Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ALMIRAL INJ 1X3ML/75MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13269

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 13269
Kód EAN:
Kód SÚKL: 67546
Doplněk názvu: 75MG/3ML INJ SOL 1X3ML
Cesta podání: injekčně, do svalu
IVN
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Intramuskulární injekce Léčba zánětlivých i degenerativních forem revmatických onemocnění, akutní záchvat dny, renální a biliární kolika, posttraumatické a pooperační bolestivé stavy dospělých. Intravenózní injekce Léčba a prevence pooperačních bolestivých stavů dospělých při hospitalizaci.

Příbalový leták

ALMIRAL

1/8 

sp. zn. sukls223972/2016 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

ALMIRAL 

75 mg / 3 ml, injekční roztok 

diclofenacum natricum  

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je ALMIRAL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL používat 

3. 

Jak se ALMIRAL používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak ALMIRAL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

1.  Co je ALMIRAL a k čemu se používá 

Váš lék se jmenuje ALMIRAL. Léčivá látka je diklofenak. 

Diklofenak  je  látka  s protizánětlivým  účinkem  používaná  k úlevě  od  bolesti,  zánětu  a  ztuhlosti. 
Diklofenak  účinkuje  tak,  že  potlačuje  vznik  látek  podobných  hormonům,  které  v těle  působí  zánět 
a bolest. Patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé látky (NSA). 

ALMIRAL  se  používá  k léčbě  akutní  bolesti  u  revmatických  onemocnění  jako  je  osteoartróza, 
revmatoidní artritida, bolest zad nebo dna, při akutní bolesti ledvin (např. při ledvinových kamenech), 
u akutního poranění a pooperační bolesti. Váš lékař Vám vysvětlí, na co Vás léčí, a podá Vám další 
informace. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ALMIRAL používat 

Vždy  dodržujte  pokyny  svého  lékaře,  lékárníka  nebo  zdravotní  sestry,  i  když  se  liší  od  informací 
uvedených v této příbalové informaci. 

Neužívejte ALMIRAL 

  Jestliže  jste  alergický(á)  na  diklofenak  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti 

(např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, 
akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), 
poraďte se s lékařem. 

2/8 

  Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. 
  Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici  nebo černá stolice) nebo jste 

v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik. 

  Při selhání jater nebo ledvin. 
  Pokud trpíte vážnou srdeční vadou. 
  Pokud  máte  srdeční  a/nebo  cerebrovaskulární  onemocnění  (onemocnění  mozku  způsobené 

postižením  mozkových  cév),  např.  jste  měl(a)  srdeční  infarkt,  mozkovou  mrtvici,  drobnou 
cévní  mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v srdci  nebo  mozku,  nebo  jste 
podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass. 

  Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen). 
  V posledních třech měsících těhotenství. 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů,  řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte 
přípravek ALMIRAL. 
Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro Vás vhodný. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku ALMIRAL se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 

  Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, včetně 

nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby 
srdeční  nebo  onemocnění  periferních  tepen),  léčba  přípravkem  ALMIRAL  se  obecně 
nedoporučuje. 

  Je  důležité  užívat  co  nejnižší  dávku  přípravku  ALMIRAL,  která  Vám  poskytuje  úlevu  od 

bolesti  nebo  otoků,  a  co  nejkratší  možnou  dobu,  kvůli  snížení  rizika  kardiovaskulárních 
nežádoucích účinků na nejmenší možnou míru. 

  Pokud  užíváte  přípravek  ALMIRAL  současně  s  jinými  nesteroidními  protizánětlivými  léky, 

jako  je  kyselina  acetylsalicylová,  kortikosteroidy,  léky  proti  krevní  srážlivosti  nebo  léky  na 
deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec  Další 
léčivé přípravky a ALMIRAL. 

  Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu). 
  Pokud  jste  někdy  měl(a)  potíže  s  trávicím  traktem,  jako  jsou  žaludeční  nebo  dvanáctníkové 

vředy, krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo 
pálení žáhy po předchozím užívání protizánětlivých léků. 

  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé 

střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc. 

  Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak. 
  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
  Jestliže jste dehydratován(a) (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před 

nebo po větší operaci. 

  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
  Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater nazývané 

jaterní porfyrie. 

Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje ještě před tím, 
než začnete užívat přípravek ALMIRAL. 

3/8 

  Pokud  se  u  Vás  kdykoliv  během  léčby  přípravkem  ALMIRAL  objeví  jakékoli  známky 

a příznaky srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo 
splývavá řeč, vyhledejte neprodleně lékaře. 

  Přípravek  ALMIRAL  může  maskovat  příznaky  infekčního  onemocnění  (např.  bolest  hlavy, 

horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře 
a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek ALMIRAL. 

  Ve  velmi  vzácných  případech  může  ALMIRAL,  tak  jako  i  jiná  nesteroidní  antirevmatika, 

způsobit těžké kožní alergické reakce, např. vyrážku. 

Další léčivé přípravky a ALMIRAL 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 

Je zvláště důležité, abyste informoval(a) lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané 

k léčbě některých typů depresí 

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce) 
  Diuretika (močopudné léky) 
  ACE inhibitory nebo betablokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu vysokého krevního 

tlaku a srdečního selhání) 

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen 
  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu) 
  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti 
  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu 
  Metotrexát (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy) 
  Cyklosporin, takrolimus (léky užívané po transplantaci orgánů) 
  Trimetoprim (lék užívaný k prevenci nebo léčbě zánětů močových cest) 
  Některé léky proti infekcím (chinolony – antibakteriální léky) 
  Sulfinpyrazon  (lék  užívaný  k  léčbě  dny)  nebo  vorikonazol  (lék  užívaný  k  léčbě  plísňových 

infekcí) 

  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 
  Cholestipol/cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) 

Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových  cévních 
příhod. Riziko je větší, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby. 

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové 
faktory  pro  rozvoj  cévních  příhod  (např.  vysoký  krevní  tlak,  cukrovku,  vysoký  cholesterol  nebo 
kouříte), poraďte se o vhodnosti léčby s lékařem. 

Výskyt  nežádoucích  účinků  může  být  snížen  podáváním  nejnižší  účinné  dávky  po  nejkratší  dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 

4/8 

Starší pacienti 

Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku ALMIRAL než jiní dospělí.  Proto mají velmi 
pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování s ohledem na 
jejich stav. Je důležité, aby starší pacienti neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 

Děti a dospívající 

Přípravek ALMIRAL není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let věku. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Přípravek  ALMIRAL  injekční  roztok  nemá  být  užíván  během  těhotenství,  pokud  to  není  nezbytně 
nutné.  Tak  jako  ostatní  nesteroidní  protizánětlivé  léky,  ani  ALMIRAL  se  nesmí  užívat  v  průběhu 
posledních  třech  měsíců  těhotenství,  protože  by  mohlo  dojít  k  poškození  nenarozeného  dítěte  nebo 
k potížím při porodu. 

Informujte  svého  lékaře  o  tom,  že  kojíte.  ALMIRAL  prostupuje  v  malém  množství  do  mateřského 
mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala ALMIRAL, měla by jej užívat pouze na doporučení 
lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte. 

ALMIRAL  může  způsobovat  problémy  s  početím,  proto  neužívejte  tento  přípravek,  pokud  to  není 
nezbytné, jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

V ojedinělých případech se mohou u pacientů léčených přípravkem ALMIRAL vyskytnout potíže jako 
je  ospalost,  závratě,  rozmazané  vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto  příznaky  projeví,  neřiďte  motorová 
vozidla,  neobsluhujte  stroje  ani  nevykonávejte  jiné  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost 
a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 

ALMIRAL obsahuje disiřičitan sodný a benzylalkohol 

ALMIRAL  obsahuje  disiřičitan  sodný,  který  může  způsobit  alergickou  reakci  včetně  anafylaktické 
reakce  (nevolnost,  zčervenání  kůže,  svědění,  kýchání,  kopřivka,  kašel,  obtížné  dýchání) 
a bronchospasmus  (záchvatovité  zúžení  průdušek),  především  u pacientů  s průduškovým  astmatem 
nebo s alergií. 

ALMIRAL obsahuje benzylalkohol, který může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí 
do 3 let. 

3.  Jak se ALMIRAL užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dospělým  se  obvykle  podává  jedna  ampulka  za  den  maximálně  po  dobu  dvou  dnů.  V  některých 
případech je možné aplikovat za den dvě ampulky.  

Intramuskulární podání 

Roztok se nasaje do injekční stříkačky a aplikuje se hluboko do hýžďového svalu. 

Intravenózní podání 

Injekční roztok se rozředí nejméně 100 ml fyziologického roztoku nebo glukózy a aplikuje se pomalu 
nitrožilně. Do žíly nesmí být aplikován rychle. 

5/8 

Jestliže jste použil(a) více ALMIRALU, než jste měl(a) 

Neberte více léku, než Vám bylo řečeno. Pokud nedopatřením dostanete větší dávku, uvědomte ihned 
lékaře nebo lékárníka nebo navštivte nejbližší nemocnici. Vždy s sebou vezměte balení léku a ukažte 
ho lékaři. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít ALMIRAL 

Pokud  vynecháte  dávku,  nechte  si  ji  podat,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  je  již  téměř  čas  pro 
následující dávku, vynechanou dávku přeskočte a pokračujte jako dříve. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Celková denní dávka nemá překročit 150 mg. 

Jestliže jste přestal(a) používat ALMIRAL 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. 

Ihned informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte následující nežádoucí účinky: 

Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 pacienta ze 100, zejména pokud se užívají vysoké denní 
dávky (150 mg) po dlouhou dobu 

  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost) 
  Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání) 

Tyto vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000 

  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie) 
  Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolest v krku (známky agranulocytózy) 
  Potíže  s  dýcháním  nebo  polykáním,  kožní  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  závratě  (známky 

přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce) 

  Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému) 
  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch) 
  Poruchy paměti 
  Křeče 
  Úzkost 
  Ztuhnutí šíje, horečka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy) 
  Náhlá  a  silná  bolest  hlavy,  nevolnost,  závrať,  otupělost,  neschopnost  mluvit  nebo  potíže 

s mluvením, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody) 

  Porucha sluchu 
  Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze) 
  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži , horečka, svědění (možné příznaky zánětu 

cév) 

6/8 

  Náhlá dušnost a pocit tíže na prsou se sípáním nebo kašlem (známky astmatu nebo zánětu plic, 

pokud je horečka) 

  Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu) 
  Krvavý průjem 
  Černá stolice (melena) 
  Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu) 
  Průjem,  bolest  břicha,  horečka,  nevolnost,  zvracení  (známky  zánětu  střev  (kolitida),  včetně 

hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby) 

  Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky) 
  Žloutnutí kůže nebo očního bělma, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky zánětu 

jater/selhání jater) 

  Příznaky  podobné  chřipce,  únava,  bolest  svalů,  zvýšená  hladina  jaterních  enzymů  v  krvi 

(známky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater) 

  Puchýře (známky bulózní dermatitidy) 
  Červená  nebo  purpurová  pokožka  (možná  známka  zánětu  cév),  kožní  vyrážka  s  puchýři, 

puchýře  na  rtech,  v  okolí  očí,  v  ústech,  kožní  zánět  s  odlupováním  pokožky  (známky 
multiformního erytému nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické 
epidermální nekrolýzy) 

  Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy) 
  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce) 
  Purpurové skvrny na pokožce (známky purpury nebo Henoch-Schonleinovy purpury v případě 

alergie) 

  Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin) 
  Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie) 
  Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu) 
  Větší  nebo  menší  objem  moči,  ospalost,  zmatenost,  nevolnost  (známky  tubulointersticiální 

nefritidy) 

  Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy) 
  Generalizovaný otok (edém) 

Frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit 

  Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby  přípravkem ALMIRAL, 

po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 
24 hodin od rozvoje bolesti břicha. 

Během léčby se mohou vyskytnout také další nežádoucí účinky: 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, trávicí potíže, bolest břicha, nadýmání, ztráta chuti 
k  jídlu,  změny  v  jaterních  testech  (např.  hodnot  transamináz),  kožní  vyrážka,  podráždění  v  místě 
injekce, bolest v místě vpichu, zduření v místě vpichu 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

Ospalost, bolesti žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka), nekróza v místě vpichu 

7/8 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000) 

Nízká  hladina  červených  krvinek  (anémie),  nízká  hladina  bílých  krvinek  (leukopenie), dezorientace, 
deprese, potíže se spaním, noční můry, podrážděnost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo 
nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy chuti, porucha vidění, zvonění v uších (tinnitus), zácpa, 
vřídky v ústech, oteklý, zarudlý a bolestivý jazyk, vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po 
jídle, bušení srdce, bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), 
vypadávání vlasů, svědění, krev v moči, absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu 

Frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit 

Poškození tkáně v místě vpichu injekce 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak ALMIRAL uchovávat 

Můžete  být  požádáni,  abyste  Váš  lék  uchovali  doma.  Tento  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní 
podmínky uchovávání. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  na  štítku  každé 
ampulky za EXP. Nepokoušejte se otevřít ampulky. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co ALMIRAL obsahuje 

  Léčivou látkou je sodná sůl diklofenaku. Jedna ampulka injekčního roztoku (3 ml) obsahuje 

diclofenacum natricum 75 mg. 

  Pomocnými látkami jsou propylenglykol, benzylalkohol, disiřičitan sodný,  roztok  hydroxidu 

sodného 1 mol/l, natrium-hydroxymethansulfinát a voda na injekci. 

Jak ALMIRAL vypadá a co obsahuje toto balení 

Čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok 

Ampulka  z hnědého  skla  (hydrolytická  třída  I,  jmenovitý  objem  3  ml),  PVC  zásobník  uzavřený 
PE folií, krabička 

Velikost balení: 1 x 3 ml, 10 x 3 ml, 100 x 3 ml 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

8/8 

Držitel rozhodnutí o registraci 

MEDOCHEMIE Ltd., Constantinoupoleos Str. 1-10, 3011 Limassol, Kypr 

Výrobce 

Medochemie Ltd (Ampoule injectable facility), 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial Area, 
4101 Agios Athanassios, Limassol, Kypr 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

7.9.2016 

 

Recenze

Recenze produktu ALMIRAL INJ 1X3ML/75MG

Diskuze

Diskuze k produktu ALMIRAL INJ 1X3ML/75MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám