Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

AMBROXOL AL 75 RET. 100X75MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15890

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 15890
Kód EAN: 4024773015319
Kód SÚKL: 43949
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Mukolytická léčba (uvolňování hlenu) při akutních a chronických onemocněních průdušek a plic provázených tvorbou hlenu.

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls197591/2009 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AMBROXOL AL 75 retard 

75 mg 

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním  

Ambroxoli hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Ambroxol AL 75 retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol AL 75 retard užívat 

3. 

Jak se Ambroxol AL 75 retard užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Ambroxol AL 75 retard uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
 
1. 

Co je Ambroxol AL 75 retard a k čemu se používá  

 
Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambroxol AL 75 retard, patří do skupiny léčiv, která 
zkapalňují hlen nahromaděný v dýchacích cestách a usnadňují jeho vykašlávání. Přípravek je ve formě 
tobolek s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že léčivá látka se z tobolky uvolňuje postupně, 
čímž je zajištěna její rovnoměrnější hladina v organizmu. 
 
Bez  porady  s lékařem  se  Ambroxol  AL  75  retard  užívá  při  akutních  onemocněních  dýchacích  cest 
spojených s obtížným vykašláváním.  
Na doporučení lékaře se používá k usnadnění vykašlávání při chronických onemocněních dýchacích 
cest a při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin. 
Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé. 
 
Pokud se do 4 - 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambroxol AL 75 retard užívat 

 
Neužívejte Ambroxol AL 75 retard 

  jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  pro vysoký obsah léčivé látky nepodávejte tento přípravek dětem do 12 let. 

 

 

 

2/4 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Ambroxol AL 75 retard  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  jestliže máte onemocnění, které je spojeno se sníženou samočisticí funkcí průdušek a nadměrně 

vysokou  tvorbou  hlenu  (např.  při  vzácném  onemocnění  zvaném  maligní  ciliární  syndrom). 
V tomto případě užívejte Ambroxol AL 75 retard jen na doporučení lékaře, protože existuje riziko 
hromadění hlenu v průduškách. 

  jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo těžké onemocnění jater. V tomto případě se o užívání 

přípravku poraďte s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku. 
 

V souvislosti  s podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí. Jestliže  se  u Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně poškození  na sliznici úst,  hrdla,  nosu,  očí, 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambroxol AL 75 retard užívat a ihned kontaktuje svého lékaře. 
 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Ambroxol AL 75 retard je určen pro dospívající starší 12 let a dospělé. 
Pro děti do 12 let jsou určeny přípravky s nižším obsahem ambroxol-hydrochloridu. 
 
Další léčivé přípravky a Ambroxol AL 75 retard 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
S přípravkem Ambroxol AL 75 retard se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky: 

  antibiotika,  např.  amoxicilin,  cefuroxim,  erythromycin,  doxycyklin.  Současné  užívání  přípravku 

Ambroxol AL 75 retard a antibiotik může zvýšit prostup antibiotik do plicní tkáně. 

  léky tlumící kašel (např. antitusika), např. kodein. Při současném užívání přípravku Ambroxol AL 

75 retard a léků potlačujících kašel (antitusik) může vzhledem k potlačení kašlacího reflexu dojít 
k nebezpečnému hromadění hlenu v dýchacích cestách.   

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Lékař posoudí, zda je pro Vás užívání tohoto přípravku vhodné. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by po užití tohoto přípravku mohlo dojít ke snížení pozornosti při řízení motorových 
vozidel nebo při obsluze strojů.  
 
Ambroxol AL 75 retard obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se Ambroxol AL 75 retard užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 1x denně, nejlépe večer.  
 
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
Při užívání tohoto přípravku je vhodné dbát na zvýšený přísun tekutin, neboť je tím účinek ambroxol-
hydrochloridu na rozpouštění hlenu zesilován. 
 
Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. 
Bez porady s lékařem tento přípravek neužívejte déle než 5 dní. 

 

 

3/4 

 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Ambroxol  AL  75  retard,  než  jste  měl(a)  nebo  při  náhodném 
požití  přípravku  dítětem,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře  nebo  nejbližší  zdravotnické  zařízení. 
Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tobolky, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL 75 retard 
Přípravek užijte ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti, přestaňte užívat Ambroxol AL 75 retard a neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Pokud se při užívání přípravku Ambroxol AL 75 retard objeví nová vyrážka na kůži nebo na sliznici, 
je třeba lék vysadit a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc!  
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost 

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů) 

  zvracení, průjem, zažívací obtíže a bolesti břicha 

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů)  

  reakce z přecitlivělosti 

  vyrážka, kopřivka  

  sucho v ústech nebo zvýšené slinění 

  zvýšená nosní sekrece 

  zácpa 

  obtíže při močení 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), 

angioedému  (rychle se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a 
svědění 

  závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy) 

 
Vyskytl se také jediný případ alergické kontaktní dermatitidy (zánětlivé onemocnění kůže). 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

4/4 

 
 
5. 

 Jak Ambroxol AL 75 retard uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30º C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co Ambroxol AL 75 retard obsahuje 

Léčivou  látkou  je  ambroxoli  hydrochloridum  75  mg  v jedné  tobolce  s prodlouženým 
uvolňováním. 

Pomocnými  látkami  jsou  želatina,  povidon  30,  zrněný  cukr  (obsahuje  sacharosu  a  kukuřičný 
škrob), šelak, mastek, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 171),, žlutý oxid železitý (E 172). 

 
Jak Ambroxol AL 75 retard vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Ambroxol  AL  75  retard
  jsou  tvrdé  želatinové  tobolky  s vrchní  částí  zelenou  a  spodní  částí  bílou 
obsahující bílé a světle žluté pelety. 
 PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička.

 

 
Velikost balení: 20, 50 a 100 tobolek s prodlouženým uvolňováním.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Aliud Pharma GmbH  
Gottlieb – Daimler – Str. 19 
D-89150 Laichingen,  
Německo 
 
Výrobce 
STADA Arzneimittel AG,  
Stadastrasse 2-18, 61118 
Bad Vilbel,  
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.10.2016 

 

Recenze

Recenze produktu AMBROXOL AL 75 RET. 100X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROXOL AL 75 RET. 100X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám