Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

ALPICORT 1X100ML Roztok k zev. užití - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12760

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 12760
Kód EAN: 8594038080124
Kód SÚKL: 92411
Doplněk názvu: 2MG/ML+4MG/ML DRM SOL 100ML
Cesta podání: místní podání - na kůži
Přípravek se používá k léčbě psoriasy ve kštici (lupénka), seboroické dermatitidy (onemocnění mazových žláz), nadměrného maštění vlasů. Dále je jeho použití vhodné u různých typů vypadávání vlasů (alopecii), např. po infekčních chorobách, u alopecia areata všech typů (kruhovité vypadávání vlasů), u vypadávání vlasů při seborei. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 3 let věku.

Příbalový leták

ALPICORT

 sp.zn. sukls250647/2017

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

 

Alpicort

 

2 mg/ml + 4 mg/ml 

kožní roztok

 

prednisolonum, acidum salicylicum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 

• 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

• 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři 
nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  i  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci

 

1.  Co je přípravek Alpicort a k čemu se používá

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort používat

 

3.  Jak se přípravek Alpicort používá

 

4.  Možné nežádoucí účinky

 

5.  Jak přípravek Alpicort uchovávat

 

6.  Obsah balení a další informace

 

 

1.  Co je přípravek Alpicort a k čemu se používá 
Alpicort je přípravek s obsahem prednisolonu a kyseliny salicylové určený k aplikaci na 
pokožku hlavy.

 

Přípravek se používá k léčbě psoriasy ve kštici (lupénka), seboroické dermatitidy 
(onemocnění mazových žláz), nadměrného maštění vlasů. Dále je jeho použití vhodné u 
různých  typů  vypadávání  vlasů  (alopecii),  např.  po  infekčních  chorobách,  u  alopecia 
areata všech typů (kruhovité vypadávání vlasů), u vypadávání vlasů při seborei.

 

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti od 3 let věku.

 

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek používat jen na doporučení odborného kožního 
lékaře.

 

 
 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alpicort používat

 

Nepoužívejte přípravek Alpicort:

 

– 

jestliže jste alergický(á) na prednisolon, kyselinu salicylovou nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.)

 

–  u kojenců a malých dětí, které ještě nedosáhly věku 3 let 

–  na sliznicích, v ústech, v očích nebo v jejich okolí, v oblasti genitálií, resp. vnitřně 
–  při planých neštovicích, specifických kožních onemocněních (tuberkulóza, příjice) a u 

zánětlivých reakcí na očkování 

–  v případě plísňových onemocnění (mykózy) a bakteriální kožní infekce 
–  v případě periorální dermatitidy (zánětlivé projevy na kůži kolem úst se zarudnutím a 

tvorbou pupínků) a růžovky (zarudnutí obličeje s případnými zánětlivými nebo 
hnisavými puchýřky) 

Upozornění a opatření

 

Před použitím přípravku Alpicort se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Přípravek Alpicort je vzhledem k obsahu isopropylalkoholu určen pouze k vnější aplikaci na 
pokožku.

 

V  případě  dlouhodobější  aplikace  (déle  než  2–3  týdny)  nebo  při  aplikaci  na  velkých 
plochách (např. na pokožce celé hlavy),  případně při  nesprávném  použití je nutné věnovat 
pozornost možným systémovým účinkům kortikoidů.

 

Děti a dospívající

 

Nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje ohledně používání u dětí.

 

Další léčivé přípravky a přípravek Alpicort

 

Přípravek  Alpicort  může  svým  složením  zesilovat  účinnost  jiných  zevně  aplikovaných 
účinných látek.

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  používáte,  které  jste  v 
nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

 

Těhotenství, kojení a plodnost

 

V  těhotenství  by  se  neměl  Alpicort  používat  vzhledem  k  obsahu  kyseliny  salicylové,  s 
výjimkou aplikace na velmi malou plochu (menší než 5 cm

2

).

 

Během  kojení  je  nutno  vzít  na  vědomí,  že  se  prednisolon  vylučuje  do  mateřského  mléka. 
Případ,  že by  tím  došlo  k  ohrožení  kojence,  není  doposud  zaznamenán.  Přesto  je  nutné 
podávání  přípravku  Alpicort  během  kojení  důsledně  kontrolovat.  Pokud  by  byla  nutná 
dlouhodobá  léčba,  mělo  by se přerušit kojení.

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

 

Alpicort nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

Přípravek Alpicort obsahuje propylenglykol

 

Přípravek Alpicort obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

 

3.  Jak se přípravek Alpicort používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynu lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 

Alpicort je roztok určený k aplikaci na pokožku hlavy.

 

Nenařídí-li lékař jinak, používá se jednou denně, pokud možno večer. Jakmile odezní 
zánětlivé projevy, postačí aplikace 2 až 3krát týdně. Při každém použití postupujte prosím 
následovně:

 

– 

Sejměte uzávěr ze špičky aplikátoru.

 

– 

Otočte lahvičkou s aplikátorem tak, aby malý otvor na jeho špičce směřoval dolů.

 

– 

Nyní jím v této poloze lehce přejeďte přes ošetřovaná místa pokožky.

 

– 

Po použití přípravku Alpicort opět pevně nasaďte uzávěr na špičku aplikátoru.

 

Doba používání

 

Doba používání při léčbě malých ploch by vzhledem k obsahu kortikoidů neměla trvat déle 
než 2–3 týdny. Výsledky klinických testů jsou známy jen pro používání po dobu maximálně 
6 měsíců. Nebylo zkoumáno, jak dlouho přetrvává účinek po vysazení přípravku.

 

U dětí lze přípravek Alpicort používat pouze krátkodobě a na malých plochách.

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Alpicort, než jste měl(a)

 

Všeobecně je přípravek Alpicort snášen bez komplikací i při krátkodobé aplikaci většího 
množství. Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

 

Nicméně pokud na sobě pozorujete zesílené nebo neobvyklé nežádoucí účinky, obraťte se na 
lékaře.

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Alpicort

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Alpicort

 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem o dalším postupu, protože je ohrožen úspěch léčby.

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého 
lékaře nebo lékárníka.

 

4.  Možné nežádoucí účinky  
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí vyskytnout u každého.

 

Významné nežádoucí účinky nebo příznaky, které je zapotřebí sledovat, a opatření 
při jejich výskytu:

 

Pokud Vás postihne některý z dále  uvedených  nežádoucích  účinků,  přípravek  Alpicort už 
nepoužívejte a co nejdříve vyhledejte lékaře.

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

Není  známo   alergický  kontaktní ekzém,  atrofie  kůže (ztenčení  pokožky), teleangiektázie 
(rozšíření malých cév v pokožce), strie, steroidní akné (akné vyvolané léčebným podáváním 
kortikoidů),  periorální  dermatitida  (zánětlivé  projevy  na  kůži  kolem  úst  se  zarudnutím  a 
tvorbou pupínků), zvýšené ochlupení těla

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

 

Není známo – podráždění v místě aplikace (např. pálení, zčervenání)

 

Hlášení nežádoucích účinků

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích 
účinků,  které  nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit 
také přímo na adresu:

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti 
tohoto přípravku.

 

5.  Jak přípravek Alpicort uchovávat

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na 
etiketě lahvičky. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. Chraňte před mrazem.

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí.

 

6.  Obsah balení a další informace  
Co přípravek Alpicort obsahuje:

 

– 

 Léčivými látkami jsou prednisolonum a acidum salicylicum. 

100 ml roztoku obsahuje prednisolonum 0,2 g a acidum salicylicum 0,4 g.

 

– 

 Pomocnými látkami jsou arginin, isopropylalkohol, propylenglykol, čištěná voda.

 

Jak přípravek ALPICORT vypadá a co obsahuje toto balení:

 

Přípravek  Alpicort  je  čirý  bezbarvý  roztok  s  charakteristickou  vůní  v  lahvičkách  z 
tmavého  skla s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem, opatřeným kapacím zařízením a 
chráničem z plastické hmoty.

 

Balení obsahuje 100 ml roztoku.

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

 

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Sudbrackstrasse 56 
33611 Bielefeld, NĚMECKO 
telefon:     +49 521 8808-05 
fax: 

  +49 521 8808-334

 

e-mail: 

 

info@wolff-arzneimittel.de 

Další zdroje informací:

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
MEDAC, spol. s r.o. 
Maříkova 2034/36 
621 00 Brno 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Tel.: 541 511 011 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017

 

Recenze

Recenze produktu ALPICORT 1X100ML Roztok k zev. užití

Diskuze

Diskuze k produktu ALPICORT 1X100ML Roztok k zev. užití

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám