Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA 20X28.3MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14811

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14811
Kód EAN: 8584005126108
Kód SÚKL: 87166
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá při léčbě depresí různého typu, při úzkostných stavech, které mají původ v poškození mozku, při nočním pomočování, při dráždivém tlustém střevu, při předmenstruačním napětí, při nechutenství psychického původu, při neschopnosti zadržet stolici. Přípravek mohou užívat dospělí i děti od 6 let a mladiství.

Příbalový leták

 

 
 

1/10 

sp. zn. sukls208930/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Amitriptylin-Slovakofarma 25 mg potahované tablety 

amitriptylinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Amitriptylin-Slovakofarma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívat 

3. 

Jak se přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Amitriptylin-Slovakofarma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Amitriptylin-Slovakofarma a k čemu se používá 

 
Přípravek Amitriptylin-Slovakofarma patří do skupiny léků známých jako tricyklická antidepresiva.  
 
Tento léčivý přípravek se používá k:  

•  léčbě deprese u dospělých (těžké depresivní epizody)  
•  léčbě neuropatické bolesti u dospělých  
•  předcházení (profylaxe) chronické tenzní bolesti hlavy u dospělých  
•  předcházení (profylaxe) migrény u dospělých  
•  léčbě nočního pomočování u dětí od 6 let, pokud jsou vyloučené jiné organické příčiny, jako 

je rozštěp páteře a s tím související poruchy, pokud se nedosáhla odpověď na všechny ostatní 
nelékové a lékové léčby, včetně léků na uvolnění svalstva a dezmopresinu. Tento přípravek 
může předepsat pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s nočním pomočováním.  

 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívat 
 
Neužívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma: 

•  jestliže jste alergický(á) na amitriptylin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

•  jestliže jste v nedávné době měl(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu) 
•  jestliže máte problémy se srdcem, například poruchy srdečního rytmu viditelné na 

elektrokardiogramu (EKG), srdeční blok nebo onemocnění věnčitých tepen 

•  jestliže užíváte léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) 
•  jestliže jste v posledních 14 dnech užíval(a) IMAO 
•  jestliže jste včera užil(a) moklobemid 

 

 
 

2/10 

•  jestliže máte závažné onemocnění jater 

 
Jestliže se léčíte přípravkem Amitriptylin-Slovakofarma, musíte jej přestat užívat a počkat 14 dnů, než 
začnete s léčbou pomocí IMAO.  
Tento léčivý přípravek nesmí užívat děti do 6 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Amitriptylin-Slovakofarma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Při užívání vysoké dávky amitriptylinu se mohou vyskytnout poruchy srdečního rytmu a nízký krevní 
tlak. Může se to stát i u obvyklých dávek, jestliže již máte nějaké srdeční onemocnění. 
 
Prodloužení QT intervalu 

 

Při užívání přípravku Amitriptylin-Slovakofarma byl hlášen srdeční problém nazývaný „prodloužení 
QT intervalu“ (který se ukáže na elektrokardiogramu – EKG) a poruchy srdečního rytmu (rychlý nebo 
nepravidelný tlukot srdce). Informujte svého lékaře, jestliže:  
• 

máte pomalou srdeční frekvenci,  

• 

máte nebo jste měl(a) problém, při kterém Vaše srdce nebylo schopné čerpat krev tělem tak, 
jak by mělo (stav nazývaný srdeční selhání);  

• 

užíváte nějaké další léky, které mohou vyvolat problémy se srdcem; nebo  

• 

máte problém, který Vám způsobuje nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku nebo vysokou 
hladinu draslíku v těle;  

• 

máte naplánovanou nějakou operaci, protože před podáním anestetik může být nutné přerušit 
léčbu amitriptylinem. V případě neodkladného chirurgického zákroku musí být anesteziolog 
informován o léčbě amitriptylinem;  

• 

máte příliš aktivní štítnou žlázu nebo dostáváte léky na štítnou žlázu.  

 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese 

 

Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se 
mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než 
tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.  
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  
• jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu;  
• jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného 
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčení 
antidepresivy.  
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.  
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, 
aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si 
budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni změnami ve 
Vašem chování. 
 
Záchvaty mánie 

 

Někteří pacienti s maniodepresivním onemocněním mohou přejít do manické fáze. Ta se vyznačuje 
přemrštěnými a rychle se měnícími nápady, přehnaným veselím a nadměrnou tělesnou aktivitou. V 
takových případech je důležité kontaktovat lékaře, který pravděpodobně změní Vaši léčbu. 
 
Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) nějaké zdravotní problémy, 
zejména pokud máte  
• 

glaukom (zelený zákal) s úzkým úhlem (ztráta zraku vlivem nadměrně zvýšeného očního 
tlaku);  

• 

epilepsii, nebo jste v minulosti měl(a) křeče či záchvaty 

 

 
 

3/10 

• 

problémy s močením;  

• 

zvětšenou prostatou;  

• 

onemocnění štítné žlázy;  

• 

bipolární poruchou;  

• 

schizofrenii;  

• 

těžké onemocnění jater;  

• 

těžké srdeční onemocněním;  

• 

stenózou pyloru (zúžení vývodu ze žaludku) a paralytický ileus (zablokované střevo);  

• 

cukrovkou, protože může být zapotřebí upravit antidiabetickou léčbu.  

 
Jestliže užíváte taková antidepresiva, jako například selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
serotoninu (SSRI), Váš lékař může rozhodnout o změně dávky Vašich léků (viz také bod 2 Další 
léčivé přípravky a přípravek Amitriptylin-Slovakofarma a bod 3).  
U starších pacientů je větší pravděpodobnost některých nežádoucích účinků, 

jako jsou závratě při 

vstávání z důvodu nízkého krevního tlaku 

(viz také bod 4 Možné nežádoucí účinky). 

 
Děti a dospívající  
Deprese, neuropatická bolest, chronická tenzní bolest hlavy a profylaxe migrény  
Tento přípravek nepoužívejte k léčbě uvedených zdravotních problémů u dětí a dospívajících do 18 
let, protože u této věkové skupiny nebyla stanovena dlouhodobá bezpečnost a účinnost přípravku.  
 
Noční pomočování  
• 

Před zahájením léčby amitriptylinem je třeba provést EKG k vyloučení syndromu dlouhého 
QT intervalu.  

• 

Tento přípravek se nesmí užívat ve stejnou dobu jako anticholinergní léky (viz také bod 2 
Další léčivé přípravky a přípravek Amitriptylin-Slovakofarma).  

• 

Sebevražedné myšlenky a chování se mohou vyskytnout i v časných fázích léčby jiných 
poruch než deprese za pomoci antidepresiv. Při léčbě pacientů s pomočováním je proto třeba 
dodržovat stejná opatření jako při léčbě pacientů s depresí.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Amitriptylin-Slovakofarma 
Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit působení jiných léčivých přípravků, což může někdy vyvolat 
závažné nežádoucí účinky 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka jestliže užíváte nebo v nedávné době užíval(a) některé další 
přípravky, například:  
•  inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), např. fenelzin, iproniazid, isokarboxazid, nialamid nebo 

tranylcypromin (používané k léčbě deprese) nebo selegilin (používaný k léčbě Parkinsonovy 
choroby). Tyto přípravky se nesmí užívat současně s přípravkem Amitriptylin-Slovakofarma (viz 
bod 2 Neužívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma);  

•  adrenalin, efedrin, isoprenalin, noradrenalin, fenylefrin a fenylpropanolamin (mohou být součástí 

v lécích proti kašli a nachlazení a v některých přípravcích užívaných k znecitlivění);  

•  léčivé přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, například blokátory kalciového kanálu (např. 

diltiazem a verapamil), guanethidin, betanidin, klonidin, reserpin a methyldopu;  

•  anticholinergní léky, jako jsou některé přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby a poruch 

týkajících se žaludku a střev (např. atropin, hyoscyamin);  

•  thioridazin (používaný k léčbě schizofrenie);  
•  tramadol (proti bolesti);  
•  přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. flukonazol, terbinafin, ketokonazol a itrakonazol);  
•  sedativa (na zklidnění) (např. barbituráty);  
•  antidepresiva (např. SSRI (fluoxetin, paroxetin, fluvoxamin) a bupropion);  
•  léčivé přípravky na některé problémy se srdcem (např. beta blokátory a antiarytmika);  

 

 
 

4/10 

•  cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů);

 

 

•  methylfenidát (používaný k léčbě ADHD); 
•  ritonavir (používaný k léčbě HIV); 
•  perorální antikoncepce (užívaná ústy); 
•  rifampicin (k léčbě infekcí); 
•  fenytoin a karbamazepin (používané k léčbě epilepsie); 
•  třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – rostlinný přípravek k léčbě deprese. 
•  léčivé přípravky na štítnou žlázu. 
 
Měl(a) byste také informovat svého lékaře, jestliže užíváte nebo jste nedávno užíval(a) léky, které 
mohou ovlivnit srdeční rytmus, například:  
•  léčivé přípravky k léčbě nepravidelné srdeční činnosti (např. chinidin a sotalol)  
•  astemizol a terfenadin (používané k léčbě alergií a senné rýmy)  
•  léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních onemocnění (např. pimozid a sertindol)  
•  cisaprid (používaný k léčbě některých typů trávicích potíží)  
•  halofantrin (používaný k léčbě malárie)  
•  metadon (používaný k léčbě bolesti a k detoxikaci)  
•  diuretika (tablety na odvodnění, např. furosemid)  
 
Jestliže máte jít na operaci a dostat místní nebo celkovou anestezii (na znecitlivění), musíte říct, 
lékaři, že užíváte tento přípravek.  
Podobně je třeba říci i zubnímu lékaři, že tento lék užíváte, jestliže máte dostat místní znecitlivění. 
 
  
Přípravek Amitriptylin-Slovakofarma s alkoholem 
Během léčby tímto přípravkem se nedoporučuje pít alkohol, protože by mohl zvýšit tlumivý účinek. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Amitriptylin se v těhotenství nedoporučuje, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné, a i tak až po 
pečlivém zvážení poměru rizika a přínosu. Jestliže jste tento léčivý přípravek užívala v poslední části  
těhotenství, novorozenec může mít abstinenční příznaky, jako je podrážděnost, zvýšené svalové 
napětí, třes, nepravidelné dýchání, špatné pití, hlasitý pláč, zadržování moči a zácpu.  
Je třeba zvážit přínos kojení pro Vaše dítě a přínos léčby pro Vás. Lékař Vám poradí, zda máte 
zahájit/pokračovat/ukončit kojení nebo ukončit užívání tohoto přípravku.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento léčivý přípravek může způsobit ospalost a závratě, zejména na začátku léčby. Jestliže tomu tak 
u Vás bude, neřiďte dopravní prostředky ani nepracujte s nástroji.  
Přípravek Amitriptylin-Slovakofarma obsahuje laktosu 
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem. 
 
Deprese 
 
Dospělí  
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg dvakrát denně.  

 

 
 

5/10 

Lékař může podle Vaší odpovědi na přípravek postupně zvyšovat dávku až na 150 mg denně 
rozdělených do dvou dávek.  

Starší pacienti (nad 65 let) a pacienti s onemocněním srdce a cév:  
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně.  

Lékař může podle Vaší odpovědi na přípravek postupně zvyšovat dávku až na celkovou denní dávku 
100 mg rozdělenou do dvou dávek. Jestliže budete dostávat dávky v rozmezí 100 mg - 150 mg, budete 
možná muset častěji chodit na kontrolu ke svému lékaři.  
 
Použití u dětí a dospívajících  
Tento přípravek nesmí užívat děti a dospívající k léčbě deprese. Další informace naleznete v bodu 2.  

Neuropatická bolest, chronická tenzní bolest hlavy a profylaxe migrény  
Lékař Vám léčbu upraví podle Vašich příznaků a odpovědi na léčbu.  

Dospělí  
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg večer.  

Doporučená denní dávka je 25 mg – 75 mg.  

Lékař může podle Vaší odpovědi na přípravek postupně zvyšovat dávku. Jestliže obdržíte dávky nad 
100 mg, může lékař požadovat Vaši častější kontrolu. Lékař Vám sdělí, zda máte dávku užívat jednou 
denně nebo rozdělenou na dvě dávky.  

Starší pacienti (nad 65 let) a pacienti s onemocněním srdce a cév:  
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg večer. 

Lékař může podle Vaší odpovědi na přípravek postupně zvyšovat.  
Jestliže budete dostávat dávku vyšší než 75 mg, může Váš lékař požadovat Vaši častější kontrolu.  

Použití u dětí a dospívajících  
Tento přípravek nesmí užívat děti a dospívající k léčbě neuropatické bolesti, k profylaxi chronické 
tenzní bolesti hlavy a k profylaxi migrény. Další informace naleznete v bodu 2. 

Noční pomočování  
Použití u dětí a dospívajících  
Doporučené dávky pro děti:  
•  do 6 let: viz bod 2 Neužívejte přípravek Amitriptylin-Slovakofarma  
•  ve věku 6 až 10 let: 10 mg – 20 mg denně. Pro tuto věkovou skupinu musí být použita vhodnější 

léková forma.  

•  ve věku 11 let a starší: 25 mg – 50 mg.  
 
Dávka má být zvyšována postupně.  
Tento léčivý přípravek se užívá 1-1½ hodiny před spaním.  

Lékař před zahájením léčby provede elektrokardiografické vyšetření (EKG) Vašeho srdce, aby 
zkontroloval případné známky neobvyklé srdeční činnosti. 

Po 3 měsících lékař Vaši léčbu znovu posoudí a v případě potřeby provede nové EKG.  

Bez porady s lékařem léčbu nepřerušujte.  

Pacienti se zvláštními riziky  
Pacienti s onemocněním jater nebo lidé známí jako „pomalí metabolizátoři“ obvykle dostávají nižší 
dávky.  
Lékař Vám může odebrat vzorky krve ke stanovení hladiny amitriptylinu v krvi (viz také bod 2). 

Jak a kdy se přípravek Amitriptylin-Slovakofarma užívá  
Tento přípravek se může užívat s jídlem i bez něho. 

Tablety se zapíjejí vodou. Nežvýkejte je.  

 

 
 

6/10 

Délka léčby  
Bez porady s lékařem dávku přípravku neměňte, ani nepřerušujte léčbu.  

Deprese  
Podobně jako u jiných přípravků určených k léčbě deprese může trvat několik týdnů, než pocítíte 
zlepšení. Délka léčby deprese je individuální a obvykle trvá nejméně 6 měsíců. O délce léčby 
rozhodne Váš lékař.  

Tento léčivý přípravek užívejte tak dlouho, jak Vám lékař doporučí.  

Původní onemocnění může dlouhou dobu přetrvávat. Když léčbu přerušíte příliš brzy, příznaky se 
mohou vrátit.  

Neuropatická bolest, chronická tenzní bolest hlavy a profylaxe migrény  
Než pocítíte zlepšení bolesti, může to trvat několik týdnů.  

Promluvte si o délce léčby se svým lékařem a tento léčivý přípravek užívejte po celou jím 
doporučenou dobu.  

Noční pomočování  
Váš lékař po 3 měsících posoudí, zda je třeba v léčbě pokračovat.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amitriptylin-Slovakofarma než jste měl(a) 

Ihned kontaktujte svého lékaře nebo pohotovost nejbližší nemocnice. Udělejte to i v případě, že se u 
Vás neprojevují žádné známky potíží nebo otravy. K lékaři nebo do nemocnice si s sebou vezměte 
obal od tohoto léčivého přípravku.  

K příznakům předávkování patří:  
• 

rozšířené zornice;  

• 

rychlá nebo nepravidelná srdeční činnost;  

• 

problémy s močením, zadržování vody v těle;  

• 

sucho v ústech a suchý jazyk;  

• 

blokáda střev; 

• 

křeče;  

• 

horečka;  

• 

neklid;  

• 

zmatenost;  

• 

halucinace;  

• 

nekontrolované pohyby;  

• 

nízký krevní tlak, slabý puls, bledost;  

• 

problémy s dýcháním;  

• 

modré zbarvení kůže;  

• 

snížená srdeční frekvence;  

• 

ospalost;  

• 

ztráta vědomí;  

• 

kóma;  

• 

různé srdeční příznaky, například srdeční blokáda, srdeční selhání, nízký krevní tlak, šok 
způsobený poruchou funkce srdce, metabolická acidóza, nízká hladina draslíku. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amitriptylin-Slovakofarma 
Další dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
 
 
 

 

 
 

7/10 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amitriptylin-Slovakofarma 
Váš lékař rozhodne o tom, kdy a jak svou léčbu ukončíte, aby se zamezilo nepříjemným příznakům, k 
nimž by mohlo dojít při náhlém vysazení přípravku (např. bolest hlavy, pocit nepohody, nespavost a 
podrážděnost).  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Jestliže se u vás vyskytnou některé z následujících příznaků, ihned vyhledejte svého lékaře. 

• 

Střídavé záchvaty rozmazaného vidění, duhových efektů kolem světel a bolesti očí.  
Než bude možno pokračovat v léčbě tímto přípravkem, je třeba ihned vyšetřit zrak. Může se 
jednat o příznaky akutního glaukomu (zelený zákal). 

Velmi vzácný nežádoucí účinek, může 

postihnout 

až 

1 z 10 000 pacientů.

 

• 

Problémy se srdcem nazvané "prodloužený QT interval" (který je zobrazen na 
elektrokardiogramu, EKG). Častý nežádoucí účinek, může postihnout až 1 z 10 pacientů. 

• 

Silná zácpa, otok žaludku, horečka a zvracení.  
Tyto příznaky může způsobit ochrnutí části střev. 

Vzácný nežádoucí účinek, může postihnout 

až 1 z 1000 pacientů.  

 

• 

Zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka).  
Můžete mít zasažená játra. 

Vzácný nežádoucí účinek, může postihnout až1 z 1000 pacientů. 

 

• 

Tvorba modřin, krvácení, bledost nebo přetrvávající bolest v krku a horečka.  

Tyto příznaky mohou být prvními známkami možného postižení krve nebo kostní dřeně. 
Může dojít ke snížení počtu červených krvinek (které přenášejí v těle kyslík), bílých krvinek 
(které pomáhají bojovat proti infekci) a krevních destiček (které pomáhají se srážením). 

Vzácný nežádoucí účinek, může postihnout až 1 z 1000 pacientů.  

 

• 

Sebevražedné myšlenky nebo chování. Vzácný nežádoucí účinek, může postihnout až1 z 1000 
pacientů.

 

 

V následujícím seznamu jsou uvedeny hlášené nežádoucí účinky s příslušnou četností:  

Velmi časté: mohou se objevit u více než 1 osoby z 10  
• 

spavost/ospalost  

• 

třes rukou nebo jiných částí těla  

• 

závratě  

• 

bolest hlavy  

• 

nepravidelná, namáhavá nebo rychlá srdeční činnost  

• 

závratě po změně polohy do stoje způsobené nízkým krevním tlakem (ortostatická hypotenze)  

• 

sucho v ústech  

• 

zácpa  

• 

pocit na zvracení  

• 

nadměrné pocení  

• 

zvýšení tělesné hmotnosti  

• 

nezřetelná nebo pomalá řeč 

 

 
 

8/10 

• 

agresivita  

• 

překrvení nosních sliznic (ucpaný nos).  

 
Časté: mohou se objevit až u 1 osoby z 10  
• 

zmatenost  

• 

sexuální poruchy (snížený sexuální apetit, problémy s erekcí)  

• 

porucha pozornosti  

• 

změny v chuti  

• 

necitlivost nebo mravenčení v rukou nebo nohou  

• 

narušená koordinace  

• 

rozšířené zornice  

• 

srdeční blokáda  

• 

únava  

• 

nízká koncentrace sodíku v krvi  

• 

neklid  

• 

porucha močení  

• 

pocit žízně.  

 
Méně časté: mohou se objevit až u 1 osoby ze 100  
• 

vzrušení, úzkost, problémy se spánkem, noční můry  

• 

křeče (epileptické)  

• 

ušní šelest (zvonění v uších)  

• 

zvýšený krevní tlak  

• 

průjem, zvracení  

• 

kožní vyrážka, kopřivka, otok obličeje a jazyka  

• 

problémy s močením  

• 

zvýšená tvorba mateřského mléka nebo výtok z prsu bez kojení  

• 

zvýšený nitrooční tlak  

• 

kolapsové stavy  

• 

zhoršení srdečního selhání  

• 

porucha funkce jater (např. cholestatické jaterní onemocnění).  

 
Vzácné: mohou se objevit až u 1 osoby z 1 000 
• 

snížená chuť k jídlu  

• 

delirium (porucha vědomi zejména u starších pacientů), halucinace (zejména u pacientů se 
schizofrenií)  

• 

nepravidelnost v srdečním rytmu, nebo ve způsobu, jak bije Vaše srdce  

• 

otok slinných žláz  

• 

vypadávání vlasů  

• 

zvýšená citlivost na sluneční světlo  

• 

zvětšení prsů u mužů  

• 

horečka  

• 

snížení tělesné hmotnosti  

• 

abnormální testy jaterních funkcí  

 
Velmi vzácné: mohou se objevit až u 1 osoby z 10 000 
• 

onemocnění srdečního svalu  

• 

pocit vnitřního neklidu a nezbytnost být v neustálém pohybu  

• 

onemocnění periferních nervů  

• 

akutní zvýšení tlaku v oku  

• 

zvláštní formy abnormálního srdečního rytmu (tzv. torsades de pointes)  

 

 
 

9/10 

• 

alergický zánět plicních sklípků a plicní tkáně.  

 

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 
• 

chybí pocit chuti k jídlu  

• 

zvýšení či snížení hladiny cukru v krvi  

• 

paranoia (nadměrná podezíravost často s bludy)  

• 

poruchy hybnosti (mimovolní pohyby nebo snížené pohyby)  

• 

zánět srdečního svalu způsobený reakcí z přecitlivělosti  

• 

zánět jater  

• 

návaly horka.  

 
U pacientů užívajících tento typ léčivých přípravků bylo pozorováno zvýšené riziko

 

zlomenin kostí. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Amitriptylin-Slovakofarma uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
„EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Amitriptylin-Slovakofarma obsahuje 
Léčivou látkou je amitriptylini hydrochloridum 28,3 mg, což odpovídá amitriptylinum 25 mg v 1 
potahované tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, kalcium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, potahová soustava sepifilm 3048 žlutá, dimetikonová emulze SE 2, 
makrogol 6000. 
 
Jak přípravek Amitriptylin-Slovakofarma vypadá a co toto balení obsahuje 
Žluté kulaté potahované tablety balené v blistrech. 
Velikost balení: 20, 50 a 100 potahovaných tablet. 

 

 
 

10/10 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
6. 11. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA 20X28.3MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMITRIPTYLIN-SLOVAKOFARMA 20X28.3MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám