Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

AMBROSAN KAPKY 1X100ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 137332

100 % 2 recenze

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Mukolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění.

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Značka: AMBROSAN
Kód výrobku: 137332
Kód EAN: 8595026494107
Kód SÚKL: 20461
Doplněk názvu: 7,5MG/ML POR GTT SOL 1X100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AMBROSAN KAPKY

1/4 

sp.zn. sukls182811/2012 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AMBROSAN kapky 

7,5 mg/ml 

perorální kapky, roztok 

ambroxoli hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 5 dnů u dospělého nebo do 3 dnů u dítěte nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám 

přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Ambrosan kapky a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan kapky užívat 
3.  Jak se Ambrosan kapky užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Ambrosan kapky uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Ambrosan kapky a k čemu se používá 

 
Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka přípravku Ambrosan kapky, zvyšuje v dýchacích cestách sekreci 
hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost 
řasinek, zajišťujících posun hlenu. Tyto účinky mají za následek vydatnější zkapalnění, lepší transport 
a vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle.  
Přípravek Ambrosan kapky se užívá k léčbě akutních a chronických onemocnění dýchacích cest, 
provázených zvýšenou tvorbou vazkého průduškového hlenu, jeho ztíženým transportem a 
vykašláváním. Příkladem takových onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest (zánět 
průdušek, průdušnice, hrtanu). 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá u akutních zánětů dýchacích cest. U chronických zánětů 
dýchacích cest se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem. 
Přípravek Ambrosan kapky je určen pro dospělé, dospívající i děti. 
Pokud se do 5 dnů u dospělého, nebo do 3 dnů u dítěte nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, 
musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan kapky užívat 

 
Neužívejte Ambrosan kapky
 
-  jestliže jste alergický(á) na ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  při akutní vředové chorobě zažívacího traktu (např. žaludku nebo dvanáctníku). 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ambrosan kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

2/4 

-  jestliže jste v minulosti prodělal(a) nebo máte vředovou chorobu zažívacího traktu (např. žaludku 

či dvanáctníku), 

-  jestliže trpíte poruchou funkce ledvin nebo závažnou poruchou funkce jater. Lékař Vám může 

upravit dávkování (přípravek se zpravidla užívá v delších časových intervalech nebo v nižších 
dávkách). 

-  jestliže trpíte některým ze vzácně se vyskytujících onemocnění průdušek, které jsou spojeny 

s nadměrnou tvorbou a hromaděním hlenu. 

V souvislosti s podáváním ambroxol-hydrochloridu byla zaznamenána hlášení závažných kožních 
reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrosan kapky užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Ambrosan kapky
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Současné užívání přípravku Ambrosan kapky a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede 
ke zvýšení koncentrace antibiotik v hlenu tvořeném v průduškách, čehož se může využívat k léčebným 
účelům. 
Nebylo hlášeno žádné klinicky významné vzájemné působení s dalšími léčivy. Přesto bez porady 
s lékařem neužívejte současně jiné léky určené k léčbě kašle. Současné užívání přípravku s léky 
tlumícími kašel (antitusika) může vést k nežádoucímu hromadění hlenu v dýchacích cestách, a proto 
se nedoporučuje. 
 
Ambrosan kapky s jídlem a pitím
 
Kapky užívejte nejlépe po jídle a dostatečně je zapijte. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek 
ambroxol-hydrochloridu (usnadnění vykašlávání hlenu). 
 
Těhotenství a kojení
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
V období těhotenství lze přípravek Ambrosan kapky užívat pouze po poradě s lékařem, užívání tohoto 
přípravku není doporučeno v prvních třech měsících těhotenství. 
Ambroxol-hydrochlorid, léčivá látka tohoto přípravku, přechází do mateřského mléka. Proto se 
užívání přípravku Ambrosan kapky v období kojení nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně není 
známo, že by přípravek Ambrosan kapky ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Ambrosan kapky obsahuje sorbitol
 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Ambrosan kapky užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Léčba bez porady s lékařem 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest. 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí a dospívající od 12 let: 4 ml roztoku (tj. 30 mg ambroxol-hydrochloridu) 3krát denně, tj. 140 
kapek 3krát denně. 
Děti 6–12 let: 2 ml roztoku (tj. 15 mg ambroxol-hydrochloridu) 2–3krát denně, tj. 70 kapek 2–3krát 
denně. 
Děti 2–6 let: 1 ml roztoku (tj. 7,5 mg ambroxol-hydrochloridu) 3krát denně, tj. 35 kapek 3krát denně. 

3/4 

Děti do 2 let: 1 ml roztoku (tj. 7,5 mg ambroxol-hydrochloridu) 2krát denně, tj. 35 kapek 2krát denně. 
Pro odměření dávky použijte přiloženou odměrku. 
Kapky užívejte nejlépe po jídle a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny. 
Léčba akutního onemocnění obvykle trvá 5 až 10 dní. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle 
než 10 dní. 
Pokud se Vaše příznaky nezlepší či zhorší během 5 dnů (během 3 dnů u dětí) nebo pokud se objeví 
horečka, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Léčba na doporučení lékaře 
U chronických zánětů dýchacích cest se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře, který určí i 
dávkování a délku léčby v závislosti na typu onemocnění. Léčba chronických onemocnění může trvat 
až několik měsíců. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrosan kapky, než jste měl(a) 
Pokud omylem užijete více kapek, než je doporučeno, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ambrosan kapky 
Při vynechání jedné dávky užijte tento přípravek ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka, snížená citlivost v hrdle, poruchy chuti. 
Méně časté
 (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  zvracení, průjem, trávicí obtíže, bolesti břicha, sucho v ústech. 
Vzácné
 (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 
-  reakce z přecitlivělosti, 
-  vyrážka, kopřivka. 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): 
-  sucho v hrdle, anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická 

reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a 
svědění, 

-  závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevensova-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Ambrosan kapky uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 15–25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

4/4 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ambrosan kapky obsahuje 
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jeden ml roztoku obsahuje ambroxoli hydrochloridum 
7,5 mg, tj. 0,21–0,22 mg v jedné kapce. Jeden ml roztoku je 35 kapek. 
Dalšími složkami jsou čištěná voda, nekrystalizující sorbitol 70%, glycerol, chlorid sodný, 
dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, natrium-cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, 
roztok benzalkonium-chloridu. 
 
Jak přípravek Ambrosan kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Ambrosan kapky je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok. 
Přípravek Ambrosan kapky je dodáván v lahvičce z hnědého skla s kapací vložkou (transparentní 
LDPE), šroubovacím uzávěrem (bílý HDPE) a s odměrkou (transparentní LDPE) v krabičce. 
Velikost balení: 50 ml, 100 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15. 3. 2017 
 

Recenze (2)

Recenze produktu AMBROSAN KAPKY 1X100ML Kapky, roztok

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROSAN KAPKY 1X100ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Alena F.

100 % 18/10/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám