Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 79286
Kód EAN:
Kód SÚKL: 108618
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Amlodipin se používá - při vysokém krevním tlaku; - při bolesti na hrudi, která se nazývá stabilní angina pectoris (výsledek nedostatku zásobování srdečního svalu kyslíkem srdečními cévami) nebo řidčeji Prinzmetalova forma nebo jiná forma anginy, způsobená křečí srdečních cév. Při léčbě anginy pectoris může být amlodipin užíván samotný nebo v kombinaci s dalšími léky.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změnu registrace sp. zn. sukls42236/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
AMILOSTAD 5 mg
AMILOSTAD 10 mg
tablety
Amlodipinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek AMILOSTAD a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AMILOSTAD užívat
3. Jak se přípravek AMILOSTAD užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek AMILOSTAD uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek AMILOSTAD a k čemu se používá
Přípravek Amilostad obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků nazývaných
antagonisté vápníku.
Přípravek Amilostad se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) nebo určitého druhu
bolesti na hrudi zvané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova nebo variantní angina.
U pacientů s vysokým krevním tlakem tento léčivý přípravek snižuje napětí hladké svaloviny cévní
stěny, takže krev jimi může snadněji protékat. U pacientů s anginou pectoris přípravek Amilostad
zlepšuje zásobení srdce krví, které tím dostává vetší přísun kyslíku, což zabraňuje vzniku bolesti.
Tento přípravek neposkytuje okamžitou úlevu od bolesti na hrudi způsobené anginou pectoris
2. Čemu musíme věnovat pozornost než začnete přípravek AMILOSTAD užívat
Neužívejte přípravek AMILOSTAD
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amlodipin nebo na jakoukoli pomocnou látku
přípravku uvedenou v části 6, nebo jiné antagonisty vápníku. To může zahrnovat svědění,
zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.
pokud trpíte výrazně nízkým krevním tlakem (hypotenze)
pokud trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní
(srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve)
pokud trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu
2Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMILOSTAD je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů
Nedávný srdeční infarkt
Srdeční selhání
Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize)
Onemocnění jater
Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Amilostad nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze
přípravek Amilostad použít pouze pro léčbu hypertenze (viz část 3). Více informací Vám poskytne
ošetřující lékař.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Amilostad může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako např.:
verapamil, diltiazem (léčba srdečních onemocnění)
ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním)
ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV)
rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika)
třezalka tečkovaná
dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty)
simvastatin (používaný ke snížení vysokých hladin cholesterolu v krvi)
Přípravek Amilostad snižuje krevní tlak a může prohloubit účinek jiných léků, které se používají na
snížení vysokého krevního tlaku.
Užívání přípravku Amilostad s jídlem a pitím
Pacientům užívajícím přípravek Amilostad se nedoporučuje konzumace grapefruitové šťávy a
grapefruitu. Grapefruitová šťáva a grapepfruit mohou zvýšit hladinu léčivé látky amlodipinu v krvi a
tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Amilostad na snížení krevního tlaku.
Těhotenství
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla stanovena. Pokud se domníváte, že byste mohla být
těhotná nebo těhotenství plánujete, před užitím přípravku Amilostad se porad´te se svým lékařem.
Kojení
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo plánujete kojit, před
užitím přípravku Amilostad se porad´te se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék..
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3Přípravek Amilostad může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost,
závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned kontaktujte svého lékaře.
3. Jak se přípravek AMILOSTAD užívá
Vždy užívejte svůj lék přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg 1x denně; tu je pak možno zvyšovat až na maximální dávku 10 mg
denně.
Přípravek lze užívat před jídlem i po jídle. Užívejte přípravek ve stejnou dobu každý den a zapíjejte jej
vodou. Během léčby přípravkem Amilostad nepijte grapefruitovou šťávu
Použití u dětí dospívajících
U dětí a dospívajících (6-17 let věku) je doporučená úvodní dávka 2,5 mg denně. Maximální
doporučená dávka je 5 mg denně. V současné době není přípravek Amilostad tablety 2,5mg k
dispozici. Přípravek Amilostad 5 mg tablety nelze rozdělit na dávku 2,5 mg, protože tablety nejsou
vyráběny tak, aby se daly rozdělit na dvě stejné poloviny.
Je důležité, abyste tablety tobolky užíval/a pravidelně. Svého lékaře navštivte včas, dříve, než balení
tablet tobolek využíváte.
Jestliže jste užil/a více přípravku Amilostad, než jste měl/a
Při požití většího množství tablet Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete
cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete
mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tablet vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amilostad
Nestrachujte se. Pokud někdy zapomenete užít tabletu, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku
užijte v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amilostad
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit,
pokud ukončíte léčbu dříve.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčiva, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amilostad nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře ihned jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte některý z následujících
velmi vzácných závažných nežádoucích účinků.
Náhlý sípot, bolest na hrudi, dušnost nebo potíže s dýcháním
Otok očních víček, obličeje nebo rtů
Otok jazyka a hrdla způsobující významné potíže s dýcháním
4 Závažné kožní reakce zahrnující úpornou kožní vyrážku, kopřivku, zčervenání kůže celého
těla, výrazné/úporné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otok kůže, zánět sliznic (Stevens
Johnsonův syndrom) nebo jiné alergické reakce
Srdeční infarkt, nepravidelný srdeční tep
Zánět slinivky, který může způsobit silnou bolest břicha a zad doprovázenou výrazným
celkovým pocitem nemoci/celkovou indispozicí
Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky. Jsou-li pro Vás obtěžující nebo trvají déle než 1
týden, poraďte se se svým lékařem.
Časté: postihují 1 - 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby)
Bušení srdce, návaly horka
Bolest břicha, nevolnost (nauzea)
Otok kotníků (edém), únava
Jiné hlášené nežádoucí účinky jsou uvedené v následujícím seznamu. Pokud se kterýkoli z
nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Méně časté: postihují 1 - 10 pacientů z 1000
Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost
Třes, poruchy chuti, mdloby, slabost
Necitlivost nebo pocit brnění končetin; necitlivost k bolesti
Poruchy zraku, dvojité vidění, zvonění v uších
Nízký krevní tlak
Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice
Změny funkce střev, průjem, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvracení
Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže
Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení
Neschopnost dosáhnou erekce; nepříjemné pocity v prsech nebo zvětšení prsů u mužů
Slabost, bolest, celkový pocit nemoci/indispozice
Bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče, bolest zad
Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti
Vzácné: postihují 1 - 10 pacientů z 10 000
Zmatenost
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000
Snížený počet bílých krvinek, snížení počtu krevních destiček které může mít za následek
tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení
Nadbytek cukru v krvi (hyperglykémie)
Porucha nervů způsobující slabost, brnění nebo necitlivost
Kašel, otok dásní
Nadmutí břicha (zánět žaludku)
5 Porucha funkce jater, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka), zvýšení jaterních
enzymů, což může mít vliv na výsledky některých krevních testů
Zvýšené svalové napětí
Zánět cév, často s kožní vyrážkou
Citlivost na světlo
Porucha kombinující ztuhlost, třes, a/nebo poruchy hybnosti
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek AMILOSTAD uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek AMILOSTAD obsahuje
Léčivou látkou je
Amilostad 5 mg: jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg (jako amlodipini besilas)
Amilostad 10 mg: jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg (jako amlodipini besilas)
Pomocnými látkami jsou
mikrokrystalická celulosa (E460), hydrogenfosforečnan vápenatý (E341), sodná sůl
karboxymethylšrobu, magnesium-stearát (E470b)
Jak tablety přípravku AMILOSTAD vypadají a co obsahuje toto balení
Amilostad 5 mg jsou bílé kulaté tablety.
Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 200 tablet
Amilostad 10 mg jsou bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě stejné
poloviny.
Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
611 18 Bad Vilbel
Německo
6Výrobce
1.)STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
611 18 Bad Vilbel
Německo
2.) Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
NL-4879 AG Etten-Leur
Nizozemsko
3.) STADA Production Ireland Ltd
Waterford Road
IRL-Clonmel, Co. Tipperary
Irsko
4.) Sanico N.V.
Veedijk 59
Industriezone IV
B-2300 Turnhout
Belgie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.3.2012

Recenze

Recenze produktu AMILOSTAD 5 MG 98X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMILOSTAD 5 MG 98X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze