Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

AMBROBENE 5X2ML/15MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15887

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 15887
Kód EAN: 4030096456272
Kód SÚKL: 94916
Doplněk názvu: 15MG/2ML INJ SOL 5X2ML
Cesta podání: injekčně, pod kůži,
injekčně, do svalu
IVN
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Ambrobene se používá u plicních onemocnění s obtížnou eliminací sekretu, u plicní atelektázy a jako prevence pre- a pooperačních plicních komplikací v chirurgii a traumatologii. Dále se podává při léčbě syndromu dechové nedostatečnosti (IRDS) u novorozenců a jako alternativa ke glukokortikoidům v prevenci IRDS při hrozícím předčasném porodu.

Příbalový leták

AMBROBENE

1/3 

sp.zn.sukls38848/2016 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

AMBROBENE 

15 mg/ 2 ml 

injekční roztok 

(ambroxoli hydrochloridum) 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ambrobene a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambrobene užívat 

3. 

Jak se přípravek Ambrobene používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ambrobene uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE přípravek Ambrobene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Ambroxol-hydrochlorid,  léčivá  látka  přípravku  Ambrobene,  patří  do  skupiny  expektorancií  a 
mukolytik, které svým působením usnadňují vykašlávání a zmírňují kašel. 
Přípravek  Ambrobene  se  používá  u  plicních  onemocnění  s obtížným  vykašláváním,  u  plicní 
atelektázy (kolaps průdušky a uzávěr části dýchacích cest v plíci, což způsobí nevzdušnost dané části 
plíce s poruchou výměny dýchacích plynů) a jako prevence pre- a pooperačních plicních komplikací 
v chirurgii  a  traumatologii.  Dále  se  podává  při  léčbě  syndromu  dechové  nedostatečnosti  (IRDS)  u 
novorozenců  a  jako  alternativa  ke  glukokortikoidům  v prevenci  IRDS  při  hrozícím  předčasném 
porodu. 
 
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  přípravek  Ambrobene 
POUŽÍVAT
 

 
Nepoužívejte přípravek Ambrobene: 
jestliže jste alergický(á) na  ambroxol-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
V  souvislosti  s  podáváním  ambroxol-hydrochloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí.  Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně  poškození  na  sliznici  úst,  hrdla,  nosu,  očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambrobene užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
 
 

2/3 

Další léčivé přípravky a přípravek Ambrobene  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. S ambroxol-hydrochloridem se mohou vzájemně ovlivňovat 
následující léky: 

antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin; 

látky tlumící kašel, např. kodein. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
O použití přípravku Ambrobene v těhotenství nebo během kojení rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ambrobene
 nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE přípravek Ambrobene POUŽÍVÁ 

 
Tento  přípravek  si  nikdy  nebudete  podávat  sám/sama.  Bude  Vám  podán  osobou  k  tomuto  úkonu 
kvalifikovanou, což je lékař nebo zdravotní sestra.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
1 ampuli 2-3x denně, v těžkých případech může být dávka i zdvojnásobena. 
 
Dávkování přípravku a délku léčby vždy určí ošetřující lékař. 
Podání  přípravku  Ambrobene  je  možné  i.m.,  s.c.  nebo  pomalu  i.v.  Možná je i dlouhodobá infuze 
spolu  s roztokem  glukózy,  levulózy,  Ringerovým  nebo  fyziologickým  roztokem.  Výsledné  pH  však 
nesmí překročit 6,3, jinak by došlo k zákalu a vyvločkování ambroxol-hydrochloridu. 
 
Použití u dětí  

Obvykle se podává 1,2-1,6 mg/kg denně. 

0-2 roky 

 

½ ampule (7,5 mg) 2x denně. 

2-5 let 

 

½ ampule (7,5 mg) 3x denně. 

nad 5 let 

 

1 ampule (15 mg) 2-3x denně 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Ambrobene, než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) příliš mnoho léku, kontaktujte ihned pohotovost nejbližší nemocnice nebo svého 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ambrobene 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ambrobene  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

3/3 

Vzácné: Mohou postihovat až 1 osobu z 1 000  
Reakce z přecitlivělosti  
Vyrážka, kopřivka  
 
Není známo: Z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu  
 
Anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedému 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění  
Závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu/toxické 
epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy). 
 
Byly  hlášeny  mírné  nežádoucí  účinky  na  horní  část  trávicího  systému  (zejména  pálení  žáhy, 
nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání. 
Příliš rychlé i.v. podání může vést ke slabosti, bolestem hlavy, pocitu těžkých končetin. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní 
ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 

bezpečnosti tohoto přípravku 
 
 
5. 

JAK přípravek Ambrobene UCHOVÁVAT 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampuli za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ambrobene obsahuje: 

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 1 ampuli (2 ml) injekčního roztoku. 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  kyseliny  citronové,  chlorid  sodný,  heptahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Ambrobene
  je  čirý,  bezbarvý  až  mírně  nažloutlý  roztok  v ampulích  z hnědého  skla, 
tvarovaná vložka z umělé hmoty. 
Velikost balení: 5x2 ml.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH,  
Graf-Arco-Strasse 3 
89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler, Německo  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.5.2016 

Recenze

Recenze produktu AMBROBENE 5X2ML/15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROBENE 5X2ML/15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám