Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 101328
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120816
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Tablety přípravku Amisulprid-ratiopharm se používají k léčbě určitých duševních poruch a poruch v chování provázených příznaky jako jsou bludy, halucinace, poruchy myšlení, citové oploštění, úzkost, emoční a sociální stažení.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls32969/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AMISULPRID-RATIOPHARM 200 mg
(amisulpridum)
tablety


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Amisulprid-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amisulprid-ratiopharm užívat
3. Jak se Amisulprid-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Amisulprid-ratiopharm
6. Další informace


1. CO JE Amisulprid-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léků zvaných antipsychotika.
Tablety přípravku Amisulprid-ratiopharm se používají k léčbě určitých duševních poruch a poruch
v chování provázených příznaky jako jsou bludy, halucinace, poruchy myšlení, citové oploštění,
úzkost, emoční a sociální stažení.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Amisulprid-ratiopharm
UŽÍVAT

Neužívejte Amisulprid-ratiopharm:
- jestliže máte feochromocytom (zvláštní typ nádorového onemocnění charakterizovaný
nadměrným bujením nadledvin, uložených na vrcholu obou ledvin a uvolňujících látky
zvyšující krevní tlak);
- pokud je Vám méně než 15 let;
- jestliže jste kojící matka;
- jestliže jste alergický/á na amisulprid nebo kteroukoliv pomocnou látku přípravku (viz Další
informace);
- jestliže máte zvláštní typ nádorového onemocnění, závislého na hormonu prolaktinu (např.
rakovina prsu nebo porucha funkce hypofýzy);
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin;
- v kombinaci s dopaminergními agonisty s výjimkou pacientů s Parkinsonovou chorobou.
Pokud máte jakékoliv otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amisulprid-ratiopharm je zapotřebí

Před začátkem léčby Vám provede Váš lékař elektrokardiografické vyšetření (vyšetření srdce).
Tento přípravek se musí užívat s opatrností v následujících případech:
- u starších pacientů;
2/4
- u pacientů s poruchou funkce ledvin (závažné onemocnění ledvin), u nichž může lékař snížit
dávkování přípravku;
- u pacientů s epilepsií nebo Parkinsonovou chorobou;
- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou
krevních sraženin v cévách.

Pokud máte jakékoliv otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Tento léčivý přípravek nesmí být užíván v kombinaci
- s dopaminergními agonisty s výjimkou pacientů s Parkinsonovou chorobou.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména se to týká:
- některých léků používaných při léčbě Parkinsonovy choroby (levodopa, amantadin, apomorfin,
bromokriptin, kabergolin, entakapon, lisurid, pergolid, piribedil, pramipexol, chinagolid,
ropinirol, selegilin);
- některých léků způsobujících torsades de pointes (závažné poruchy srdeční tepové frekvence):
- antiarytmika třídy Ia (chinidin, hydrochinidin, disopyramid),
- antiarytmika třídy III (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
- některá neuroleptika (sultoprid, thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin,
trifluoperazin, cyamemazin, sulpirid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, flufenazin,
pipamperon, flupentixol, zuklopentixol),
- některé přípravky proti infekcím (mizolastin, halofantrin, pentamidin, sparfloxacin,
moxifloxacin, gatifloxacin a nitrožilně podávaný erytromycin, spiramycin a vinkamin),
- ostatní přípravky: bepridil, cisaprid, difemanil.

Užívání přípravku Amisulprid-ratiopharm s jídlem a pitím
Stejně jako u ostatních antipsychotik patřících do této skupiny léků, nepijte během léčby alkohol ani
neužívejte jiné léky, které alkohol obsahují.

Těhotenství a kojení
Tento přípravek lze užívat během těhotenství pouze po poradě s lékařem.
Pokud během léčby tímto léčivým přípravkem otěhotníte, je třeba, abyste se poradila s lékařem. Pouze
lékař může rozhodnout, zda-li budete nebo nebudete v léčbě pokračovat.
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Amisulprid-ratiopharm během posledního trimestru
(poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo
slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte
objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.
Během užívání tohoto léku se kojení nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může způsobit ospalost. Poraďte se s lékařem, zda můžete řídit motorová vozidla nebo
obsluhovat stroje.

Důležitá informace o některých pomocných látkách přípravku Amisulprid-ratiopharm
Jestliže jste byl(a) v minulosti informován(a) lékařem, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento přípravek užívat.


3. JAK SE Amisulprid-ratiopharm UŽÍVÁ

Pro perorální podání.
Váš lékař Vám určí, kolik tablet a jak dlouho budete užívat. Pokud máte jakékoliv pochybnosti,
poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
3/4
Tablety se polykají a zapíjejí vodou. Přípravek užívejte vždy tak, jak Vám byl předepsán lékařem.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Amisulprid-ratiopharm je příliš silný nebo příliš slabý,
poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Amisulprid-ratiopharm než jste měl(a)
Kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Amisulprid-ratiopharm
Užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a)
vynechanou dávku. Pokud jste zapomněl(a) užít několik dávek, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přerušil(a) užívání přípravku Amisulprid-ratiopharm
Nepřerušujte léčbu přípravkem.
Pokud máte další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu je následující:
- velmi časté: u více než 1 z 10 pacientů
- časté: u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů
- méně časté: u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů
- vzácné: u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů
- velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 pacientů
- není známo: z dostupných údajů nelze určit

Podobně jako všechny léky, může mít i Amisulprid-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého:
- nespavost, úzkost, neklid,
- ospalost během dne,
- zažívací obtíže (zácpa, nevolnost, zvracení, sucho v ústech),
- třes, ztuhlost svalů, křeče, mimovolní pohyby, zvýšená tvorba slin,
- impotence, frigidita,
- ztráta menstruace, tvorba a vylučování mateřského mléka, které nemá souvislost s normální
tvorbou mléka u kojících žen, zvětšení mléčné žlázy u mužů, hyperprolaktinémie (nadměrné
množství hormonu prolaktinu v krvi, který vyvolává tvorbu mateřského mléka),
- zvýšení tělesné hmotnosti.

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány velmi vzácně:
- torticollis (stočení hlavy k jedné straně krku), okulogyrické krize (abnormální pohyby některých
okohybných svalů), silná křeč čelistních svalů, mimovolní pohyby,
- hypotenze (nízký krevní tlak), zpomalení tepu, závažné synkopy (krátkodobá ztráta vědomí),
srdeční arytmie (nepravidelná činnost srdce),
- alergické reakce,
- zvýšené hodnoty jaterních enzymů, zejména transamináz (prokázané provedením krevních
testů),
- záchvaty,
- neobjasněná horečka související se systémovými a neurologickými onemocněními,
- krevní sraženiny v žilách zvláště na nohou (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání
končetiny), které mohou cestovat krevními cévami do plic a zapříčinit bolest na hrudi a
problémy s dýcháním. Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, kontaktujte ihned lékaře.

Pokud se během léčby objeví svalová ztuhlost a poruchy vědomí spolu s neobjasněnou horečkou,
je třeba okamžitě přerušit léčbu a bez prodlení se poradit s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

4/4

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU Amisulprid-ratiopharm

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Datum odpovídá poslednímu
dni uvedeného měsíce.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Amisulprid-ratiopharm obsahuje
- Léčivá látka je amisulpridum.
- Jedna tableta obsahuje amisulpridum 200 mg.
- Pomocné látky jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, methylcelulosa, koloidní oxid
křemičitý bezvodý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Amisulprid-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Amisulprid-ratiopharm 200 mg jsou bílé až téměř bílé kulaté tablety s půlící rýhou. Tabletu lze dělit
na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 30, 60,100 a 150 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.


Datum poslední revize textu: 9.5.2012


Recenze

Recenze produktu AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG 150X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMISULPRID-RATIOPHARM 200 MG 150X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze