Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

AMLOZEK 5 30X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17923

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW
Kód výrobku: 17923
Kód EAN: 5906414121018
Kód SÚKL: 58874
Držitel rozhodnutí: ADAMED SP.Z O.O., CZOSNOW/NEAR WARSAW
Amlozek je léčivý přípravek, který se používá k léčbě zvýšeného krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris (tzn. k léčbě nedostatečného prokrvení srdečního svalu). Může být užit samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls105577/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Amlozek 5 mg tablety 

 

Amlozek 10 mg tablety 

 
 

amlodipinum  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek Amlozek a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amlozek užívat 
3.  Jak se přípravek Amlozek užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky. 
5.  Jak přípravek Amlozek uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK AMLOZEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ  

 

Přípravek  Amlozek  obsahuje  léčivou  látku  amlodipin,  která  patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
antagonisté vápníku.  
 
Přípravek  Amlozek  se  používá  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze)  nebo  určitého  druhu 
bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova angina pectoris.  
 
U  pacientů s  vysokým  krevním  tlakem  tento léčivý  přípravek  snižuje  napětí  hladké  svaloviny  cévní 
stěny,  takže  krev  jimi  může  snadněji  procházet.  U  pacientů  s  anginou  pectoris  přípravek  Amlozek 
zlepšuje  zásobení  srdce  krví,  které  tím  dostává  vetší  přísun  kyslíku,  což  zabraňuje  vzniku  bolesti. 
Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris.  
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
AMLOZEK UŽÍVAT 

 
Neužívejte přípravek Amlozek: 

•  pokud jste alergický(á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v 

části  6,  nebo  jiné  antagonisty  vápníku.  To  může  zahrnovat  svědění,  zčervenání  kůže  nebo 
obtíže s dýcháním.  

•  pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)  

•  pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní 

(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)  

•  pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu  

 
 

 

2/6 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem neb lékárníkem pokud se Vás týká, nebo 
týkal některý z následujících stavů  

•  Nedávný srdeční infarkt  

•  Srdeční selhání  

•  Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)  

•  Onemocnění jater  

•  Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána  

 
Děti a dospívající 
Přípravek Amlozek nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze 
přípravek  Amlozek  použít  pouze  pro  léčbu  hypertenze  (viz  bod  3).  Více  informací  Vám  poskytne 
ošetřující lékař.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Amlozek 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Přípravek Amlozek může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:  
 

•  ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)  

•  ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)  

•  rifampicin, erythromycin, klarithromycin (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi)  

•  třezalka tečkovaná  

•  verapamil, diltiazem (lék k léčbě srdečních onemocnění)  

•  dantrolen (infuze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)  

• 

takrolimus  (slouží  ke  kontrole  imunitní  odpovědi  organismu,  umožnuje  tělu  přijmout 

transplantovaný orgán),simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu) 

•   cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce)  

 

 
Přípravek  Amlozek  snižuje  krevní  tlak  a  může  prohloubit  účinek  jiných  léků,  které  se  používají  na 
snížení vysokého krevního tlaku.  
 
Přípravek Amlozek s jídlem a pitím  
 
Pacientům  užívajícím  přípravek  Amlozek  se  nedoporučuje  konzumace  grapefruitové  šťávy  a 
grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi a tím 
způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amlozek na snížení krevního tlaku.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Těhotenství  
Bezpečnost  amlodipinu  v  těhotenství  nebyla  stanovena.  Pokud  se  domníváte,  že  byste  mohla  být 
těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.  
 
Kojení  
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před 
užitím přípravku Amlozek se poraďte se svým lékařem.  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

 

3/6 

Přípravek  Amlozek  může  ovlivnit  Vaši  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Pokud  cítíte  nevolnost, 
závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře.  
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK AMLOZEK UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg 
denně.  
 
Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej 
vodou. Během léčby přípravkem Amlozek nepijte grapefruitovou šťávu.  
 
Použití u dětí a dospívajících  
 
U  dětí  a  dospívajících  (6-17  let  věku)  je  doporučená  úvodní  dávka  2,5  mg  denně.  Maximální 
doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amlozek tablety 2,5mg k dispozici. 
Přípravek Amlozek 5 mg tablety lze rozdělit na dávku 2,5 mg, tablety jsou vyráběny tak, aby se daly 
rozdělit na dvě stejné poloviny.  
 
Je  důležité,  abyste  tablety užíval(a)  pravidelně.  Svého  lékaře  navštivte  včas, dříve,  než  balení  tablet 
využíváte.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Amlozek, než jste měl(a) 
 
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete 
cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete 
mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amlozek 
 
Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém 
čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amlozek 
 
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, 
pokud ukončíte léčbu dříve.  
 
Máte-li  jakékoliv  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Kontaktujte  svého  lékaře  ihned,  jakmile  po  užití  tohoto  přípravku  zaznamenáte  některý  z 
následujících velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.  
 

 

•  Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním  

•  Otok očních víček, obličeje nebo rtů  

•  Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním  

 

4/6 

•  Závažné  kožní  reakce  zahrnující  úpornou  kožní  vyrážku,  kopřivku,  zčervenání  kůže  celého 

těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens-
Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce  

•  Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep  

•  Zánět  slinivky,  který  může  způsobit  silnou  bolest  břicha  a  zad  doprovázenou  výrazným 

celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí  

 
Byly  hlášeny  následující  časté nežádoucí  účinky. Jsou-li  pro Vás  obtěžující nebo  trvají  déle  než  1 
týden
poraďte se se svým lékařem.  
 
Časté
: postihují 1 - 10 pacientů ze 100  
 

•  Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)  

•  Návaly horka  

•  Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea)  

•  Otok kotníků (edém), únava  

 
Méně časté: postihují 1 - 10 pacientů z 1 000  

•  Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost  

•  Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost  

•  Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti  

•  Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších  

•  Bušení srdce 

•  Nízký krevní tlak  

•  Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice  

•  Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení  

•  Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže  

•  Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení  

•  Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů  

•  Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice  

•  Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad  

•  Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti  

 
Vzácné: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000  

•  Zmatenost  

 
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000  

•  Srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu 

•  Snížený  počet  bílých  krvinek,  snížení  počtu  krevních  destiček,  které  může  mít  za  následek 

tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek)  

•  Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)  

•  Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost  

•  Kašel, otok dásní  

•  Nadmutí břicha (zánět žaludku)  

•  Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních 

enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů  

•  Zvýšené svalové napětí  

•  Zánět cév, často s kožní vyrážkou  

•  Citlivost na světlo  

•  Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchu hybnosti  

 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 

•  Třes, rigidní postoj, maskovitá tvář, pomalé pohyby a šouravá, nevyvážená chůze 

 

5/6 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK AMLOZEK UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce  nebo na blistru za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  
životní prostředí.  
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Amlozek obsahuje 

-  Léčivou  látkou je amlodipinum.  Jedna  tableta  obsahuje  amlodipinum  5  mg  nebo  10  mg  (ve 

formě amlodipini besilas).  

-  Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná    
       sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát. 
 

Jak přípravek Amlozek vypadá a co obsahuje toto balení 
Amlozek 5 mg tablety: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí 
rýhou, na druhé vyznačeno 5. 
Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky. 
 
Amlozek 10 mg tablety: bílé, ploché, hladké, kulaté tablety o průměru 7 mm, na jedné straně s půlicí 
rýhou, na druhé vyznačeno 10. 
Tabletu je možné rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 20, 30 a 90 tablet. 
Tablety jsou baleny v blistru, krabičce. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  
 
Adamed Sp. z o. o.,  
Czosnów / k Warszawy,  
Polsko 
 
Výrobce 
Adamed Sp. z o. o., 
Czosnów / k Warszawy, 

 

6/6 

Polsko 
 
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5,  
95-200 Pabianice                  
Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMLOZEK 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám