Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMLOZEK 5 30X5MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 17923

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

sp.zn. sukls105577/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Amlozek 5 mg tablety

Amlozek 10 mg tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je přípravek Amlozek a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlozek užívat
 3. Jak se přípravek Amlozek užívá
 4. Možné nežádoucí účinky.
 5. Jak přípravek Amlozek uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMLOZEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Amlozek obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Přípravek Amlozek se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amlozek zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti. Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AMLOZEK UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amlozek:

 • pokud jste alergický(á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v části 6, nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
 • pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)
 • pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)
 • pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem neb lékárníkem pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů

 • Nedávný srdeční infarkt
 • Srdeční selhání
 • Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)
 • Onemocnění jater
 • Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána

Děti a dospívající

Přípravek Amlozek nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze přípravek Amlozek použít pouze pro léčbu hypertenze (viz bod 3). Více informací Vám poskytne ošetřující lékař.

Další léčivé přípravky a přípravek Amlozek

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Amlozek může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

 • ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)
 • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)
 • třezalka tečkovaná
 • verapamil, diltiazem (lék k léčbě srdečních onemocnění)
 • dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)
 • takrolimus (slouží ke kontrole imunitní odpovědi organismu, umožnuje tělu přijmout transplantovaný orgán),simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu) 
 • cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce)

Přípravek Amlozek snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na snížení vysokého krevního tlaku.

Přípravek Amlozek s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Amlozek se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amlozek na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.

Kojení

Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Amlozek může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMLOZEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg denně.

Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej vodou. Během léčby přípravkem Amlozek nepijte grapefruitovou šťávu.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amlozek tablety 2,5mg k dispozici. Přípravek Amlozek 5 mg tablety lze rozdělit na dávku 2,5 mg, tablety jsou vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.

Je důležité, abyste tablety užíval(a) pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet využíváte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlozek, než jste měl(a)

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlozek

Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlozek

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.

 • Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním
 • Otok očních víček, obličeje nebo rtů
 • Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
 • Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens- Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce
 • Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep
 • Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky . Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1 týden , poraďte se se svým lékařem.

Časté

: postihují 1 - 10 pacientů ze 100

 • Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
 • Návaly horka
 • Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea)
 • Otok kotníků (edém), únava

Méně časté:

postihují 1 - 10 pacientů z 1 000

 • Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
 • Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
 • Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
 • Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
 • Bušení srdce
 • Nízký krevní tlak
 • Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice
 • Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení
 • Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
 • Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
 • Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
 • Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
 • Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
 • Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné

: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000

 • Zmatenost

Velmi vzácné:

postihují méně než 1 pacienta z 10 000

 • Srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu
 • Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
 • Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)
 • Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
 • Kašel, otok dásní
 • Nadmutí břicha (zánět žaludku)
 • Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
 • Zvýšené svalové napětí
 • Zánět cév, často s kožní vyrážkou
 • Citlivost na světlo
 • Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchu hybnosti

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

 • Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK AMLOZEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na blistru za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amlozek obsahuje

 • Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg nebo 10 mg (ve formě amlodipini besilas).
 • Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlozek vypadá a co obsahuje toto balení

Amlozek 5 mg tablety: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé vyznačeno 5. Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky.

Amlozek 10 mg tablety: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé vyznačeno 10. Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 20, 30 a 90 tablet. Tablety jsou baleny v blistru, krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Adamed Sp. z o. o., Czosnów / k Warszawy, Polsko

Výrobce

Adamed Sp. z o. o., Czosnów / k Warszawy, Polsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 6. 2017

Informace o produktu

Výrobce: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW
Kód výrobku: 17923
Kód EAN: 5906414121018
Kód SÚKL: 58874
Držitel rozhodnutí: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Amlozek je léčivý přípravek, který se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris (tzn. k léčbě nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen pro dospělé.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

AMLOZEK 5 30X5MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: AMLOZEK 5 30X5MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám