Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMLOZEK 5 30X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17923

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW
Kód výrobku: 17923
Kód EAN: 5906414121018
Kód SÚKL: 58874
Držitel rozhodnutí: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW
Amlozek je léčivý přípravek, který se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris (tzn. k léčbě nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls229853/2012, sukls229854/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Amlozek 5
Amlozek 10
tablety

amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Amlozek a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlozek užívat
3. Jak se přípravek Amlozek užívá
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek Amlozek uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK AMLOZEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Amlozek obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných
antagonisté vápníku.

Přípravek Amlozek se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu
bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.

U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní
stěny, takže krev jimi může snadněji procházet. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amlozek
zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti.
Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
AMLOZEK UŽÍVAT

pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku
přípravku uvedenou v části 6, nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění,
zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)
pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní
(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)
pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amlozek je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů
Nedávný srdeční infarkt
Srdeční selhání
Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)
Onemocnění jater
Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Amlozek nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze
přípravek Amlozek použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne
ošetřující lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Amlozek může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:

ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)
ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)
rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)
třezalka tečkovaná
verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění)
dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)

Přípravek Amlozek snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na
snížení vysokého krevního tlaku.

Užívání přípravku Amlozek s jídlem a pitím

Pacientům užívajícím přípravek Amlozek se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a
grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím
způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amlozek na snížení krevního tlaku.

Těhotenství
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být
těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.

Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před
užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Amlozek může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost,
závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Amlozek
Přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v tabletě, což znamená, že je v zásadě bez
sodíku.
3/5
3. JAK SE PŘÍPRAVEK AMLOZEK UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Amlozek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg
denně.

Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej
vodou. Během léčby přípravkem Amlozek nepijte grapefruitovou šťávu.

Použití u dětí a dospívajících

U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální
doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amlozek tablety 2,5mg k dispozici.
Přípravek Amlozek 5 mg tablety lze rozdělit na dávku 2,5 mg, tablety jsou vyráběny tak, aby se daly
rozdělit na dvě stejné poloviny.

Je důležité, abyste tablety užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení tablet
využíváte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amlozek, než jste měl/a

Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete
cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete
mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amlozek

Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém
čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amlozek

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,
pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amlozek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z
následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.

Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním
Otok očních víček, obličeje nebo rtů
Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého
těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-
Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce
4/5
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep
Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným
celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1
týden, poraďte se se svým lékařem.

Časté: postihují 1 - 10 pacientů ze 100

Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
Bušení srdce, návaly horka
Bolest břicha, nevolnost (nauzea)
Otok kotníků (edém), únava

Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z
nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně časté: postihují 1 - 10 pacientů z 1 000
Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
Nízký krevní tlak
Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice
Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení
Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

Vzácné: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000
Zmatenost

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček, které může mít za následek
tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)
Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)
Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
Kašel, otok dásní
Nadmutí břicha (zánět žaludku)
Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních
enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů
Zvýšené svalové napětí
Zánět cév, často s kožní vyrážkou
Citlivost na světlo
Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchu hybnosti

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5/5

5. JAK PŘÍPRAVEK AMLOZEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek Amlozek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na blistru
za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amlozek obsahuje
- Léčivou látkou je amlodipinum. Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg nebo 10 mg (ve
formě amlodipini besilas).
- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná
sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát.

Jak přípravek Amlozek vypadá a co obsahuje toto balení
Amlozek 5: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na
druhé vyznačeno 5.
Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Amlozek 10: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí rýhou, na
druhé vyznačeno 10.
Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení: 20, 30 a 90 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Adamed Sp. z o. o.,
Czosnów / k Warszawy,
Polsko

Výrobce
Adamed Sp. z o. o.,
Czosnów / k Warszawy,
Polsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,
95-200 Pabianice
Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.11.2013


Recenze

Recenze produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám