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může 
napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné.  
 
Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávajícího 
onemocnění. Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by 
mohly ukončit fungování antibiotik.  

 

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný počet 
dnů. Přečtěte si pokyny na štítku, a pokud něčemu neporozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, 
kteří Vám vše vysvětlí.  
 
2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na kterou 
bylo předepsáno.  
 

8/9 

3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je podobná té 
Vaší.  
 
4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem.  
 
5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej odevzdat do 
lékárny k řádné likvidaci. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

Pokyny pro použití přípravku a zacházení s ním 
Intravenózní injekce 

Injekční lahvička s 600 mg: Obsah lahvičky se rozpustí v 10 ml vody pro injekci. 

Injekční 

lahvička

 s 1,2 g: Obsah lahvičky se rozpustí v 20 ml vody pro injekci. 

Intravenózní injekce je třeba podat (do 20 minut po rekonstituci) pomalu, po dobu 3 až 4 minut. 
 
Intravenózní infuze 

Roztok se 600 mg Amoksiklavu (v 10 ml vody pro injekci) se přidá do 50 ml infuzní tekutiny.  
Roztok s 1,2 g  Amoksiklavu (ve 20 ml vody pro injekci) se přidá do 100 ml infuzní tekutiny. 
Infuze se má podávat po dobu 30 až 40 minut. 
 

Amoksiklav se nesmí mísit s jinými léky v téže injekční stříkačce nebo infuzní lahvi. 

Připravený roztok je čirý, prakticky prostý viditelných částic. 

Smí se použít jen čerstvý, čirý roztok.  
 

Infuze Amoksiklavu se mohou podávat v různých roztocích pro intravenózní podání: 
Chemická  a  fyzikální  stabilita  připravených  roztoků  (v  rozdílných  infuzních  tekutinách  a  při  různých 
teplotách) byla prokázána na následující doby: 
 

Infuzní roztok 

Stabilita roztoku při 25 

o

C  

Stabilita roztoku při 5 

o

C  

Voda pro injekci 

4 hodiny 

8 hodin  

Infuzní  roztok  chloridu  sodného 
(0,9%) 

4 hodiny 

8 hodin 

Ringer-laktát 

3 hodiny 

 

Ringerův roztok 

3 hodiny 

 

 
Z mikrobiologického  hlediska,  pokud  způsob  otevření/rekonstituce/ředění  nevyloučí  riziko 
mikrobiologické  kontaminace,  přípravek  má  být  použit  okamžitě.  Pokud  není  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 
 
Roztoky chraňte před mrazem. 
Pro uchovávání při 5 ºC se rekonstituovaný roztok Amoksiklavu přidá do předem vychlazených infuzních 
vaků, které se pak mohou uchovávat až 8 hodin při 5 ºC (viz tabulka výše). Infuze se má podávat ihned, 
jakmile roztok dosáhne pokojové teploty.  

9/9 

Přípravek  se  nesmí  mísit  s roztoky  obsahujícími  glukosu,  dextran  nebo  hydrogenuhličitan.  V těchto 
roztocích je méně stabilní. Protože amoxicilin inaktivuje aminoglykosidy, nesmí se s nimi in vitro mísit. 

 

Recenze

Recenze produktu AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMOKSIKLAV 600 MG 5X600MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám