Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 15887
Kód EAN: 4030096456272
Kód SÚKL: 94916
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Ambrobene se používá u plicních onemocnění s obtížnou eliminací sekretu, u plicní atelektázy a jako prevence pre- a pooperačních plicních komplikací v chirurgii a traumatologii. Dále se podává při léčbě syndromu dechové nedostatečnosti (IRDS) u novorozenců a jako alternativa ke glukokortikoidům v prevenci IRDS při hrozícím předčasném porodu.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
AMBROBENE
injekční roztok
(ambroxoli hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ambrobene a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ambrobene užívat
3. Jak se Ambrobene užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ambrobene uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Ambrobene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ambroxol, léčivá látka přípravku Ambrobene, patří do skupiny expektorancií a mukolytik. Svým působením usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel.
Ambrobene se používá u plicních onemocnění s obtížnou eliminací sekretu, u plicní atelektázy a jako prevence pre- a pooperačních plicních komplikací v chirurgii a traumatologii. Dále se podává při léčbě syndromu dechové nedostatečnosti (IRDS) u novorozenců a jako alternativa ke glukokortikoidům v prevenci IRDS při hrozícím předčasném porodu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Ambrobene UŽÍVAT
Neužívejte Ambrobene:
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S ambroxolem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:
antibiotika, např. amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin;
látky tlumící kašel, např. kodein.
Těhotenství a kojení
O použití přípravku Ambrobene v těhotenství nebo během kojení rozhodne lékař.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ambrobene nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE Ambrobene UŽÍVÁ
Dávkování přípravku a délku léčby vždy určí ošetřující lékař.
Podání Ambrobene je možné i.m., s.c. nebo pomalu i.v. Možná je i dlouhodobá infuze spolu s roztokem glukózy, levulózy, Ringerovým nebo fyziologickým roztokem. Výsledné pH však nesmí překročit 6,3, jinak by došlo k zákalu a vyvločkování ambroxolu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ambrobene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Ambrobene je většinou dobře snášen. Byly hlášeny mírné nežádoucí účinky na horní část trávicího systému (zejména pálení žáhy, nechutenství, příležitostně nevolnost, zvracení), zejména po parenterálním podání.
Ojediněle se mohou vyskytovat alergické reakce, zejména kožní vyrážky. Výjimečně byly popsány případy závažných reakcí anafylaktického typu, avšak jejich příčinná souvislost s podáváním ambroxolu nebyla plně prokázána, protože u některých z těchto osob byla současně zjištěna přecitlivělost k jiným látkám.
Příliš rychlé i.v. podání může vést ke slabosti, bolestem hlavy, pocitu těžkých končetin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK Ambrobene UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Ambrobene obsahuje:
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 15 mg v 1 ampuli (2 ml) injekčního roztoku.
Pomocné látky jsou monohydrát kyseliny citronové, chlorid sodný, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková 25%, voda na injekci.
Jak Ambrobene vypadá a co obsahuje toto balení
Ambrobene je čirý, bezbarvý roztok v ampulích z hnědého skla.
Velikost balení: 5x2 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
ratiopharm CZ s.r.o.
Bělehradská 54, Praha 2
www.ratiopharm.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.12. 2007

Recenze

Recenze produktu AMBROBENE 5X2ML/15MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROBENE 5X2ML/15MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze