Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L., ANAGNI
Kód výrobku: 38833
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21689
Držitel rozhodnutí: BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L., ANAGNI
Co je přípravek Amikin 500 mg a Amikin 1 g a k čemu se používá Amikacin je polo-syntetické aminoglykosidové antibiotikum se širokým spektrem a rychlým nástupem baktericidního účinku převážně proti gram-negativním bakteriím. Používá se k léčbě infekcí vyvolaných vnímavými mikroby včetně takových, které jsou rezistentní na jiné aminoglykosidy. Je účinný při bakteriemii a septikemii (i při novorozenecké sepsi), při těžkých infekcích dýchacího systému, kostí a kloubů, centrálního nervového systému (i při meningitidách), při infekcích kůže a měkkých tkání, při břišních infekcích (včetně zánětu pobřišnice), při popáleninách a pooperačních infekcích (např. i při infekcích po cévních operacích). Rovněž je používán při těžkých, komplikovaných a opakujících se infekcích močových cest. Přípravek lze podávat i dětem. Novorozencům a kojencům do 4 týdnů věku se podává jen v nezbytných případech.

Příbalový leták

1/8

sp.zn.: sukls213624/2010, sukls213625/2010
a sp.zn.: sukls33300/2013, sukls33302/2013, sukls32506/2013, sukls32562/2013,


Příbalová informace: informace pro uživatele

AMIKIN 500 mg
AMIKIN 1g
injekční roztok

amikacini disulfas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g používat
3. Jak se AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g a k čemu se používá

Amikacin je polosyntetické aminoglykosidové antibiotikum se širokým spektrem a rychlým nástupem
baktericidního účinku převážně proti gramnegativním bakteriím. Používá se ke krátkodobé léčbě
závažných infekcí vyvolaných citlivými mikroby rezistentními na jiné aminoglykosidy. Je účinný při
bakteriemii a septikemii (i při novorozenecké sepsi), při těžkých infekcích dýchacího systému, kostí a
kloubů, centrálního nervového systému (i při meningitidách), při infekcích kůže a měkkých tkání, při
břišních infekcích (včetně zánětu pobřišnice), při popáleninách a pooperačních infekcích (např. i při
infekcích po cévních operacích). Rovněž je používán při léčbě těžkých, komplikovaných a opakujících
se infekcích močových cest. Přípravek lze podávat i dětem. Novorozencům a kojencům do 4 týdnů
věku se podává jen v naprosto nezbytných případech.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g
používat
Nepoužívejte AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou
látku nebo na kteroukoli další složku těchto přípraků přípravků (uvedenou v bodě 6). Vzhledem k
možnosti zkřížené alergie mezi aminoglykosidovými antibiotiky je použití přípravku AMIKIN
kontraindikováno u pacientů s alergickou nebo závažnou toxickou reakcí na podání jakéhokoli
aminoglykosidu v anamnéze.
2/8

Upozornění a opatření
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g je zapotřebí:
- u pacientů s poruchou ledvinných funkcí
- u dehydratovaných pacientů
- u starších pacientů.

Injekčně podávaná aminoglykosidová antibiotika vyžadují pečlivé sledování stavu pacienta pro
možnost poškození sluchu a funkce ledvin. Pokud se takové příznaky vyskytnou, podávání přípravku
musí být okamžitě ukončeno.

Přípravek je třeba podávat s opatrností také pacientům se svalovým onemocněním, jako je např.
myastenia gravis nebo parkinsonismus, u kterých může zhoršit svalovou slabost.

Děti
Amikoglykosidy by se měly používat s opatrností u nedonošených dětí a novorozenců, protože z
důvodu nezralosti ledvin se prodlužuje vylučování amikacinu z organizmu.

Další léčivé přípravky a AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Protibakteriální účinnost amikacinu se zvyšuje v kombinacích penicilinů se širokým spektrem nebo
odpovídajících cefalosporinů. Toxicitu amikacinu zvyšuje současné nebo následné podání jiných
aminoglykosidových antibiotik či dalších léků potenciálně poškozujících nervový systém, sluchové
ústrojí nebo funkci ledvin (např. bacitracinu, cisplatiny, amfotericinu B, cyklosporinu, takrolimu,
vankomycinu, cefaloridinu, paromomycinu, viomycinu, polymyxinu B a kolistinu) a silných diuretik
(např. furosemidu nebo kyseliny etakrynové). Na možnost vzniku dechové paralýzy je nutné
pamatovat při podání aminoglykosidů bez ohledu na způsob podání zvláště při současném podávání
anestetik, nervosvalových blokátorů (sukcinylcholin, dekamethonium, atrakurium, rokuronium,
vekuronium) nebo u pacientů dostávajících masivní krevní transfuze s citrátem.

AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g jídlem a pitím
Používání není ovlivněno, protože přípravek je podáván injekčně.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat
Aminoglykosidy včetně amikacinu prostupují placentou, a proto mohou způsobit poškození plodu.
Amikacin může být používán v době těhotenství pouze při život ohrožujících stavech nebo u
závažných infekcí po zvážení možného toxického účinku na plod. Je-li žena léčená amikacinem
těhotná nebo dojde-li k otěhotnění v průběhu léčby, je nutno ženu upozornit na možné riziko
poškození plodu.
Vzhledem k možným vážným nežádoucím účinkům na kojené dítě je potřeba učinit rozhodnutí, zda
přerušit kojení nebo ukončit terapii.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Kvůli výskytu některých
nežádoucích účinků (viz bod 4) může být schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivněna.

AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g obsahuje hydrogensiřičitan sodný
Tato pomocná látka může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení
průdušek).

3. Jak se AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g používá

3/8

Vždy používejte přípravek AMIKIN 500 mg nebo AMIKIN 1 g přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
AMIKIN podává zdravotnický personál nitrosvalově nebo nitrožilně. Dávka, způsob podání a interval
mezi jednotlivými dávkami závisí na závažnosti infekce, bakteriální citlivosti a zdravotním stavu
pacienta. Správná dávka je vypočítána na základě pacientovy tělesné hmotnosti.

Nitrožilní a nitrosvalové dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí a děti starší 12 let:
U dospělých a dospívajících s normální funkcí ledvin: doporučená denní dávka i.m. nebo i.v. je
15 mg/kg/den podaná jako jednorázová dávka nebo rozdělená do 2 jednotlivých dávek podaných ve
stejných časových intervalech tj.: 7,5 mg/kg každých 12 hodin. Celková denní dávka nemá překročit
1,5 g. U pacientů s endokartditidou a febrilní neutropenií má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých
dávek.

Použití u dětí
Děti ve věku 4 týdny až 12 let:
Dětem s normální funkcí ledvin se doporučuje dávka i.m. nebo i.v. 15-20 mg/kg/den, která může být
podána jednorázově nebo 7,5 mg/kg každých 12 hodin. U pacientů s endokarditidou a febrilní
neutropenií má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých dávek.

Novorozenci:
Novorozenci dostanou úvodní dávku ve výši 10 mg/kg a pak 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Nedonošené děti:
U nedonošených dětí je doporučena dávka 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Podávání 1x denně
Toto dávkování lze zvážit u pacientů s normální funkcí ledvin. V tomto případě se podává amikacin
intravenózně v dávce 15/mg/kg/den u dospělých nebo 20 mg/kg/den u dětí starších 4 týdnů. Tento
režim podávání lze zvažovat u bakteriemie, septikemie, infekcí dýchacího ústrojí, komplikovaných
infekcí močového ústrojí, nitrobřišních infekcí a u horečnatých stavů spojených s neutropenií.
Trvání léčby by nemělo překročit 7-10 dní a celková denní dávka u všech typů podání nemá překročit
15-20 mg/kg/den.

Podávání při snížené funkci ledvin
Podávání amikacinu musí být provázeno pečlivým sledováním klinického stavu i laboratorních hodnot
včetně hladiny amikacinu v séru proto, aby bylo možno upravit dávkování podle aktuálního stavu
pacienta (včetně stavů vyžadujících dialýzu).
Při snížení clearance kreatininu pod 50 ml/min se nedoporučuje podávat celková denní doporučená
dávka v jediné denní dávce, protože vzhledem k postižení ledvin by tito pacienti byli vystaveni
působení vysoké koncentrace amikacinu v séru. Dávkování se upravuje buď snížením podané dávky
při zachování intervalů podávání, nebo prodloužením intervalů mezi jednotlivými dávkami při podání
normálních dávek.

Zvláštní doporučení pro intravenózní infuze:
U pediatrických pacientů závisí množství použitého rozpouštědla na množství amikacinu tolerovaného
pacientem. Jednotlivá dávka se běžně podává infuzí trvající 30 až 60 minut.
U kojenců je nutno podávat infuzi pomaleji, po dobu 1 až 2 hodin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4/8

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Všechna aminoglykosidová antibiotika mohou působit toxicky na sluchové ústrojí, na funkci ledvin
nebo vyvolat nervosvalovou blokádu. Nežádoucí účinky jsou častější u pacientů s poruchou
ledvinných funkcí, při současné léčbě jinými léky poškozujícími sluch či funkci ledvin, při
dlouhotrvající léčbě nebo při podávání vyšších dávek než jsou dávky doporučené.
Nežádoucí účinky, které mohou být důsledkem léčby jsou na seznamu uvedeny podle četnosti
výskytu. Četnost je definována takto:

Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10.
Časté: postihují 1-10 pacientů ze 100.
Méně časté: postihují 1-10 pacientů z 1000.
Vzácné: postihují 1-10 pacientů z 10000.
Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10000.
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Superinfekce a výskyt odolných kmenů bakterií nebo kvasinek,, nevolnost, zvracení, vyrážka.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
Chudokrevnost, zvýšení počtu některých bílých krvinek, snížená hladina hořčíku v krvi, třes,
mravenčení, bolest hlavy, poruchy rovnováhy, slepota, poškození sítnice, ušní šelest, nedoslýchavost,
snížení krevního tlaku, svědění, kopřivka, bolesti kloubů, záškuby svalů, snížená tvorba moče,
zvýšená hladina kreatininu v krvi, bílkovina v moči, zvýšená hladina dusíku v krvi, výskyt bílých a
červených krvinek v moči, horečka.

Nežádoucí účinky u nichž četnost výskytu není známá (z dostupných údajů nelze určit)
Akutní reakce z přecitlivělosti, přecitlivělost, ochrnutí, hluchota, zástava dechu, bronchospazmus
akutní selhání ledvin, toxické poškození ledvin, buňky v moči.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48,100 41 Praha 1,webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g uchovávat

AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g jsou dodávány ve formě sterilního bezbarvého roztoku, který
nevyžaduje uchovávání v chladničce a je stabilní při doporučené kontrolované teplotě do doby
použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na
lahvičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Chemická a fyzikální stabilita po otevření a následném naředění na koncentrace 0,25 - 5 mg/ml před
použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 25 C.
5/8

K ředění se používají následující infuzní roztoky: 5% roztok glukózy; 5% roztok glukózy s
0,2% roztokem chloridu sodného; roztok 5% glukózy s 0,45% chloridu sodného; 0,9% roztok chloridu
sodného.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně
by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g obsahuje
Léčivou látkou je amikacini disulfas.
Pomocnými látkami jsou hydrogensiřičitan sodný, dihydrát natrium-citrátu, kyselina sírová 95%
(k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek AMIKIN 500 mg a AMIKIN 1 g vypadá a co obsahuje toto balení
Obal: zapertlovaná injekční lahvička z bezbarvého skla třídy I, pryžová zátka, AL kryt, PP chránič
(500 mg/2 ml modrý a 1 g/4 ml šedý), krabička.
Druh a velikost balení
1 x 2 ml/500 mg, 10 x 4 ml/1 g, 1 x 4 ml/1 g.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Bristol-Myers Squibb S.R.L., Anagni, Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika
Tel.: +420221016111
Fax: +420221016900
e-mail: bms.czech@bms.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
23.10.2013
6/8

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky
Dávkování a způsob podání
AMIKIN se podává intramuskulárně nebo intravenózně.
Ke stanovení správného dávkování je nutné znát tělesnou hmotnost pacienta na počátku léčby.
Před zahájením léčby je také nutné zkontrolovat stav renálních funkcí stanovením sérového kreatininu
nebo výpočtem clearance endogenního kreatininu. Stanovení BUN je pro tyto účely méně vhodné.
Během terapie je nutná pravidelná kontrola renálních funkcí. Kdykoliv je to možné, doporučuje se
sledovat hladinu amikacinu v séru k zajištění její žádoucí výše. Je vhodné měřit jak maximální
koncentraci amikacinu v séru (30-90 min po injekci), která by neměla přesáhnout 35 g/ml, tak i
koncentraci těsně před podáním další dávky, která by neměla být vyšší než 10 g/ml. Jinak je
doporučena úprava dávkování.
U pacientů s normální funkcí ledvin je možné i podávání 1x denně a v tomto případě může maximální
koncentrace amikacinu v séru přesáhnout 35 g/ml (viz níže dávkování jednou denně). Obvyklá délka
léčby je 7-10 dní a celková denní dávka u všech typů podání by neměla překročit 15-20 mg/kg/den.
U těžkých a komplikovaných infekcí, kde léčba amikacinem trvá déle než 10 dnů, je třeba znovu
zvážit vhodnost léčby amikacinem, protože její případné pokračování vyžaduje sledování hladiny
amikacinu v séru a kontrolu renálních, sluchových a vestibulárních funkcí.
Intravenózní a intramuskulární dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí a děti starší 12 let:
U dospělých a dospívajících s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu 50 ml/min) je
doporučená dávka i.m. nebo i.v. 15 mg/kg/den, která může být podána jako jednorázová dávka nebo
rozdělená do 2 jednotlivých dávek podaných ve stejných časových intervalech např.: 7,5 mg/kg
každých 12 hodin. Celková denní dávka nemá překročit 1,5 g. U pacientů s endokarditidou a febrilní
neutropenií má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých dávek.

Děti ve věku 4 týdny až 12 let:
Dětem s normální funkcí ledvin se doporučuje dávka i.m. nebo i.v. 15-20 mg/kg/den, která může být
podána jednorázově nebo 7,5 mg/kg každých 12 hodin. U pacientů s endokarditidou a febrilní
neutropenií má být dávka rozdělena do 2 jednotlivých dávek.

Novorozenci:
Novorozenci dostanou úvodní dávku ve výši 10 mg/kg a pak 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Nedonošené děti:
U nedonošených dětí je doporučena dávka 7,5 mg/kg každých 12 hodin.

Podávání 1x denně
Alternativní dávkování lze zvážit u pacientů s normální funkcí ledvin.(clearance kreatininu
50 ml/min). V těchto případech se podává amikacin intravenozně v dávce 15 mg/kg/den u dospělých
nebo 20 mg/kg/den u dětí ve věku 4 týdnů a starších. Tento režim podávání lze zvažovat u
bakteriemie, septikemie, infekcí respiračního traktu, komplikovaných infekcí močového traktu,
intraabdominálních infekcí a empiricky u febrilní neutropenie.
Je-li AMIKIN indikován u nekomplikovaných infekcí močového traktu, může být podáno 500 mg
v jedné dávce, nebo rozděleno do dvou dávek (250 mg 2x denně).
Je třeba vypočítat dávku přesně a připravený roztok o koncentraci 50 mg/ml může být třeba dále
naředit, aby bylo možné podat správnou dávku předčasně narozenému dítěti.
7/8


Trvání léčby by nemělo překročit 7-10 dní a celková denní dávka u všech typů podání by neměla
překročit 15-20 mg/kg/den. U těžkých a komplikovaných infekcí, kde léčba trvá déle než 10 dnů, je
nutné znovu zvážit podávání amikacinu a v případě pokračování terapie monitorovat renální, sluchové
a vestibulární funkce stejně jako hladinu amikacinu v séru.
U nekomplikovaných infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na amikacin dochází k pozitivní
reakci na léčbu během 24-48 hodin. Nedojde-li ke zlepšení klinického stavu ani po 3-5 dnech, má být
podávání přípravku AMIKIN přerušeno a znovu posouzena citlivost mikroorganizmů. Neúspěšnost
léčby může být způsobena buď necitlivostí vyvolávajícího agens nebo přítomností septického ložiska,
vyžadujícího chirurgickou intervenci.

Podávání při snížené funkci ledvin
Podávání amikacinu musí být provázeno bedlivým sledováním klinického stavu i laboratorních hodnot
proto, aby bylo možno upravit dávkování podle aktuálního stavu (včetně stavů vyžadujících dialýzu).
Při snížení kreatininové clearance pod 50 ml/min se nedoporučuje podávat celková denní dávka v
jediné denní dávce, protože vzhledem k postižení ledvin by tito pacienti byli vystaveni působení
vysoké koncentrace amikacinu v séru. U pacientů se sníženou funkcí ledvin je třeba při obvyklém
dávkování 2-3x denně monitorovat vhodnou metodou sérové hladiny amikacinu. U pacientů se
sníženou funkcí ledvin se dávkování upravuje buď snížením podané dávky při zachování intervalů
podávání nebo při podání normálních dávek prodloužením intervalů mezi jednotlivými dávkami. Tato
dávkovací schémata musí být použita ve spojení s pečlivým klinickým a laboratorním sledováním
pacientů a měla by být podle potřeby upravována včetně modifikace při dialýze.
Normální dávky s delšími intervaly mezi jednotlivými dávkami: není-li dostupná hodnota clearance
kretininu a pacientův stav je stabilizovaný, lze dávkovací interval v hodinách pro normální jednotlivou
dávku (tzn. takovou, která by byla podána pacientům s normální funkcí ledvin v dávkovacím schématu
2x denně - 7,5 mg/kg) odhadnout vynásobením hladiny kreatininu (v mg/100ml) číslem 9. Jestliže
např. hladina kreatininu je 2 mg/100 ml, pak doporučenou jednotlivou dávku (7,5 mg/kg) je třeba
podat každých 2 x 9 = 18 hodin.
Snížené dávky s fixními intervaly: tam, kde je u pacientů s postižením renálních funkcí nutno zachovat
stávající intervaly, dávky musí být sníženy. Doporučuje se monitorování hladiny amikacinu v séru,
aby nedošlo k jeho nepřiměřenému zvýšení. Nejsou-li dostupné hodnoty amikacinu v séru a pacientův
stav je stabilizovaný, pak hodnoty sérového kreatininu a kreatininové clearance jsou nejsnáze
dostupným ukazatelem stupně postižení ledvin a vodítkem ke stanovení výše dávek. I za těchto
okolností se podává jako úvodní dávka normální zahajovací dávka, tj. 7,5 mg/kg.Tato dávka je stejná
jako standardně doporučená dávka, která by byla vypočtena pro pacienta s normální funkcí ledvin, jak
bylo popsáno výše.
Udržovací dávky, podávané ve 12 hodinových intervalech, mají být sníženy úměrně k poklesu
clearance kreatininu:
Udržovací dávka každých 12 hodin =
nalezená clearance kreatininu (ml/min) x vypočtená základní dávka v mg / normální clearance
kreatininu (ml/min)
Jiné přibližné vodítko pro stanovení sníženého dávkování ve 12 hodinových intervalech, u pacientů,
jejichž vyrovnaná hladina kreatininu je známa, je vydělit základní dávku přípravku AMIKIN hodnotou
sérového kreatininu pacienta (v mg/100 ml).
Všechny tyto výpočetní přístupy představují jen všeobecné vodítko tam, kde není dostupné měření
hladiny amikacinu v séru, a nejsou žádným rigidním doporučením.
Intravenózní infuze
Stanovené dávky se podávají v i.v. infuzi po předchozím zředění přípravku AMIKIN z originální
lahvičky některým z těchto infuzních roztoků: 5% roztok glukózy; 5% roztok glukózy s 0,2% chloridu
sodného; roztok 5% glukózy s 0,45% chloridu sodného; 0,9% roztok chloridu sodného. Chemická a
8/8

fyzikální stabilita po otevření a následném naředění na koncentrace 0,25 - 5 mg/ml v těchto roztocích
před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 25 C.
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba
a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a
normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Pro použití u dospělých se jednotlivá dávka naředí do 100 až 200 ml sterilního injekčního roztoku,
např.fyziologického roztoku, 5% dextrózy nebo jiného vhodného roztoku; pro použití v pediatrii se
objem vhodně zvolí podle tolerance dítěte.
U dospělých a u starších dětí se jednotlivá dávka podává infuzí trvající 30 až 60 minut. U kojenců je
nutno podávat infuzi pomaleji, po dobu 1 až 2 hodin.
Amikacin nemá přijít do přímého kontaktu s jinými léky a má být podáván odděleně v doporučené
dávce a doporučeným způsobem.


Recenze

Recenze produktu AMIKIN 1 G 10X4ML/1GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMIKIN 1 G 10X4ML/1GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze