Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

Ambrosan 15mg/5ml Sirup 100 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208961

100 % 2 recenze

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťujících posun hlenu. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Více informací

99

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťujících posun hlenu. Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Značka: AMBROSAN
Kód výrobku: 208961
Kód EAN: 8595026494206
Kód SÚKL: 169211
Doplněk názvu: 15MG/5ML SIR 100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS

Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrosan zvyšuje v dýchacích cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a stimuluje činnost řasinek zajišťujících posun hlenu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

AMBROSAN

1/4 

sp.zn.sukls40230/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

AMBROSAN 15 mg/5 ml sirup 

sirup 

ambroxoli hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je Ambrosan 15 mg/5 ml sirup a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívat 
3.  Jak se Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Ambrosan 15 mg/5 ml sirup uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Ambrosan 15 mg/5 ml sirup a k čemu se používá 

 
Ambroxol-hydrochlorid,  léčivá  látka  přípravku  Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup,  zvyšuje  v dýchacích 
cestách sekreci hlenu, tvorbu plicního surfaktantu (látky pokrývající vnitřní stěny plicních sklípků) a 
stimuluje  činnost  řasinek  zajišťujících  posun  hlenu.  Tyto  účinky  mají  za  následek  vydatnější 
zkapalnění,  lepší  transport  a  vylučování  hlenu  (mukociliární  clearance),  čímž  dochází  k usnadnění 
vykašlávání a zmírnění kašle. 
Přípravek  se  užívá  k léčbě  akutních  a  chronických  onemocnění  dýchacích  cest.  Příkladem  takových 
onemocnění jsou záněty horních a dolních dýchacích cest (zánět průdušek, průdušnice, hrtanu, záněty 
vedlejších nosních dutin, rýma). 
Bez porady s lékařem  může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od 5 let při léčbě 
akutních  zánětů  dýchacích  cest.  U chronických  zánětů  dýchacích  cest  se  přípravek  užívá  pouze  po 
poradě s lékařem. Přípravek není určen k léčbě suchého kašle. 
Přípravek mohou užívat děti, dospívající i dospělí pacienti. 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívat 

 
Neužívejte Ambrosan 15 mg/5 ml sirup 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
-  jestliže  trpíte  závažnou  poruchou funkce  ledvin  nebo  jater.  Lékař Vám  může  upravit  dávkování 

(přípravek se zpravidla užívá v delších časových intervalech nebo v nižších dávkách). 

-  pokud trpíte vředovou chorobou zažívacího ústrojí (žaludeční vředy, dvanáctníkové vředy). 

2/4 

V souvislosti  s podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí.  Jestliže  se  u Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst,  hrdla,  nosu,  očí 
nebo  pohlavních  orgánů),  přestaňte  Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup  užívat  a  ihned  kontaktujte  svého 
lékaře. 
Při porušené bronchomotorice (reaktivitě průdušek) a větším nahromadění hlenu by měl být přípravek 
podáván s velkou opatrností. 
 
Další léčivé přípravky a Ambrosan 15 mg/5 ml sirup 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Antitusika  (přípravky  tlumící  kašel)  a  Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup  se  mohou  navzájem  nepříznivě 
ovlivňovat. Vyhněte se současnému užívání těchto léků, pokud Váš lékař nerozhodne jinak. 
Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup  podporuje  průnik  některých  antibiotik  (např.  amoxicilin,  cefuroxim, 
erythromycin, doxycyklin) do bronchiálního sekretu. 
 
Těhotenství, kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotné ženy  mohou užívat Ambrosan 15 mg/5 ml sirup pouze po poradě s lékařem, užívání  tohoto 
přípravku není doporučeno v prvních třech měsících těhotenství. 
Ambroxol-hydrochlorid  přechází  do  mateřského  mléka,  proto  se  užívání  přípravku  Ambrosan 
15 mg/5 ml sirup kojícími matkami nedoporučuje. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  hodnotící  účinky  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Nicméně  není 
známo, že by Ambrosan 15 mg/5 ml sirup ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat 
stroje. 
 
Ambrosan 15 mg/5 ml sirup obsahuje sorbitol (1,2 g v 5 ml) 
Při  užití  podle  doporučeného  dávkování  obsahuje jedna  dávka  0,6–2,4 g  sorbitolu.  Pokud  Vám  Váš 
lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Ambrosan 15 mg/5 ml sirup užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud není lékařem určeno jinak, doporučené dávkování je následující: 
Dospělí a dospívající od 12 let: první 2–3 dny léčby je doporučená dávka třikrát denně 10 ml sirupu, 
další dny podáváme dvakrát denně 10 ml sirupu nebo třikrát denně 5 ml sirupu. 
Děti 5–12 let: 5 ml dvakrát až třikrát denně. 
Děti 2–5 let: 2,5 ml třikrát denně. 
Děti do 2 let: 2,5 ml dvakrát denně. 
Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater: pokud trpíte poruchou funkce ledvin nebo jater, poraďte 
se  se  svým  lékařem,  než  začnete  Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup  užívat.  Lékař  Vám  může  snížit 
dávkování nebo doporučit, abyste přípravek užívali v delších časových intervalech. 
 
Přípravek užívejte po jídle s velkým množstvím tekutiny. Přívod tekutin zvyšuje mukolytický účinek 
ambroxol-hydrochloridu (snadnější vykašlávání hlenu). 
Obvyklá  délka  léčby  u onemocnění,  u nichž  je  možné  Ambrosan  15 mg/5 ml  sirup  užívat  nebo 
podávat dítěti bez porady s lékařem, je 7 až 10 dnů. Bez doporučení lékaře proto přípravek neužívejte 
ani nepodávejte dítěti delší dobu. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se 
poradit s lékařem. 
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže máte pocit, že je Ambrosan 15 mg/5 ml sirup buď příliš 
silný, nebo příliš slabý. 
 

3/4 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ambrosan 15 mg/5 ml sirup, než jste měl(a) 
Pokud omylem užijete více sirupu, než je doporučeno, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
V případě předávkování je nutné vyvolat u pacienta zvracení ještě před příjezdem lékařské pomoci. 
Do současné doby nebyly zaznamenány žádné specifické projevy předávkování u lidí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ambrosan 15 mg/5 ml sirup 
Užijte  tento  přípravek  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  trávicí obtíže, pocit na zvracení, snížená citlivost úst a jazyka, snížená citlivost v hrdle. 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  nechutenství, zvracení, průjem, bolesti břicha, sucho v ústech. 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): 
-  reakce z přecitlivělosti, 
-  vyrážka, kopřivka. 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  sucho  v hrdle,  anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická 

reakce), angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a 
svědění, 

-  závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevensova-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Ambrosan 15 mg/5 ml sirup uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  lahvičku  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
světlem. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„Použitelné  do:“.  Doba použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného měsíce.  Nepoužívejte 
jej déle než 2 týdny po prvním otevření. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

4/4 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Ambrosan 15 mg/5 ml sirup obsahuje 
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 5 ml sirupu obsahuje ambroxoli hydrochloridum 15 mg. 
Dalšími  složkami  jsou  dihydrát  citronanu  sodného,  natrium-benzoát,  banánové  aroma,  jahodové 
aroma, natrium-cyklamát, monohydrát kyseliny citronové, povidon K90, sorbitol a čištěná voda. 
 
Jak Ambrosan 15 mg/5 ml sirup vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: nažloutlý, čirý, sladký sirup. 
Balení:  hnědá  skleněná  lahvička,  Al  šroubovací  uzávěr  s vložkou,  odměrka  z plastické  hmoty, 
krabička. 
Velikost balení: 100 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals Plc, 9900 Körmend, Mátyás király u. 65., Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.7.2016 
 

Recenze (2)

Recenze produktu Ambrosan 15mg/5ml Sirup 100 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu Ambrosan 15mg/5ml Sirup 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Jana M.

100 % 19/04/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám